ג"צא תרישב ףסוכהו ןורכזה

ןיביי .ה .י ר"ד

י"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'ב רישה יבקעב


:רמאמה ןכות
ןורכזה .א
ףסוכה .ב
םיפוסיכב "אתחנתא" .ג
שפנה-ןגב ןיעמהו - תותשה .ד
...רחמ אללו לומתא אלל .ה
ףסוכה לש ורוקמ .ו
הגרעה םי - םילשורי .ז
"שודקה יופירה ריש" .ח

,ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

ןנוחמה (םע לש וא רובצ לש וא) םדא לש וחבש גרבנירג יבצ ירוא אצומ םייתוהמ שפנ-תוחכ ינשב
תילכת תא אוה האור (םעב וא רובצב וא) םדאב ולא תולוגס לש ןרדעהב :רבד לש ופוליחו ;םהב
:םדגנכו ;המהבה ןמ םדאה רתומ תא ררושמה אצומ - ולא שפנ תוחכ ינשב - םהב יכ .תונגה
תמהבל ותולשמתהו (םע לש וא רובצ לש וא) םדא לש ותדירי תילכת תא - וללה תולוגסה ןדבאב
.הדשה

.ףסוכהו ןורכזה :םה הלאה שפנה תוחכ ינש

תיטמוטוא הריכזל הנווכה ןיא ,םדאל הדחיתנש הלוגסכ ,ןורכז לע םירבדמ ונאשכ :תעדל תאזו
ורפסב ןוסגרב ירנא וז הלוגסל סחייש ןבומה ותואב ,הנוב-ינתלעפ חכ רותב ןורכזל אלא ,םתס
;תוכרעהו םיסחי עבוקו םייח-ןויסנ רגוא שפנ-חכ אוהש ,ןורכזל :איה הנווכה ."ןורכזהו רמוחה"
,ערל בוט ןיב ונתנחבא תא ונא םיעבוק ,וב םירמתשמה תויוחהו םימשרה דוסי לע קרש ,ןורכז
תיב תניחב ,ליבס םימשר רגוא םינפ-םושב וניא הז ןורכז ךא .הלילשל בויח ןיב ,בהואל ביוא ןיב
המגמ ךות םתוא דבעמ םג אוה .הזמ רתוי אוה ;םרומישו תויושחרתה-ימשר תנסחהל לוביק
וליפאו ,ןוירוטסיה תניחב אלא ,דבלב תודבוע םשור :"ןטסילכיטרפ" תניחב אוה ןיא .תמיוסמ
םדאה תא השועש אוה :רמולכ ,טפשמ ץורחלו םירבד ןוחבל ול רשפאמה ,טרפה לש ףוסוירוטסיה
.תירסומה ותוישיא םצע תא הנובה דוסיל ןורכזה השענ ךכ ידי לע .םלועה לשו ומצע לש טפושל

רסומ ןיא םג אליממו - סחי ןיאו ,םדאל םיכרע ןיא ,הז הנוב-ןורכז ידעלב ,וידעלב :חכוהו הארו אצ
םיעוריאה ןומה תא ךופהל וחכב שי ודבל אוהש ,ןורכז-רשוכ ותואל אופא ונא םינווכתמ .ןופצמו
תוכשמתהלו תויכשמהל ,תחא תופיצרל ,המילב לע םייולתה ,םדאה תיוה לש םייגוריסהו םייעגרה
יחוליק תא ,רהנ ותואכ בוש הכות לא הפסאב :רהנ ותואכ תכלוהו תבחרתמ ףאו רהנכ תמרדזמ
,הז ןורכז-חכ רדעהב :רבד לש וכופיהו .התמירז ךרדב הכותל םיטלקנה תויוחהו םימשרה
,טוחה ערקהב תוילגרמ תזורחמ התואכ ,רשקו רחש ירסח ,םיסיסר-יסיסרל ונתיוה תררופתמ
.ולחשוה וילעש

םיעוגעגל הנווכה ןיא בוש - גרבנירג יבצ ירוא לש ותרישב ףסוכה לע - ףסוכ לע םירבדמ ונאשכו
ומוצמצ תא עדויה ,דבלב ישונאה רוציה לש וקלח-תנמ אוהש ריבכה ףסוכל אלא ,םתס םייאליטרע
-ןיאה לא עיגהלו ומוחת תא ץורפל דימת ףסכנ אלא ,םלועל םמע םילשמ וניאו ותויפוס ימוחת תאו
רוגסב אולכה ,ףולח-רב שונא ובשו ,דבלב םדאל דחוימה ,זוזע-בר ףסוכ ותואל איה הנווכה .יפוס
-םורק תא ולודיג ךרד עיקבמה ץיצ ותואכ ,וימוחת תא עיקבמ ,דאמ םימצמוצמה םיימשגה וימוחת
הז םימוחת -ץרופו םירוגס-עיקבמ ףסוכב ,ובו - םימש-םור לומ בלבלתמ קנזמו ןוילעה ותפיטע
...תילכת-ןיאלה ילוש תא קשונו ותומכ םימוחת רדענו ותומכ יפוס ןיא :ורצויל המוד רוציה השענ

םה םה ,ודבל םדאה ןינק םהש יאדו הלאה םירידאה שפנה תוחכ תא ןאכ ונספתש ןבומ ותואב
."םיהלאמ טעמ והרסחתו" תגרדמל עיגהל םדאה לוכי םהב קרו םהבו "לעממ הולא קלח"

ףסוכה וליאו ,רבעה םוחתב ולוכ לותש ןורכזה :ןאכ םינודינה שפנה-תוחכ ינש םה םתוהמב םינוש
,רידסמו הנוב םרוג ותויהב יכ :הפי וחכ אקוד ךכבו יפוסו לבגומ ןורכזה .דיתעה לא הטונ ופונ -
ןיא ירהש) לבגומ םינותנ םוכסב לעפיש אוה ןידה ןמ ,םיכרעו םיסחי תעיבקל תוישאה תא חינמה
.ריבאי דובכה אסכמ הלעמל דעו ותוהמב אוה יפוס ןיא - ףסוכה וליאו ;(יפוס-ןיאה תא "רידסהל"
-תורגסמ לכ עיקבמו םיסופד ץרופ ףסוכה ;םיסופד הל עבוקו תירסומה תוישיאה בצעמ ןורכזה
,יזיפטמה םוחתב - ולא שפנ-תוחכ ינש ןיב עגמ-ימוחת המכ םנשי ןכ יפ לע ףאו .תושקונ עבק
.ןלהל רבודי דוע וילעש

,גרבנירג יבצ ירוא תרישב םישפתנ םהש יפכ ,שפנה-תוחכ ינש ןיבש יתוהמה ינושה ,םינפ לכ לע
.דרופמב םהמ דחא לכב ןודל ונתוא בייחמ

ןורכזה .א
יפל הנותנ איה וב ,הדירג יגולוכיספה םוחתה ןמ התוא ונעקפה ,ןורכזה-תלוגס לע ונדמעב
,המודו .דחוימב םיירסומ םיכרעו םיסחי תעיבקל רוקמכ הביט תאו המוקמ תא ונרריבו ,לבוקמה
םוקמה לע דומעל ,וז הלוגס לש ירסומה הביט תא תפסונ החכוה חיכוהל ידכ ,היהי רתומל אלש
תווצמ הרותב שי .רסומה לש חצנ-יחה ןיעמה הז - לארשי תרותב הריכזה-תוצמ תספותש דבכנה
תריכז לע תווצמו ;"ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל" :הבוטה תריכז לע
תנש שאר םג אוהש ,לארשי ידעומ שאר ."חכשת אל ...קלמע ךל השע רשא תא רוכז" :הערה
ןה תובר ."םירצמ תאיציל רכז" םה םללכב תבשהו םלוכ םידעומה לכו ."ןורכזה םוי" אוה ,לארשי
תיציצ ;"ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו" - ןיליפת :הריכזב תורושקה תורחאה תווצמה םג
."םירצמב תייה דבע יכ תרכזו" :יווצב ןרוקמש םיינע תונתמו הקדצ תווצמ ןכו ."ורכזת ןעמל" -
הרותהש ללכ ראותי אל :הדירג "תינומנמ" ,תיגולוכיספ הלוגס לע הוצמ התיה אל הרותהש ,ירב
תוישרפ המכ הפ לעב לקנב דמליש ימל - לשמל ,תובוט "תוינומנמ" תולוגס לעבל רכש חיטבת
הריכז לע הרותה התווצ םאו .הפ לע תוישרפ דומילב השקתמה ןחכשה לע שנוע רוזגתו ,הרותב
הניחבמ אל החכשה תא םגו ןורכזה תא םג התאר יכ ,רבד לש ועמשמב שי ירה ,החכש לע הרזגו
םימוחתמ גרוחה רבדכ ,ינוצר יוליגכ אלא ,םדאה ןוצרב היולת הניאש ,תינומנמ-תיגולוכיספ
יבצ ירואש ,קופקפ אלל עובקל ונא םילוכי ךכ םושמ .םיינוצר םיירסומ םיכרעב ץוענו םייגולוכיספ
ותרישב ןורכזה םרוג תא ךכ לכ טילבמ אוהש העש ,ותרוסמו לארשי חורל טלחהב ןמאנ גרבנירג
.ומלוע-תסיפתבו

"םיינומנמ" תונורשכב ןנוחמ ררושמהש דיגהל הנוכה ןיא .דאמ הברה רכוז ופוג אוהש תעדל שיו
ונאשכ .ןאכל ןינע וניא ינכמה ןורכזהש םשכ ,ןאכל ןינע הניא "הקינומנמ"ה יכ .ינכמ ןורשכב ,םיבוט
תודבוע אל רכוז אוהש ,רבד לש ושוריפ - דאמ הברה רכוז אוהש גרבנירג יבצ ירוא לע םירבדמ
תיתשמ אוה ,ןנויסנ ךותמו ,ןהיפ לעש ,תויושחרתהה וא ,תודבועה ןתוא רכוז אלא ,םתס םירבד וא
.הלודגה תימואלהו תירסומה ומלוע תסיפת תא

:המודו ,רבעב ורקש ,םישייבמה ,םיביאכמה ,םירעצמה םירבדה לכ תא רכוז גרבנירג יבצ ירוא
אוה .םלועמ םהמ ותעד חיסמ וניא :רמוא הווה .םרכזל ביטימ אוה ,רתוי םירעצמ םהש לככש
תא אוה ססבמ ,םהילע רקיעב ,אקוד םהילעו וייח ןויסנ תא באוש אוה םהמ רשאב םתוא רמוש
יהלשב בובלב םורגופה רבע םידוהי יפלא לע :ךכל המגוד .םירבדלו םלועל וסחי תאו ותכרעה
גרבנירג יבצ ירוא וליאו ;"טקש"ה ימי אוב םע והוחכש םה לבא (ט"ערת) הנושארה םלועה תמחלמ
ונממ דוע שמ אל תונערופה רכז ;שפנב עקעק-תברצכ זאמ ותוא אשנ - םורגופ ותוא וילע רבעשכ
.הלוכ לבת לא לארשי-תלוג לא ,םייוגה לא שדח סחי תעיבקל תישאר-תדוקנ ול שמישו

לתוכ" תא רכוז .םידוהיב יוג-תוללעתה לכ ,םורגופ לכ רכוז אוה .בובלב םורגופה תא קר אלו
אוה .המימה רשגה לעמ ןתעיסנ תעב תובכרה ןמ וכלשוהש םידוהיה תא םג ,קסניפב "םישודקה
ןורכזה ןאכ .רחא םייח חרוא עובתלו עובקל דמל ;רבד ךתמ רבד ןיבה ;דמל :רמוא הווה - רכוז
ץביש ה"פרת "אעראד אנדס"ב דוע ןכ לע .רסומל םג ,םירבדה תנבהל ,הניבל םג ףדרנ םש אוה
ידוהיה ריצהו ,הפוריאב םירז וראשנ םידוהיה :התותמא-תשודקב המיהדמה הנומתה תא
,רפסהא לש תיטויס תומדכ אלא םיוגה יניעב הארנ וניא "תויוכז יוויש" עבתש ,םהלש טנמלרפב
...םהלש טנמלרפה תמב לעמ םנושלב םהילא רבדמו ןוראוצב טשקתהו "קארפ" עתפל שבלש
האוש שחינו הפוריא תאיצי זא רבכ עבת ,רבד ךותמ רבד דמלש םושמו רכזש םושמ - ןכ לע
....האבו תשמשממ

תא אלא ,םתס "תוילכיטרפ" תודבוע אל ;ץראב םיעוריאב טרפו טרפ לכ םג ררושמה רכוז ךכו
ונתלכי-יאו ונתוליסכ - סנואמ םאו ןוצרמ םא - ונתלפשה ,ונדי-תלזא המלגתנ ובש ,ןייפאמה טרפה
,תיבה רה לע הרובקל ודוהמ אבוהש ימלשומה תמה תיולה ןולק תא רכוז אוה .םירבדה ןמ דומלל
תולעל םהל השרוה אל יכ רהה ילגרל םידמוע וראשנו היולהה ירחא וכלהש לארשי יגיהנמ תלויאו
תלוגלוגה תא רכוזו ;ט"פרת חבט רחאל םיברעה םיחצורה לש הרכה תא רכוז אוה ;רהה לע
.ו"צרת לש הגלבהה ימיב תויולהה יכרוע תא רכוזו ("ןגמ רוזא") םיתיז-ןיעב תמחופמה

.םתוא טפושה אוה אוהו םירבדל דעה אוה ג"צא לש ונורכז יכ

דחאה אוה ,המוד .הבש עווזמ טרפ לכלו הפקיה לכב האושה תא רכוז אוה .רכוזו רכוז אוה
רבדכ אל דימת רכזה תא אשונו - ותמצוהש םינוילימה תשש תא תמאב רכוזה ונכותב דיחיהו
...דוע הלכ ונניאש תושממ שוגכ ,דימת הווהכ אלא ,רבעבש

הזונגה םדקה-תראפת לכ תא אוה רכוז ךכ - בורקה לומתאהו םויה ימיא לכ תא רכוז אוהש םשכו
תאו שדקמה תראפת תא רכוז אוה .הלכ ונניאש תושממ שוגו הווה - ול איה ףאו ,המואה לש
ונוזח-תפוקתבו .רבדמב ונתכילהו ףוס םי תעירק תאו דוד תיב תולייחו ןענכ ישבוכ תולילע
תישארה-תדוקנל דע המלשו דודו ןונ ןב עשוהימ - הזה ןורכזה תא ךיראהו אב דוע הנורחאה
ןמ" לודגה עזגה-עסמב לחהש ,("םי ימע") "הלענה עזגה יבא" וניבא םהרבאל דע ,עזגה לש
םדוק ,ןייצמ והירה ,המואה לש החבשב גילפהל הצרשכ ,אופא ידכב אל ...."תרפה לא תרפה
:בוטה הנורכז חכ תא ,לכ
,תירבע ץרא םשו ירבע ךלמ םש םירכוז ונדועש
(ץראה ,"לארשי תיב לכ וניחא ,שודקה םינפה ריש")

:("ריש רומזמ םידוהי ינשל חצנמל") רחא םוקמבו
:ויטבש ילמסו וילגד עדוי (םעה) אוה

.רכוז :רמוא הווה ,עדוי
:"תובא רבק לע דוקיר"ב ,בושו
,םוקיב ונמוקמב םע םושש ,יאדוב יאדוו
,וישעמכו ועברו וחראב והארמב היה אל
,ינוגינ רתויו ךז רתוי ,ףוקזו אג-רתוי

תונדא םעט םותו וילגד עבצ רכז תולכ ידע
- - - ולשמ המדא תרבכ לע

,וישדקמ תניר תא היה חכושש יאדו
:םימודקה ויתובא תפש תא ,וירשו ויכלמ תומש תא

תויאג לכב התומדק תראפת תא תרכוז איהש המב ונתמוא לש החבש :ןה עמוש התא ואל ללכמו
...תרבועו הרבע איהש תומלצה


,הניב-ןורכז ותוא ,ונורכז-רשוכ לש רתויב אלפומה יוליגה לבא .דאמ הברה רכוז ,רומאכ ,ג"צא
.םיתמה תא ותריכזב - אוה הנוסאו היוהה-ירורמ תרכהמ הפט דבאמ וניאש דוס רוב ,ןופצמ-ןורכז
.םיתמה לע רשאכ ,ךכ לכ המלשו תטלחומ הדמב וילע הלח החכשהש םלועב רבד ךל ןיא ירה
אל וז הריזגש ,המוד ךא .ובלמ חכתשי תמהש םדאה לע הרזגנ הריזגש ,ונינומדק ורמא רבכו
ידימ תורודה יללח לכ תא ,לארשי יתמ תא - רמול ךירצ ןיאו .םיתמה תא רכוז אוה .ג"צא לע הלח
םילשהל ברסמו ללכב םלוע-יתמ תא רכוז אוה ירה .רוד דעו רודמ ונלש "תויוגה-לדגמ" תא ,םייוגה
םירזוח" דציכ ,ראית אוה "ןובצעה בטוק לע ןואירקנא"ב דוע .םהילע לטוהש החכשה-רזג םע
,םהש םושמ ?םיאנושל םימוד םה עודמ ..."םיבהואה טעמכ םיאנושל םימוד זא" :"םיולמה
.תורפעב בקרנה םתמ תא םיחכושו - םהייח תויחל םירזוח ,םתמ תא וול התע הזש רשבה-יבורק
ררושמה אטיב רתוי הברה תטלוב הרוצב לבא .וז החינז םע םילשהל הבוא וניא ,ררושמה ,אוה
ותואב .י"שת "ץראה" חולב וספדנש "לוחכה ןמו לילכחה ןמ" רוזחמבש םירישה דחאב וז הריכז
:ג"צא רפסמ ריש
,רפכה אוה חדינ וא ,ריע איה תחדינו הנחת שי
ןימלע תיב רותל ברע תעל אצוי יננה םש
דוע-םיבישקמ-םניאש תורפע ינומטל רמולו
:םהל ינומכ חרוא רבוע רמואש המל
!יח-םדא-רבדל-דוע-םיבישקמ-םניאשל םולש
םיבקרנ בכשל ךכ-רבכשמ םיליגר םתא
רפעב םכבכש תפכיא אל יח חרזא םושלש
:םכילא ץיצהל ןוימד-קשחב אב יח ןיאו
,םיתמה ,םכתביכש רשבה יניעל תיארנ ךיא
.המדא ינפל תחתמ
:םכאור ,םכילא ץיצמ ינומכ עסונ ךא
(י"שת ץראה חול ,"שאה עסמב עוסנו ךולה ריש")

ןיאש הריכזה איש - תחכשנ הנחתב םיחכשנ םיתמ יפלכ ררושמה לש הז ויודיוב - ןאכש ,יאדו
:שריפ אלו ררושמה םתס ףא .םה םינומלא םיתמ - וללה םיתמה :בל אנ םישנ .ונמיה הלעמל
ותמ םהיבורק ףא רבכו .תורוד םהיתורובב םיבכוש וליפא ,רשפא ;תירב ינבמ םניא וליפא ,רשפא
ררושמה ,אוה לבא .בל לע םרכז הלעתש - םתחפשממ וליפא - םלועב שפנ ןיאו .דבא םרכזו
יפלכ ךלהמה יחה תמשא - םהיפלכ המשא שיגרמ אוה :וזמ הרתי .בל לע םתוא הלעמ ,עסונה
...םירכוז םניאש הלא לכ דעב - םרכוזש דיחיה אוה .רפעב םיחוכשה םיתמה

.ג"צא לש ,ןופצמה-ןורכזה ,הניבה-ןורכזה ,ןורכזה-איש וניניעל ףשחנ הז "יידיחי" רישב ,ןאכ ,ןכא
.לארשי יררושמבש ילסרבינואכ ףא ,ימואל הכ אוהש ,אוה ונל הלגתנ םג ןאכו


ויסחיו ויכרע תעיבקבו תישפנה ותשיגבו ומלוע-תסיפת לכב הנפ-שארו דסמ אוה ןורכזהו ליאוהו
רומשל העדיש לע ,הלוגב המואה ויניעב איה תחבושמ המכ ,וניאר רבכו ליאוהו ;ררושמה לש
םע םיטפשמ רבדל אצוי אוהש העשבש ,אוה םירבדה לש טלחומה םנויגהמ ירה - הנורכז לע
שארב םהילע דקופ והירה - רעשב םנווע עיקוהלו "הנומאהו גורטקה רפס"ב ויגיהנמ םעו רודה
הרכהה יבא ,ונרמאש יפכ ,אוה ןורכזה םא ירהש .החכשה עשפ תא ,ןורכזה רדעה תא הנושארו
-יטנא - איה ,תירסומ-יא איה החכשה :החכשב אוצמל שי םירבד לש םפוליח ירה ,תירסומה
.ןופצמה ןדבאו רסומ-תעירפ םא איה ,תירסומ

- דחאה) "חכש אל דחאה" תועמשמה-בר םשב רתכוהש ,רפס ותוא תלחתב דחוימ רודמב
:רודה לש וינפ רתסלק לע ורסומ-טבשב אוה חפוט (ררושמה
...םתעקש ...םתחכש
("קירקיס עלקיא")

:"םיקמעממ יובא"ב ,רתי-טוריפבו
םיצוצקה םכיללח תורבקה יתבב םכבלמ וחכשנ םיהלא ידיב םיתמכ
.תלפשומה ןויצב םלשיאה תוברחבו הניירקואב םירצונה תוברחב
.עלצהו בלה ,םיניעה-ירוקד ,בגה-ישורח ,םייעמה-יכופש םכיללח

?החכישה תופכב ,ידוהי ,םכמדא המל ,וה
:ןמזב הואצי תודלו תרכוז הנניאש ,היחל םילושמ םתא
('ל ,"הנומאהו גורטקה רפס")

,("םינזאמ"ב הנושארל םירבדה וספדנשכ) ץ"רתב הנושארל ררושמה עימשמ המויא החכות התוא
.היחל רודה תולשמתה - אליממו ,ןורכזה-ןדבא :הרורב המויאה הנחבאה .ט"פרת חבט יאצומב
."ןמזב הואצי תודלו" תחכושה היחל לושמ רודה ."החכשה תופכב" - רודה

.ןורכזה-רדעה עשפ ,החכשה עשפ תפשחהל ותחכות בור תשדקומ זאמו

ןופסה רודה "הנכס לכמ תעדה חסיהב" יחה ,רודה תוננאש לע עירתמ אוהש העשב ףא יכ
ירה - חטבל םיתניב ןנוכתמה ,לאעמשיב חיגשמ וניאו וייח-תויחונל גאודו המודמה ויתב-תולשב
םוי ןוחטבל הגאדה יא ירהש .ןויסנה ךתמ הדימל יא לע :ןורכזה רדעה לע - ומצע גורטק ותוא ןאכ
,ךכ רחאו .(ט"פרת בא היה לומת קר ירהו) לומתא םוי תונוסא לש הריכזה יא איה איה רחמ
- ו"צרת "הגלבהה" לש ןואכדה ימי ואבו ,הרעבתהו חבטה עסמל גילפה לאעמשיו ןוסאה עריאש
אל ךלמ אל לא אל"") הגלבהה ןוארד תעקוהב וטהלו ותררמ לכ תא ךפוש ררושמהו - ט"צרת
תחכש אלא הניא הגלבהה ירהש ,החכשה עשפ תעקוה ,רבד לש ותמאל ,בוש ןאכ ירה - ("רובג
תובקעב אצוי אוהשכ ,"םד תחת םד" ררושמה עבותשכו .ורכז תייחמו ךופשה יקנה ידוהיה םדה
,ןופצמה-ןורכזה לש ונובלע אלא עבות אוה ןיא ירה - םלישו םקנל ארוקו םינומדקה םיאיבנה
איה הגלבההש םשכ יכ ;הריכז אלא עבות אוה ןיא ,רויש אלל בושיב ועקשש ,הניבה-ןורכזה
יכ" :לארשי ךלמ דוד לש שדוקה יבתכב רמאנ רבכו) ותריכז םה םלישהו לומגה ךכ ,םדה תחכש
ונוזחב ג"צא הארשכ - ךכו .(אוה דח - ותריכזו םדה תשירד :רמוא הווה ."רכז םתוא םימד שרוד
תא אלא הזח אל ירה ,"םקונה םוקי ונברקמ" יכ ,(תובורקה םינשב שחרתהל היה דיתעש המ תא)
הזח אל ;ונירצ ונל םיללועמש המ לכ תחכש ,החכשה הודממ אפרייש ,עזג תדלוה ,רוד תדלוה
תא עיקומ אוהשכ ףאו .ןופצמ-ןורכז ,הניב-ןורכז ,ןורכז ילעב לש ,םירוכז לש רוד תדלוה תא אלא
אוהש ,גיהנמה סופיט תא ,תוליואהו לסכה תא ,לכשה תורוא לכ יוביכ תא ,תוגיהנמב תעדה רסוח
לש ותוהמב ,וניא הזה לסכה-עגנ םגש ,אצמתו קוד - ("ליסכ אוה דגוב לכ" יכ) דגוב םג ליסכ םג
תימדה תושממה ןמ תעדה חסיהו תואיצמה ןויסנ לכ תישנ - החכשה עגנ ותוא אלא ,רבד
...תקעוזה


הנה - רודה ןועקש תשרפ לכבש רתויב תממהמהו הדירחמה הדוקנל םיעיגמ ונא ןאכו - הנהו
- ויגיהנמו בושיה יפלכ וגורטק תא הנושארל ררושמה םיערה זאמ ורבע תומימת הנש םירשע
:תוירזכאה םילמה תא הנושארל וסומלוקב הלעה זאמ
?החיכשה תופכב ,ידוהי ,םכמדא המל ,וה
- - - ,היחל םילושמ םתא -

הדרוה המוא לש תידיעה לכו ,הלוגה הדמשוה םייתניב .םלש רוד ימיכ - תומימת הנש םירשע
ולע םהו - היישנה-הכומ רובצה ךותמ ומק םירוכז לש ץמוק :ןויצב דרמ ללוחתה םיתניב .רוב לא
לעו ביואה שבוכה תא ושרג ךא - םהיחא ידי לע ראוצ לע ופדרנ ,לואש ייוניעב ונעתנ ,םימודרגל
ודבל בושיה םחלנ םיתניב ."לארשי תנידמ"ב ללמואה "ימואלה תיבה" תפלחה תא ורשפא ךכ ידי
לע רבגתהו - הלודג תיברעמ המצעמ תושארב וצראל וצרפש ,םיילאעמשי םיממע העבש דגנ
םי ליחו לארשי אבצ םק םיתניב .וינב תופוגב היתועקבו ץראה ישרט לכ תא דפרמ אוהשכ ,םלוכ
םוצע ךפהמ .םירצמ ןעוצ תאו םרא תריב תא םהיתוצצפב ודקפ םידוהי םירוחבו ,ילארשי ריואו
.תיבה ןברוח זאמ היה אל םצועל ותומכש ,ונתיוהב םיתניב ללוחתה

םיטפשמה המו .רובצה םע םיטפשמ רבדמו רעשב ולוק ררושמה םיערמ בוש י"שת תישארב הנהו
?רבדמ אוהש
,תיעבמה ינפוגה ריצבה-ריצקה הז תא :רודה תומלצ וניארש ירחאו
טיבנ הב המהבכ ...האולמו לבתב לכה ונחכש
.תויוג-שרפו-םד ןילוקמ ילתוכל רבעמ
תויחל הוריאשה הילעבו ךלה טחושה-רזכא
- - תקוש ילא ,סובא לא ,הערמ לא
.תויעג העוג ..הבנז םיבובז תשרגמ :ליגרכ

:תויתיצמתה תילכתב ררושמה רזוג םירבדה ךשמהבו
- - - המהבכ לארשי המהבכ
('ד םלוס ,"בהזה ליבשו רודה תומלצ")

- תיסנה הרובגה יאיש לכ רחאל ,םדה יסונייקוא לכ רחאל ,םיכפהמה לכ רחאל :ןכ יכ הנה
םלצ תא רודה ינפ לעמ החומה ,תימוהתה החכשה התוא .יוניש אלל :הראשנ ררושמה תנחבא
- "המהב" יוניכב ררושמה ףילחה "היח"ה יוניכ תא קר ...עברא לע ךלוהל ותוא הלישממו םדאה
תולעהל הצור ררושמה ןיא בוש - וישע לש ומלוע לכ יניעל ולעוהש םינשבכה רחאלש םושמ יאדו
התוא - בוש .ןאכ ןיא יתוהמ יוניש לכ לבא .יושעה םלועה יפלכ אלא "היח" יוניכה תא וסומלוקב
...הדשה תמהבל לארשי לושמ בושו ,תימוהת החכש

:םיכפהמה לכ רחאל וז םימחר אלל הנחבא תררמסמ המכ ,הז יוניש-יא דירחמ המכ
- - - המהבכ לארשי המהבכ

ףסוכה .ב
איה ,ותוהמב יפוס ןיא - הז םעו ,ימאנידו ליעפ ,ינושאר שפנ חכ רותב ,ףוסיכה וא ,ףסוכה תכרעה
,וירישב ךכ לכ תובר םימעפ תרזוח הניא הלמ םושש ,המוד .ג"צא לש ומלוע תסיפתל הנפ שאר
.(םיעוגעג ,ההימכ ,הגרע) ויפדרנ לכ לע "ףסוכ" םשה ומכ

:ררושמה תעדל ,ףסוכה לש וחכ אוה רידא
,ול לשמ חוכ ןיאש ,ההימכ חוכ שיש םושמ
;ול רוצעמ חוכ ןיאש
(ץראה ,"הימוד תובבל ...םשל ונעיגהב")

:תילכת-ןיאל ,תוהבגה לש םיאישה אישל עיגמש אוה ףסוכה חכ
;ףועה - ונממ הלעמלו רעיה לא טבה
לעממו ;תוהוגנה לוגיע - ונממ הלעמלו
;הלוע ףסוכה קר ,הלוע ףסוכה - הגונל
.ותלב - ןיא םשל עיגמו לוכי ףסוכה קר
(ח"שת ץראה חול ,"רבגועה ריש")

:םיגשיה םוש ונממ ורצביי אל - לודג ףסוכה-חכב ןנוחמה שיאה
גשיה לכ םשפנב םיגישמ םילודגה ףוסיכה ילעב קר
(י"שת ץראה חול ,"לוחכה ןמו לילכחה ןמ")

ילעב תא "ןיימל" ררושמה הסנמ רוזחמ ותואבש וירישמ דחאב :ףסוכ-ילעב לש םינוש םיגוס שי
םיטטושמ וא ,חטשב םיקחרמ לא םירתוחה ,"הפנכה שפנה" ישנא :("םדא לכ ריש"ב) םיפוסיכה
םהו ,םשפנל בורק רוגמה דוסש הלא - םידרומה ;יוויר הל ןיאש הבהא יפוסיכב "קיח ילא קיחמ"
ווני" רשא ,רתויב שפנ-יקמע לש - ישילש גוסו ;"םיספסוחמ םיתמ-תונורא" דחפמ ץע לכב םיאור
םהיפוסיכ-םצוע תמחמ ,הלאה םישנאה ."םמוהת םגו" םשרדמ תיב ואצמי םוקמב ובו ,"םוקמב
.קחרמ םושב יוויר םהל ואצמי אלש ערפמל םתעדב ,םמוקמב תוונל םה םירחוב אקוד

לע ("הנידמה תרותב םיקרפ"ב) "ףוסיכבש ףחד חכ" לע ,"רידא ףסוכ חכ" לע רבדמ ררושמה
..."םייחצרמ םיעוגעג" לע רביד "הלועה תורבגה"ב ."ןלטק ףסוכ"
ותבהאמ הבורמ הדמב תעבונ םיילארשיצראה םידרומל ררושמה לש הזעה ותבהא ףא
;ףסוכה-ילעבל
,םיפסכנה - םלועב םיפיה
- - - - - - - - - - - - - - - - -
:םידרומה ויה - יצראב םיפיה
(ט"שת יקסניטוב'ז באז רכזל ץבוק ,"םוהתו רזנ רבד")

לכש ,ריכזמ אוה לודגה םחבשלו ;הלוגה ידוהי וילע ויה םיביבח ,ידוהיה םעה ררושמה לע ביבח
.םיפוסיכ-תשודג התיה םתיוה

:שדקמל ,םילשוריל ,חישמה ךלמל ,הלואגל םיפוסיכ ,לכ םדוק ,ויה הלאש ,יאדו
:ףטה םע רוביצב ונרו והגנו ודמע םהו
"- - אשינו ןוכנ תיבב אשא לקשו"
.םלועב יפוסיכ תנירב התלב ןיא תוקיתמב
גח םויב םילכה תניגנב םייולל ועמש םה
.שדקמב םדמעכ םילרע תמדא לע םדמע םע
(ץראה ,"חבזמה תונרק לא")

שודיחל ורודב םיבוטה לש תינתלעפה המחלמהו ותמחלמ םג ,ולש ףסוכה םגש ,ררושמה עדויו
ףסוכ ותוא לש ותוכשמתהו ולוגלג אלא םניא הטמ לש םילשורי תמוקתל ,תימלשוריה תוכלמה
.(םש) "תרנכב ןדריכ" וב רבועו םרוזשו ,הלוגה ידוהיב ,םהב יווק היהש הלואגל


תא רבועו ףטוש וליאכ אוהש ,ךכ לכ זע ולש "היסנפסכא"ה-ץחל ,ךכ לכ בר ףסוכה לש וחתמ
,ג"צא לש ותעדל .רבלמש םלועה לע םג "ותטילש סרופ"ו ,הנושארל ןכש הב ,םדאה שפנ תודג
ףסוכה לש הלצאה אלא וניא אוה ףא - ונל הצוחמש םלועה לע ךופשה םסקה ,םיפונה יפי ףא
:םדאה שפנבש ףסוכה לש "היצקייורפ" תניחב אלא וניא ופוג עבטה יפי .וגלמ ותוא םיאשונ ונאש
םד ןתמ ידע הבהא בהא יעצפ אל וליא
הבהלב הילעו
,רורחש שדוק ,ריבדו ךלמ דובכ ,החפשמ רקי ןיגב
ברעו רחש הלאכש םימודמד ויהה
?םב שוריתה םעטו חירו
(י"שת ץראה חול ,"לוחכה ןמו לילכחה ןמ")

ןיעמל הדירג ישונא-ישפנ חכמ ותוא וכפהב ,םיאישה אישל ףסוכה ךרע תא ררושמה הלעה ןאכ
.הלוכ לבת לש הנויבצ בצעמה ימסוק חכ

ףסוכ ןיב םימוחתה ושטשוט ררושמה לצא ףסוכה לש וביט טוריפבש ,ךכ לע תעדה תא תתל שיו
יכ ."רורחש שדוק ,ריבדו ךלמ" ןיגב םד ןתמ ןיבל "החפשמ רקי" לשב שפנ תוריסמ ןוגכ "יידיחי"
תמקרב רתויב הדבכנהו הנוכיתה העיריה אוה המואה ידועי יולימל ףסוכה .אוה דח ףסוכ םש
.הלוכ תיפוס-ןיאה המקרה ןמ תדרפנ יתלב ךא ;םדאה יפוסיכ

םחות אוה ןיא ,הלוגב םידוהיה שפנ היוור התיה םהב םיפוסיכה לע ורבדב ,רחא םוקמב םג ךכו
,דבלב הלואגה-יפוסיכ תא אל עדי ררושמה לש שודקה וניבא .ףסוכל ףסוכ ןיב םירווחמ םימוחת
:ושפנב תצבושמ התיה ללכב םיפוסיכה לש םיעבצה-תשק לכ אלא

,יבאב היה ימודלא-ףסוכ הברה
,ןוגינו הימוד עדי אוה ןכל
.םירופצ יפנכ ויניעב בהאו
."ךכ ...ןהל תופע ןה ,ףועל ןתוצרב - "
(ץראה "םימש ילושב םיריש")

:ללכב םיקחרמל ףוסיכב םג הצוענ התיה - ןויצל הבישה תישארו
,תובבל דמחב-ונגנתה הקוחר ןויצל תעו
:תובכר תוקרוש ונללגב תולילב ונעמש אל םא
?!תובא תיב ימענממ דודנ קיחרהל
(םש ,"איגה ןמ תוילא יתש")

,ףסוכב .ימואלה דועיבש יואמה ןיבל ישונאה-יידיחיה ןיב הציצח ןיא ררושמה לצא ,םיאצומ ונא ךכ
.הז םע הז םה םיגזוממו הזל הז תודוסיה ינש םיקשונ ,ותוהמב יפוס ןיא אוהש

םיפוסיכב "אתחנתא" .ג
ךרעה לכ םע :ג"צא לש ותריש תנבה-אולמ םשל ,הילע דומעל שי ךא - הרואכל ,ההומת הדבוע
םדאה לש ושפנ ללח לכ ,הרואכל ,אלממ ףסוכה תויה לכ םע ,ףסוכל סחיימ ררושמהש ,ימסוקה
םיתעבש שטולמ שיבגכ רהוזו םלשומו דכולמ ולוכ אוהו ,םלש רפס ג"צא ירפס ןיב שי - לכ ספותו
."םיפוסיכ אלל רפס" .ףסוכה ןמ יונפ ולוכ טעמכש רפס -

."ןובצעה בטוק לע ןואירקנא"ל - איה הנווכה

הז םש .םיפוסיכ אלל טעמכ וא ,םיפוסיכ אלל רפס והזש ,ונל רמוא רבכ רפסה לש ומש םצע
אלמ בויח אב אקוד תובצעה אישב :רמוא הווה ;אקוד ןובצעה בטוק לע - ןואירקנא :רמוא והירה
ןואירקנא :רפסה לש ומש רמוא דועו .לצ ץמש אלל הלולצה תוריהבה ,תוככדזהה האב ,היוהה לש
תקסופ הב ,הרומגה החונתה תדוקנב :רמוא הווה .אקוד בטוקה לע :אצמתו קוד .ןובצעה בטוק לע
.רבד םושל םיפסכנ םניא .רבד םושל םיואתמ םניא בוש בטוקה לע םיבשויה :ירב .םייוויאה תעונת
:רפסה חתפב ררושמה לש ורבד הכ אלהו
:םייואמה לכ תניפסל תווצ בוט
.ןוגעו דומע
('ט ,"ןובצעה בטק לע ןוארקנא")

,רשפא ,אצמי לופלפה ךרדב רחביש ימ ,יאדו ."ןוגעו דומע - םייואמה לכ תניפסל" .בל אנ םישנ
,ונתוא דמלמש אוהו ,ריש לש וטושפ אלא ונל ןיא ונא ךא ;"םיפוסיכ"ל "םייואמ" ןיב המ לדבה
,םלאהלו תובשל - רמולכ ,ןוגעלו דומעל וייואמ לכ לע ררושמה הוצמ "ןובצעה בטוק"ל ואובבש
.ףסוכ-תלזא לש העש איה בטוקה לע הבישיה תעש

אלא העגרמה-למנל תסנכנ הניא ררושמה לש "םייואמה תניפס" .תיערא אלא הניא וז הניגע ,יאדו
- תולודג תורעס הל ונוכנ לודגה םיבו ;לודגה םיה לא - םשמ גילפהל איה הדיתע דוע .הלק העשל
לגד - הנרת לעשכ ,המיה דוע גילפת ררושמה לש םייחישמה "םייואמה תינפס" !תורעס וליא דועו
"ןובצעה בטוק לע ןואירקנא" רחאל !תומחלמ וליא דועו - תומחלמו תוסמ תארקל ,דוד תיב תוכלמ
ךליאו ה"שת םידועיהו האושה יריש ,"הנומאהו גורטקה רפס" ,"ןגמ רוזא" ,"תיב בלכ" ואובי דוע
הניגעהש ,אצמנ .("םלוס"ב ,"ץראה" חולב ,"תורח"ב ,"ץראה"ב ,"ףיקשמה"ב וספדנ)
.תופוסה זע םיפוסיכה עסמב הרצק שפונ תקספה אלא הניא ,אתחנתא אלא הניא העגרמה-למנב

.בטוקה לע םיבשיתמ ,"םינשעמ תסנכ" ותאו ,ררושמה .שממ אתחנתא תאז התיה העש יפל לבא
תסנכ" לש םייוויאה לכו ליאוהו .הלק העשל םדרהל וא - םוד םלאהל םהיפוסיכ לע ווצ :רמולכ
שפנה-תיאר לע ליפאת וא לפרעתש הינפ םושו יוויא םוש ןיא בוש - ומלאנו ומדרנ "םינשעמה
,בטוקה יבשוי ,"םינשעמה תסנכ" לצאש ,דאמ דאמ ןבומ ךכ םושמו ."רבדב העיגנ אלל" הריהבה
םינוק ,יוויא לכמ םררחתשהב ,בטוקה יבשויש ,דאמ ןבומ ."םיחצמל ןיליפתכ המכחה םשל"
:םיננובתמ םה - דוע םיואתמ םניא םה ."רבדב העיגנ אלל" היוהב תולכתסהה ךוז תא םמצעל
לע ותבשב ומצע ררושמה האור המ ,םיאור םה המ .םיאור םה .תודיסחה לש "שיה לוטיב" תניחב
?בטוקה

.תוומב אוהש ,ןוסאה :דיחיה-םדאה לש הפורת אלל לודגה ונוסא תא ,לכ םדוק ,האור ררושמה
םדא ינב" - ןכ לעו .ןמטהל אוה דיתע וב ,רובה ערפמל ןכומ רבכ - םדא דלווהבש המב - ןוסאה
לע הוצ ("וינשעמ תסנכ" םע) ררושמה :תעדל ונילע תאז תא יכ ."בקר םפוס יכ ,םה םיגונ
.ןופצמה-ןורכזה אל ,הניבה-ןורכזה אל .ןורכזה אל לבא ,ולצא תבוש ףסוכה .םוד :םיפוסיכה-שמש
.תומה דוס תא חכוש וניא ןכ לע
(ח"כ 'מע) ףוסה חכוש דחא ףא ונברקב ןיא יכ

העגרמה ונל תיארנ בוש - רשפ הל ןיאש ןולדחה-תיעבב הנעתמ ררושמה תא םיאור ונאשכ :יאדו
ןיא בטוקה לע םג .אלו אל ?העגרמ .דאמ תקפקופמכ ,"וייואמ לכ תניפס" הסנכנ וכותל ,למנבש
,דיחי חילש לש דועיב רובצ חילשכ ודועי תא הלק העשל ףילחה אוהש אלא .העגרמ עדוי ררושמה
,אוה ,םדאה רוגינס ,אוה ןכ לע .וארוב תאמ ארבנה ןובלע עבות לשו יידיחיה לבסה הנתמ לש
,"תופקופמה וייח תונש םיעבשב" םדאה לא םימחרה ירעש לכ ושפנב וחתפנ ןובצעה בטוק לעש
הלמה תא םלועב םילמה רצואמ קוחמיש .תוועמה תא ןקתיש :ארובה תאמ עיגפמב עבות
..."תוומ"
תוהבגב ונחצמ עגי לב :ךיפמ אוה רזג םא
- ןוזחב בהזה םלוסב םיבלש לע ליפענ אלו
היחה ךתמדא םע תירב הרכנו וננת
,הפיה םדאה-קמעב
(ח"ע ,םש) .תומ :תויתוא שולש החמ ונייח חולבו


אלא וז הניגע התיה אל .תוידיחיה למנב ררושמה לש םייואמה תניפס הנגע הלק העשל קר ,יאדו
לכב ונוזחלו ופסוכל ררושמה תמחלמ .הלודגה "אתענתא"ה האב הירחאש ,"אתחנתא" תניחב
.רודה לש תוערה תוחורה

לש םילודגה ותריצי ךרדב תורצק תוידיחי "תותחנתא" םיאצומ ונאש שי רחואמ רתוי ןמזב םג ךא
"בצעה והז"ב ךכ .תוומה תיעב דימ וינפל תררועתמ דימת - תוידיחיה לא הנופ אוהו ררושמה
ררושמה רש בוש םהב ."לוחכה ןמו לילכחה ןמ" רוזחמבש םירישב ךכ .(ז"שת "ץראה"ב ספדנ)
.תומה-עשפו תומה-ןוסא לע

םיציקמו םירזוח םה דימ .ררושמה שפנבש ףסוכה יאיבל ומדרנ הלק העשל קר :התע ןכ זאכ לבא
...ףרטל םיגאושו -

שפנה-ןגב ןיעמהו - תותשה .ד
תא ווירש םיקומעה םיפוסיכב - תילארשיה הלוגה לש החבש תא אצמ ררושמהש ,ליעל ונרכזה
לע רומשל םג העדי התולג תורוד ךשמ המואהש ,אצמ ררושמהש ,וניאר ןכ ינפל דוע .התיוה לכ
ךכ םא :לואשל לאושל םוקמ ןתינ ןאכו .השדקמו היכלמו הילגד יעבצו הידעומ ןורכז - ןורכזה רשוכ
בצמל הלוגה הברקתה הלאה םייתוהמה שפנה תוחכ ינש תניחבמש אצמנ ירה - רבדה אוה
- הילע הצברש הלודגה הללקה איה ןינמ - ןכ םא .הרואכל ,תישפנה תומלשה תילכתלו ילאידיא
יקנילברט ינשבכב תואושה תאושל דע - האוש לא האושמ דימת תכילהו תינידמה תורקעה תללק
?ןווע אלב םירוסיו אטח אלב שנוע קר - הירוסטיהה רזגב - ןאכ היה םולכ וא ?ץיוושואו

ונילע - ןלהל הארנש יפכ ,ומצעב ררושמה ןתונ הילע הבושתה תאו - וז הלאש לע בישהל ידכ
ףסוכהו ןורכזה - םהינש :ררושמה תסיפתב דוסי יכרע םהש ,שפנה תוחכ ינש לש םביט תא ןיבהל
לש תותשה םה ףסוכהו ןורכזה .תישארו אצומ תודוקנ אלא ,םמצעל תילכת םינפ םושב םניא -
,םלוה רחא יומיד חקנ וא .תוחפטה אלו ומצע ןינבה אל ךא ,תינבנ איה וילעש דסמה ,שפנה
םניא ךא ,ובינהלו שפנה-ןג תא תוקשהל אצויה ןינעמה םה וללה שפנה תוחכ ינש :רתוי ,המודמכ
לבא .תמהובמו ההק ,םיררח תנכוש יהירהו ,שפנה תשמכנ - הזה ןיעמה ברחנשכ .ומצע שפנה-ןג
,ןיעמ ותואש ,ונשפנב תומדל ונא םילוכי .בינמ אוהש םילודיגב אלא ומצעב וב וניא ןיעמה ךרע
הלטינ ירהו - םידמוע םימל ךפהנו הווקנ אלא ,םורזל לדח ,לכ בינמו טיבנמ ותומרדזה ךרדבש
ררושמה .טרפב ףסוכה יבגלו ,וללה שפנה תוחכ ינש יבגל ןידה אוה .הללקל הכפהנו ותכרב ונממ
.ינתלעפו ימאניד םרוג ,"ףחד-חכ" אוה ,ונרמאש יפכ ,ףסוכה .ומשל ףסוכ םינפ םושב סרוג וניא
תויונמאהו רישה םלוע - םדאה ללוחמש תורוצנה לכ .ללעמו עוריא לכ לש תישארה תדוקנ - אוה
.ףסוכה היה םתישארב הלא לכ - תודבעב םינותנ םימע לש ימצע רורחש ,םיקחרמ שוביכ ,תופיה
.םדאה שפנבש ףסוכה ןיעמ הלעהו בינה הלא לכ תא

תא דוע דילומ וניא ףסוכהש שי .ומצעל תילכתל ךפהנו ףחד-חכ תויהל לדח ףסוכהש שי לבא
וניאו הרפמ וניא בוש וניעמ .ללעמה לש ףילחתל ךפהנ ,ללעמה לש ומוקמ שרוי אלא ,ללעמה
הלילש אוהש ףסוכל ,רקע ףסוכל ךפהנ אוה זאו .םידמוע םימל ךפהנו הוקנ אלא ,םילודיג הלעמ
.ודוסיב

.הלוגה ינב תובלב ןכשש הלואגה-ףסוכל ול התלע ,ררושמה לש ורבסה יפל ,ךכו

:"תובא רבק לע דוקיר" ורישב ררושמה עבוק ךכו
!םע רשב עגעגתמ ךכ אל .ונעגעגתה יד אל
,יווהב-תוכלמל הואת וניואתה יד אל

:תקחודו הוצמ "הלואגל םירשבה-תוואת" יכ
ינוניר-לוחכה ףוסיכה םלוסמ דריל
.תוליפתה זוחמ לש תועמדה ירעשמ תאצלו

אהיש ול רוסא - הלואגה שי תא ,שדח שי ארובו בינמ ףחד חכ אוהש ףסוכה ,ימאנידה ףסוכה
תויהל ךירצ - תורוצנ ללוחמה שעמה יבא אוה ףסוכה .ומצעב וב וקופיס אצומה ףסוכ ,ומשל ףסוכ
ךירצ אוה .ארובה ללעמה רעשב אלא ,תועמדה-ירעשב אל ומוקמ .יניכב-יישנ אלו ,ינתלעפ-ירבג
.(םש) "עגמל-ךר אלו ...תבשחמ תכתממ" :תויהל

תא קינזמו םוצמצה ימוחת תא ץרופ אוהש המב - אוה ,וניארש יפכ ,ףסוכה לש וחבש רקיע ירהש
ךפתשהו הלוגה ינב שפנב יחש ףסוכה וליאו .וימוחת-רגוסל רבעמש יואמ-זוחמ לא ואשונ םדאה
.ומצע ומוצמצ ךותב וקופיס אצומו ומצע ימוחתב םצמוצמ ,רגוסמ ףסוכ היה תועמדו תוליפתב
,הראמהו ותורקע - ןאכמ ."תוצרא תוצב"ל ,םידמוע םימל ןיעמה תכיפה ןאכמ ,ותורקע - ןאכמו
.המואה תא לאג אל הנממש

חכ ,שונא יללעמ לכ יבא ,ימאניד תישארב-חככ תוארל שי ימאנידה ףסוכה תא קר :םידמל ונאצמנ
אליממו ומצע ךותב רגתסמו ופחד-חכ דבאמה ףסוכ ,יטאטס ףסוכ שי ותמועל .הירפו הכרב-בר
שפנה לש הכרבה-ןיעממ ,ףוסו תירחא-תדוקנל תישאר-תדוקנמ ךפהנה ףסוכ ;ומצע תא ללוש םג
הלוגב םעה תושפנב טלש הזכ ףסוכ יכ ,הרכהבש רעצה אוה רזכאו .הבש םידמוע םימ םגאל
תולפשהו םד לש םיסונייקואב ונל הלעו רופס אלל תורודל ותלואג תא ,רשפא ,ההשהש אוהו
...םענמל ונתלכיב היהש

...רחמ אללו לומתא אלל .ה
דודנ קיחרהלו "תוקרושה תובכרל ןיזאהל" םינושארה ןויצ-יבש תא עינהש אוה ףסוכה :וניאר
לא אובל םינושארה םיצולחה תא ררועש אוה ףסוכה .ילארשיצראה ןומישיה לא תובא תיבמ
םיפסכנה" תא ךכ רחא עינהש אוה ףסוכה ."םדרנש חמוצה שוח" תא הב ררועלו הממשה
אוהש המ תא ךופהלו הרידא המצעמ לוע קורפלו םוקל ,רפסמה-יתמ םידרומה תא ,"םילודגה
.לארשי תואמצע תישאר :שממלו ירשפאל ענמנה ןמ

ג"צא אצישכו .ילארשיצראה רובצה שפנ ךותמ דבאו ףסוכה ךלה "המשגהה ךילהת" םע לבא
םדוק ,עיקומ והירה ,"לארשי תיבל בקר" תא ףישחהלו םיגהנומהו הגהנהה יאטח תא עיקוהל
.ןורכזה-ןדבאב בושיה תא הנומ ג"צאש ,וניאר הלעמל .ףסוכה ןדבא תא ,םיאטחה תובא-יבאכ ,לכ
:ףסוכה-רדעה - ינשה שפנה-חכ ןדבא לע םג רובצה תא אוה רסיימ הדמב הב לבא
.םעז הזיא ,בקונ בצע הזיא ,זגור הצור הז ףוג ןיא
,ןוזח יקחרמל הז ףוג ןיב םיעוגעג יחטש ןיא
;םהנ בורב םדה לא םינגנמ םיבגוע רשאב
;באושו באושו ץצונ םש הנכסה טנגמו
םישגפנ רישה תוליאו תעדה רשנ םבש
- - באוכה ןופצה ירחא ול ךלוה םערהו
הוורפה תמוחב ויגלשב ול בוטש ומכ יכ
תרעובמה הריכה ילע לשובמה ודיזנו
:ביבא לש תונושאר תוינונסל ףסכנ וניאו
-------------------------------------------
.הפ ירכנ לגד לצב םיפרנה ףוג םע ןכ
(א"כ הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")

.ו"צרתב ,םיירוטדנמה הגלבהה-ימיב ררושמה בתכ ךכ
,בושיה לעמ רס "ירכנה לגדה לצ"ש רחאל ,י"שת סורפב ,ןיטימש יתש ץקמ םג לבא
:בתוכו רזוח אוה ירהו .רובצה לש ושפנ-בצמב ינוש לכ אצומ אוה ןיא
...הלואש הגרעה הדרי ותאו הלוגב רשא םעה הז םת
.הלוח טושפ שפנה םלואו שוחנ םפוג - ןויצב םידוהיה
('ז םלוס ,"לחר ונמא ריש")

הכורא התלעה אל תואמצעה תישאר םג הנה .ףוסיכה ,הגרעה ןדבא תלחמב - "הלוח טושפ"
...בושיה לש ןשונה הודמל


.לומתא אלל :רמוא הווה ;(ליעל ונילעהש יפכ) ןורכז אלל שפנ-ייח יח בושיה !הודמה שונא המו
ףרהכה לש היוה ,תיגוריס-תיעגר היוה קר ול שי :רמולכ .רחמ אלל :רמוא הווה ;ףסוכ אלל יח אוה
ןיאה תולוצמל ללוצ אוה דימ ,"לומתא"ל ,רבעל דימ וכפההב אוה ףאו - ןיכס לש ודוחכ קדה ןיע
.רכז אלל
?המוא תווהל לכוי םולכ - דימתי בושיה שפנב הזכש ןועקשו תעדה-חסיה בצמ םא :לואשל שיו
תוסמב תומהבתהל דע תיהקומ שפנב דומעל ,ןוחטב םייקל ,חור-ייח םייקל לכוי םולכ - הווהי םאו
איה ושפנש העש - ורחמ תא םייקלו ולומתאמ קוניל לכוי םולכ ?ול ונוכנ דועש םיישקה-תומויא
תחת הזכ יוג םוקיה" :ג"לי לש הנשונה ותלאש לע רוזחל שי :רבד לש ורוציק ?רחמו לומת אלל
לבא ?הזה ישפנה והודמל הפורת איצמהל ךרדה יהמו "?םיימוי וא םוי דומעיה םוקי םא - םימשה
המ :(ןקלסל עדנש ידכ) הודמה תובס תא ,לכ םדוק ,ריוחהל שי ,הנורחאה הלאשה לע בישהל ידכ
רומשל עדי ,הלוגה לש תומלצה איגב יורש ודועב ,דימתש ,םעב וז תישפנ תוהקתהל םימרוגה םה
ףסוכה תא לטוקו לטקש ,אוה המ וא ,אוה ימ ?ףסכנ תויהל םגו ,רוכזל םג עדיו שפנה תונריע לע
?םעה לש שפנה-סדרפ תא סנרפל ידכ שי וב קרש ,ןיעמה תא בירחמו רובצב

םיררובמ םה םירבדהו ,וז הלאש לע בישהל ררושמה הסינ רבכ "הנומאהו גורטקה רפס"ב
רוביצב קוביד ומכ קבדש ,םזילאיצוסה תילארשיה שפנה סרהל השע הברה .טלחהב
לקשיהל ןתינ וניאש רבד לכב הריפכה םזילאיצוס ,ינרמחה םזילאיצוסה ,אוה .ילארשיצראה
-םיירמחה םייואמה םוחתב התוא אלכו רודה לש שפנה תא קמיצ - תילכלכה תוימשגה ינזאמב
.דבלב םייגולויסיפ

יבשב ןותנה רודה לש וייואמ םוכס תא ררושמה לייכמ ,טלחהב תיטסילאיר ,תצרמנ ןושלבו
:תוינרמחה-תויטסילאיצוסה תוגשהה
:רמואו וידחי תיב לעבו טסילאיצוס השענ םדא
.ייד :ןכב ,ןג יל יתלתש ,תיב יל יתומיקה
(א"י הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")
,בוט לכוא ,קיח-תשא ,בוט קסע ,הרשמ ,תיב :םיד
- ןורטאית זוזג הדילגו קבט וידרו ןותע
!!םערו-דש םיזיזח ...סכרמ יפכ םדאה לכ והז
(א"כ ,םש)

חופיט ידי לע :ןיפיקעב רודה ינב שפנב םילודגה םיפוסיכה תא סרה יטסיסכרמה םזילאיצוסה
ימוחתמ ץרופה לכל ,ביגשל ההימכ לש עטנ לכ קינחה ,תילביכ ושפש ,םיינרמחה םייואמה
ורתחו תולודגל הפיאש לכב םירשימב םג ומחלנ םיגיהנמה לבא .הלאה תוינרמחה תוגשהה
אל" :םיצולחה םשב ורבדב ררושמה עבוק "תונויגלה דחא ןוזח"ב דוע .רובצה בלמ הרקעל
םיטינרבקה תמחלמ ונינפל תילגתמ ,"הזחמבכ םגאה הזב"ב "תיב בלכ"ב ."תולודגל וניוטצנ
םיה לא םגאה רציממ תאצל הדעה תא ארוקה ררושמל :רתוי תטלוב הרוצב תולודגל ףסוכב
"?םי ןל המל" :הלאשב םה םיבישמ לודגה

,םימחלנ םה דבלב םיפוסיכב אלש ,םיאור ונא "הנומאהו גורטקה רפס"ב ,רתוי רחואמ ןמז-קרפב
לעב לכ תוכלמה ידיב ריגסהל םה םינכומ .םמצע םיפוסיכה ילעבב - רתויב הכופש המיחבו - אלא
ףסכנה" ("לארשי תיבל בקרב") ררושמה ינפל עיפומ ךכל המגודו למסכ ."םמעב דרומ" - ףוסיכ
דע - ראוצ לע והופדר ,םויהמ בושיה יטינרבק םהש ,יקסנשיל ףסוי ,י"לינ תפוקתמ דרומ ,"לודגה
רתויב "יטסארד" רואית ג"צא ןתונ (ד"יק 'מע ,"םינויצ") רפס ותואב רחא םוקמב .הילתה דומעל
:בושיה יטינרבק ידיב יאיבלה ףסוכה לרוג לש
,דרפה-רועב אל םא ,רייע לש רועה-קשב
דרמה-תוהמו-דובכ לש תואיבלה תא שוביכ
.טחמב קשה הז תא בטיה ורפתיו

לע רפסל ררושמה עדוי "ט"שת ,יקסניטוב'ז רכזל ץבוק"ב הנורחאל ועיפוהש םירישב ,בושו
לא םהיניע תאשל אלשו "םיבג יממ תותשל" םעה תא דימת ודמילש ,םשארב אישנהו ,םיגיהנמה
...םירהה

ומצע אוה - םעב ויתוניעמ יבירחמו ףסוכה ילטוק לש םעשפ תא עיקוה ררושמהש ןמזב וב ,ןכא
בתכ אוה ןמזב וב .קמועה ןמ תולעל םיפוסיכה-ילעבל ארקו ףסוכה-תוניעמ תא ונוזח-ורישב ררוע
..."םקונה םוקי ונברקמ" יכ הזחו "!הלע ,ונפוגב םלענש םלעה" תא

,ולע םעה יקמעממ .םות דע םעב ףסוכה תא לוטקל ולכי אל םיפוסיכה ילטוקו תוניעמה ימתוסו
,םילודגה םיפסכנה - רבדמה יכלוה לארשי ינבל ראבה תולעכ ולע - ררושמה תאירקל םינענ
ולכאש םה אל םאו .וחצינש ,םילודגה םיפסכנה ,םה לבא - ויה םיפדרומ ,ויה טעמ-יתמ .םידרומה
םיאב וב ולמע אלש הלאש ןתסובכ - ררושמה לש ויומיד יפכ ,ויה ןתסובכ םא - םנוחצנ ירפ תא
"ףסוכלש-סנה-חכ" .חצינש אוה ףסוכה .וחצינש םה ןכ יפ לע ףא - ויתוריפמ לוכאלו ולצב תוסחל
.חצינש אוה

...חצנל אוה דיתע דועו

ףסוכה לש ורוקמ .ו
- םדאה שפנב עוטנה ,דע ידע יוויר אלל רידא ןואמצ ותוא - אוה ןיינמ ?ףסוכה לש ורוקמ והמ
?יפוס-ןיאה לא - גישהל ,הרואכל ,ןתינ אל רשא לא עיקבהלו תמצמוצמה ותיוה ירגוס ץורפל

:וז ההימת בשייל ררושמה הסנמ "ריש תורמוא תולהקמ שלש"ב
,וניניע םימשל אשינ יכ ,ונמצע לא בל ומיש
:ונפוסיכ ןורב לעי יכ ,בצוע-תע-ףסוכ-תעל
.וניתונבו וננה םיליפנ ינב וליאכ
ונרזנ םעפ היה תאזה שמשה םתכמ
.ונרדא םעפ היה הזה חריה ביטמו
וניעוצי תומא ועיצה תלכתה ידברמב
- - - ...םיבכוכ ויזב
---------------------------------------
וניפנכ תתירכ דוסו ונקמעב םינוילע ןור יכ
- - - וניפתכל הזמו הזמ

דוסה תרותבו הלבקב דחוימב חפוטש ,קיתעה ןויערה תא ררושמה הלעמ ,הז םמורמ רישב ,ןאכ
לש ןושארה הרודמ-םוקמ תאזה המדאה ןיא ,הז ןויער יפל :תודיסחה לא םג רבע ןהמו תילארשיה
.הי-יפרש תוניגנמל הניזאהו תוליצאה םלועב המשנה הנכש אכבה קמע לא התדר ינפל :המשנה
התיה וב ,יפוס ןיאו םר םלוע ותואב תרכזנ המשנה ;תורכזה אלא םניא םילודגה שפנה יפוסיכ
שיא ,וכלומ המלש לש ויוטיב יפכ ;םינוילע דוסב ,םהב תוזחלו בושל תפסכנו ,םינפל היורש
.אשינה התבצחמ רוכ לא תפסכנ שפנה ."הירוענכ היבא תיב לא בושל" איה תפסכנ ,םיקלאה
ןאכ טקנ ידכב אלו .המודקה שפנה תדלומל םיעוגעג - "היגלאטסונ" אלא אופא םניא םיפוסיכה
בורב עובקה ,םסרופמה טויפה ותוא תובקעב - "...לא בל ומיש" ןושלב וירבד חתפב ררושמה
..."המלחאו ובש ,םשל ,המשנה לא בל ומיש" :םילמב אוה ףא ליחתמה ,וניתולפת ירודיס
לע ,ןאכ ונרכזהש ןויערה תא רווחמב תאטבמה הרושה תצבושמ הלענ טויפ ותוא לש וכשמהבו
איהש ,וז הממור הסיפתו ..."הברע ימשגב רודל הבצוח םורממ" :המשנה לש התבצחמ רוכ
םיר"ומדא לש םנינ - ג"צא לש ורישב ןאכ תדהדהמש איה ,תילארשיה דוסה-תרות תסיפת
.ומדב וז תינומדק הסיפת גפס םירבדה עבטמש ,םילודג

תעבוקה הסיפת - ג"צא לש ותרישב וז תירותסימ הסיפת ונל הלגתנשמ - ךכל ונעגהשמו
וניניעל קרבתמ בוש - הדילה ינפלמ המשנה לש התיוהב תורכזה - תורכזה אלא וניא ףוסיכהש
יתשכ - ףסוכהו ןורכזה - םייתוהמה שפנה תוחכ ינש ונינפל ודמע הכ דע םא :עיתפמ רבד
וז אלש ,ונל רווחתמ התע ירה - "הז לא הז ברק אלו" תניחב ,וזמ וז תונושו תולדבנ תוביטח
.ךלוהו גומנ םהיניבש ינושה לכש אלא ,שפנה תוחכ ינש ןיב תוקשונ תוציחמ תומייק ןיאש דבלב
התושבלתה ינפלמ התיוהב שפנה תורכזה ,ןורכז אלא וניא ופוג ףסוכהש ,התע ונעבק ירהש
,דיתעה לא ולוכ הנופ ףסוכהש ,שפנה תוחכ ינש ןיב תוהמ ילדבהכ ונעבק םדוקמ םאו .ףוגב
םוכס וכותב ורצאב ןורכזה וליאו ,יפוס ןיא אוה ףסוכהשו ;רבעב םוחתב עוטנ ןורכזהש דועב
התע יכ :םילדבהה לכ וגומנו ושטשטינ התע ירה - חרכהב אוה יפוס ,םיוסמ תויוחו םימשר
ללוכה ,ןורכזהשו ;רבעב םיצוענ םימודקה וישרש אוה ףא ,ןורכזל המודב ,ףסוכהש ,ונאצמ
יפוס ןיא אוה ףא - יפוס ןיאה תוליצאה םלועב התבצחמ רוכ תא המשנה תריכז תא םג התעמ
עקפוה ודגנכו ,הלחת ןותנ היה וב ,דיתעה לש דיחי םוחתמ ףסוכה עקפוה ךכ .ףסוכל המודב
םיפפוח ףסוכהו ןורכזה :רבד לש ומוכיסבו .הלחת עוטנכ והוניאר וב תויפוסה םוחתמ ןורכזה
.אוה דח - ףסוכהו ןורכזה .הז םע הז םיגזמתמו הז םוחתל הז םיקשונ ,הז תא הז

ףסוכה רוקמ לש וז תירותסימ-תילבק החנה תעיבק םע ללכ ותעד החנ אל ומצע ג"צא ,ןכא
ררושמה אוה יצרא .תומדא ילע םדא-ףוגב התושבלתה ינפלמש התיוהב המשנה תורכזהב
הריבכה התוקבאה ימיב המואה ררושמכ ידמ רתוי אוה יארחא - רבד לש ורקיעבו ,ידמ רתוי
ימוחת תא ,הלק העשל ולו ,שוטנל ומצעל השרישמ - אקוד וז המדא ילע תיצרא הלחנ תרבכ לע
ינב םד - םדה ילחלוחמ המדאה תוזוחממ - םעהו רודה בל תא הז םעו - ובל חיסהלו תויצראה
קתעומה ,יאליטרעה ,"לוחכה ףוסיכה םלוס" ותוא לא ,רשפא ,םתאו ,םימש ימורמ לא - םעה
לוהב ,דאמ אוה ץא ןכ לע .וינפמ תדלוס הכ ררושמה שפנש - שממ לכמו תואיצמ לכמ לומגו
תטלחומה תיצראה הסיפתה לא - ונרכזהש ריש ותואל שממ ךומסב - דימ רוזחל דאמ אוה
,תוממורהו דמחהו בוטה לכ ,המדאה לע ,ןאכ קרו ,ןאכ יכ ,"וניניע םימשל אשינ אל" :זירכמו
שלש") יריש שלושמ ותואש ,הדבועה םצע ךא .םיפוסיכה לכ זוחמ יוצמ ,דבלב הילע ,הילעו
ללכל עיגה אל ררושמהש החיכומ ,חיש-תלת וא חיש-וד תרוצב יונב ("ריש תורמוא תולהקמ
ררושמהש אלב ,הז דגנכ הז םילוקש םידמוע םיחצנתמה "תולוק"ה תשלש ירהו ,הז ןודינב ערכה
.ןאכל וא ןאכל חוצינה ףכ תא תויטלחהב הטי

?ץראה וא םימשה ,ףידע המ :וז היעבל תינש רזוח ררושמהש ,רבדב המית לכ ןיא ךכ םושמו
ןעוט םעפה ."באהו ןבה ריש"ב ,ערכה תבייחמ הניאש חיש-וד לש הרוצב ול רחוב אוה בושו
המדאהש ,ול ריכזמ םימשה תוכזב ןעוטה באה ךא - םימשה דגנ המדאה לש התוכזל ןבה
...םימשה- ןכ ןיאש המ םלוע יאב לכל יקנע רבק הדש םג אלא ,דבלב דגמו ץפח זוחמ הניא

.(י"שת "ץראה" חול) "לוחכה ןמו לילכחה ןמ" רוזחמב - היעב התואל תישילשב דוע רזוח ג"צאו
םיפוסיכה רוקמ תא עבוק אוה ןיידע ("םדא לש ותיב"ב) רוזחמ ותואבש ןושארה רישב םאו
,רקענ הנממש ("עבטה קיח" :רמולכ) ןושארה םדא תדלומ" :הפוג המדאה לע תיצראה ונתיוהב
"תילבק"ה החנהה לא אוה רזוח וירחאלש רישב ירה ,"תושילתה תגותו ףוסיכה תבס איה
:םיארוק ונא "םיפיה םיפונה ריש"ב :"ונמצע לא בל ומיש"בש
,ונלכשמ םימלענה ,הדילה-ינפלמ-ונילוגלג אל וליאו
,הינש תואיצמ לש םייאלפ םיפונ תושי רכז אלול
,םויה וננושל לש םייולימ םיגשומב יווהב תספתנ יתלב
,ויערכל הכופש חריה שפנ לכו שרעב ונחנ םב
------------------------------------------------------
- - - םלועב ףוסיכ דוע היהה םה אלול

.ונדמע וילעש ,ףסוכהו ןורכזה יוהיזלו ,תקהבומ "תילבק" םלוע-תסיפת התואל ונרזח ךכו

ינש ןיב הציחמ לכ הלפנ בוש ."הדילה ינפלמ ונילוגלג"ב תורכזה אלא ףסוכה ןיא בושו
.אוה דח ףסוכהו ןורכזה .הז תא הז םיפפוח םהינשו ,שפנה-תוחכ

הגרעה םי - םילשורי .ז
הלעמל הז .ומעל ףסוכה תניגנ תא ותריש-בגועב ןגנמו ררושמה דמוע םינש לבוי-יצחמ הלעמל הז
:ורישב אטובמכ .רבגועה דועי תא אוה אלממ לבויה תיצחממ
,רהב ךיהלא שדקמ לש ןומדקה בגועה
!רבגוע הייה .ףסוכה הז ןוגינל ילכה אוה
.וטלשו רובגכ - שדקמה בגועו התא
(ח"שת ץראה חול ,"רבגועה ריש")

תוזוחמ רואיפ ,הנוסא יונית ,המואל הבהא - םיפוסיכה תיוור ותריש תא ררושמה רש הברה
בל םעופ הבש הדוקנה ,וז הרישבש תמוצהו דקומה תדוקנ ךא ;היפונ תשק יעבצ לכב הצרא
.םילשורי- איה ,ותריש לש הבל

ילארשיצראה וריש לש האובתה תישאר שידקה ,"תחתונמה םילשורי"ל ,"הטמ לש םילשורי"ל ,הל
היתוסמ תא .(...ילארשיצראה חטשב םירחא תוזוחמל תחסומ התיה ץראב רודה תעד דועב)
ףפונתמ "ירכנ לגד לצ" דועב ,םינשה לכ רש תיאיבלה התמוקת תלחותו התרובגו הנוסאו הידורמו
זוחמ לאכ ,אוה הנופ בוש - םעה תאושב אוה רבשה רשאכו ,םעה דמשוהו רבשה רשאכו .הילע
- יכ ריעה לא הילא ,ןורחא עשי
!םילשורי דבלמ םוקיב דוע רקי ןיא וישכע
(ץראה ,"זפיכוד יתוחא")

- תכלוהו תמקומה הלפשה תנידמ תארקל םעה ןר רשאכו ,םידרומה ידי לע שובכה שרוג רשאכו
ידי לע החכשוהו הרקפוהש ,םילשורי לש הנובלע תא גואשל םק אלא ,הנרל ףרטצנ אל בוש
יואמ תא ורימהו םמא םילשוריל ושחכתהש רובצה ישארו ,"הדגב" ירש לע ומעז לכ ךפושו ,הינב
.(תורח "רזכ-לת אשמ") "רזכ-לתב" ,תירוטסיה-יטנא תנונידמב תוכלמה

ףסוכהו ןורכזה ןדבא - שפנה-תוחכ רקי לכ ןדבא םושמ - םילשוריב הדיגב םושמ ךכב היהו
.דחאכ

תא") "הגרעה םי" איה םילשורי יכ .הלודגה התושממ ךכבו - ףסוכ םגו ןורכז םג איה םילשורי יכ
:ףסוכה דגמ לכ - הילא הבהאב יכ ,('ו םלוס ,"לשמנו לשמ
הבאכה ירחא ףסוכה דגממ
:הבהא ריעה ונמאל ןגננ
(םש ,"לחנהו לתוכה")

...םדקה-תראפת לכ תמוצ :ןורכז - הז םעו ,ףסוכ -איה יכ
השעמ" ורישב דוחיב ררושמה םיגדה - ףסוכ םגו ןורכז םג התויה - םילשורי לש וז התלוגס תא
- רישה ותוא לש ורובגב יכ .ותריש לכ תנבהל חתפמ שמשל ידכ וב שיש ,"ןומדק ימלשוריב
"ןומדק ימלשורי" ופוג אוהש םעה - ולוכ םעה םגו ,ומצע ררושמה םג םלגתנ - ןומדקה ימלשוריה
.םילשורי לא םילשורימ רודכה לכ ינפ לע ויעסמ ךרדב

ףסכנ אוהו .רכוז אוהש םושמ ,ףסכנ ןומדקה ימלשוריה :ררושמה ונינפל שיחממ ריש ותואב הנהו
,וז תראפת רכוז אוהש םושמ ,שדקמהו תוכלמה תראפת שודיחל אוה ףסכנ .רכוז אוהש הדמב
- ןכ לעו .לכיה דוהו תוכלמ-רדה הארו שדקמב היה ומצע אוהש םושמ ,התוא יח ורשבמש םושמ
תוכלמ רדהמ תוחפ אוהש המ םע םלועל םילשי אל ףא ןכ לעו ,לכיה דוהו תוכלמ רדהל אוה ףסכנ
תושרב הילא אציש ךרד - יערא "לויט" ןיעמ אלא היה אל ץראה רודכ ינפ לע ובוביס .לכיה דוהו
תא עבק םג אלא ,ולש ףסוכה תא דילוהש דבלב וז אל רבעה ןורכז לבא .םהיתוכרבבו אמאו אבא
.רתוי אלו תוחפ אל ,הנשויל הרטעה תרזחהל אוה ףסכנ :ולש ףסוכה ףקיה

שפנה-תוחכ ינש הזל הז וקשנ ,םילשורי "זוחמ"ב םג ,דקומה תדוקנב םג :אופא םיאצומ ונא בוש
.אוה דח ףסוכהו ןורכזה :םילשורי תדוקנב םג .ףסוכהו ןורכזה :םילודגה

"שודקה יופירה ריש" .ח
שממ ,תעטקה הנידמה םוק ימיב ,התע - ומע תא ררושמה חיכומש החכותה תורורמ לכ תא וניאר
-תוירזכא לכ תא וניאר .ונילע שורפ היה "ירכנה לגדה לצ"ש םימיב ,הנש םירשע ינפל ,זא ומכ
םיכפהמה לכ רחאל ,ונל ועריאש םיסנה לכ רחאל ,וישכע םגש ,רודה שפנ לע ;ולש הנחבאה
דזל תודבעה ימיב התיה רשאכ - ףסוכ אללו ןורכז אלל - תמהובמו תיהקומ הראשנ - ונייחב
ימיב ,ןיטימש יתש ינפל ,זא ומכ - ררושמה לש וגורטק תוירזכא לכ ךותב - ןכ יפ לע ףאו .ירכנה
בהז קרוע םג וגורטקו ומעז לש םיהכה םיעלסה ישוג לכ ךותב רבוע - "הנומאהו גורטקה רפס"
האור ,ררושמה ,אוהש ,רישה חכב .ורישב ררושמה תנומא יהוז .יותיר אלל הנומאה קרוע - דחא
בהזה-תרגא תא חלושה םש הבש תימשג הפיטע התואכ קר - רשפא ,ורישכמכו וחילשכ קר ומצע
?רגת ארקתו ןנולתת יכ הפיטעה המ - התדועתל תעגמ תרגאה םא .התדועתל הרסמל :הרקיה
יכ ,אוה עדוי .עדוי אוה תאז תא .התדועתל תעגמ - ולש רישה - ררושמה רסומש בהזה-תרגאו
הכ היהש ,וריש יכ ,אוה עדוי .("זפיכוד יתוחא") "ירישב תינכתה - לעופ הפ להקה לכש תא"
השעש אוה ,עבקש אוה אוה - םהיצח לכ וב ועקיש םשבו תוכלמב םירפוכהש ,וריש ,םוטש
תירזכאה הנחבאה לכ רחאל ,וישכע םג םא .המתנ אל ןכ לע .םעה ביתנ תא ללסו הירוטסיה
וב אהיש - ולש סנהו ףסוכה חכב - וריש חכב ןימאהל אוה ףיסומ - רודה לש ישפנה ובצמ לע
.ותבוטב אלש רודה ךלי הב קרו הב ,ךרדה תא תוותהל ףיסוהלו םימודרה תובבלה תא ררועל ידכ

תיוור המינב "לחר ונמא ריש" ףסוכה-יוור וריש תא םייסמ אוהשכ ,ררושמל ןוצרב ןימאנ ןכ לעו
.אקוד ןוחטב

:אוה םייסמ ,ותגרע תא השנ רשא ,רודה לש שפנה תלחמ תא עבקש רחאל
,םיחתנמה למזיאבו םימסב םיאפרמ ףוגה יאולחת םא
.םיחתרמ שודקה רישה ימחב קר הריפכה יעגנב תאפוקה שפנ לבא
לזרבה הז םגו ,הדיגבה דיב לפאה-לזרבל הכפה החכישה םאו
...םיכתהמ שודקה רישה ימחב

.(החכש םגו הגרע ןדבא םג :בל םישנ)
,שודקה יופירה ריש הזב יחטבו ,לחר ,יבוש יבוש
,שאר וילע רחרחס רשא ,רודה שפנ לא עבונו ךלוהה
:רשבל הרושבה ךל הינפל אצא זא - אירבת יכ איהו
!שוגפל רמזב ךילאוג רוד התרפא ךרדב יאצ !םא ,ירוע
.רסנמ זוע יכרוד דוקדקל לעמ םיכומנה ץק תע לש לפוכמה שמשה לגלג

זוע יכרוד דקדקל" רשא המחה לגלגלו "םיכומנה ץק תע"ל (?עיגנ םג ילוא) הכחנ - ונא ףאו
...."רסני