תוכנית הלימודים בספרות

תיסיסבה תינכותה
הריש - ןושאר קלח

:ןכותה
םייניבה ימיב תירבע הריש - א קרפ
הנשה לגעמב טויפ - ב קרפ
20-ה האמב תירבע הריש - ג קרפ
וארוב לומ םדא                   
החפשמב                   
האושה לצב םיריש                   


םייניבה ימיב תירבע הריש - א קרפ
.םיריש הנומש ודמליי הז קרפמ

לוריבג ןב המלש
ויתס בתכ ,שמש האר :םיריש ינש הבוח
ינורג יארוקב רחינ ,בר יבאכ ,רשה ינא ,יתגאדב יתצילמ :ןיבמ דחא ריש הריחבל
הדיחי לאל יחש ,חור לפש ,ךשקבא רחש :ןיבמ דחא ריש הריחבל
בנשא ;א קלח ןושאר רפס ,ריבדו קילאיב דסומ ,ןמריש 'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה)
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,שדוק יריש ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל
(ךוניחה דרשמ

יולה הדוהי
ןמז ידבע ,חרזמב יבל :הבוח
ךיניעב בטיי ,תודלי קיחב הנשי ,תמא ייח רוקמ תארקל ,ךמשב ינוריעי :ןיבמ דחא ריש הריחבל
ברעמ דצ ךחור הז ,תורענ ףודרתה ,יתקושת ינתקיצה ,ילאשת אלה ןויצ :ןיבמ דחא ריש הריחבל
(ב קלח ןושאר רפס ,ריבדו קילאיב דסומ ,ןמריש 'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה)


הנשה לגעמב טויפ - ב קרפ
.םיטויפ ינש ודמליי הז קרפב
וב םיבייח ויהיו םידומיל תנש לכ תארקל םסרופי ומשש ול הצוחמ וא רחבמה ךותמ דחא טויפ :הבוח
.תומרה לכבו תותיכה לכב םידימלתה לכ

:ןיבמ דחא טויפ הריחבל
,ןמריש 'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) םד ילאוגמ ימ לא - לאומש ןב םהרבא
,יבהצר 'י ךרוע ,טויפ ירקחו טויפ םדקה תריש יזנגמ ;ב קלח ינש רפס ,ריבדו קילאיב דסומ
הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;םילשורי בגשמ
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע
ךרוע ,הנשה שאר ,םיארונ םימיל רוזחמ) ףקות הנתנו - (אצנגממ ןונמאל סחוימ) ימינונא
.(ןרוק ,טדימשדלוג - ד"ש ראבמו
תיירפס ,יבהצר 'ר ךרוע ,םיארונ םימיל םיטויפ טוקלי) ןוצר ירעש תע - סאבע ןב לאומש
,יתדה הרומה תיירפס ,ישקב 'א ,שדח ריש ול וריש ;ךוניחה דרשמ ,ג תורפס ,יתדה הרומה
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ךוניחה דרשמ ,ז תורפס
יריש ;ד ךרכ ,תירבעה הרישה רקחל ןוכמה תועידי) ןקה עבור ספא םא - קחצי ןב םירפא
ש"ד ךרוע ,אטיל גהנמכ תוחילסה רדס ;ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,שדוק
.(קוק ברה דסומ ,טדימשדלוג
;ןליא-רב תטיסרבינוא ,הארוה יכרדו ןויע ,ינרמע לזמ ,םשגה יטויפ) ךשמנ בא רוכז - ימינונא
.(םידעומה ירוזחמב
;ןליא-רב תטיסרבינוא ,הארוה יכרדו ןויע ,ינרמע לזמ ,םשגה יטויפ) חתפי יח לא - ימינונא
.(םידעומה ירוזחמב
ףגאה ,הארוהל תועצהו ןויע ,הכונחה גח יטויפ - יתעושי רוצ זועמ) יתעושי רוצ זועמ - יכדרמ
.(ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל
דסומ ,ץיבוניבר מ"צ ךרוע ,םידעומלו הרותל ייני 'ר יטויפ רוזחמ) הלילה יצחב יהיו - ייני
.(חספל תודגהב ;קילאיב
'מ תאצוה ,יקסרימ 'א ךרוע ,םיטויפ טוקלי) שאב הפורש ילאש - גרבנטורמ ךורב ןב ריאמ
.(קוק ברה דסומ ,טדימשדלוג ש"ד ראבמו ךרוע ,באב 'טל תוניקה רפס ;ןמוינ
דסומ ,ןמריש 'ח ךרוע ,סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) ארקי רורד - טרבל ןב שנוד
.(א קלח ןושאר רפס ,ריבדו קילאיב
הרומה תיירפס ,ןזח 'א ךרוע ,רודיסה ןמ הליפת יעטקו םיטויפ) שפנ דידי - ירכיזא רזעלא
;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ךוניחה דרשמ ,ב תורפס ,יתדה
.(הליפת ירודיסב ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא
הרומה תיירפס ,ןזח 'א ךרוע ,רודיסה ןמ הליפת יעטקו םיטויפ) ידוד הכל - ץבקלא המלש
.(הליפת ירודיסב ;ךוניחה דרשמ ,ב תורפס ,יתדה
,ןזח 'א ךרוע ,הקירפא ןופצ ידוהי יפב םירשומה םיטויפ) ימיקמ ,יעור ,ידידי - הרא'גנ לארשי
.(ךוניחה דרשמ ,ו תורפס ,יתדה הרומה תיירפס
הדוהיל לבויה רפס - ןמית תוברתבו לארשי םע תורפסב םירקחמ) ךיאלפ רפסא - ןיסח דוד
לארשי ץרא תוחכונ" ,ןזח 'א) האתשא םוי ליחוא ,(ןליא-רב ,ןושיד 'י ,ןזח 'א םיכרוע ,יבהצר
.(ה"משת ,34 הרדתק ,"הקירפא ןופצ ידוהי טויפבו הרישב
;יבצ ןב ןוכמ ,ןזח 'א ךרוע ,טאווש י'גרפ יריש) אלמ רקי חרי ,תקרבו הדטפ - טאווש י'גרפ
,הארקמ ,תורפסל בנשא ;326-235 'מע ,סנגאמ ,ןזח 'א ךרוע ,הקירפא ןופצב תירבעה הרישה
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.(תולעמ
,ןזח 'א ךרוע ,הקירפא ןופצב תירבעה הרישה) הראפת לקמ ןתח דובכל - וגודריב בקעי
.(324-322 'מע ,סנגאמ
.(תורוד ,יבהצר 'י ךרוע ,ןמית יריש טוקלי) הלאגי יקולא לאשא - לארשי ןב ףסוי
תורודב לבב ידוהי לש טויפו הריש) ימענתה ימוק המויא ,הבוט הדמח ץראה לא - םייח ףסוי
.(תירבעה הטיסרבינואהו יבצ ןב ןוכמ ,בקעי ןב 'א ךרוע ,םינורחאה


20-ה האמב תירבע הריש - ג קרפ
.םיאשונ ינשב רוחבל הבוח .םיאשונ יפל םירישה םיקלוחמ הז קרפב
םינש המכל תחא .(םיריש 10 כ"הס) הריחבל םיפסונ םיריש העבראו הבוח אוה דחא ריש אשונ לכב
.ול הצוחמ וא תינכתב עצומה רחבמה ןמ רחביי רישה .הבוחה ריש תא ר"מפמה ףילחי

:םיאשונה
וארוב לומ םדא
החפשמב
האושה לצב םיריש

וארוב לומ םדא
.(ריבד ,םיריש) ידבל - קילאיב ןמחנ םייח :הבוח

:ןיבמ םיריש העברא הריחבל
.(ריבד ,םיריש) םירפסה ןורא ינפל ,תעדל ךשפנ תא שי םא - קילאיב ןמחנ םייח
.(א ךרכ ,דחואמה ץוביקה ,םירישה לכ) יקולא ישעמ םילודג - עובלג רימא
.(א ךרכ ,קילאיב דסומ ,ויבתכ לכ) השא ומכ ,לודגה הגונה - גרבנירג יבצ ירוא
.(דחואמה ץוביקה ,הדלז יריש) יא - (יקסבוקשימ) הדלז
,זומת ,1997-1958 םירחבנ םיריש) ךינפל המלש הבושתב ונריזחה ,רה עלצב - טסק-זועי רמתיא
.(םירפוסה תדוגא
.(קילאיב דסומו דחואמה ץוביקה ,םירישה לכ) םיאובחמ - סיגפ ןד
.(דחואמה ץוביקה ,הלייא עסמ) תירחש םרטב םאל הליפת ,השקב - ןהכ-סחנפ הוח
.(דחואמה ץוביקה ,םיקולאל ונעגה) םיקולאל ונעגה - ןמסוק לאימדא
.(דחואמה ץוביקה ,בצמ תנומת) ךרדה תליפת - ךייר רשא
.(ןתיב הרומז ,םיריש טוקלי) ךיתבהא ,ילא - ןומר יבצ ףסוי
.(ריבד דיל םיירבעה םירפוסה תדוגא ,דקש ףנע תזחוא) םירהה שארב תרק הנדע - ולש קחצי
.(דקע ,הנטק היפרגונומ - יבצר םולש תריש) ברע - יבצר םולש
.(ה ךרכ ,םילעופ תיירפס ,יקסנולש םהרבא יבתכ) הזל הז - יקסנולש םהרבא

החפשמב
:הבוח
בנשא ;דחואמה ץוביקה ,הדלז יריש) (תרתוכ אלל ריש) תורש ויה ויניעב - (יקסבוקשימ) הדלז
ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל

:ןיבמ םיריש העברא הריחבל
;דחואמה ץוביקה ,םיה ישרוש) םירוהה ךרד ריעל רבדמהמ ,השא אוה םייח ץע - ויבא המלש
,תואבוצה תוארמב) תימדת ןוקית ,(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תירבע הרישל בנשא
.(דחואמה ץוביקה
.(ףלא ,םילשוריב תונוי שמח) ג ןומטקמ השא - ןורהא הקבר
.(םילעופ תיירפס ,םילשורי ןוטליה לארשיל העדצה) ימאל וחיש - גומלא ןורהא
.(םילעופ תיירפס ,יקריע םישוע ךיא) יתבסל יתדלונ - יפלא ףסוי
תוירטמ :ןושאר רעש" םיריש רוזחמ ךותמ ,חריה ריע) הניפס התיה יתודלי - רתא הצרת
.(ב ףיעס 3 קלח ,דחואמה ץוביקה ,"שמשב
.(ריבד ,םיריש) יבא - קילאיב ןמחנ םייח
ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דקע ,תיאקורמ החנמ) םיינושאר עקר ירבד - ןוטיב זרא
הארקמ ,יתדלומ תנכתמכ ;דקע ,ענענה רפס) ןארפלוא סקסקלא ,(תולעמ ,םידומיל תוינכתל
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו
,תורפסל בנשא ;וישכע םע ףותישב תיוותס ,ןצמח) אבאל דובכה לכ ,אתבס - יאנב רורד ץרפ
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ
.(דחואמה ץוביקה ,תופיפצבו) תושרפתה - ףסוי-רב לטומח
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ןדגוא ,העורק תילטב) יתבס - זוע-רב םהרבא
.(תולעמ ,םידומיל
,םיריש) דבואה ןבה ירישמ ,(א ךרכ ,םילעופ תיירפס ,םיריש) אמא תנומתל - גרבדלוג האל
בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ב ךרכ ,םילעופ תיירפס
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל
,(א ךרכ ,קילאיב דסומ ,ויבתכ לכ - גרבנירג יבצ ירוא) אמא דובכל ןב ריש - גרבנירג יבצ ירוא
.(ט ךרכ ,םש) רישה סנ ריש
,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דחואמה ץוביקה ,הדלז יריש) יבס םע ,יאנפ - (יקסבוקשימ) הדלז
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.(תולעמ
,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דחואמה ץוביקה ,לוגיע םינפל לוגיע) רוקיב סיטרכ - קייח באוי
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
,ןיסחויה ץקב זאו) םילשוריב לאגיהל הלוע אבא ,לארשי ץראל הלוע אבא - קקח רופלב
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,יתדלומ תנכתמכ ;תבהלש
.(ריבד ,1994-1951 רחבמ - םיריש) תולוק ינשב - (ינרשט) ימרכ .ט
בנשא ;דקע ,קאריע תודהי ייחמ תומאופו םיריש ,םירהנה תודג לע) קיתע ריש - בתכ םולש
ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל
.(דקע ,הכורח רצח) ימא - והיתתמ תילגרמ
.(דקע ,רחשה תולע דע) םיכירכת ,תרשבמה - ימלוס היבוט
.(ןתיב הרומז ,1996-1976 רחבמ - זרואל ןדע ןג) הטח - קמוס ינור
.(ףחצמ ,השעמ יריש - לטנש ימ) יל היהש אבס - לטרס השמ
,1962-1948 םיריש) םאל ,(ןקוש ,םיריש רחבמ) םלועה לכ תא יל התפא ימא - יחימע הדוהי
.(ןקוש
.(דחואמה ץוביקה ,לוגיע השא) הטקש םישנ תרוש - הווק הילד
.(דחואמה ץוביקה ,הכ דע םירישה לכ) העשר די ףכ - ץיבוקיבר הילד
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ריבד ,לחר תריש) הרקע - (ןייטשבולב) לחר
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל
.(םילעופ תיירפס ,ןבאב שאה) יבא - רנביר היבוט
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;הדסמ ,ידרפס ןאויד) לודגה יודיו - שומש ןונמא
.(תולעמ ,םידומיל
.(תורפסל תורבחמ ,רזוח רהנ) חסונ - רמות ןויצ ןב

האושה לצב םיריש
:הבוח
;דחואמה ץוביקהו קילאיב דסומ ,1998-1952 םיריש ,םירוזחמ) ץיבשואל הרזחב - ןיניירט רנבא
תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא
.(תולעמ ,םידומיל

:ןיבמ םיריש העברא הריחבל
,םיבוליש ;א ךרכ ,דחואמה ץוביקה ,יעיבשה רוטה) םימעה לכמ ,םרבא דליה לע - ןמרתלא ןתנ
.(תולעמ ,ךירדמו הארקמ
רמושה יצראה ץוביקהו םילעופ תיירפס ,רפאל ראפ ןיב ןילופ) זרוזמ עסמ - ןילופ - קרב ודוד
.(ריעצה
.(ה ךרכ ,קילאיב דסומ ,ויבתכ לכ - גרבנירג יבצ ירוא) גלשב תויווגה תעבג לא - גרבנירג יבצ ירוא
.(דחואמה ץוביקה ,םייחה תוצראב) םתומכ רישא הנה - רדה הינט
.(דחואמה ץוביקה ,םישישה תונש רוציק) עונלוקל וכלה אבאו אמא - ריטלזיו ריאמ
.(דבוע םע ,שבדהו בלחה לכ) הדירפ דגנ - ךז ןתנ
;דחואמה ץוביקהו קילאיב דסומ ,1998-1952 םיריש ,םירוזחמ) תונחמה שיא תנתכ - ןיניירט רנבא
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,םיבוליש
.(דקע ,תויוהזה ךותמ) תוקיתש ,םיפירצ תותלד - טסק-זועי רמתיא
.(דקע ,הכורח רצח) הסיראלל הנותאמ ךרדב ,הכורח רצח - והיתתמ תילגרמ
.(ןתיב הרומז ,1996-1976 רחבמ ,זרואל ןדע ןג) םירוטקרט - קמוס ינור
,םירישה לכ) תודע ,םותחה ןורקב ןורפעב בותכ ,םימולשל םכסה תטויט ,רדסמה - סיגפ ןד
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;קילאיב דסומו דחואמה ץוביקה
.(דקע ,םילשורי תובוחרב השבכ) רוקיב - יחרפ לחר
.(97-96 ףרוח ,46 ןוירפא) םימד תלכ , לאירוק הקיר לע הסנמורה - ץרפ רנבא
.(דקע ,הבוהצה יתנתכ) הבוהצה יתנתכ - (ןמכור) םירמ הקבר
,(1989-1953) ףאוש ומוקמ לאו) הנטקה יתוחא ,("דוע םרוז ונניאש ריוואב") יתוחא - רנביר היבוט
.(ריעצה רמושה יצראה ץוביקהו םילעופ תיירפס
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,םיבוליש ;דקע ,ידודנל תיעיבשה הנשב) טפשמב - ךייר רשא
.(תולעמ
הנדוע ךרדהו ;וידחי ,םיריש טוקלי ;ב ךרכ ,םילעופ תיירפס ,םיריש) הפוס ,רדנ - יקסנולש םהרבא
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תחקפנ


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה