ההובגה תודחאה תריפסב ררושמ

תוילגרמ .א ןימינב

י"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'ב רישה יבקעב


,ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

תווהלו םהיכרע לגעמ תא רוגסל םלועב םיחטשה לכב םירבדה לכ לש תיחצנ הכישמ הנשי
שלופמ רבעמ קדה ןמ קד םיחתנמ למזיאב חודקלו תופילקה לכ תא ףולקל ךרוצ שיו .תומלש
יהוזו ,אוה הנה :רמולו עבצאב עיבצהלו ,הז לגעמ לש םויסה ןפוא תא אוצמל ידכ םיכרעה לכב
םלועבש ,םיכרעה לכ םימצמטצמ הב תיקלאה תוהמה תויהל בייח הז םויס .וילא עיגהל ךרדה
שגרה ,תואיצמהו ןוימדה ,חורהו ףוגה יכרע הב .חטשה ינפ לע םידרופמו םירזופמ םה הארנה
.דחא םוצמצב םיאצמנ םידגונה םיכרעה לכו דיתעהו רבעה ,לכשהו

"םיילאירוטירט"ה תולובגה תא עובקלו הלא םיכרע ןיימל ןויגהה תרזעב החילצה םדאה תבשחמ
תורוניצב ,םיתעל .הז םוצמצ לש ותוהמ רידסהלו רידגהל החילצה אל לבא ,חטשה לע םהלש
הזיאב אוה שיגרמ םישובלה לכ תא וילעמ טשופו ךכדזמ ,הילעל הכוז אוהשכ ,םדאה לש שגרה
.ףוגכ ול תישחומ איהו וז תמלשמ תודחאב רדגומ אל ןפוא

תא רבועו וטבמ רישימ ,וייח לכ קזח ידימת חתמב תויחל דעונש ,גרבנירג יבצ ירואכ ררושמ לבא
:םידורפה ינפל הפושח התיהש אלפה תדוקנ התוא דימת האור ,םישובלה לכ
,ללכושמל רבעמ תוילויהה יתיארו תולכתסהו םישוח ןורתיב יהלא ינלליק יכ
- - תויהל ךירצש קדסה תא ,קצומבש חולה תאו
('ט הלועה תורבגה ,"םיקמעממ)

:רמואו תומלשה התואל העידיב רתוח אוה ךכ םושמו
,רשבהו-םדה-שפנה-עקרקל :אלפה תדוקנל יכונא רתוח ךכ
- - וישעמ ישלפימב העידיה ריפסש
(ב"ל םש ,"ןורחאה סונמה")

שי ,םהילא עיגהל הלוכי הטושפה הבשחמה ןיאש םיהובגה תומוקמל עיגמה הז ,רישה חכבו
םיוטיב תא םיאצומה םיהובגה תולוקה תא טלוק אוה םשמ ,אלפ תדוקנ התואב דימתמ עגמ ול
המק ךכו .םפוג יוטיבה ילכב ףאו גורטקהו דועיה ירישב ,םיירילה וירישב :ולש הרישה ןינב לכב
,תיתישארבה תודחאה ןיממ אלא - חטשה לע הרצונש הרשפה ןיממ הניאש המלש תודחא ונינפל
."םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו ...והובו והות" ןידע היה םלועהשכ


םירבשמה לכ תא רבעו הנושארה םלועה תמחלמ ירחאש השקה הפוקתב הפוריאב יח ררושמה
ימיאו םיוגה םי ךותב רבע - תרנכב ןדריה םרזל המודב - לארשי םעש םשכ לבא .הילע ורבעש
םג רבע ןכ - קיתע דועי ןוזחמ קני יכ ותומצע לע בטיה רומשל תאז לכב עדיו םכותב יח ,הלוגה
םיפצה םיבאכה לכ תאו ותוא ריכה ,םלועב אוהה ןמזב היהש וללה שפנה יערק םי ךותב ררושמה
המלש ותריש .הלא שפנ יערקמ ץמש וב קבד אל .ךכוזמו םלש דימת ראשנ ךא ,םתוא רשו וב
.הנורחאה הפוקתב חורה ישנא לש םהיטבלמ הב ןיאו ץוחבמו םינפבמ

תוחכ דחוימב םידגונכ םיטלוב וז המחלמבו .תוחכה לכ ןיב תויושגנתה דימתמו זאמ חטשה לע שי
תורוצה לכב אכדל וסינ ,ויפכ יריצילו ויתוואתל ,ויבאכל ,ףוגל וזבש הלאכ ויה .שפנה תוחכו ףוגה
ומלעתהש ,רתוי םינכוסמ ,הלאכ ויהו .ויתושירדמו ונממ תעדה תא חיסהל וסינש וא ,ףוג שגר לכ
,ויתולבסו וייואמ תא ,ויאלפ תאו ףוגה תא האור גרבנירג יבצ ירוא .םיפורצה לכב הייוליגמו שפנהמ
ילע בר יוליג ול שיש םיכרעה דחא אוה יכ ,ותוא אכדל הצור וניאו תויולגו תורישימ םיניעב וב טיבמ
תא טלוק ררושמהש םושמו .הינומרהב דחי םינגנמ תוחכה לכ הב הריפסל אוה רושקו תומדא
:ךפיהל ,ונממ םלעתמ אוה ןיא ,וז הריפסמ תולוקה
:תועקרק לע יחה םדאה ןמ רומא ,םימשה דוהמ רישת לא
.רועה ,םיסוחסהו ,םיבצעה ,םדה ,רשבה
.םילכה ,תיבה ,םימה ,םחלה ,דגבה
.ותונטקב בוטה קוניתה ,שרעה ,השאה
.הגהה ,הנוכמה ,סנפה ,לזרבה ,עקרקה
('ו םש ,"יווצו ךותח")

ללמוא אוה םדאהש םשכ קוידבו .שפנה ילילצ תולילצבו תוריהבב םיעמשנ ףוגה ילילצ םע דחיו
:ושפנ תומלשב םגפ שישכ אוה ללמוא הדמ התואב ,אוהש-לכ רבא ופוגב רסחשכ ו"ח
,עשי ןיאו היבקנב תננתסמ תורדקהו הרבכ ומכ םלועה םאב שפנה וז תדמוע
םיאפרתמה שונא יעצפכ םיבקנה תא המתוס התיהש דיה וז הספא יכ
,םינווגה תשקכ איהש ,םיהלא תנומא רואב
.תוערואמה תופקתשהל הירלקפסא שפנה תע
(ז"כ םש ,"הפוריא לא אשמ")

,הליגרה הבשחמה .םהיתורואפו ןוימדהו ןויגהה םה שפנהו ףוגה תוחכ לש הלודגה תמוצה יפיעס
רחאו - ןוימדה שיאכ םיוסמ םדא ןייצל םיליגר .הלא תודוסי ינש ןיב םידוגינ תאצומ .תיחטשה
לש הובגה םוצמצה תריפסב ךא .םהיניב תונוכת דוגינ חטשה לע ,קפס-ילב ,שיו ,ןויגהה שיאכ
.דבלב חטשה לע םייק םהיניב דורפה .הז תא הז םימילשמ םה םיכרעה םלוע
רשקמו רשגמה ,ףסכנ ,שי ןוימדש םושמו
רשפאל רשפא יא
:ויגוליד לכב והוולמ בוטה לכשהו
:לשכי לבל - דחי ותא םיקחרמ אמגמ
;אצומ ןיא תומוקמו תורומהמ ףוקעל והחנמו
...דמלו סיסבל ועקרק ןחובש אוהו
(ץראה ."הימוד תובבל ....םשל ונעיגהב")

ןיב ,הז ץוצינ וב ןיאש הז ןיבו ןוילע רואמ וב שיש הז ןיב ,ןטקהו לודגה ןיב - רחא אוה דוגנה
תודוסיב רושק וניאש ,חטשה לעש הז אוה ןטקה לכשה ."ןטקה לכשה" ןיבו "לודגה לכשה"
:"ספור חורפא" תניחב איה ותניחבו ,לדו טועפ אוה ,םירבדה
,חוירהו לכאמה לכש ,ונובשחו רפוכה לכש ,ןטקה לכשה
,הטימה יערכו ויתורפס םוכסל רבעמ אצומ עדוי וניא
(םש ,"תעדה רחש םע")

רוקמל בורק אוה .םיכרעה לכ םימצמטצמ הבש ,אלפה תדוקנב רושקה הז אוה לודגה לכשהו
:תעדה רשנ ,רשנ תניחב איה ותניחבו
,תוהוגנב-ףנכה ,לודגה ...אוהה לכשה
תוהובג ךלומה ,ןוילעה טילשה
רשנ רוכז :ימע לא רש ינא - -
!רשנ :רוכז ...חכנשכ ונקב בשוי ,תעדה
(ח"שת ץראה חול ,"לודגה לכשה ריש")


:םהלש םישובלה םג אלא ,דבלב םיכרעה אל .תוחכה לכ םידחואמ תודחא תדוקנ התואב
םצעמ דרפנ יתלב קלח אלא םיינוציח שומיש ילכ וז הסיפת יפ לע םניאש ,תואוושההו םייומידה
םהב שי .שמשל םיאב םה םתוא םיגשומל ןנשיש תונוכתה םהב שי .םיינחורהו םיימשגה םיכרעה
םמצע םה אלא ,דבלב ןויערל שובל םישמשמ םה ןיא יכ ,םיטשפומ םיכרע לש שממב המשגה
"שממה .אוה אוה אלא ,באכה שגר אל" :ררושמה טלוק םתוא םיגשומה ביט תא םתייוהב םיאשונ
.("חריו הלודג המיא"ל המדקה)

םרוקמל הובגה רשקה חכבש ,וזה הרישה לש לודגה שוגה תא םיווהמ דחי םהל יוטיבהו םיכרעה
.שחומו רורב קזח יוטיב םיווהמ םירבדה לש

לע רבדמ ררושמהשכ :םייומידה ןמ המכ המגודל חקנ תחא רוא ןרקב ףא ולו ,ןויערה תראה םשל
םתס ...יל בוצע" :תניחבמ םדאה לש דחוימה חורה בצמ ךותמ אבה שגר ןיב הווהמ אוה ןיא בצע
:רמוא אוה .ףוגב וב שיגרמ ארוקהש ימשג שוג הווהמ אלא ,"הככ
,ןובצעה רוש :אוה בטוקב טילשהו
;ןובקרה ינפל הכולמל הלעש
םיחצמה לא דע ונלצא דגינ אוה
ןובליע ךחלמו ראפ ךלמו
- - ךוחילה ינמיס ויתפשב קחומו
(ז"י ,"ןובצעה בטק לע ןוארקנא")

רושה יתפש תעיגנבש השקה השוחתה לא בל ומיש .יאליטרעה שגרה לש שומימ הזה יוטיבב שיו
.ימשגב ,שממב ראפה ךוחיל תשגרה לא ;חצמב ,תוריעשה ,תובעה
:וייח לע רמוא ררושמה .רחא יומיד ,המגודל ,חקינ וא
המחב והצק עקות הנרותש הניפס יהוז
ףסוכ אוה רשא לא וזה השבכה בחוסו
.תובאוש םינבאו םינגנמה םילכ שי הניפסבו
- - תורועה ימודא ,םיעבשה םיעוגעג ילעוש
('ה הלועה תורבגה ,"ךלהמ")

קד אוה םשובלש אלא ,שממב שי םה .םדאה תושגרהב הפי לילצ ,יאלטרע שגר םניא םיעוגעג
םיקוחר םיפוג לש םיעוגעג דוסמ תבאושה ןבא לש הכישמה תלועפב שי .טשפומל ברקתמו דאמ
םינידע םהישובלו רתוי םיבכרומ םיעוגעגה .םיעוגעגה לכ וז הלועפב ןיא לבא .הזל הז םיכשמנה
ימודא ,םיעבשה םיעוגעג ילעוש"ב רישב תשבלתמ וז תומדו .תומד םהל שיו ,עבצ םהל שי .רתוי
.אוה ויעוגעג תא הלא תויומדב ריכי םדא לכו ,"תורועה

ררושמה לצא םילמה ףורצל בישקהל רשפא לבא ,וחתנל השקו דאמ בכרומ הז םייומיד-םלוע
,ררושמה טלוק הנממש תודחא-תריפס התואמ אב אוהש ריכנ ,אב ונממש רוקמה תא וב ריכנו
.םהל תקיודמה הרדגהה תא םג תושגרהו םיגשומה םצע םע דחי


הפוקתב חורה ישנא לכ לש םיברה םיטבלהמ ץמש קבד אל ,רמאנכ ,גרבנירג יבצ ירוא תרישב
רתוי הקומע ושפנש ינפמ אלא ;םהב שיגרה אל וא ,םהמ ותעד תא חיסה אוהש ינפמ אל .איהה
תושגרה תא םדאה לש ויתושגר ךבס ךותמ ררושמה הלעמ ךכ םושמ .תודוסיל העיגמו השרשב
.תושילתה רעצו תיבל רשק ,השאל הבהא ,בא תאריו םאל הבהא ,תוהמא :רתויב םיידוסיה
דוסו םייח דוסמ הב שיש ,ובש םד תפיט לכב העובטה ,תילכתב המלשו הקומע םדא תשגרהכ
,הריציב דוס שי .ותרישבש םיכרעה תלהקמב דאמ בר םוקמ םאל סחיה אליממ ספות ,ףוסיכ
,םאה ףוגב לוכי אוהש המכ דע זחאנה ןבה שגר .יחה םאה רשבמ ימשג רבא אוה דלונה םדאה
,רבדמבו יחב םה .תוילאנויצרה תועידיה לכלו המכח לכל רבעמ םימייק ,הנבב םאה תוקבד והומכו
ןמ ,ויתופוקת לכבו :רידא ינושאר שגר םדאה ייחב םיוהמ םה .םהיניב יתוהמ לדבה ןיא הז חטשבו
.םאה ףוגמ ימשגה ערקה לש םירורמה םעטמ ולש בצע לכב שי תומל דעו תורבגה ךרד תוקניה
אוה ,םלועה ריואל אצוי אוהשכו ,ונממ קלחכו םאה ףוג ךותב םירשואמ םישדח העשת םדאל
:תומל דע וייח לכב ולבס ליחתמ זאמ .יחה ןמ םדבו באכב
העשת קר רבד-יחרי רוגנ יכ ,ההא
האצנ םד ימרזבו ,םא ןטבב
רחמו לומת ןיב וקה הז תמיא לא
(ד"כ ,"ןובצעה בטק לע ןוארקנא")

דע םישובלב שובלו ףוגב לדוגמה םדאה שיגרמ זאו .באכו רעצ שי - ףוגמ תושילת הנשיש םושמו
:תתל הדיב שיש המ לכו םאה ,תודליבכ ,ול הרסח המכ
(ה"ס ,םש) .המוהה ירשבל לאשתש ,בטוקב אמא ןיא

:רחא רישבו
,המודמכ ,אמא הל ונארק תחאה השאה ,םיחא ,ורכזתה
- - יריקי :ארקת ול אמאו ךלהתמ דלי :ורכזת ,ורכזתה
(14 חריו הלודג המיא ,"יששה ףלאב")

תבוכרת דחי התא רצויה הלש דרפנ יתלב קלח ,רתוי ןוכנ וא ,וזה רשבה תושילת תשגרהל ההז
,םיהלאמ ,הובגה הרוקממ איה םג השלתנש שפנה תשגרה איה ,הדירפהל ןיאש הקומעו הקזח
המלשה התודלימ האצי םדאה תבשחמש םוימ - ,ויהלא תא חנז םדאהש םוימ ךכ לכ הבזענו
ותושי תודגל לעמ ולעו ואבש הריפכהו תועידיה וספת המוקמ תאו ,הרעצו החמשב ,הייואמב
:רוועכ עשי רסחו בוזע ראשנ אוהו ,ובל ייואמ תא וכהו םדאה לש

ןגעיי ךנבו ,יכלמ יבא ,טשת םגש שי ךא
:ומולחמ ץיקהש ללוקמה רוועל יתלשמנו
ךלאו םיאבה יתומי םדקא והומכ
.ומוהתל רוועכ ,ייחב עדונ-אלה םוהת לא
(ו"ע ,"ןובצעה בטק לע ןוארקנא")


תא ןיבנו ויתונקסמל אליממ עיגנ ררושמה לש ונמלוע תסיפתב ונינמש תודוסיה תא ףרצנ םא
תסיפתב ויפוסיכו ותוהמ ,םדאה לרוג לע רבוד וישכע דע .לארשי תוכלמ ןויער תא ,יזכרמה ונויער
אוה םאה רשבש ורוקמל ףוגה רשק דבלמ :םלועב תדדוב הדיחיכ יח וניא םדאה לבא .ומלוע
הבחר הניחבמ םדאה רשק - הלש תינחורה הריפסל שפנה רשקו ,תומדא ילע שחומה ויוטיב
לדבה אוה םע יפוסיכ ןיבלו םהיתויופעתסהל דיחיה ףוגה יפוסיכ ןיב לדבהה .ומעו ותדלומב ,רתוי
ךותב .תונוכתה ןתוא םהב שיו םה תחא תכתמ הלאו הלא ,גוס לש לדבה אלו דבלב תומכ לש
ןמ ןטק קלחכ ,םהבש רעצו םהבש החמש םע ,ולש ףוגהו חורה ייח תא םדאה יח ומעו ותדלומ
התוא לש חורה ףונו ימשגה ףונה ,ףונהו ופוג ןוזינ ונממ עקרקה איה םדאה תדלומ .לודגה םעה
ותדלומלו ומעל רושקה םדאה ףוג לרוגב שי .וריש ןוזינ םהמ .המדאה לע בשויה םע ותואו ץרא
:הפונו ותדלומ תמדאמ םעה לש וחור םג תחמוצו הנוזינ - איה היכרדבו ;ועקרקב עוטנה ץע לרוגמ
:םתומכ ונלרוג ...ןאכ םשרש םיצעכ וננה :הנמאבו
םתומב ;לוב םתויהב :ירפ ןתמב ;בולבל תחמשב
.םע דוסב ונחנא ןכ ,רעי דוסב םהומכ ...תרוכה ידיב
----------
,תובשחמ בטימל בוטה ונבינ ונקצי הפ
.תובהא בולבלל רישה ףלאב ןייו רומ
(ץראה ,"ריש תורמוא תולהקמ שלש")

תואיצמלו ןוימדל םג ןכ ,םלש םע ייחב וא דיחי םדא ייחב תחא תוהמ םה שפנהו ףוגהש םשכו
:הז תא הז םימילשמ הזב הז םירושק םהינש .דחא דוסי
:לדבה ןיאש טעמכ ,ץיקהבל םולחה םימואת
קבוח-אדל-אדו ןוזינ-הזמ-הז
םינמזה עצמאב םינרק םהינשלו
('ו הלועה תורבגה ,"יווצו ךותח")

:הרורבה הנקסמה האב םג ןכלו
.ןוימדה ספותש המ תספות תעדה :ןמא
(ה"ס הנומאהו גורטקה רפס ,"הוכמה בתכב")

רבודמה .שפנה תמכח וא בלה תמכח ,שגרהו לכשה ןיב סחיה אוה ררושמה תסיפתב ףסונ דוסי
ןאכ םג .רישה רבדכ ,"לכור לש ומוי קסעל" שמשמה ןטקה לכשה לע אלו ,לודגה לכשה לע אוה
רתוי - ,לודגה שגרה שיאל ותמשנ שרושב בורק לודגה לכשה שיא .םירבדה לש םקמעב תודחא
שפנ דוסיב הז תא הז םימילשמ ,שפנהו ףוגה ומכ ,שגרהו לכשה םג יכ .ןטקה לכשה שיאל רשאמ
.םעה שפנ דוסיל סחיב ןידה אוהו .דיחיה

:באושה טנגמכ רקה לכשה תא תומימחב םיקבוח שפנהו בלה ךא
;ףנעו ,תועמד ..לחנ ילא לותשה ץעכ דחי םה
.ךשמהב םע ןוזינ ובמש ,ירפ ןתונ ףנעה ץעהו
....ךחלמ ויתואובת הדשב שואיה רוש ןיאו
(תורח ,"באכ המכ ליג המכ")

לש םתודחא תאו ,ותדלומב םימצמטצמה םעה לש וחורו ופוג תודחא לש קוחה תא ונלבק םא
תנבהל ברקתהל לכונו האלה דעצנ - ללכב םעבו דיחי םדאב ,לכשהו שגרה ,תואיצמהו םולחה
האמב םדאה לש תושגרה ךבס ךותמ :וייואמו ויכרצ ,לארשי םע לע ררושמה לש ותפקשה
שלתנ דיחיה םדאה .רוקמה ןמ תושילתה תשגרה ,רתויב הטושפה ותשגרה הלוע הנורחאה
לארשי םעו - הנממ קלח איה ותמשנש תינחורה הריפסהמו ותיבמ ,םאה רשבמ ,יטרפה ורוקממ
רמוא ןכלו ;עקרקה לא הרזחב אלא ותנקת ןיאו .םהמ ונוזנ ושפנו ופוגש ,הפונו ותדלוממ רקענ
:ררושמה

,םיוקה לכ תרובשתמ ,לותלתפהו ךבוסמה לכמ
,ירבע עקרק :רשיה וק ,ןיכסה וקכ דח אצוי
- - אצומה ול ןונבלהו סולינה ול עבונ ףס
(ט"י הלועה תורבגה ,"אתורעתא")


תא ומילעהו לארשי םע לש ותיוה לע תורודה ךשמב וז בג לע וז ובבגתנש תופילקה ףוליק ירחא
הלוגה תולבס ףא לע ושפנב םלש ראשנ לארשי םעש הדבועה תא ונא םיאצומ ,ותמשנ שרוש
:ינושארה שגרה .ילמרונ םע לכ לש תומולח םנה םיקומעה ויתומולח .םיארונה היאנתו םימויאה
םייק - רוצילו תבשל ולכוי הילע ,שממ המדאל רשקתהלו ,םרוקמל רבחתהל םעו םדא לכ תפיאש
תוכלמ וזיא לע םיטשפומ תומולחל ויה אלו ,ונוונתה אל הלא ויתושגר .וב םחו יח ,לארשי םעב
ץרא ,םאה ץראבש םייעקרקה םינותנב םנורתפו םיוטיב תא םיאצומ ויתומולח .תיאליטרע םימש
:"הטמ לש םילשורי" לש תרגסמב ,לארשי

.םיפיסו םיפוח םע תוארל ונייח תא םיצור ונחנא
!חוכה לש ףקיהה לכ תאו בטיה ונילובג תעדל
,ץרא תודימ ךכו ךכ
,קחש תודימ ךכו ךכ
;רתוי אל ,רתוי אל
(ץראה ,"םר תבושת שרודו בושטידרבמ קחצי יול יבר דמוע םיכרדה ץקב")

אלש האנש תורצנהו םייוגה תא אנוש אוהו דבעל ךפה אל ותמשנ שרושב אירב םעהש םושמו
השענש לועה לכ רובעב לודגכ ןטקכ ,לארשי ןב לכב הלחליח לבא ,ישעמ יוטב ידיל ,םנמא ,האב
,םעזל תויהל הלולעה .ותיב חצורל ףוגו שפנ אירב םדא לש האנש יהוז .ומעמ דחא לכל ,ומעל
.שממב ףוג חכל - ןמזה אובבו

הריחבה והזו .םע םושב ונניאש ףסונ דוסי לארשי םעב ,ונב שי ,םע לכב םנשיש תודוסיה לע ףסונ
תוקומע תוירוגיטקב םידדמנ ונישעמו וניפוסיכ ,וניתובשחמ ,ונלרוג .םייוגה לכ לע םילענ ונא .ונלש
:םלועב םייחצנ תויהל ונא םיכוז הז חכבו .רתוי

םניאש-םייוג תומבו תוערפ לע םיעסופ ונחנא
תומוהתה לכב םיעובט וניתחת ימ :םיעדויו
.םיצ םע ,םלספ םע ,םרזנ םע ,םברח םע
הלילב םיבכוכו חריהו םויב שמשהו
- - םהרבא תומימ ךכב ונתכל תא םיאור
(םש ,"שודקה םינפה ריש")

קרש הנוילעה הריפסה תא ריכזמו תוהבג תוגרד המכו המכ ררושמה הנומש ירחא ,רחא רישבו
ןגנלו הב תעגל םיקומעה ונשפנ יעוגעגב ונחלצה דבלב ונאש ררושמה ןייצמ ,הילא עיגמ ףסוכה
:רמוא אוהו .הלילצ תא

,רהב ךיהולא שדקמ לש ןומדקה בגועה
!רבגוע הייה ,ףסוכה הז ןוגינל ילכה אוה

:רישה ךשמהב הנקסמה האב ,לארשי ידיב קר ןתינ הז עגמש םושמו

:םילאב ותלב ןיא םיהולא ישודק לש םנב
.םילרע - םילומינ :םלועב םדא ינימ ינש
(ח"שת ץראה חול ,"רבגועה ריש")

חרכהב הליבומה וז איהו .דיתעב םג ותוא עבקתו ,הווהבו רבעב ונלרוג תא העבקש איה הריחבה
.אקוד תוכלמל לארשי םע תא

,לבוסה םעה ףוגל דבלב טלפמ איה ןיא .רחא םעל תדלומ רשאמ רתוי לארשי םעל איה תוכלמ
הווהמו ,דיתעל ויפוסיכו הווהבו רבעב וייחמ הרישי הנקסמ איה .ונממ תומלעתה הב ןיא יכ םא
תומוא ידיב ונתינ אלש תוחוכ קפס לכ ילב םהש ,וב םיזונגה ףוגהו חורה תוחוכ יוליגל סיסב
.םלועה

רתוי רהבתי ,םלש הבשחמ ןינבל אצומ תדוקנ ושמשיש תנמ לע הלא תודוסי ףרצל ונחלצה םא
.ןושארה טבמב םיטלובה םיכרע רפסמב דימ ןיחבהל לכונו תוכלמה לש לודגה הארמה ונינפל

םדאה תא תורשוקה םעב םימינה ןתוא תורושק הילא .םילשוריב םצמטצמ תוכלמב רושקה לכ
.וב ךורכה לכו קומעה תוכלמה ןוזחלו לארשי ץראל - לארשי םע תאו ,ורוקמלו ותיבל ,ומאל דיחיה

:חור חוכ איה תוכלמה

ףוסיכ לש םילכה לכ ןוגינו האובנהו רישה :התע
:םיפופכ םה םיפוג ולכ :ךילגרל םיבלש לע
:םלועב ושקבי םויקה-ךשמהל-םחוכ ךממ
.םתפשל ךנה רפוכה לוכשאו םא דש
.רבדמ םהל - םיפיה םיפונה לכ ךידעלב
('ו םלוס ,"הינע ימיב םילשוריל")

:תינידמ הניחבמ םיבחרמו ףוג חכ איהו

חרזמ שי רישה-לש-לארשי-תוכלמב לבא
,תוכרבה בחרמו איגו רה ריוא ,םדק יררה שיו
,טפנ תוניעמ ,ןוא ימרז ,םירהנו תומיו ץוח ילא םימי ינש
(ץראה ,"םיגשומה תריש")

:םיקומעה םישוחה לכב תספתנ איהש םשכ ,לודגה לכשב תספתנ איה

,תוהוגנב-ףנכה ,לודגה ...אוהה לכשה
,תוהובג ךלומה ,ןוילעה טילשה
סכ ילע וכלמו ומיו ורינ לע םע םוימ
- תואור באומ ירה ויניעו
(ח"שת ץראה חול ,"לודגה לכשה ריש")

לכבו תורודה לכב ויפוסיכל אשונ תשמשמה ,לארשי לש קיתעה דועיה לש ותומד איה איהו
ןויגההו םולחה לש ףתושמה רוקמה ףקותב המשגהל תנתינו ,ומויק תונש ךשמב רבעש םיכרדה
."ןוימדה ספותש המ תספות תעדה" יכ ,תואיצמה לש לודגה


וייח ,ודועיו ואצומ :תוניחבו םינפ המכו המכ הב ,לארשי םע לש הרורב תומד ררושמה ןוזחב
םשכ ,ויניעל תומלשב תרייטצמ וז תומד .םתמשגהל םיכרדה ףאו ,ויפוסיכו ויתופיאש ,ויבאכו
ךא ,ויפוסיכ זוחממ םעל תרכומ וז תומד .רבדמב ירוא ןב לאלצבל רואמה תרונמ הרייטצנש
דימתמ עגמ ול שיש ,ררושמל תיארנ איהש יפכ תויתיצמתהו תולילצה התואב ויניעל תיארנ הניא
םורקל ךירצ הזה ןוזחהשכ .ותריש ןינב לכב היוטיב תא תאצומ איה הז יפלו .םירבדה ישרשב
םילודגה םיגשומה ןיב הלודג הריתסב לקתנ ררושמהו ,וז הסיפתב ספתנה ןוזח ךרדכ ,רשבו רוע
םלועב וניא ןמוקמש תוריתסה ןיממ איה וז הריתס .לודגה גורטקה אב - המשגהה ידממ תונטקו
הרשק חוכבש הריתס אלא ;גהונ וגהנמכ םלוע ,ןבושיי תא תואצומ ןניא םא םגש ,יאליטרע טשפומ
הכ שי ךכ םושמו .דיחי ייחב תילטפ האיגשכ קוידב םעה ייחב לודג ןוסא איה תואיצמל קומעה
,ותרישבש תיללכה תומלשה ףקותבו .גרבנירג יבצ ירוא לש גורטקה תרישב םעזו באכ הברה
.ןוזחה לש הנוכנה המשגהל הלודגה ךרדהמ היטס לכ לע הבגהה איה הקזחו תטלחומ הכ

,ח"פרת תנשב רואל אציש ,"תונויגלה דחא ןוזח" רפסב יוטיב ידיל האב הנושארה הבזכאה
אוה ;םדב המלש תוכלמ תומד אשונו ,תורהדזה אלמ תאזה ץראה תמדא לע דמוע ררושמה
םג ,שא התואמ ץוצינ שי םהב םגש םיצולחה ידיב התמשגה הליחתב תאצמנ וז תוכלמש האור
חותפ בלב הריצי תחמשו הברקהל הלודג תונוכנ םהב שי .תוכלמה הארממ והשמ ריאה םהב
:תוכלמה תא התיממו ותוא תלצנמ ,לודגה ןוזחה תא תמהזמה תדגוב די הנשי ךא .החוורל

תוכלמ ןוזח יתאשנ ינא
...הרתכהל רתכ םגו
םיאור-אלב אשא התע
- - האב אלש תוכלמה ןורא
(א"כ ,"תונויגלה דחא ןוזח")

:רחא רישבו
ונשבכש החלמב ךא
,ןכוד םקוהו ףירצ םקוה
,לכונה םק ןכודה לעו
העומד תמא לקוש אוה :הארו
,םימלשורי תואבצ לרוגו
תלוקשמה ינבא ולאב
!םיאמרה םילכורה לש
(ד"י םש)

םהישעממ השעמ לכבש ,לארשי םעבש םימשאה לכ לע ררושמה לש לודגה וגורטק ליחתמ זאמו
.תאז םלוע תפקשה לש המלשה הנומתה תא םירתוס םה

האור ,תוצופתב לארשי םע שפנב קומע עובט היהש ,תוכלמה ןוזח תא םישגהל ץראל אבש בושיב
;םילשוריל המודקה העובשה תחכשו ,ויפיעס לכ לע תוכלמה ןויער לש תיללכ השיטנ ררושמה
םיטבל הזה בושיב אצומ ושפנב םלשה ררושמה .ןיחומ תונטק - הלודג םיכרע תסיפת םוקמבו
ויה אלש םיישפנ םירבשמ ,המחלמה רחאלש שפנה יערקל םייוקיח ,םיגשומ ףוליסו םיינלוח
.לארשי תוכלמל ץולח בושי תויהל ךירצ היהש המל הרומג הריתס וויה יאדובו ,וב םיקדצומ
ןכוסמש המו ;ןטק לכש - לודג לכש םוקמבו .רשיו רורב הבשחמ וק םוקמב ,םיטופטפו תוירואית
.ישפנ םדרו עבוש ךותמ אבה ,ינורכ שפיט :רתוי

תושומנל ורזעש תויניצ תובשחמל בושיב ועיגה הלא שפיטו תויומכחתה ,ןיחומ תונטקמ האצותכ
לכ תא געלל ומש ,ינרמח תויהל ךירצה םלוע לש אלתמאב .תוכלמה תמקה דיקפתמ קמחתהל
תרגסמב אצמנה לכלו םעה יפוסיכל ,תדלומל ,תוכלמל ,םיהולאל וזב םה :םעו םדא לכל שודקה
הז זוב לוכי אל ,םיכרעה תודחא לש ינושארה קוחה יפ לעו .תוכלמה ןויערל םג - אליממו .ןוזחה
תחנזהל םישנאה תא איבהו םשגה םלועל םג דרי אליממ אוה .דבלב חורה םוחתב רוגס ראשיהל
םעה ףוג תחנזהל םישנאה תא איבהו םשגה םלועל םג דרי אליממ אוה .דבלב חורה םוחתב רוגס
,תורודה ךשמב ףסכנש יפכ ,וצראב לואג םע לש המלש תומד םוקמב ,ךכו .םיירטנמלאה ויכרצו
תסיפתמ איה הקוחרו ןוזחה ותואמ הב ןיאש הנטק המשגה לש תפלוסמ תומד המקו תכלוה
.ררושמה לש תיללכה םירבדה


תעדה רשנ"ו ,"ןוימדה ספותש המ תא תספות תעדה" הבש ,הז ןיממ םינותנ הב שיש הרישב
תאזכ הריש .םתס תוכפתשה ,שפנה תמענה םשל רצונה רישל םוקמ ןיא - "םישגפנ רישה תוליאו
ייחב וליפאש ,שממב חכ הב שי .תידימת המחלמב תאצמנ איה .םיכרע תרצויו תימניד דימת איה
םוחתל הסינכ תבייחמ איהש םושמ ,וניתולועפ תא תעבוק איה .וב םישיגרמ ונא ונלש םוי-םוי
.תומלשה תדוקנב םידחואמ םה הבש ,הנוילעה הריפסבש םיהובגה םיכרעה

םיטנמלאה לכ תא תחא המלש תוהמל ונברקב דחאל לכונו םתוא ןיבנ ,םירבדה תא עדנ םאו
.םתימאכ תוכלמה יכרע תא םישגהל םויה אובב לכונ - הלא םיכרעבש