"הטמ לש םילשורי" תעפוהל לבויה תיצחמ

דיגנ .מ

ט"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'א רישה יבקעב


ג"צאל הטמ לש םילשורי ,ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

תידוהיה תורפסב ללוהמו םסרופמה ,גרבנירג יבצ ירוא היה הז .ץראל עיגה םש עודי ריעצ ררושמ
.הל הצוחמו

ךרד וזיאו .ול עמשנ אוהש ,יקלא וצ ,רחא וצ היה .תינויצה הלומעתה יפ לע אל ץראל אב אוה
םיחילבמ ובו ,"ץקה ימודמדב" דמעש לארשי תיב ךותב - ותיבמ תוקומע הליבוה ןיעה ןמ היומס
ירהב הטמ לש םילשורי לא - וילעו וב הרוש הלעמ לש םילשוריו ,ותוכלמ ילמס תירחא רואב
.הדוהי

ךלמה ימיבכ הילעמ הימש קר .תוירבדמ הפופא ,היעלס שובלב תרגוסמ .הממש התיה ץראה
.דוד

ימי תא תתל ואב םה .םשפנל םיבוזעו םידדוב םמצע תא וארו "תודוקנ"ב ודמע םיטעמ םיצולח
ואשנו ;םידיו בלבש הבהאב הדשה תוקלח תא ולקס םה .התויחהל ידכב תאזה ץראל םהימולע
וחנאנ ,ודקר ,ורש ,םיריאממה תחדקה ינימ לכב וחדק .םימח םשג יעוגעגב םימשל םהיניע תא
...ומלחו

?םיצולחה ומלח המ לע
יפל "בוט רתוי םלוע" לע ,"םישדח םייח" לע תומולח םולחל וכישמה םג םה םבלב ןויצ תבח םע
הבשחמה ימרז לכ יפלו ,תופשה לכב םירפסב םהילע וארקש וא הלוגה ןמ םתא ואיבהש תורותה
.תובאה תמדא לע ןאכ םישגהל ופאש הלאה תונושה תורותה תא םגו ;םלועב

:המואה רש יפמ םהילע הווצמה הדובעה תא םיצולחה ושע תישגרו תינויער היבוברע ךותב
.לאוגה אוב ינפל לארשי ירה תא קירוהל

.תיפוסה הרטמה יפ לע - יהמ ועדיש ילבמ תוחילש ואלמ םה

:םתוחילש תראפת תא רש ,םתולבסב םקזחל ,םמוי ישקב םמחנל םדצל ךלה גרבנירג יבצ ירוא
תונושה תורותל העשש ילבמ ,"דוד ונכלמ וניבא לש ויתודשב םדרנש חמוצה שוח תא ררועל"
תויצולחה תא .ולש םייתכלממה "םיגשומה תשיפת"ו "ימלשוריה ונוזח" םע דבב דב ולע אלש
."תידמעמ תשורי"כ אלו ,דועיכ ,תוחילשכ האר

תוארמה תא וארו םיאיבנה וכלה וב ןומדקה רבדמה אוה .רבדמ ול התיה ץראהו ץראב ךלה אוה
.םהילא רבדמה םיקלא לוק תא ועמשו

:רבדה הרק ןאכו
ןבא ומכ לפנ יב סנה רבדו ימלשוריה ןוזחה הב הכיו הרוגסה תוישפנה ללח וגלמ עקבה ךכו
תורהדזהו החיתר היוה תישירח יב תיוז לכב .תטהולה

תונושארה תורושב גרבנירג יבצ ירוא רשיב התואש "הלועה תוכלמה" ןוזח אוה "ימלשוריה ןוזחה"
:"הטמ לש םילשורי" לש
.המח תאיצי ינפל ומכ ,דוסיה ךותב שי הרעב
הרה איה יכ ,אלפנ רבע המשה לש הנטבב שי
- - קשמד דעו שירע-לא רבדמ ינמ הלוע תוכלמל
!שובכ הימש דוע דוד שובכ :בהזה-רטש רומש ודוע

וילכ שובלב לכ יניעל העשה אובב הארנ אוה רשאמ רתוי רורב ,רורב הארמ - ןוזח היה הז
.היקוחו התוהמ לע תוכלמה הארמ .םייצראה

,תוכלמ יכרע ומצעל ןתנ אוה ירה ,זעונו ינושאר ,וריש ילכב ול-הארנה תא ןתנ ררושמה רשאבו
.הדועיה העשב םייצראה םילכב ויפוגב םמייקי חרכהב םעהש

"קשמד דעו שירע לאמ" :הלופכ תמתוחב רישב םימותחו םינכוסמ "הלועה תוכלמה" תולובג
."דוד שובכ"ו

.םילשורי - תוכלמה לש התוהמו

."תחתונמה םילשורי" :שדח יוליגב ררושמל תילגתמ םילשורי

דחוימה תא ררושמה ןייצמ ,םדאה שפנב תונושה תוסיפתב םילשורי יהמ רישה תישארב ורמאב
:ול הלגתהש הארמב
.עטקנש וא תרכנ רשא דחא רבא עלס עלס :תחתנמה ימא תיוג םילשורי יל םלוא
!שפנה םד :הארנ וניא ,דימת ףטונה ,םדהו

:תורכ םאה שאר :דקומבכ תחא הדוקנב זכורמ ,ונממ שמ וניאו הפרמ וניא דירחמה הארמה

םדהו רקי וג לע ללוג ומכ ,םימלשומל תראפת תיב דגסמ רבח ךראוצ לא .זתה ךשאר ,ןיא ךשאר
.גפסנ תחתמ

:בושו
,חרוזה ימדמ םא ,ךרשב ילע יתכלב שי ךשומה - הפ - חכ ספא ,ונניאו תורכ ךשאר
- לפונ יניאש סנ שיו יב םד ךרוע לכ רווח דע ימד ץצומ ץצומ אוהו

:רישה ותואב תישילשבו
- - -תיעלס הללק תכופשת ךותמ ,דקדק תתורכ ,םאו ריע ,ךתולעהל יתלכי ולו

הז תא הז םיפדור תינוציח תוסכ לכמ םילטרועמ םיפירח םיבאכו םיקומע תונוגיו םיפוסיכ
קיהבמ תולוקהו תוארמה לכל דעבמו .ןוגינו תוארמ לש דאמ הובג חתמב הזב הז םיבלתשמו
..."דוקדק תתורכ" ..."ימא תיוג" :ןוסאה דוס קעוזו ותמיאב

לש םילשורי" יריש (זומת-ןסינ ,ד"פרת ,"ריעצה לעופה"ב) ומסרפתנ םינש שמחו םירשע ינפל
;"הלוגב לארשי תוכלמ" :ורוזיפב היהש לארשי תיב ךותל שלופמב םיקרובה םיריש רוזחמ ."הטמ
.םילשורי איה ,הבואכה תוכלמה תמדא ךותלו

שפנה תחירז ;םיבלצ תחת תולילהו םימיה תמיא ךותב תימלשורי הלואגל םילודגה םיפוסיכה
לע תולעל וכזש הלא לצא םדב תוננורתהה ;הלוגב םיכרדב םמדב תוכלמה יאשונ לש הלודגה
יפרוש לש המחה תונוכנה ;"המחב םיטלובה םהישאר תא םידופשכ םיעקות"ו עוסנלו הניפסה
לכו וינווג ויקלח לע םעה לכ לרוג תא הכותב תלפקמה םילשוריו ;תאזה ץראה תבהאב םהימולע
:הלוכ ץראה

.חריב רחב רשא ישמ ולכ ןימינב תמ .ונמגראב ריקיה ןב םירפא תמ ךיפתכ לע

.ךימדמ םדוא וגפס בלח-שוגב םימודמדו

תא רבדמה עקר לע הריבעה םיקלא די .וז רחא וזב תונומתה תא ולעה ןוימדה וא שגרה אל
ףונה טהלב ;תוהמ לכ תיצמתב ,תוגספו םיקמעמ יוליגב ,שעגו רעסב ,לודג רואב :תוארמה
.יאובנה

רקופמו רזופמה םעה תא וקיסעהו וקסעש הלוגב לארשי יגיהנמ ואר אלש המ ררושמה האר ןאכ
הדועיה ץראה תמדא לע םה ףאש םיננאשה תונויצה יגיהנמ אל ףאו ;תודמעמו תוגלפמ בירב
יתוכלמה ןוזחה ןיממ אלש ...המודכו םימע תוחא ,תוילעופ :םימוד םינינעב וקסע תלאוגה תוכלמל
.לארשי תיב לכ לש

:ררושמה טיבה ןאכ
.םייוגב לארשי לע םיהלא ןורח אצי יכ ,הלילח ,עוקשל הדמועה המחל - -

:הלוגב םידמועה וניתב תא האר ןאכ
.םימיה ןמ םויב דקומב ולעי יכ ,העידיב

םדרגל רחמ םויב תאצל םיכחמה םיברו םדרגל םירקי האלהו האלה דוע םילבומ

.ונינוירב ללגב תוילתל ונוכנ תונליא

!םירבדה ותרחנ םינש ה"כ ינפל

םיקלח םלוכ םהש ,תוארמה תמצעמו םיבאכה תופירחמ םמוהמ וניאו ךובנ וניא ריעצה ררושמהו
."ימלשוריה ןוזחה" אוה ,דחא ןוזח לש

תא ההבגה סכטב הלעמ ,ומצע תא שדקמו - "ךדבע עמוש יכ רבד" - ןכומ אוה לאומש רענה ומכ
:םיננורה וייח לע תימלשוריה תוחילשה

ייח לעו ישאר ילע הלעמ התוא הלעמ ינאו תילט ילע הרטע ומכ התערצב זא ריעה יהתו
ורבד לכו "יל אוה ברחכש" רויש םחול זא ינמ !םלוע ידע ,הסכתא הב םלוע ידע ,שרח שרח
.ימלשוריה ןוזחל הפוצר המחלמ ולעפ לכו

.תמייקתמה האובנ - תמא ןוזח ונוזח היה ןכא

אבצ :םייצרא םישובל םיכלוהו םיסכתמ ןוזחה ילוש תא םיאור ונא םינש שמחו םירשע ירחא
.תורח לש בהזה ילקשל םיגרוע תובבלהו ;ויביוא םע דדומתמ ,וקשנ לע דמוע לארשי

תאמ שרד ומואנבו .לודגה יטילופה ומואנ תא גרבנירג יבצ ירוא אשנ לארשיל הנושארה תסנכב
ונוזחב האר התוהמו התומד תאש "הלועה תוכלמה" התוא תא םישגהל לארשי תלשממו תסנכה
.תימלשוריה הנוכנה התוהמ תאו םינוכנה היתולובג תא שרד אוה .ורישב ומעל הרשיבו רבדמב

- רבעמ םידמוע תויהל - ןמז דועבמ ונייה םינכומ ול - המזגה ילב תמאב וישכע ונלכיו..."
"...סולינל ךרדבו ןונבלה תודרומבו ןדריל

איה ירה - "דקדק תתורכ" ,"תחתונמ םא"כ םינש שמחו םירשע ינפל ררושמל התארנש םילשורי
.לכה יניעל תעכ ךכ תיארנ

- המואה רש לצא"ש ,םילשורי תקעז תא ,ולוכ םעהו ,םעה ירחבנ ינפב קעוז גרבנירג יבצ ירואו
(ב ,"תסנכה ירבד") ."שממ לארשי-ץרא לכ ,לכה איה

תאו הבושתה תא גרבנירג יבצ ירוא ןתנ ,"הטמ לש םילשורי" לש םירישה דחאב ,זא רבכ ךא
:"תחתונמה םימלשורי"ל ןורתפה

םחה רשגה תויהל םחדקב-םינמאנ םיפוגב םינוכנ ונא
.םימד םוהתל לעמ האבה ךתוכלמל

!המוחל המוחכ םיפוגמ דעלג ךל ונישעו - ךידע האבו ןענכב הדחוה ברח ול

.לארשי תורח לש דקומל ןוויכ זא רבכ