ויתורודב ררושמה

ןיביי .ה .י ר"ד

ט"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'א רישה יבקעב


:רמאמה ןכות
שגפמה תודוקנו םוהתה .א
רורחשה דרמ :האובנה תותמאתה .ב
ברק תעל ומע םע ררושמה .ג
...םילשורי ביר תא ררושמה בר בושו .ד

ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

שגפמה תודוקנו םוהתה .א
ותריצי תונש שמחו םירשעש ,םירבדב הגלפה ינפמ ששח לכ אלל עובקל רשפא :יאדו
הסמ לש םינש שמחו םירשע ויה - םויה דעו ד"פרתמ - גרבנירג יבצ ירוא לש תילארשיצראה
תחילש לש ,החכותו םעז לש םינש שמחו םירשע ;ויתורוד - ורוד ןיבל ררושמה ןיב השק הבירמו
המית ןיאו .הסיפתה רצוק לשב ,הניבה-תלזואו דיה-תלזוא לשב רובצה בלל םימערו םיקרב
-ןוזח ,ונוזח ןיבש םוצעה קחורה תדימכ היה ותפוקת ןיבל ררושמה ןיבש קחורה םצוע :רבדב
תיבה" תושממב תוחוור ויהש תורופאה ,תוטעטעפה תוגשהה ןיבל ,רידאה ימלשוריה תודפה
.םילמנ תליחז ולחז רודה יטינרבק וליאו - םירשנ יפנכ לע ריבאה אוה .ילארשיצראה "ימואלה
,"דבוע זכרמ" וסרג םהו - קשמד דעו שירע לאמ הלוע תוכלמו דוד שוביכ :הליחתכלמ סרג אוה
אוה ;םלופרעו םיגשומה לכ שוטשט ךתמ ,םיסרוג םה המ םמצעב ועדי אלש וא - "תוימואל וד"
.םושלשה-לומתאה וא הזה םויה תוינונטק ךות תודבכב ולהנתה םהו ,תואבה תולדג תא הזח
- ךלהל תילכתב דגונמ חור ךלה הרשהו םה ורבדו וגהשמ תרחא הפשב אוה רבידו הגה דימתו
,ןויצב אבו שמשממה דושה םוי לע אוה עירתה ,תוננאש ךות םימודר ויה םהש העש .םה םחור
אוה הזח ,הגלבה-תעינכב עקש רודהו ,רמה םויה אבשכו .לאעמשי יניכסל תחתמ זתויש םדה לע
בוזעל דיתעה ,ירכנה שבוכה ילגרל תחתמ המדא תדיער ;ןויצב תורח-ימחולו םידרומ רוד תחירז
קחד ,דימת חור-רצק היה אוה .תרפה ןמ םהיסוס וקשיש ברח-ירוגח םידוהי םיבכורו ,ץראה תא
-רצק םע ,ומע היה ןידהש ,ךכ-רחא החיכוה תואיצמה ...דימת חור-יכרא םהו - דימת ץקה תא
קחורה :וינפלש חורה-ירצקו ץקה-יקחוד ,יקסניטוב'זו לצרה םע היה ןידהש םשכ ,ץקה קחודו חורה
ןויצב ןיועה רזב תולתו יתולג דובעש לש ,הלואג-יא לש תושממה ןיבל הלואגה ןוזח ןיבש םוצעה
,המואה לש הלענהו לודגה קלחה ,לארשימ שפנ ינוילימ תשש העלבש ,םוהתל ךכ-רחא ךפהנ
...ןליצהל תלוכי ילבמ ודמשוהש

רשאו ,ובלב אשנ רשא ןוזחל המחלמל שדוק ררושמה לש תילארשיצראה ותריצי תונש לכ ויה ךכו
תקסופ יתלב המחלמ תאז התיה ;"הטמ לש םילשורי"ב ילאירוטירט-ינידמ חוסינ הנושארל ול ןתנ
ירחא םיעתמבו םיעותב ,םיננאשה תוננאשבו םירפוכה תריפכב ,תומדה יטיעממב ,םילישכמב
תמיערו םימעז תמיעז לש תובר םינש ;תעדה יחסומבו תעדה יחיסמב ,רכנ-ילאידיאו רכנ-יהלא
.םימער

תועש ולא ויה ."הגופה" לש - תורצק ,םנמא - תופוקת ונא םיאצומ וז המחלמב םג - ןכ יפ לע ףאו
-תודוקנ יתש ןייצל שי .ושגפנ ורודו ררושמהו - רודה ןיבל ררושמה ןיב קחורה םלענ ןהב ,תודדוב
"הטמ לש םילשורי" ימיב ,הנש ה"כ ינפל - תחאה :ותפוקתל ררושמה ןיב ולאכ שגפימ
- הינשה .ץראה עקרקב תיצולחה תוזחאתההו תיצולחה תובשייתהה תישארב ,"הקיאורה"ו
םיטירבהו) לאעמשי יממע דגנ "תואמצעה תמחלמ" תישארבו יטירב-יטנאה דרמה יהלשב
ררושמה לש ושפנ-תאשמ השגפנ ןהב ,תודוקנ ויה ולא .ח"שת ביבא-ףרוחב (םהירחאמ םידמועה
קרפתמ ררושמה היה תורידנה תועשה ןתואב .ידדהא וקשנ תואיצמו ןוזח ןהב ,רודה יללעמ םע
תא ויפמ טימשה ררושמה .םימישגמה ישאר לעמ םירתכ הלעמ ליחתמו - ותחכותמ לדח ,ומעזמ
הדעה ארקמל העורתה-תורצוצח לוק היה ולוקו תושממבש תונכסהו תונוסאה לע הקעזאה-רפוש
הבהאה תונייעמ לכ ועקבו ,ררושמה לש וינפ לע ףעזה-יטמק וטשפתנ וליאכ זא .תונחמה עסמלו
רבד לש השקונה דלגל תחת םייובח ,ןיעה ןמ םייומס ויהש אלא ,ןכל םדוק םג ובלב ומרזש
הבח תולמ לש םינמכמ-םינמכמ ול אצומ ררושמהו ;לכ ןיעל םיפשחנ םה התע - רעשב רסיימה
...םתעדמ אלש ונוזח-וצ תא וז העשב םיאלממה ,ורוד ינבל הנדעו

לע הנווכב יתחספ .ילארשיצראה ןוזחה םוחתב ןהש שגפימ-תודוקנ יתש קר הנווכב יתרכזה
הבישיל" ימי ,האושה-יללח לע לבאב שגפמ - רודה ןיבל ררושמה ןיב תרחא "שגפימ תדוקנ"
האושל ררושמה ןתנש עבמה ףפח םש םג :יאדו ."הניק רתכ"ו "יכב רבכ הז יכ" ,"הטמ לש
הדימב - רשפא ,ררושמה לש תיבגועה ותימהל הנענו ךכב שח רודה ףאו ,רודה ייואמ תא
,ילארשיצראה ןוזחה םוחתב היה אל אוהה שגפימה לבא .רחא ןמז לכב רשאמ רתוי הלודג
.ןאכל ונינע ןיא אליממ ;הלוגב םעה-תאוש םוחתב אלא

- ןהיתש .ןהיתשל הוש דצ שיו .ורודל ררושמה ןיב דבלב שגפימ-תודוקנ יתש לע רבדל אופא שי
.תואמצעהו רורחשה תישאר - הינשהו ,תיצולחה המשגהה תישאר - תחאה :ןה תישאר תודוקנ
םילשורי") "המח תאיצי ינפל ומכ דוסיה ךותב שי הרעב" - םש :ןהילע הגונ רחש רוא - ןהיתש
:תיתכלממה הלואגה לש "רקוב תונפל"ה ,רחשה תעיקב - ןאכו ;("הטמ לש

.ולש שמשהו תולדג-םוי-ליג-ןוזח יבו

?בולבלב-ביבא-רקב תונפל שוקלמכ הז םא
("לוגעה ריש")

רחאל .המלש הפיפחו תוגזמתה יוק אלו ,םיעגמ-תודוקנ ,דבלב שגפמ תודוקנ ויה הלא יתש ,ןכא
לש ותובהלתה רחאל ,הנש ה"כ ינפל ,זא .ךשוממו םוגעה דרפימה אבו רזוח רצקה שגפמה
חודקלו תונעתהל וכלהו הפוריא ימענמ לכ תא םהירחאמ וכילשהש ,םיפחיה תדעמ ררושמה
,ול הארנ םהבו ,הלואגה ךרדב םילישכמהו םילושכמה לש ותעד ןתונ ליחתה אוה - ןומישיב
אוהו ;ולא לש םיטעב ןוזחה תומד תטעמה ,םיגיהנמה לש םהיתוגשה םוצמצ - םילושכמה שארכ
ןוזח") "תולודגל וניוטצנ אל"ש םושמ תלד-הלדה תילארשיצראה תושממה ןיבש םוהתה תא האר
,םעזל ובגוע היה ךכ לע דמעשכו - הנועקשב דומעל הפיסומה םילשורי תא הארו ("תונויגלה דחא
רודה ינב - הלא תארקל ןנר לש הרצק הפוקת רחאל - וישכע וליאו .רעשב החכות לוקל - ורפושו
הזח התואו הפיצ הל רשא הערכה התוא ,הלודגה הערכהה-תודדומתהל ואציש - ןויצב ריעצה
גורטקה רפס"ב דוע תאז חסינש יפכ ,"וינרקב לרוגה תא טוקנל" ונילע הבש ,העשה) םינשה לכ
רווחמב ןמתסהל ולחה רבכשכ ,תודדומתהה-תישאר לש הרצק הפוקת רחאל - ("הנומאהו
לש תוגשהה-רצוקב ורוקמש םיגשיהה טועימ וינפל הלגתמ בוש - הימוחת םג ךא ,היעצבימ
ול רווחתמשכו ,הלאגנ אל םילשורי :לכל שארבו .(!שממ הנש ה"כ ינפל ומכ ,זא ומכ) םיגיהנמה
..."תיבה רה ינפ לע"מ רודה םע םיטפשמ רבדל רזוח ,ותחכותלו ומעזל רזוח אוה בוש - רבדה

...םירבדה ךשמהב - טורטורפב ןודנו בושנ דוע ןורחאה דרפימהו שגפמה לע ,ךכ לע לבא

רורחשה דרמ :האובנה תותמאתה .ב

םסרפ םימיה דחאב .ןילופב ר"הצה תעונת לש הנואטב ,"טלעוו יד" תא ג"צא ךרע ד"צרת תנשב
:ויארוק יניעב רישה היה הומתו רזומ .(שידיאב) ריש תועובש ותואב ררושמה

,תאז םידליל ורפסו םויל ונכהו -
:ןוגנ קמע לכב האובנ יקוספכ
- םלשו לומגת לש םויה הז אבי אוה
.תואבצה םוי הז

םירהו רושימ ןיב ורהנת הבלכ
חותפה םיה לא ביואה תא ופחדת
- -- - - -- - - -- - - - - - - - - - -
.למנב הנורחאה תיטירבה ברקה תינאל
(ד"צרת תוכוס ברע ןוילג ."ןגאז םינוירב ןוא טגעז סויוואלפ" :"טלעוו יד")

לש ותאובנ ךפהית (הנש ד"י) דבלב ןיטימש יתש דועבש ,םימיה םתואב ותעד לע הלעה אל שיא
....תמייק תואיצמל ג"צא

,רפס ותוא ."הנומאהו גורטקה רפס" תא לארשי ץראב ררושמה םסרפ הצחמו םייתנש רחאל
האובנ יקרפ המכ םג ללוכ ,םייתגלבהה ויגיהנמלו רובצל תיאובנ החכותו גורטק - ובורש
דיתעשו ,"ונפוגב םלענש םלעה" לש ותומד תא ררושמה רייכ ולא האובנ יקרפב .הנומאבש
הזח "ןמז אובי" רישב .ץראב יברקה שוביכהו דרמה-שעמ אשונ היהיש אוהו ,תולעלו רוזחל
טימניד שיא" יכ ירבע םלע הארמל "המדא תדיער" רככב ירכנה טרושה שיגרי וב ,םויה תא ג"צא
וסומלוקב הלעמ אוה ,"רחמ הדוהי םויה הדוהי" ,רפסה לש המיתחה רישב ."ורבע ,דרומ-עזגמ
םילשורי תירחשו הילתל םיכלוה וללה ךיא" האור אוה - םיירבע םודרג ילוע לש בגשנו דיערמ ןוזח
םהשכ םיטירבה תא ,דחי וב םישמשמ ליגו יוודש ריש ותואב ראיתו רזח םגו ,"םהינפ תוועשב
."רישה הז יבתכ תעב ,יבגבכ םחו רק" םבגבו ,ץראה תא םיבזוע

אלכב ותמשנ תא ,ןושארה םודרגה הלוע ,ףסוי ןב המלש איצוה ,רישה םוסרפל הצחמו הנש ץקמ
.וכע

לע המחלמל ואציש ,םיירבע "טימניד ישנא" תושממל ויהנו ומק ןוזחה םוסרפל תודחא םינש ץקמ
.ויתוישא תא וטטומו ירכנה ןוטלשה

.םידוהי ידיב אצמנה ץראה לש החטש תש ןורחאה יטירבה לייחה בזע הנש ב"י ץקמ

הלודג תותמאתה םושמ הב היה ,וניניעל הלוגנש ,רורחשה תשרפו ירבע םידרומ רוד תילע :יאדו
.ג"צא תאובנ לש

תויונערופה תומייקתמש המב וניא האובנה לש התותמאתה רקיע :תמאה ןעמל עובקל ונילע יכ
.רבעב רבדה היה ךכ .תובוטה היתורושבו היתומחנ תומייקתמש המב אלא ,האבנתמ איה ןהלש
.םויכ םג ךכו

(ורפס ךותמ ונל רווחתמש יפכ) לכ םדוק ,ויה והיעשי תאובנ לש לודגה הנוחצנו התותמאתה
.המייקתנ ותאובנו - ירושאה שלופה לש ותלפמלו בירחנס ידימ םילשורי תלצהל אבינש המב
וברחנ וללהו ,באומ וא ןומע ינב ןברוחל אבינש המב אל רקיעב והימרי לש וירבד תותמאתה
.המייקתנ תאזה הבוטה ותאובנו - ןויצ תביש עראת הנש 70 דועב יכ אבינש המב אלא ,תמאב

,תועמדו םד םיוור ,תויונערופו תונוסא םישודג הכ ,םלוכ םימעה ימי ירבד ,תושונאה ימי ירבד יכ
,רינה לע םושריו ונכותמ דחא הזה םויכ םוקי םאש דע ,ףולח-תב הכ איה םלועה תויוכלמ תלודג
םא - דירדמב וא םלוהקוטשב ,ןודנולב וא הבקסומב וללותשי םירז םישבוכו םוי אבי יכ ,לשמל
,רחואמב וא םדקומב יכ .ומייקתי וירבדש יאדול בורק - ותאובנל ךיראת עובקל ילב ,ךכ לע אבנתי
,ןודנול ירעשב םג ,הבקסומ ירעשב םג םירז םישבוכ ואובי אוב ,הנש 300 דועב וא הנש 30 דועב
,םימע ייחב תובוטה .תובוטה תואובנה לש ןניד ירמגל אוה הנוש ךא .םלוהקוטשל םגו דירדמל םג
םושמ הב שיש םיאלפה-תעפות אוה אוה תושממב ןמויקש ,ךכ לכ תורידנ ,טרפב לארשי ייחב
וא הז םעל תונערופה ןוזח םגו שי :תורמסמ עבוק ינניא :יאדו .האובנה לש הלודגה התותמאתה
ונתוא שיערמ אוה ףא וניניעל הלא םיטרפ לש םמויקש ,םיטרפ יטרפבו םיטרפב ןייפואמ הכ רחא
לע ג"צא לש ונוזחב ולא ןוגכ םיטרפ םישוחה-תושערתה ילב אורקל םויכ השק .המהדת ידכ דע
:הילגנא

סונירה ןמ קלמע ירשנ תא זח ינא
.םרה רטסנימיטסוה גג ילא םיפע
:וא
,ךינגע תרקוע ודה לכ תא האור ינא
(ח"סק הנומאהו גורטקה רפס ,"רחמ הדוהי םויה הדוהי")

.תובוטה תורושבה םויקב הרקיע - האובנה תותמאתה :רבדב קפקפל ןיא ןכ יפ לע ףאו

תורושב ורשבל ללכ םינווכתמ םה ןיא ,םעל תונערופ םיאבנתמ םיאיבנהש העשבש ,רוכזל םג שי
לכ .םתמואל "םימיענ יתלב םירבד" תרימאב םמצעל גונעת םוש םיאצומ םה ןיאש יאדו .תוער
וילעש ,םמעב םירתמ םיאיבנה :הרמאנ הרהזאכו הרמאנ יאנת לע - ך"נתה ירפסב הער האובנ
םעה עמשי אל םא קרו ,ןוסא וילע טימהל םילולעה םימרוגה תא רוקעל ,הערה וכרדמ בושל
.הונינל יתמא ןב הנוי לש ותאובנ - םלוכל סופיט בא .תונערופה אובת ,בטומל רוזחי אלו םלוקב
התייה ךכו ,תכפהנ הניא הונינו - הבושתב רזוח הונינ ךלמ לבא ."תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע"
הז תמועל .הערה וכרדמ םעה בושי אל םא .יאנת לע ?והימרי תאובנ - תואובנב הרמה םג
.יאנת לכ אלל םיאיבנה י"ע םירמאנ םיבוטה םידועיה

תורהזאכ - לאעמשי יניכס לעו "ןויצב דוש םוי" לע תואובנה ,ג"צא לש תוערה ויתואובנ םג יאדובו
לש וכרד הז ;עמש אל ,ןבומכ ,םעה .הנכס ינפ םדקל דעומ דועב ןנוכתיש ,םעל תורהזא :ורמאנ
הרקמ היה רפאו קש שבלו ואסכמ דריש הונינ ךלמ .ויאיבנ לוקב עומשל אלש ,םדקמו זאמ ,םע לכ
...םלוע תודלותב חא ול ןיאש ,דדוב

אוה .וניניעל ומייקתנ תובוטה ויתואובנש המב - אופא איה ג"צא תאובנ לש הלודגה התותמאתה
ןמ םיטירבה תאיציל אבנתה אוה .ומק םהו - ןויצב רורחש ימחולו םידרומ רוד תמיקל אבנתה
ונבצמשכ ,האושה לע תובאה ימי םצעבו .היהו םק רבדהו - תילארשיה תונובירה שודיחלו ץראה
היהו םק הז רבד ףאו ...("הניק רתכ") "וזולעי ונבוחרב" :אוה אבינ ,לפש לכמ לפש היה ץראב
...ורורחש תישאר לע תמא תחמש לארשיב רובצה חמש וב םוי ,ט"שת רייא 'הב תושממל

,ינוציח רשק אלא םייק וניא התומייקתה ןיבו הבוטה האובנה ןיבש ,םינפ םושב רמול ןיא :יאדו
םינש דועב - ךכ רחאו ,תובוט תרשבמה האובנה האב הליחתמש - רמולכ :דבלב "יגולונורכ"
הרושבהש ,םינפ םושב דיגהל ןיא .תאזה הבוטה תמייקתמ ,תודחא םינש-יפלא דועב וא תודחא
םגה - דרוי םשגהו ,רחמל דרי םשגש שחנמה םדא לשכ ,םתס שוחינ איה איבנה יפב הבוטה
ןיבל הבוטה האובנה ןיב םייק ,רבד לש ותמאל .םשגה תדיריו שוחינה ןיב רשק לכ ןיאש
,לעופ ירוטומ חוכ תכפוה הפוג איה - הרמאהב הבוטה האובנה .קודה יתביס רשק התומייקתה
- תונדא שוח ירודחו "טימניד ישנא" ,םידרומ רוד תילע לע ג"צא לש ותאובנ י"ע .תושממ רצויה
םלעה" לש ותינבת םלצ תא רייכ ,הלעיש רודה תומד תא ררושמה בציע וז ותאובנ םצע ידי לע
הררוע אוביש רורדל האובנה .תושממה םוחתל םיפוסיכה חטשמ הילע וילע רזגו "ונפוגב םלענש
,דיגהל רשפא .ררחשמה שעמה תא - ןוצרהו ,רורדל ןוצרה תא - ףסוכה .רורדל ףסוכה תא
תושפנ"ל ,םייח םדא ינבל וכפהו רשבו רוע םימיה תצורמב ושבלש ןה ןה ג"צא לש ונוזח תויתואש
,השענ םדו רשבש אלפה הרק ךכו ,האירבל ךפה רמאמה ,רורחשה-שעמ תא תועצבמה "תולעופ
לואג רוא ,שדח רוד תאירבב וקלח לטנו תישארב השעמב אוה ךורב שודקה לש ופתוש ,לוכיבכ
ךשמ דמעש ,אקווד ררושמ ותואש אלפה בר המ !וניניעל ןאכ ללוחתהש אלפה בר המ .לאוגו
בור םינש היהש ,ררושמה ;ריבכ הכ היה רודה ןיבל וניב רכנהש ,ורודמ םוצע הכ קחורב םינשה
אקווד ררושמה ותוא - ונלש ימשרה רפסה הדשב ללכ "םייק היה אל" ורבד וליאכו הדונמו חדומ
- תולועו תואוגה תויושחרתהה תומד תא בציעש ,הלועה רודה לש ותומד תא בציעש דיחיה היה
תולפשבו הענכהב וררגנש ,ויקונפתו ויעושעש ידלי ,רודה שפנ יבוהא בתכה ישנא לכש דועב
...תומד בצעמו עיפשמ חוככ השעמל םימייק םניאש םה םה ,םיטינרבקה תבכרמ ירחא םיכרב
תישארבה סנ תא ללוחתו חורה ןוכשת ךרד וזיא עדוי ןיאו חורה יכרד ןה תורימטו תואלפומ ,ןכא
.הלש


הרושק ("האב תמייקתמ-האובנ" :ררושמה ןושלב) התומייקתהב תמאה תאובנ :ונרמא
יתביס רשקב התומייקתהב הקובד םג אלא ,דבלב ינוציח "יגולונורכ" רשק אל התומייקתהב
.םינומדקה לארשי יאיבנ לש תומחנהו םידועיה תואובנ יבגל םג םינוכנ הלא םירבדש ,ירב .קדוהמ
םצע ידי לע - לאגייו לארשי בושי יכ ,ןברוחו תונערופ ימיב םאבניהב ,םינומדקה םיאיבנה ,םה ףא
דאמ םיבר םימי רחאלש ףסוכה ותוא - הלואגל ףסוכהו תלחותה ערז תא םעה בלב וערז םתאובנ
ואבנתה אלמלאש ,םינפ לכ לע ,ירב .לאוגה השעמה תא דילוה ןוצרהו .לאגיהל ןוצרה תא דילוה
וילעש - שודקה םנוזח תויתואב הלואגה תומד ובציע אלמלא ,הלואגה לע םתעשב לארשי יאיבנ
התותמאתהב שיש המוד ןכ יפ לע ףאו .הלואגל עיגמ םעה היה אל - לארשיב תורוד ירוד וכנחתנ
- םלועה לכ יניעל התלגתנש תותמאתה - םינומדקה לארשי יאיבנ יפמש הבוטה האובנה לש
לכ לעו - ונילע עיפשהל היה ךירצש ןויזח .הלוכ הדלותה תונויזחבש יאלפה ,םיאלפ ןויזח םושמ
רקועה - הז אוה ןויזח .םלועב גהונה - יקולא חוכ - יאלפ חוכ לש תישחומ תותמאתהכ - םלועה
.הירוטסיהה תויושחרתה לש תיחטש - תינתלכשו תינרמוח הסיפת לכ ותויאלפב

ןיאש יאדו .הררושמ לאו ונתפוקת לא םינומדקה לארשי יאיבנ לש שדוקמה םנוזחמ רוזחנ ךא
לש השודיח ףס לע ,ונרודב עריא דציכ - וננמז ןב הז יאלפ ןויזחב םג קמעתהלמ םירוטפ ונא
תויאובנ ץוצינ שדחמ חקלתנו ונמעב השדחתנ וליאכ - המודקה תימלשוריה תויתכלממה
ומצע ררושמה יפל ,דציכ ;"האב-תמייקתמ האובנ" דציכ .תינומדק

:האיבלה םאה םחרכ ויתויתואב רישה חתפנ
...האיבל דשמכ םא בלח וקניו ודלונ הפ
.היארה ויז ףולחו רובדה יונש ,הנפמה ןכ לע
("הלועה רודה ריש")

ךפהנ ,בתכבש ןוזחב הליחתמ הלעש ,םידרומ לש רוד דציכ ;תלאוגה תושממה תא דילוה ןוזחהו
תיתיזה היזה לכמ גלפומכ הנש ו"ט ינפל קר הארנש ,ןויזחו ;םילעופו םייח םישנאל - םדו רשבל
םמדו םלעפ ידי לע ךפה - לארשי לש ותונדאל תוישאה תישאר תחנהו םיטירבה שוריג - רתויב
.לארשי תוכלמ לש התישארל :תמייקו היח תושממל ,ןוזחה - ידילי ,הלא םישנא לש

ברק תעל ומע םע ררושמה .ג
- רודה םע שגפמ - תודוקנ יתש תויוצמ ג"צא לש תילארשיצראה ותריציבש רבדה הרק דציכ
דרמה יהלשב ,ח"שת ביבא ףרוחב - הינשהו ,"הטמ לש םילשורי" ימיב ,וכרד תישארב תחאה
?ברע יממעב "תואמצעה תמחלמ" תישארבו יטירב-יטנאה

ןוזח ןיב שרפהה לע ,רודה לש ותכילהבו ררושמה תכילהב "בצקה ילדבה" לע ונדמע רבכ ירהו
טושפ "יסיפ קוח" ירה .הפוקתה יטינרבק לש םילמנה-תליחז ןיבל םירשנ יפנכ לע אשינה הלואגה
,וטיאל ךלהמ דחאו ץר םהמ דחא ,רשי וקב תרבוע ,ךרדב םישגפנ םישנא ינש םאש ,ונל רמוא
קחורה ךלי םתכילה תכשמה םע ירהש ;הנורחאה םג איה הנושארה םתשיגפ - תדוקנ ירה
.הינשב דוע ושגפיי אל םלועלו ,רתויו רתוי לדגיו םהיניב

ןיבל ררושמה ןיב תכלוהו תרבוג תורכנתהו תוקחרתה תונש ה"כ רחאלש ,רבדה עריא אופא דציכ
,הלק העשל קר ולו ,הזל הז וקשנו ושגפנ דציכ :םכרדב "שגפמ-תדוקנ" םהל הנמדזנ בוש רודה
?הזמ הז םידרופמו םיקחורמ הכ ויה רבכש רחאל - ןויצב תואיצמהו ןוזחה

.ןויצב םפטש-לברעמב םמצע תוערואמה לש םעבטב הצוענ תחאה :ךכל תוליע יתש אוצמל שי
ןניאש ,םימיה-תויושחרתה לבא ,ןותמ-ןותמ ,תודבכב ולהנתה ויטינרבקו רודה ,םנמא :רמוא הווה
םייתלצעב ולהנתה אל ,הירוטסיהה רש לש ווצ יפל תולגלגתמ אלא ,םדו רשב לש ותורמ תולבקמ
םיקימעמה םה םהו - םילבוקמה לש םהירבדל .ררחסמ רהדב ורהד ,הברדא ,אלא ,ללכו ללכ
,המוצע הדימב םלועב תוערואמה בצק שחוי חישמה לש ואובל ךומס ירה - ונממ אלפומב רוקח
תחנהל קודיצ תנתונ וליאכ תושממהו ."הלואגה לא ,םימיה תירחאל עיגהל ונידיב קפיס אהיש ידכ"
,ךכ לכ לברעמ בצק-ףצשב ולגלגתה ןורחאה רודב תוערואמה :וניזח ונרשבמ .וז ןירותסמ-ישנא
.תורוד תורשע ייח סנרפל ידכ ןהב היהש ,תומוצע תויושחרתה דבלב דחא רוד ייחב ועילבה םהש
םירבד ונילע ורבע (ד"ערת תנש) הנושארה םלועה תמחלמ תישארמ ,תונורחאה םינשה ה"ל ךות
לש הז ררחסמ רהד לש ויטעבו .םיריבכ תוערואמב הירוטסיה תונש ק"ת אלמל ידכ םהב היהש
- ותבוטב אלש םיתעל והופנצו םילגרה-דבכ רודה לש "ושאר תויציצב וזחא" ףאש ,תוערואמה
"שגפמ תדוקנ" ידיל והועיגהו םינש ה"כ רחאל ררושמה לש ונוזח תא תויושחרתהה "וקיבדה" ףא
תמדא לע לאעמשיל לארשי ןיב הערכהה תמחלמו םיטירבה תאיצי תישארב - רודה םע הינש
...לארשי

ונדמעש העפותל אוצמל שי לבא .(דאמ ישממ אוהש םגה) "ןירותסמ"ה םוחתב ץוענה רבסה והז
לכמ תירותסמו תינוימד ,רבד לש ותמאל ,איה וז "תוילאיר"ש םגה) דאמ "ילאיר" רבסה םג הילע
ןוזחה ןיב וא ,הפוקתה ןיבל ררושמה ןיב הינש "שגפמ-תדוקנ" תולגהל תתמאה הליעה .ןירותסמ
דאמ רגיפ רודה ,םנמא :רמוא הווה .תורחה-ימחול םידרומה תעפוה :התייה - תואיצמה ןיבל
ויטינרבקו רודה ויה ,תרפה דע לארשי תוכלמ הזח ררושמהש דועבו ,ררושמה ןוזח ירחאמ
תילולימ הניאש תונלחזבו ילולמ "קבאמ"ב ,םיטקיפיטרס לע רזה טילשה םע חוקימב םיעוקש
ועיפוה הנה לבא .וטגל םייתניב ךפהש "ימואלה תיבה" לש יפוא-ריעז חופיטב ,דאמ תישממ אלא
טעמכ ךרד-תציפקל ומרגו ,ררושמה רמאמכ ,"וינרקב לרוגה תא וטקנ"ו םימודרגה ילועו םידרומה
שבוכה תא רורחשה-ימחול וחירכה םמדבו םנברוקב ,םתזועתב :ןויצב םירבדה ךלהמב תיסנ
לארשי ןיב תערכמה תודדומתהה אובל אליממ ךכ ידי לעו - ץראה ןמ ותאיצי לע זירכהל יטירבה
לש היטעב :רמולכ .(...םהלש "תוסחה ייברע" ויה םילאעמשיהש םיטירבה תאיצי םע) לאעמשיל
,ררושמה לש ונוזח תא ףוסבל "קיבדה" רודהש ,רבדה עריא םידרומה ואיבהש וז "ךרד תציפק"
...לארשי ץראב הלק העשל ושגפנ תושממו ןוזחו

ךותב הרעב התייה םהב םימיב ,ד"פרתב ומכ ,בושו ,הינשה שגפמה-תדוקנ התוא האב הנהו
לש תירחש יהוז םעפה .תירחש תפוקתב ונא םידמוע בוש - "המח תאיצי ינפל ומכ" דוסיה
וינפ לעמ ףעזה-יטמק םיטשפתמ בושו .וצראב לארשי תונדא לש תירחש ,תילרוגה הערכהה
תרצוצחב הקעזאה-רפוש תא ףילחמו ותחכות תא םתוח ,ומעז תא זנוג אוה בוש .ררושמה לש
דועב ,אילגתיאבש הבהא ,ורודל הבהא רבודו סיופמ ררושמה בוש .תונחמה עסמל העורתה
הבהא ,ןיעה ןמ היומס הבהא ,איסכתאב הבהא - ותבהא התייה גורטקהו החכותה ימיבש
.עקרקל תחתמ םיכשמתמה םימ ילחנ םתואכ ,םעזה ידבורל תחתמ הכפמה היובח


םה הלא .רחש יפנכ - םהיפנכו ,םה םיפונכ ח"שת ביבא - ףרוחב ררושמה םסרפש םירישה
דבכ ררושמ לצא תולק לע רבדל רשפאש הדימב - סחיב םה "םילק" ."רקוב תונפל" לש םיריש
הוולמ ותואש בוטה רעונה לט - לטה ןכוש ולא םיריש לש םהילושב .ג"צאכ םייתכתמ םיגיגה
ולא םירישב ןיא .התאוש יהלשב המואל עתפל םיכשהש רקוב לש לטו לרוגה-תכרעמל ררושמה
לש ובל תומלהו ותמישנ-רצוק םישגרומ םבצקב .תואלמתהל הייפצ םושמ אלא ,תואלמתה םושמ
- יכ ,אוה עדוי םנמאש ,הכרעמה לש הלרוגב אהי המ ,תיאדו העידיב עדוי םנמאש ,ררושמה
;םר םויב הליהתו תורובגל ויתונבו וינב
-----------------------------------------
.םלוקל ינזאו םתמוק יפיל יב שושמ
----------------------------------------
!רפעמ לארשי ןוטלש םק :רפוש עקותו
("לוגעה ריש")

לש ,םישוביכל האיצי לש אלא ,םישוביכ לש םיריש הלא ןיא ...תואבל ובלב הדרח - ןכ יפ לע ףאו
רגוח ליח לש אלא ,חתפמ ליח לש םיריש הלא ןיא .ןוחצינו ברק-תופעות תארקל הנושאר הקינז
.הכרעמה תישארל

תורבגה לכ םע - ףחרבש תוכר םהילע ךסומו הלאה םירישה לכ לע ףפוח רחש תישאר לש רוא
.םהבש תקצומה


תעש העיגה ךכ בקעו .ץראה תא בוזעל םיטירבה םידמוע רורחשה ימחול לש דרמה תובקעב
רשאו - דימת הנממ הקמחתהו הינפמ הדחפ הכ הגהנההש הערכה התוא ,הלודגה הערכהה
העשה יכ ,ררושמה עדי התע ..."וינרקב לרוגה תא טוקנל" :דימת הל ארקו הל לחיי ררושמה
:וריש לא ארוק אוהו ,העיגה תלחוימה
!ןוא אולמל ,ירתימ !זוע ךרד ,ירבעה יריש רש
!חוכ יבעב ,הניפסה תותובע !חתמ אלמל םישרפמ
,הערכה תוסמל ןוגינ והז ,לרוגה ברק תארקל ריש והז
- - -...תירחא תביש םגו תישארב עסמ הז
("ונייח תקוח ריש")

רובצה תלפת ללפתמ אלא ,דוע רסיימ אוה ןיא התע .ותחכותו ומעזמ ררושמה טשפתמ התע
:ולוכ
,ןשבכב םהרבא סנ הלע
,םי תעירק סנ הלע
,ןענכ שובכ סנ הלע
וידברב-תוהוגנב תיבה רה סנ הלע
זאמ ונתושי קמעב שיש
("תירבה תשק לא")

תופיקתב םעפה ,ררושמה ללפתמ - "התעב הלפת" הנוכמ ומצע אוהש ,רחא רישב ,בושו
'ר תופיקתב אוה ארוק ,םייק אוהו ה"בקה לע ,לוכיבכ ,ורזגש םיר"ומדאה ויתובאכ ,תינרזוג
:תיבשטידרבמ קחצי יול

.םחלנ םהב ריבא אל יכ ,ימחול ןימיל ,יהולא
---------------------------------------------
ביוא רוקעל זעי יכ וניפא ךרב
("התעב הליפת")

:ונוזח ימייקמ ,הכרעמל םיאצויה תארקל ןר ררושמה לש ובלו
!רעשב וניביוא תא םירבדמ לארשי ירוחב :'ה תא וכרב
!תרטעמה םאה םילשורי ,ליג יליג
("תולגתהה םויל ריש")

,וישכע ותניר-ותלפתב ומכ ,תמדוקה ותחכותב םג יכ ,רודל ריכזהל ומצעל ררושמה השרמ התע
"םימולש יעותעת" והורשיבו תוקלח תפשב רודל ורבדש םיררושמה הלאו ,הבהאה השחל
;הבהא ועדי אל - - -
ררועמה-גורטקה דיפל תא םכברק אשנש לבא
- - ,התדו הבהא עדי
("תירבה תשק לא")

תארקל תוינכת אלא םה ןיא יכ ,םימדוקה וירישב ותא דחי ןייעלו רוזחל רודל עיצמ ףא אוהו
- - ברקה-תסמ

ירכנה שבוכה ישרגמ ,םידרומה ויה הלא :הערכהה ידיל ואיבה ימו ימ ,עדוי םג עדוי ררושמה ךא
לש תונורחאה םינשב ,זא .הלודגה תודדומתהה אוב תא ץראב ותיידרו ותוחכונ םצע ידי לע ענמש
דוס תא - וסומלוקל ובל הליגש המ .דבלב הזימר ךרד וירישב םידרומה תא ריכזמ היה ,שוביכה
האיצוהש הספדהה-תנוכמלו רדסה-תביתל סומלוקה הליג אל - םידרומה ויחאל הלודגה ותבהא
הבהא - החרוכ לע הראשנ ,שפנה-הנבמלו םדל ,עזגל ויחא ,םידרומל וז ותבהא .תעה-בתכ תא
דרומל הסחמ השמישש הרעמה - "יאחוי רב תרעמ" תא הזימר ךרדב ריכזמ היה ךכ .םירתסמב
אעמק ורתוהשכ ,יוניפה ברע ,התע .תמחולה תרתחמל יוניככ - יאנקה אנתה ,ןומדקה ירבעה
רשוקו "אילגתיא"ב טעמכ רבדמ רבכ אוה ,תספדנה תירבעה הלמה לע שבוכה ליטהש תובוצרחה
םא ."הפיל הפיה" :הל היהת תאזה ץראהש ,תדרומה תילארשיצראה הרענה "ןויצ תב"ל םירתכ
לעיכ ,ןדנב חלש איה הקיזחמ ,אב אל דוע לכ ךא ,םידליל םא הרענה היהת - חישמה אובי
.תידוהיכו

.תובחרה אלמב "דרמלש תודעה רפס" תא בותכל דוע אוה דיתע .םידרומה לא רוזחי דוע ררושמה
תסמו לרוגה-תכרעמ ,יטירבה ןוטלשה לש וצק תוברקתה םע וצקל ברקתמה דרמה - העש יפל ךא
.לאעמשי םע תערכמה הכרעמל םיאצויה םינבל התע הנותנ ררושמה לש ותעדו ,הלחה רבכ לרוגה
:היתונכס לע העשה לדוג תא ראתמ אוהו

רידא םיאנשמ אבצ ןסח ,ביבסמ םימעז תעבט
...שא יקיפאו הלעמל הדלפ ירמנ ,הטמל בכר ילכ קושקשב
;םיקיקנ יליפעמו םימ םילוע יפב ןומדק הנכס ןרו
("תולגתהה םויל ריש")

:עדוי אוה .ח"שת ביבא תישאר לש םינושארה םישוביכה לע ךרבמ ררושמהו
תעלבומ ןידע הז ,שעמה לש רועישה הז אל הז
.ףקיהה בר אל .תסנכנ ןיעה תבבבש
:רודה דוע השעיש סנל חטשה לכ אולמ אל הז
-------------------------------------------------
- רדעו ךולה תוציב ןיב ךלוה והוניאר רשאכ ךא
רואי בקע ךשי דע תורובג יקחרמ ריבדיו ךלי ךולה
("והצק ספא קר")

םה םיבהואש םושמ אקווד ,םייחה תא ,"רקיה ןמ רקיה" תא םינתונה םינבל הליהת רש ררושמהו
.דאמ םייחה תא

ריבסמ "תויטקאדיד" טעמכ םילמב .םירהה לא ברקל םיאצויה םיריעצה םע ררושמה לש ובל
םימיב המחלמל אצויה םעה ינפל "המחלמה חושמ" ןהכה לש ותרבסה ןיעמ והשמ - םהל אוה
םירוביג ישאר ףרועו םיתמ ללחמ אלא ,ריבא בירי ונניאש ,ביואה לש ותוהמ תא - םינומדק
....םילפונ

טהלהו שדוקמה תדוקנ - איה איה יכ עדוי אוה רשא ,םילשורי תראפת תא ררושמה רש בושו
דוד ריע תא ררושמה םהב רטעמכש רקיה ייוניכל רפסמ ןיא .הכרעמה לכ לש םיתמצה-תמוצו
"תרטועמה ריעה" - איה ."ריעה ונמא" - איה ."םירהב הריבה" איה .התכרעמו התנכס תעשב
:הארקש דע ,םשמ זז אלו ."ץראה לכ םא" :הארקש דע ,םשמ זז אלו ."תרטועמה הריבה" וא
ןימאמ ."היתולוח" םהש ,הלפשה תולוח לכ תא הרוביע לאו הילא "חפיס"ו "ןוכיתה םי תריב"
שחכתנ םא ףאש ,אוה ןימאמ .הירומה רהבו ריבדב טולשי "רומחה חירב רשא" הז אל יכ אוה
...."ןוחג לע הליחזב" הילא בושנ ,םילשוריל

לכלש ,ול ריבסמו הנידמ תוכלהב קרפ רודה תא אוה דמלמ ,תויטקאדיד טעמכ תורושב ,בושו
קוח שי ,ןרואל המוק רועישו בשעל המוק רועיש שי :ולשמ המוק רועיש קוחו ולשמ קוח - אצמנ
תוכלמכ ,לדוגב תויחל הילע :עבוק ונתמוא לש התיוה קוח :ןאכמ "לכשה רסומ"ו .םילו רהנלו ראבל
ונקוחו ,םי אלא רהנ אלו ראב אל - ונאש ,ונל רמוא ונתיוה קוח יכ ,תרערעז תנונידמכ אלו ,הלודג
....םי קוח -

ררושמה לצא תשבלתמ ,ונוזח תובקעב העש התוא דעוצה ,רודה לא תחאה הבהאה התוא יכ
תשבול איהש שיו הלפת ןושלב תרבדמ איהש שי :תונוש עבמ תונושל הל תאצומו םינוש םישובלב
םשל םיטושפ םילשמ תפש הל תררובו ,"גוגדפ ררושמ" יפמ הנידמ תרותב רועיש לש הרוצ
הלא לכב ךא - תודדומתהל םיאצויה לא חבש ירבדב תשבלתמ וז הבהאש שיו ;רבסהו השחמה
...הבהאה התוא - תחאה הבהאה תמעפמ

תורוד ינש יכ .םייתורודל רבדמ אוה :דיגהל שי קויד רתיל .רודה לא רבדמ ררושמה :יתרמא
,ריעצה רודה ,הלועה רודה :הזה םויה תושממב התע אוה האור תילכתב הזמ הז םינושו םילדבנ
תצקמ תא וינפב דיגה תודחא םינש ינפל דועש ,רודה ;ררושמה לש ותבהא לכ הנותנ ול רשא
לבא .("ןנעב רהצ") "ביבאה םינבל רעי"ל אוה המוד יכ ,"םמכשב םיכוב תודאנ ןיא" יכ ,וחבש
םירתכ ררושמה רשק ול רשא ,ובורב יצולחה רודה ותוא אוה הז שישק רוד ירה - םצעב .שישקה
לישהלו באתסהל רוד ותוא קיפסה םייתניב ךא ."הקיאורה"ב ,"הטמ לש םילשורי"ב הנש ה"כ ינפל
"וכסמ ופרט לע איבלכ קנזמ" וניא ריעצה רודה םאש ,ררושמה עדויו .םינפלמ ויתומולח ויז לכ תא
דיגהל אב אוהו ."בקע והדיבכמ ודבכב" רשא ,םיטינרבקה רוד ,שישקה רודה ךכב םשא ירה -
...תכללו "ורורצ תא זוראל" רהמיש ,ךלוהה רודל התע

ףופכ ריעצה רודהש ,אוה עדוי יאדו .ריעצה רודה לש ותוילויה המלענ אל ררושמה יניעמ :יאדו
ריעצה רודל שפנ-תברק אוה שח לבא .םנוצר ,השועו שישקה רודה ינב לש םתגהנהל השעמל
,ותיירב תליחתמ תיתונדא תיתדלומ השוחת קופסו הירוטירטה ןב אוהש ,ילארשיצראה
השעמ ידיל הלאה םיטקניטסניאה תא איבמ ףא אוהו ,ומדב םיננקמ שפוח לש םיטקניטסניאו
."בקע והדיבכמ"ש ,שישקה רודה ידי לע םימלבנ םה ןיאש הדימב - ךרובמ


,םדו רשבל וכפהנש ,ןוזחב ובצועש תויומד לש ,תושממל ךפהנש ןוזחה לש וז השוחתש שי ךא
הנינרמ "האב תמייקתמ האובנ" לש השוחתה :רבד לש ורוציק ;תולעופו תוכלהמו תויח תויומדל
ונוזח-וריש םע ,ותא סנכנו ומצע וריש לא רודה ןמ הנופ אוה ולא םיעגרבו ,ררושמה לש ובל תא
:וילא רמואו היח תושי םעכ ,חיש-רודב

.וילע תאבינש ...תוזוחמב ברק הנה :יריש
("הנה דעו זאמ")

תא התע הוולמ ררושמה .תושממב ןוזח התע הפוג איהש ,תואיצמה לא ונוזחמ רזוח אוה דימ ךא
הכרעמב רודה שאר לעמ םירמ אוה וידיבו ,תונחמה עסמל העורתה תרצוצח ויפבשכ ,ברקב ומע
...םילשורי לש התרטע תא

...םילשורי ביר תא ררושמה בר בושו .ד
תדוקנ"ב ג"צא לש וריש ההש רפסמ םישדח קר .וכרא אל ותפוקת ןיבל ררושמה ןיב סויפה ימי
."שגפמה

םילשורי ןוזח ,ררושמה ןוזח ןיב םוהתה הרעפנו הרזח הרהמב .דרפמה עלגתנו רזח הרהמב
."הלפשה תנידמ" ,הנטקה הנידמה תושממ ןיבל ,הלודגה תוכלמה ןוזח ,הלואגה

שוביכה ימי םצעב .םילשוריב ,ץראה לש תמוצהו דקומה תדוקנב וז םוהת הרועפ - דימת ומכו
התשענו "ינומעה ךלמה" ידיב הלפנ ,תומוחה ןיבש וז ,דוד לש םילשורי התוא הברחנ רורחשהו
.רסיק סוניירדא ימיב ומכ - "ןיירנדוי"

ץק תונמתסה םע - הב ץפח דוע ןיא יכ ,ררושמה יפמ תטמשנ בוש תונחמה ינפל עסמה תרצוצחו
.וגורטקלו ומעזל רזוח ,הקעזאה רפושל רזוח אוה .הגהנהה ול הביצהש ןימוחתהו שוביכה עסמ
אוהו .ריעה םילשוריב "ינומעה ךלמה" תוכלמתה לש טויס רייכמ וב ,"תיבה רה ינפ לע" בתוכ אוהו
הירוגטקה בתכ תא ופישחהב ,("ןורמוש תמשא" לקשמ לע) "ןורש תמשא" תא וסומלוקב הלעמ
היזה ןעמל םישדוקמה םידועיב ודגבש ,תנונידמה ריחמב םילשורי תא ורכמש ,ותגהנהו רודה לע
."הלפשה תנידמ" לש

ימעז הטמ" יכ ,ררושמה בתכ - האושה לבא תא ורייכ תונשב - תודחא םינש ינפל קר :ריכזהל שיו
אל ,תאז ורמאב ומצע ררושמהש ,רבתסמ לבא ."רעצ ןנע ףוג" אלא ,םעז-ףוג דוע וניא יכ ,"רבשנ
לע הלאה גורטקה ירישב יכ .רפסמ םינש דועב ונוזח אהי המ ,עדי אל ,םינפ לכ לע .ומצע תא עדי
םיאצומו םירזוח ונא ,לארשי לש השדחה "הריב"ב ,הירקב תטלשה הדעה ןכשמל יוניכ ,"הדגב"
ותוא :"הנומאהו גורטקה רפס"ו "תיב בלכ" ימימ הפי ונל עודיה ,חושקה ,ירבגה ,בוטה םעזה תא
ותוא ,םהיללעמבו םהבש הוענה לכ יוליג ידיל דע םיפוצרפה לשו םירבדה לש ירזכא ףושיח
לע םירבדה תדמעהו םירדהתמו םידסחתמ לעמ טולה לכ תעירק התוא ;הלכמו לכאמ םזאקרס
.הלואג-ודבספ לכב ,הלואגל םיפילחת לכב הסיאמ התוא ;אלמה םלוטרע

תמועל - רתוי חכפמ ,"רק םעז" אוה ג"צא לש גורטקה ירישב וישכע לחלחמה םעזהש ,ןכתי
.דמוע וניעב םעזה לבא ,םימיה םתוא לש "םחה םעזה"

יפכ ,םינשה לכ היהש יפכ - אוה לכל שארב .םילשורי לש הנובלע ררושמה עבות לכל שארבו
אשונו הרפוש - "הטמ לש םילשורי" ימיבכ ,תילארשיצראה וכרד תישארב ,הנש ה"כ ינפל היהש
.ןדבאל וא המוקתל - ץראהו המואה לרוג לכ לפקתנ ,עדוי אוהש יפכ ,הב רשא ,ריעה לש הרבד
בעתנה גשומה ןמ הפירחה ותושקונב לואשה יוטיב - םיגשומה תרמה לע אוה עירתמ התע
ןכתי אלו ףילחת ןיא םילשורילש ,ררושמה עדוי יכ .תדה תרמה - תודהיה לע רתויב יטויסהו
םינמרגהש תומדל ונל רשפא .תרחא הריבב הרימהל ןויסינ לכ היהי רקעו בולע ךאו ,ףילחת םוש
לוחי אל ינורקע יוניש םושו - ודילוטב דירדמ תא - םידרפסה ,טרופקנרפב ןילרב תא ופילחי
תא ףילחהל ילב - ןואילב זירפ תא ורימי םיתפרצהש ,קחודב ונל רייצל וליפא םילוכי ונא .המואב
- תרחא תושי וזיאב המצע תודהיה תרמה איה ץראב תרחא ריעב םילשורי תרמה לבא .םתוהמ
התרעתנ וניתויולג תורודב םגו ץראה תמדא לע וניתודלות תורוד םג - תורודה לכ ךשמב יכ
דע תילארשיה שפנה םע המצע התהיז ,ךכ ידכ דע תילארשיה שפנה תכסמב הגראנו םילשורי
ירוטסיהה לארשי םעל ףוס - השוריפ אהי תרחא ריעב התפלחהו םילשורי תרמהש ,ךכ ידכ
התייהש המואה התוא אל - םינפ לכ לע ,תיטבנ ןב םעברי ,תינורמוש ,תרחא המואב ותפלחהו
,לארשי אבצ ידיב היהש ,עדוי אוה ןכ ומכ ;ררושמה עדוי תאז לכ תא ...ונימי דע םהרבאמ תמייק
.הבכיעש איה "הדגב"מ הגהנהה קרו - דוד ריע תא ררחשל ,םחולה ילארשיה רעונה ידיב היהש
תשדוחמה ןורש תמשא תא עיקומו םעוז אוה בושו ורוד םע הבירמו הסמב יורש אוה בוש ןכ לע
...הירוטסיהה יניעלו וניניעל

םמדבש - םידרומל - ונוזח תויתוא ידיליל ,ומולחו ורבס ינבל םירתכ רשוקו רזוח אוה התע
.םידרומל דרומ תבהא :ותבהא לכ תעדונ םהל .יטירבה שבוכה ןמ ץראה תא וררחש םמודרגבו
לכ תא - הלא המוק-יפוקז ןירוח ינב ועיפוה ובג לעש ,תיללכה תולפתשהה עקר תא רייכמ אוהו
םודאה ,"ןבל ינותלכת"ה - וילגד תשלש לע רפסמ םינש ינפל בושיה תיוהבש געלנהו הוענה
םהייחב םתודידב תא ראתמ ;המואה לש הינב יבוט תרגסה אטח תא הגהנהל ריכזמ ;יטירבהו
...םרבק לא וול אל ףא םהינבש ,םירוהה ןוסא תאו םתומבו


רייכמו וחורב הזוח אוהש שיו .הלחה ךא איה ;המת אל דוע הלואגה תמחלמש ,עדוי ררושמהו
תדועס תמועלו .םילשורי לע ורתווי אלו ורתיו אלש הלא - תואבב רורחשה ימחול לש םתומד
אוה רייכמ - ונוזח דחי אל הבו ובלמ הקוחר איהש ,םתררש םוי אובב הלא םירש לש םהיתשמ
...ולש ותדועס היהת איהשו - ואובי דוע רשא םיררחשמה תדועס - רחמ לש הדועסה תא

יפילחתו תושממה תונטק תמועלו ,תרחמה ימוחתל ,תואבה יקחרמל ורודמ ררושמה גילפה בוש
תוכלמה היהת איהו - אובתש תוכלמה ,האב אל דועש תוכלמה תומד אוה רייכמ ,הבש הלואגה
....התושדחתהב דוד תיב תוכלמ :הנשויל הרטע ,תרפהו רואיה ןיב הלודגה