האובנ תולגתה

הרטע םירמ

י"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'ב רישה יבקעב


:רמאמה ןכות
היארו הסיפת
"תמייקתמה האובנ"
ורודב איבנכ
"םילשורי רחש תונפל"
תועדוותה

.גרבנירג יבצ ירוא לש האובנ יריש ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

,תורוד הברה הזמ ונתרישב המודו לשמ הל ןיאש תימעפ דח העפוה איה גרבנירג יבצ ירוא תריש
לכ לע המלשה תוכלמה איה - םתרגסמ .אדירג תונמאו תורפס תרגסממ םיגרוח הייוויצו היכרע
םעה לע ףוכל לודג החוכו ,םיקוח תקקוחמו םיכרע תרצוי איה - תיתישארב שא דוסיב .הייוטיב
התייהש יפכ תירבעה תוכלמה ףונ אוה הפונ .הווהב ולש תואיצמה ףונל דוגינב אוהש ,הפונ תא
םגו הז הפונ תא הבוחב תאשונו תרצוי ותריש .דוד תיב תוכלמ ףונ - םויה אובב היהתש יפכו
.רודה ישארל לעמ הל הנועו הלוק אולמ תא טלוקה ףונה אוה .וב תללכנ

יריש םילוע רהה לע שדקמ תיב בגשב ,הריטעמ םילשוריב ,היתולובגב חטב תנכוש תוכלמב
עמושה תוברתה קיתע םעה אוה םהל עמושה םעהו .גרבנירג יבצ ירוא לש םדאה לרוגו תושיה
.םיהולא יכרדו םדאה קמועל דימתמו זאמ הטיבמ ושפנו ,וברקב ןכוש והילאש ,הנרו הריש

,ןמזב תרגוסמה תואיצמב דימת התוכה ףא לע ,םיילאוטקאה היאשונ ףא לע ,תיטילופה ותרישו
.םילשורי תוצוחב םיאיבנה הארמ תא וניניעל הלעמו ,אוהה ףונה תא תמשונ הלוכ איה ףא

הרישה תרדוח םחוכב .גרבנירג יבצ ירוא לש "דחאה םדאה" תרישב םיעקוב יאובנ דוסימ םיכרע
תא תפפוח תילאוטקאה ותריש וליאו .תוגספה לכל לעמש תוהבגל העיגמו תומוהתה לכל תאזה
.םיבר םיחטשב םיאיבנה ירבד

םיריש םה ויריש ,ךפהל .םיאיבנה ירבדל גרבנירג יבצ ירוא לש ויריש םימוד תינוציחה םתרוצב אל
,ןושלו ןונגס ייוקיח םוש םהב םיאצומ ןיאו .וננמז תריש לש םיללכושמה םילכב םיקוצי םיינרדומ
:תוהמב םה םיאיבנה ירבדל ותריש לש ןוימדהו הברקה .םיאיבנה ירבדמ םילואש םייוטיב אל ףאו
ןכו ;היפוריצ לש דחוימה חוכבו הבש תוחילשה דוסיב ;דוקיה תמצעב ;היארהו הסיפתה ןפואב
.ורודב איבנה לרוגכ אוה ומעב ררושמה לרוג


םהירבד תא םרבדב םרה םלוק תא ונעמשו ונברקב םיכלוה וניאיבנ תא וניאר םב םימיה םיקוחר
יחה שגרה לע וסיכ ,קבא לש תובע תובכשכ ,החכשו שוטשט יכבדנ .וניתובוחרב םעה ינזאב
איה הנווכהו ;"איבנכ רבדל" ;"םיאיבנה ןונגס" :רמואל םיגהונ וישכע .תובבלב םהירבד וררועש
ונקחרתה דאמ המ םיארמ םתויחטשבו םתוינוציחב הלאה םייוטיבה םצע ךא .םעזו סותפ ירבדל
.האובנה םילקא ,אוהה םילקאהמ

םיכלוה איבנה ירבדב םיארוקה ךא .ונל עודי וניא הדוס .םדאל תיהולא תולגתה איה האובנה
ןתינ ךכו .וניניעל תולגל הווצמ אוה רשא תא ,הצור אוה רשא תא םיאורו ויליבשו ויכרדב וירחא
,ונמע ירחבנל קר רשא ,יוטיבהו הטילקה חוכבו ןפואב ,"הריציה ךילהת"ב והשמ שיגרהל ונל
.םהילא עיגהל ןתינ ,םיאיבנל

,םייאליטרע םיטנמלא ,םינתיא תוחוכ תושגנתה ףונ אוה ,האובנה ףונל ושפנ תורבאב עיגמ איבנה
תועמוש וינזוא ;תוארמה תא תואור ויניע :םיפורצה תא םיטלוק וישוח .םיינושאר םיפורצ רוכ אוה
ןיב לטלטימ ,רעס ותואב ףחסנ ומצע אוה .דבלב הז אלו .םיפורצה שאב תווכנ ויתפש ;תולוקה תא
תתצינ תיהולא תוחילש .רחא םדא היהנו םיישיאה ,םימדוקה וייח זוחממ חוכב אצומ אוה .תוארמה
איה םג .ולוכ תא האלממ חלשנ וילא רשא םעל הלודג הבהאו ,"יתומצעב רוצע תרעוב שאכ" וב
.תעד לכל חתפמה הבו םייוטיבה לכבו םיפורצה לכב - הדוס .הב םיפרשנ וייח לכ רשא שא

ףונ וא .לרוגו תושי תודוס יוליג :איבנל תנבומ םתפש .ןוזחב - הארמב םילגתמ יאובנ ףונ יעטק
תא ,ותוא האור איבנה .דיתעה יזנגב ןיידע הנומטה תואיצמ עטק ,יאובנ טהל ךותב הלגתמ יצרא
.ונממו וילא תוליבומה םיכרדה לעו ויקוח לכ לע ותוא עדוי ;ויטרפבו וללכב דיתעה ףונ

.ותייאר איה ךכ

םניא וירבד יפוריצ .ינושאר חוכ אוה ,ןוזחב הארנה ףרוצ הב שאה התואמ אב וירבדבש חוכהו
רמאמה םה וירבד .םייקו שי תריצי וירבדב .יוטיבה חוכב דבלב אל םילודג וירבדו ,ןונגסבש םיפורצ
וירבד םג ,םימייקתמ איבנה ירבדש דבלב הזב אל אוה אלפנה .היווהה םלועב ותומשגתה ינפל
.יהולאה - אלפומהו אלפנה םה םהבש חוכה דוסב םמצע

יוטיב אל םג .הריציבכ וירבדב קופיס וא חור תחנ םעפ ףא אצומ וניא ןמאו רצוי לכל דוגינב איבנה
.תוחילשב הכילה דימת םה וירבד .ישיאה ונורחו ושגרל ןקרופ םניא ולש םעזה ירבד םג .ושפנל
וילוועמ תא חיכומ איבנהש העשב םג .הללגבו תוחילשה תינכתב םה וישעמ לכ ,וירבד קר אל
.ונוזח יזוב תא אלא םהב האור וניא םיישיאה ויזובו

ןברוחה ירחא רצק ןמזב ןכו .תמייק ותוכלמו וצראב םעה תבש תעב םמע לא וחלשנ םיאיבנה
התייה םתוחילש .םעה לש תוגהבו שפנה ייחב עינמהו םרוגה התייה דוע תוכלמהשכ ,ןושארה
תתירכ :םתעשב םירעובו םייטרקנוק םיניינע ויה ורבד םהילעש םיניינעה .תילאוטקא תוחילש
שחרתמל ,ומע לרוגל איבנה טיבמ הדרחו הבהאב ...דרמ וא ביואל העינכ ,המחלמ וא תירב
ולצא םהש ההובגה הניבבו ןוזחב הדוסי .תטלחומ העידי איה ותעידי .עדויו ,שחרתהל דיתעלו
תוירחא שגרו יאנידמ לש תעדו ןוחטב םיעמוש ןוזח שאב םיטהולה וירבדב .וזב וז תוכורכ תולוגס
ידבכ םיאטחה תא עיגומ ;ןויגהה חוכב ענכשמו חתנמ ;ונוזח תא רבדמ איבנה .םע גיהנמ לש
לש םייחה תודוסי תא רערעל םילולעה גהונו תודמ תותיחש לע חיכומ ;תוכלמלו םעל תואצותה
ןוזחה יזובב רותיו אלל המחלמ םחולו ,םיגשומ ףוליסו תואיגש ינפב הרתמו ריהזמ ;ותוכלמב םעה
.םעב תעדה יפלסמו

םירעסנ רודה ינב .תוכלמה לש תינחורה הירפירפה תולובגב םה םהב עגונ איבנהש םיניינעה לכ
,תוננאשלו הוולשל םיהונ רודה ינב .ונממ םיגייתסמ ךא ,איבנה ירבדבש טהלהו חוכהמ םנמא
.םנופצמ תא םימידרמו הרעסנה םחור תא םיעיגרמה םהיניב םירבדה הלאל ןוצרב םיעמושו
:וייוליגב רעובה איבנה ינפב םיקרוז םהיגיהנמש געלה ירבד תא ןוצרבו שאר תולקב םילבקמ
."ןודמ שיאו ביר שיא" ,"חורה שיא עגושמ"

.איבנה תא םילקוס םילקוסהו

תמייקתמ ותאובנ ןכל .ויניעל הארמ אוהש המו ,ויפב םש םיהולאש המ רמוא ,תמאה איבנ ,איבנה
לע ביעמ וניא ולבס .ךכ לשב ול תואבה תורמה תואצותה ףא לע ורבד תא רמוא איבנה .ריש אלל
.ורודב דיחי ,לכה דגנ דמוע איבנה .וייוטיבב ךוכיר וא יונישל םרוג וניאו ,הארנבש תוריהבהו רהוזה

תיארנה הלולסה םכרדב םיפרנ םיכלוה רודה ינב ךא ,הריחב ילעב לאכ רודה ינב לא רבדמ איבנה
.םוהתה תא םיכלוה ,החונ םהל

.קוחכ םימייקתמ איבנה ירבדו ,ןמז רבוע

הניקה תא ןנוקמו .לפשומהו דודשה ומע תאו הברחה תוכלמה תא הכבמ איבנה תא םיאור ונאו
שפנב קומע שירח םישרוח םירחאמה החכותה ירבדו ,בהואה ובל םד םיתתוש וירבד .הלודגה
ךרדל אצויה יוודה םעל חוכו יופיר םיאשונה המחנ יפוריצ ףרצמ איבנהו .דיתעה תארקל םעה
.הכוראה םירוסייה

םתאובנ .ןברוחה רבד םע דחי הלואג ירבד ואשנ תיבה ןיידע ברח אל םהימיבש םיאיבנה םג ךא
.ויכרד תא ביטיה אלו ותושקיעב דמע םעהו ,המייקתנ םרט הערה

?ומחנל םיאיבנה ואר המ

ירחא היוודה ונשפנ קר .םימוחנת ירבד םתס םניא םיאיבנה לצא "המחנ ירבד" םיארוקש המ יכ
,הלואגה ןוזח םה "המחנה ירבד" .דבלב המחנכ םתוא השיגרמ םירוסיו תונוסא דאמ הברה
םגש ,םימעה לכמ רחבנכ לארשי םע תא ןייצמ הלואגה ןוזח .איבנה לש תוחילשה דקומ אוהש
תויקוחה דוסב אוה םג המלשה הלואגה ןוזח .המוקת אלל םנדבוא תא הארו איבנה טיבה םלרוגל
תאובנ לע הווצמ איבנה .ןויגהו קוח ירשקב וילא הרושק ןברוחה תאובנו ,תיאובנה הסיפתבש
רמוח לעכ םעה שפנ לע םיכמ הלאו הלא וירבדו .תוערה תואובנה לע הווצמ אוהש ומכ הלואגה
.קוחרה ודועיו ולרוג תארקל ותומד תא םיבצעמו ילויה

רישכמו ,םלישהו םקנה םוי תא ,דיתעה יזנגב זונגה לודגה ומוי תינבת תא ומעל בצוח איבנה
,הלואג יטרפ איבנה הלגמ םירידא ןמז יקחרמ ורבדב ותוצחב .םייופרה תובבלה תא ותארקל
עטונ .שדקמו תוכלמ ,תדלומ ץרא דגמ בוש :דיתעב םייובח םימייק ךא םיקוחר ףונ יעטק הארמ
םעינתו םיפוגב זחאתש םלועל הבכ הנניאש םיעוגעג שא וב הבלמו ,ןואגו תונדא שגר םעה בלב
.הדועיה העשב לאוג שעמל

.וניפוגב ומייקל ונילע .הלואגה רמאמ תא ףרצמ איבנההיארו הסיפת
תוארמ תייארו םייוליג תטילק איה .תושגרתה וא תומשרתה הניא גרבנירג יבצ ירוא לש ותסיפת
.ןוזחב

.הלועה םדאל ןויזח - -
(15 חריו הלודג המיא ,"ישישה ףלאב")

.ימלשוריה ןוזחה הב הכיו - - -
(א"י הלועה תורבגה ,"םדה הזב")

םדא תוימינפ תדמוע - - -
,דבלב םימודמדה רואבכ ,םישובלל רבעמ
.תומדב תולגתהל :דאמ תללפתמ איהו
(ט"מ ,"ןובציעה בטק לע ןוארקנא")

,חוכ לכמ רידאה ,הזה חוכה תא ועדתה
: - - ?עתפל שגר אוש לע אשינ אב תויתוא ףוריצ לש
(ץראה ,"בצעה והז")

:םילגתמ האובנ תוארמ יעטק .האובנ דמעמב תדמוע שפנה
.םהב ברח קרבו םלשורי ימשב םיננע
(ח"ס תיב בלכ ,"רעשב אשמ")

םידחוימה םימויאה ויקוחב רגסומה ףונב תורוצב םישבלתמ ארומו םידחפ ,המיא - רחא הארמב
:ול
םלועב םירבקה תודש לכ ,םנמא םנמא
,דחא דלח חטשל דחי ורבוח ,ושגינ
;בולבלל םהיניב רחא םלוע יקרפ ןיאו
...תוגות ןמ ווקנש םימ תומא דבלמ
...םירוחשה םיצעב תוריפכ םיברוע יפלא
.רוגמל םב םירמנ יניעו םימויא םיבע
םיגוסנו םיאצוי םהירחא-םער-ילב-םיקרב
:ןדנ לא ןדנמ
- - ןדס ילא תולגלוג דועו דוע םישפחמ
(ץראה "ןנעב רהוצ")

תויוגל םימודה םיצע" ;(ץראה ,"ןידה תמיא") "שא ילקד" :תויומד תוטבלתמ יאובנה ףונה עקר לע
.(םש ,"תורוד לבאו הרעמ תממד") "תוינאת יצע םש - לארשי יגורה
:ןייצמ ררושמה
.םתוילויהב :רעצהו םימיאה תישארב - םה תוארמה
(םש ,"םשג ליל ןוזח")

תא תטלוק ושפנ .האובנהו ארומה יפונב לטבתמ וניא ;םישוח םמוהמ וא להובמ וניא ררושמה ךא
:וצל עמשנ ותויהב ,ושגרו ונוצר תא ליבגמ אוה .וניניעל הלגמ אוה ונממ חפט קרו ,הארמה אולמ
:חוכ לכב תועגל ךרוצ תעב העוג ינניא ךא
!ימק לש דושה טעש תעב ידוהי םימומד המ
ימדב יומהה לכ לע זא טילשה ימ יוה
- ?יתפש םצועו יניש תא הקירחב קיזחמו
(םש "לבנ ילע / דוחיה ריש")

םילגתמה םוקמב וא ןמזב םיקוחר יצרא ףונ תוארמ םג שי .יאובנה ףונהמ םה תוארמה דימת אל
ירפ גרבנירג יבצ ירוא לצא םניא םוקמב קוחרה הווהה ןמ וא ,רבעה ןמ תונומת .תואורה ויניעל
לש תויתימא תונומת ןה הלא .העומשה יפמ וא ,העידיה ךותמ וא ,ןורכיזה יפל םירואית וא ןוימד
.ןוזחב תוארמכ ררושמל וארנש ,איהה תואיצמה

.םילוצינה לש תונורכיזה ירפסב םהיטרפ יטרפב םיכלוהו םיתמאתמ וירישב הלוגה ןברוח ירואית
יתימאה הארמה תא ונוזחב האר ךא .ול היאר דע היה אל אוה ;ןוסאה םוקממ קוחר היה ררושמה
וב טיבמו ,וילגרב וב ךלהמה דחאכ ויניעל הלגתהש הארמב ךלוה אוהו .איהה תואיצמב היהש
.הארמה תוהמ תא םירמואו םיארנ םירבדה יטרפ .רשבה יניעבכ
,ריזח לש טוטעלשב ץבושמ ,טפורמ ילכ לדב
.ריצח לע םינכרומ םיסוסו ...המחב ץצונמ
(םש ,"ןידה תמיא")

"...האור ינא" תענכשמ הכ תוטשפב ררושמה רמוא ןכל
הדשב דרוי םשגה תא האור ינא
האור םג ינאו .רפאה תא גגוממו
.ביבסו - וילע - גלש דאמ הברה
- - - ביבאב שורחל אב רכיאה ינפ םגו
(םש ,"הניק רתכ")

"ררושמה רמוא היולגה תואיצמה לא ואובבו
:הינשה יעזג תואיצממ קוחרמ אב ינא
(םש ,"לבנ ילע / דוחיה ריש")

תוארמה תא האור אוה .האור אוה :שחרתהלו תווהתהל דיתעה תא ררושמה ספות המוד ןפואב
וינזוא .הווה ךפהיי דיתעה רשאכ ,העשה עיגת רשאכ לכ ןיעל ולגתיש ,רחמה ףונב ןידע םייובחה
.דיתעה לרוגב םה םינומט ךא ,הווהה חטש לע ןיידע םניאש םיפורצ לש תולוק תועמוש"תמייקתמה האובנ"
יבצ ירוא האר (ןילרב ,סארטאבלא) "םלצ ןופ תוכלמ ןיא" שידייב המאופב 1922 תנשב דוע
:היטרפ לכ לע הפוריא תודהי ןברוח תמיא תא גרבנירג
,דנאלכאלפ םעד ףיוא אד טסקאוו רעטכידעג אזא דלאוו רעצראוושא
!עפרייא ןיא המיא ןוא ייוו ןלאט עפיט אכלעזא
.עדליוו-רעטצניפ ,עדליוו-רעטצינפ פעק ייוו ןבאה רעמייב יד
.ןדנואוו אקידנטולב טימ ךאנ עטיוט ןעגנעה ןגיווצ יד ףיוא
---------------------------------------------------------------
רעסאוו ןיא ןייטש א לוק סאד זיא ןעייוו יד ןופ טראד טיירש ןעמ זא
.טנורגפא ןיא לאפ-ןרערט א זיא םיפוג ןופ ןוט-הליפת סאד ןוא
--------------------------------------------------------------
.רעקאלפ רעכיוה .ןיזנאוו ןיא ףאש סאד טלירב'ס .ןענערב ןלאטש יד
.ןפיוהרעטייש םוצ ץלאה ןשטנעמ ןעגנערב ןטייז עלא ןופ
--------------------------------------------------------------
,המיא אלמ רעזייה ןעייטש ןגיוא עטצעזעגסיוא טימ
- - .םלצ םנופ טעטש-ייוו יד ןיא ןדנואוו עטצכולשעגפיוא טימ
--------------------------------------------------------------
,םיפוג עטרעביפעצ ןעייטש עס - - -
,רעדיילק ערעטצניפ ןיא ןבראטש קידעבעל רעקיטש ןיילא
.ךיז טפראוו פאק ןעיורפ א ןוא בורג םענעמייל א ייב םורא
----------------------------------------------------
,הטילפה דירש רעקיטולב רעד ,ןדיי עקידנואוו ןעצ .ןביילב ןלעוו ןעצ
.דרע-ייוו רעכילטסירק ףיוא ןימ אזא המוא ןא זיא ןעוועג :ןזיוואב וצ ידכ

לכב םידוהיה .םלוע-םולשל ברע הביני'גב םימואלה רבח .הילידיא התייה םלועב .ץ"רת תנש
.םוי םוי םיהולא תא וכרבו םלועה תמחלמב םיסורהה םהייח תא אוהש ךיא ואילטה תוצופתה
ובשי לארשי ץראבו .םלוע ןוקיתבו תוגלפמו תודמעמ תמחלמב םעה תא וקיסעהו וקסע םהיגיהנמו
תויעבב הלוגב םהירבח ומכ וקסעו "הנכס לכמ תעדה חסיהב" םיננאש םה םג םיינויצה םיגיהנמה
תא העשעיש תירבעה הרישהו ...תימואל ןיב תוירדילוס ,תוילעופ ,תוידמעמ :םהלשל תומוד
.ןויצב םיננאשה
:עמוש גרבנירג יבצ ירוא ךא
.םכבנ ונאו ונליבשב תורהנ הברה שי ןמזה ןפוצב יכ :בישקהל רשפא ...איה הממד

:הארו
ירבעה תויוגה לדגמ הלועו ךבדנתמ רופס אלל תוכלמ יגורהמ

:הארמה תא שרפמו טרפמ ררושמהו
םדא םד הכפש אל םדיש ,םינפ יהוגנ םינקז :םידוהי ,םידוהי םלועה רודכ לע םיכלוה רוע
;םלועב

;םפוגב םינויה בוטש ,ןיעו ראות יפי םידליו
,תדלומ תשורחלו יצלו אבצל םיבוט :םרג ישק םיפתכ יבחר ,תשע ומכ םירוחבו
;םיקוחר תודשב םיעבצ שושמ תולעהלו חוכב םירטמוליק שוביכל
!םלועב ירבעה יעזג םיקמש תויוגה לדגמל םיכבדנ יאדו דוע ויהי הלאמו
.לרוגה יוויצכ - - ןבומכ ,ביבסמ םד םיו
('ע הנומאהו גורטקה רפס ,"תויוגה לדגמ")

"םימיכסמ"ה ,םיצירעמה .םתוהמ תא וטלק אל רפסב םיספדומה םירישב םתעשב םיארוקה
תוהמ יהמ וניבה אל ,הייוטיבו היאשונ לע תאזה הרישה ביט תא וספת אל לכה - "םידגנתמ"הו
דע .האובנ - המשב הל וארק אלו ועדי אל .הבש בגשהו לודגה לוקה והמו הלודגה הדרחה
םיכובנו םימהדנ וניניעב וניאר ונאו .רפסב בותככ היה לכה .המייקתנ האובנהו העשה העיגהש
.ול וניעש אל ונאו ,ןמז דועב וניניעל םלגו ונוזחב האר ררושמהש תוארמה םתוא
:הינשה םלועה תמחלמ לע גרבנירג יבצ ירוא אבינ ו"פרת תנש
.ךורדי רשא םדה לזמל ,זגורל ןמיס הז - הלעש לוגיעה תמועל םיכובנ םימע ינפ
('ל הלועה תורבגה ,"הפוריא לא אשמ")

:ריוואה ןמ םימעה ירע תצצפה :המחלמה יטרפ האר ו"צרת תנשב
!םירצונה רתכה-ירע יבשות ,םכל ורוג וה
םיפשר-ימוחל םיפעוז םירשנ תסיטמ
;הובג תיב גג לכו רזנמו ריבד לכ תופיכ לע
קרוזו הדלפה רשנב בשויה ביואה סייטה ינפ תאו
.םכניעב וארת אל - םכירעב ןדבואה ירודכ
:ומוהנתו ףתרמב םידוהיכ סונמ םתשפיחו
- - - דיא םויב םידוהי ומכ
(ד"ע הנומאהו גורטקה רפס ,"רתכה ירע אשמ")

:רטסנימטסוהו ןודנול תצצפהו תיטירבה הירפמיאה תוררופתה תא האר אוה

ןינתה ךפושי סולינמו םוי םוי
.לבב תגד זיתת ךב תרפה-םרזמו
סונירה ןמ קלמע ירשנ תא זח ינא
.םרה רטסנימטסוה גג ילא םיפע
,ךיפתכב הלוע סגנגה תא האור ינא
,והבורו םדא עולבו ךוחל
.חתותו קנט לכ
,ךינגוע תרקוע ודוה לכ תא האור ינא
- - ךוותב סוניקואו ךירשג תולשלש
.ךייצל דעה קיח - םיה תא האור ינא
(ח"סק םש ,"רחמ הדוהי םויה הדוהי")

ץראה תא םיאצוי גרבנירג יבצ ירוא םתוא האר ונצראב הוואג לגרב וכרד םיטירבהש םימיב
:םישרוגמכ
ופיבו הפיח םיב תדרויה ךאור ינא
- - גילפהל תוילגנא תוינא ילא
יבגבכ ,םחו רק ךילייח בגבו
.רישה הז יבתכ תעב
(ט"סק םש)

םתעפוה םצעש ,םעה רורחשל תרתחמה ימחול אוב לע גרבנירג יבצ ירוא אבינ ץ"רת תנשב
:הב עקשש תולפשה ןווימ םעהו ץראה תא איצויו רהטי םמויקו
:תימשגה תושיה לכב ינא חירמ יכ ,ןמא
,אבו ךלוהל
:תרתחמב ךלוה
!רידאה - אוה
!חרוזה - אוה
.תיאובנה תאזה ץראב רהטל ,לושמל
(ו"ס םש ,"הוכמה בתכב")

:תוכלמה יגורה לש םודרגל הילעו רורחשה תמחלמ ילבח לע גרבנירג יבצ ירוא אבינ ו"צרת תנשב
- תוילת ,םיבע אלכ-יתב האור ינא
ינפו - - וכעב ,ופיב ,םילשוריב
.התימל םינודינ םידוהי ןיקירקיס
הילתל םיכלוה וללה ךיא האור ינא
.םהינפ תוועשב םילשורי-תירחשו
(ט"סק םש ,"רחמ הדוהי םויה הדוהי")

:םיררחשמהו םימקונה תרתחמה ימחול ידיב ופי שוביכ תא האר אוה
רזכא שעמ ידיל אשי אוה וימדבו םקונה םוקי ונברקמ
.םעב םעזה תכרב לש דבוכה חוכ תא
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
,ובוגמ ריפכ-רב :הב טיבי ,ופי לובגב אבו
,םימודקה םימקונהו םישבוכה ימד לכ וב וננורתהו
(ו"סק םש ,"אתעש איטמ דכ")

תא האר אוה יכ ,לארשי ץראב תוננאשה ינפמ דימת הרתהו גרבנירג יבצ ירוא ריהזה ןכ ומכ
:תוערפה הארמ
!תיבהו ץעה תא ךחלתש שאה תא האור ינא !לדגה ריעבמה תא האור ינא
,תוצוחב םיגורה תוקנולא האור ינא ;םיקשמ ייע ,רפאו םד האור ינא
!דוש םוי עקוב םרטב
('צ םש ,"םעה לא םואנ")

םדאה" יריש תא רש אוהשכ םג .תוחילשהו יווצה דוסי עובק גרבנירג יבצ ירוא לש ותריש לכב
:וילע הווצמה לוק עמוש אוה "דחאה
םלועב תועקרק המכב בואכה םמדו םרשבב םיעוקשה תורוד
:דגנל םיווצמ
!יחה םדאה ,ונאטבו הלע
('ו הלועה תורבגה ,"יווצו ךותח")

:ומע דועיו לרוג ירישב ןכש לכ אל
.םיבר תב רעשב תאצל הזוחה הווצמ קומעה תורודה ןילוקממ ,םעה יזנגמ
!תלבטנ יכ ,יח םדב לגתהו הלע :אורק אוה
.ךמא תסיבכמ הנבל התיה אל וליאכ ,םד ינמ איה םג ךרועל תנותוכ התיהו
,הרבככ בוקנה ,םודאה ךנופצמ קעזו
.ךתוחמ םדא ףוגב הפ הז וליאכ !!והקעז
(ו"כ םש "הפוריא לא אשמ")

"חפנה ילא םע" ורישב ררושמה ראתמ ולש תירישה הראשהה לש תיאובנה תוהמה תא ךא
:('ל ,"ןובציעה בטק לע ןוארקנא")
םייוליגה לכב יתומי םירעוב האובנ יקרפכ
.ךותהל תכתמה שוגכ םהיניב יפוגו
:הרובגב הכמו חפנה ילא דמוע ילעו
,ךותח ול חתופ ,יב ןמזה ךתחש ,עצפ לכ
.הרוצעה שאה םיעגר יציגב טלופו

.גרבנירג יבצ ירוא לצא תונושה הריציה תופוקת לכב הנתשמ וניא תוחילשו יווצ לש הז דוסי
:בתוכ אוה ח"שת תנשב רוא וארש וירישב
הפ יתעה לילב הייח :רבדמ יב ידש לוק ךא
ונעזג םינפב בלבל רשא ןויגהה-סנה רואל
.ולכ לכשה יקוח תע ,ונינובשח-ינג-םדוג לע
- - - ..רמואו יב קקוחמה אוה ידש לוק
(ץראה ,"תורודה לובג")

דועיו תוחילש תרישל ,"דחאה םדאה" תריש ,דיחי תרישמ גרבנירג יבצ ירוא לש ותריציב רבעמה
ידמ ,"ןאצה ירחאמ 'ה ינחקיו" תניחב יהוז .ישפנ רבשמ ,ךפהל וא תיתגרדה תוחתפתה וזיא וניא
וטעו .ומעל תוחילשל הווטצמו ,דיחי תריש ,ותרישמ ,ולש ,"סדרפה" ןמ אוהש ומכ חקלנ אוה םעפ
.םישדח םיכרעל רצוי ילכלו ;םיפלסמו םיעתמב ,ןוזחה יזובב םוחלל ברחל ךפוה

.ורודב איבנה תא תוארכ ,אלמה ופונב ררושמה תא םיאור ,דועיהו תוחילשה יריש ,הלא וירישב
.תוחילשה דוס :הנסה תא התיצהש שאה :יאובנה דוסה אוה הארשהה דוס
איבצמכ דמועה לארשי-יהולא תא האור ינא
שא ומב םיפוצרפ-ספיספ עבוקו תורודה
;םיכלמ תופטוט דוה - םיחצמל לעמו
!שאב - ?הכיא :קעז םגו ינא עמוש ןנרו
('ח הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")

,יהולא ,הנסכ ינתציה
('ס םש)
!בוט ךכ ,שפנו ףוג שאב ינתציה
.הנס ךל יננה ,ויבאל ןבכ
(ץראה ,"ןונראב ילאל")

:וירישב שאה דוסי ,ברה דוקיה ןאכמ
שא לש איה ,ימימ תנתונה ראבה
.ראבה ןמ םילועה יילד םה ןכו
(םש)
...תוחקלתה ינומעפ לילו יב םמוי ףרה ילב
(ץראה ,"זפיכוד יתוחא")

.יניס םויב םימשכ ...ילע תחקלתמ הרקת לכו
(םש ,"תירבה תשק לא")

.אוה לאירוכב ריש-ירונו שא-רוכ קיסמ ינא ךא
(םש ,"תורודה לובג")

."ןורג ייוטנ שפנ יכומנ" ,"תושומנ" ,"ןוזח יזוב" ויגיהנמו .זא ומכ לותלתפו שקיע ומע דמוע ולומ
םיאטחה דגנ םינווכמ ויה םא יכ ,הריציה תראפת םשל ורמאנ אל םהירבדש - םיאיבנה ומכו
- גרבנירג יבצ ירוא לש םיילאוטקאה ויריש םג ךכ ,תוכלמל תויונערופ םהב םינפוצה עשרהו
אוהו ,םינמאנה ןויצ ימחול ידי תא קזחלו םילישכמהו םידגובה לש םתעפשה קירחהל םתנווכ
בלכ ירפסל יול") "ייוטבל ברח דוחו םודרק ףקות ןתו ,יבא יהולא ,ינרזע" :םיהולא תאמ שקבמ
.(ג"י ,"תיב

,חורה תאנש ,םינטק םילאידיא תאלעה ,תודסחתה ,םיגשומ ףוליס :תונושה תוילילשה תועפותה
ןמצעלשכ הלא תועפותב לפטמ וניא ןומדקה איבנה ומכ ררושמה ...תעשעשמ הלק הריש חופיט
האור ;הלודגה תמאל םינכוסמ םיפלחתמכ ןדוסיב ןתוא האור אוה .םייטיתסא וא םיירסומ םימעטמ
,תואצותהו םיעשפ תובאכ ויניעל תולגתמ ןה ןכל .תוכלמה ןוזחל הביא ,תולדגל הביא - ןרוקמ תא
אלל תועפותה הלא לכ דגנ ררושמה םחול םיאיבנה ומכו .קוחכו חרכהכ אב ,דאמ השקה שנועה
.םיאיטחמ םניא בטיה םינווכמה וירישו .הרורבו תיטרקנוק ותרטמ .רותיוו הרשפ
שא ןוזחב היושעה ,אב ינא רישה ברחב
:קצומה ונדס לע בוטה לכשה שיטפב
שבלתמ ודגבבו םיהולאמ םוריעה לכ דגנ
.בתכה רקשב ונמוהת יסכמ לכ דגנ
,ו"צרתב יגורה תופוג לע הגלבה םיפיטמה
.ברעב דיוד לש ואסיכל תופתוש םישקבמה
תרוביק לכ םיפרמו םנולקו םתעווז םיחכשמה
.תרוסמל היהו םקנתמ רוד םוקי לבל
(א"י הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")


דחא דקומ הב תצוה .הל דחוימה היפא תא ונשפנ הלביק יניס תדו תינושאר םיהולא תרכה םע
אולמב תרצויו ןוכנכ תלעופו המלשו האלמ איה ךכב .שפנה תוחוכ לכ תא וילא ףסואו ןרוקו רעובה
תייהנ שפנהו ,הנינב דוסיב עגופ הז ירה ,רתויב ןטקה ךא ולו ,ףסונ דקומ שפנב תצינ םאב .החוכ
הנסחו החוכ תא תדבאמ איה הזמ האצותכו .תוזרפ זוחמל תכפהנו הדוכיל תא תדבאמ ,תפפור
.םימוחתה לכב הייוטיב לכב

,םעה שפנל הלוגב הדרח ךותמ האב ,רכנ יהולאב םתמחלמ ,דחא םיהולאל םיאיבנה תאנק
.ןוסאו רבש םיכורכ התוהמ ןדבאכ וז שפנ לש החוכ דוסי איהש ,תיטסינומה התוהמ תומלשל

םניא םגו ,הכלהל הזה ןויערל רשקב חוכיו ירבד םניא סומזילאיצוסה דגנ גרבנירג יבצ ירוא ירבד
המוד ירבעה סומזילאיצוסב ותמחנ .השעמל ןהינימל תוילאיצוס תומרופרלל תודגנתה םירמוא
,ףסונ דקומ הב זחאנ םאבש ,םעה שפנל הדרח ךותמ האב איהו ,רכנ יהולאב םיאיבנה תמחלמל
.שת החוכו הזורפ תכפוה איה ירהו םלשה הנינב סרהנ ,ףולח רב אוה וליפא רתויב ןטקה וליפאו
;תרוסמה לזרבב םסרכ הפ םיפרינ סומזילאיצוס
,תיאבצה לארשי תרובג לש תיזגה ינבאב
.דיוד תיב תוכלמל יחצנה זועה םחש הזב
(ז"י םש)

םיפרנה לכ תא תוכלמה ןוזח יקירע לכ תא ויפנכ תחת ףסא יטסילאיצוסה "רשויהו קדצה" רטשמ
.םידסחתמהו

שפנה האצמ סומזילאיצוסב .ול המיאתמה עקרקב טלקנה חמצ ומכ רודב טלקנ סומזילאיצוסה
שי ;דבוכמו יקוח יוטיב ןאכ ואצמ תוילילשה תונוכתה .הל חונה הנכשמ תא תישומנה הנטקה
םיחא לבסל שחכתהל חונ ןאכ .םייטילופומסוק "רתוי םיבחר" םילאידיא םשל לארשי יכרעב לזלזל
.םיביואו םירז םה וליפאו ,םלועב םיחפוקמ לבסל תדחוימ תושיגר םשל

:וז תינסרהו הקיזמ העפות עיקומ גרבנירג יבצ ירוא
,םמעל דיא תעב ,םיאירבה לארשי ירוחב
םאלסיאה ינישו תורצנה תופכב םדמדמה
- לודגה םלועה לכב ול יוגמ עשי ןיאו
:םקפודו םבלו םנזואו םניע תא וטיה
;לכל שמשהו האיבלה ...םמא-היסורל
;לאמשה תרטע דנובצושה תדוצמ ,אניול
;רמנה ןפי ינרופיצב םתוחא-ןיסל
...םזישפמ לבוסה ללמואה זנכשא םעל
!םייניבה תומימ תניוצמה ...םתדוד דרפסל
.םזילאיצוס םשב וא ...בלצ םשב :םדל תפסכנה
!םייתניב הדילוט תמועל קיטישפ תוועז המ
.םילשורי ירעשב ןדבא םוי ,דירדמ דבאת םויב
.תרעוב הנניא איה ,ששח ןיא - ?םהלש הדוהיו
!תרדוסמ םע לכמ רתוי איה תידוהיה המואה
('ט םש)

תואנקה לכ םא תדל ,תינרמוחה ,תינוציחה ,תיטסילאיצוסה הרותה הכפה תידוהיה ונשפנב
.היסכטו תוישעמה היתווצמל תוקבדהו

תורואפת לומ םיקומעה ונינוגינ תא ונב וקיתשה הקד הממד לש עקר םירסחה היתולוקו היווצ
.תורחו הרובג יגח ,יניס יגח ,וניגח רהוז םעוה םימכסומה היגח

סומזילאיצוסל הדיגסה הקצוה ,ונלש הירוטסיהה שדחמ תבתכנו תרזוח הב תאזה ונתמדא לע
לכו הב ךורכה תוכלמל ןוסאה לכ םע .הרז הדובע :זאכ היארמ תא הלבקו םימדוקה םיסופדב
.הבש הבעותה

.רועפ לעבל םידגוסה לומ ןומדקה איבנה דמע רשאכ "סקרמ יהולאל" םידגוסה לומ דמוע ררושמה
המרג וז ותמחלמ .םידסחתמ לש רודב סומזילאיצוסה דגנ םוחלל חונ אלו ירלופופ אל הז היה
:וייוטיב ךוכירל םרג אלו ,הארנה תוריהב לע ביעה אל רבדה ךא .בר לבס ררושמל
,תעדה תא שביש םזילאיצוסה ,אמט םזילאיצוסה
.המוקתל םוקנ םידיב םיבורבו בלב ןסוח ןוזחב
(א"סק םש ,"רובג אל ךלמ אל לא אל")ורודב איבנכ
ןוזח תא הנושארל רש אוה םהב ,לארשי ץראב גרבנירג יבצ ירוא לש םינושארה ויריש תא
ותונוכנו ולבס תא םג רש םהב יכ ,"םייצולחה םירישה" םשב םג אורקל םיגהונ תירבעה תוכלמה
טבשה" ינב ."שוביכה אבצ"ו "םיימלשורי תונויגל" םהל ארק אוה ."םיצולחה טבש" לש הלודגה
."םיפכ לע ותוא ואשנ" ,ררושמה תא ובהא ,הלא ויריש תא ןוצרב ולבק "יצולחה

ירחא רשא הפוריא ימע לש ןווינה תורפסו תוינרמוח תורות יכינח ויה רודה ותואב םיצולחה בור ךא
ועדי אל ,התוהמבו הקמעב ג"צא לש ותריש תא וספת אל םה .הנושארה תימלועה המחלמה
תא ,םתוא ראפל ידכ אב וז הרישב יתוכלמהש ובשח םה ."הלועה תוכלמה" בגועל הב בישקהל
אלו ועדי אלו ,תוכלמ יכבדנ םמצע םה הלאה םירישהש ללכ ושיגרה אלו ,םמצעלשכ םיצולחה
.םיבייחמה היקוחו הייווצ תא ומייק

וספת"ו ,תאזה הרישה לש תינרבוסה העפוהב הנכס וחירה םיחכופמה ויגיהנמו טבשה ירבדו
הקתשהב ;ולש וקשנו וילכב דחא לכ היולג המחלמל ואצי ךכ רחאו ,וניתמה הליחת ."הדמע
.רובדבו

?םהל דגנתהל רשפא ךיא ."םייצולח םיריש" םה ויריש ,םנמא
:םלואו
."ןבומ יתלב אוה"
"?תויטנגוורטסכא םשל ,תובחר תורוש המל" -
"!ץקש ,קותש"ו -
.ןוזחב םילודגה וירוענ תא ףרוש ,וייחו ומצע תחכשב ןנורתמ ץראב ךלוה ריעצה ררושמה
?ךכ ול םישוע עודמ -
םיטילפה להקב יתיויא ךלמ ןב רתכ אלו
,ןהכ תרשמ אלו
(ה"כ תיב בלכ ."ומדמ ויחא לכמ ךתוחמ")

עדויו .םיאיבנה ילקוס תא ריכמ ,םתוא ריכמו בטיה בישקמ ,םיפדגמה תולוקל בישקמ ליחתמ אוהו
.ורודב איבנה לרוג :וצראב ולרוג תא

יחא םה הנה" ;"!דוד ריע תאז הנה" .תואורה ויניעל תילגתמ היאטח תובר לע המודקה םילשוריו
לעו איבנ ןיא ריעבש םיכוכב" לבא .(ח"כ ,"תיב בלכ") "םהל חצנ ייח רשא ,םילכורה םינחלושה
וילגרו ,םודקה איבנה תרדא תיארנ ילב תלפונ ומכש לע .איבנה אוה ררושמה .(םש) "רמנ ויכרב
:הזה םוקמב ול ומדקש םיאיבנה לש םיברוצה םידעצה ינמיסב תוכרודו ןהילאמ תוכלוה
יאובנה יראה ךלשוה הב הרטמה רצח הנהו
.ורשבב ףרשנו
(ח"כ ,םש)

ךלוהו (ה"כ ,"תיב בלכ") "ומדמ-ויחא לכמ ךתוחמ" :ומעב דדובו דיחי עתפל ומצע תא האור אוהו
.ודעוסו ורזוע םיהולא קר .םדא ידימ םימוליש הל ןיאש תוחילשב איבנ לש לרוגבו איבנ לש חוכב
.(םש) "ןויצב יחא ידימ תובוטה (םיהולא ידי) וידי תופכ יתש" תא שפחמו

רודה ירומ .תויצולחה לש רוהטה עקרה לע םיטלבתמו םילדג םינכוסמהו םירעוכמה םימרוגה
ירסוחמו ןורשכ ירסוחמ ,ןויצ ירש ."ןויצב ןוזחה ,רישה ,תעדה תועבטמ םיפייזמו םיפלסמ" ויגיהנמו
םעה ןופצמ תא םימידרמו םה םידסחתמו םיננאש .יחישמה ןוזחה עוקשב םהל חונ ,ןופצמ
ןוסאה ףקיה לכ תא האור ררושמה .תוכלמה ןוזחב לעמ םילעומ ,"תוימר תותמא"ב ,תוילשאב
ויריש לכ .(ד"כ ,"תונויגלה דחא ןוזח") "ישילש ןברוחל תוא" שח ררושמה .הלאה םיערה םיטבנב
!הנכס :םיקיעזמ

ףלסה" תרותל חוכב םימחולו .בר ףסכו ןונגנמ לע םישלוח .םהיתודמעב םירצבתמ םיגיהנמה
הפרנל ךפהנ ,ומישגהל היה וילעש לודגה ןוזחהמ םהידי לע קחרומה רובצהו .םהל החונה "דגבהו
."ויגיגהב המהבה ביט" ,יביספו

:ןוזח האור ררושמה
תדלומ ןוזח :יב םידאמ לזמו
.לויכל ןתינ אל הנוסא רשא
(א"יק ,"תיב בלכ")

:ורוד ינבב הרתמו ורבד תא אשונ אוהו
!םויל רבעמ המ דיגי םא איבנל ול יוא
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
לזרבב םכקיזחהב :םכל רמוא ינא תעכ
:וארו ורכז - םכתמדא שרוחו רדועה
!טקשה הזה לזרבל אבכוכ רב ברח תינבת
.דקפי לארשי םדו - הפ דוש םוי אובי ןפ
(ז"ס םש ,"ברע אשמ")

םהיגיהנמל עומשל םיפידעמ ,םתולש תא תודירטמה תונומתה תא םהינפ לעמ םישרגמ רודה ינב
ותבהא תא "םיצולחה טבש" ףילחה תונוכנו תולק וזיאב .םנופצמ תא םימידרמו םיעיגרמה
גורטקה רפס "תירבה ערק") ."ונצקשת ץקש !חצורו לוונמ !יבצ ירוא זוב" :היולג הביאב ררושמל
.(ז"צ ,הנומאהו

לעמ םהינזואב עימשה ררושמהש םירבדה לש תיתימאה תועמשמה העיגה אל רודה תרכהל ,ןכא
דמוע םלוממש שושחל וא תעדל ילב ךא !האובנ :ןוכנה םמשב םהל ארק אל םעה .וירפס יפד
הנומתהו .רודו רוד לכב םימודקה ויאיבנ לומ םעה דמע ןהבש תודמעה תא רודה ינב וספת ,איבנ
:המדאה התוא לע תילגתמו תרזוח זאמ
!היאיבנ התיממו האובנל הרהה ,ןויצ
?רוד דעו רוד ינמ הזלה ףוריטה קוח המ
.הירעשב םילקוס תעורתו - םיאיבנ תיימה
(ד"כק הנומאהו גורטקה רפס ,"םינויצ")

?וירבדל םעה סחי תא ועדי ףא לע השקה ותוחילש תא אלממ איבנה
,האובנה ינפבכ קור יב וקור
:הווהתמ רבכ איהו - ורפכת הב רשא
,תטפטופמה-םכתפש תא םייחמ םכדועב
תא תתסמ יננה ,הדילג קקלב
.הוועז יעלסמ םכדיא םוי תינבת
(י"ק םש ,"תירבה ערק")

רודה ,ובש תעדה יפלסמו וידגוב לע ,ןודזב ויעתמו הגגשב ויעות לע ,ויבבל ילרעו ויננאש לע רודה
.םוהתה לא וכרדב ךלוה רודה .הערה ינפ תא םדקל הסנמ וניא ,הארתהה ירבדל העוש וניא
- קוחכ אבש ןוסאה תא האור ררושמהו
עבט קוחכ ץעה לע לשבה ירפכ
,ויתויתש םוהתמ םימשה דאנכו
(נ"לק םש ,"רובג אל ךלמ אל לא אל")

!יתאבינש דושהו דיאה אוה הנה
!םידיב םיגורהה תוקנולא הנה
םא ,יד אלו ןוגי המ ?אב אלו יווד המ
!םילשורי ינזאב תאז לכ יתללי
(ח"כ םש ,"האובנה ארומב")

:הירוזיפב "הדוהי תלוג" לא ,םעה לא ותונפב םכסמ ררושמה
!םע ,ךב ודגב ךיתונבו ךינב -
(ה"ק םש ,"תירבה ערק")

.ןברוח :תירחא דע הארמה תא האור "ףוס לכל הפוצה" איבנה
.דוע יכבת ךיתורהנ לכ תא יכ הלוג ,יליליה
(ט"נק םש ,"רובג אל ךלמ אל לא אל")

:ררושמה שפנ תא תפפואו תרזוח דאמ הרכומו המודק העש
:יכבהו ינפ לע יתביכש ראתל אובא ךיא ...
.תיבה לש ןברוחה לילב םודקה יחא יאדווב תוכבכ
(ח"מק םש)

דוסב לארשי תיב ןברוח לע הלודגה הניקה תא אשונ ררושמה .עישומ ול ןיאב ברח לארשי תיב
םניא םתרוצ יפל םגש םילודגה םירישה הלא ,(ו"שת תנש ,"ץראה) ויריש .הברחש תוכלמ
תניקכ םהבש ףקיהה תמצעבו לודגה םלוקב םה ירה ,תלבוקמ ריש תרגסמ םושל םיסנכתמ
.תיבה ןברוח לע איבנה

לע ףא הגותה םיב תוהשל יאשר וניא ;ףוח ול ןיאש םיבכ הניקב עקוש וניא גרבנירג יבצ ירוא ךא
.(ץראה ,"הלועה רודה ריש) "...תולכ דע דוע לבאוה אל" לבאהש יפ
:ומעל דודיעו יופיר ,םימוחינ לע הווצמ אוה יכ
רומ ימב םדגבו םיכוב ינפ ץוחרל שי
.ריבדה לא הילע גח ינפל ומכ
ריש ילכ לע ןגנל םינגנמ איבהלו
.יניסמ ימע תיב ינוגינ לכ תא
(ץראה ,"הניק בתכ")

:ןברוחה ןוזח םע דחי וב אשונ אוהש הלואגה ןוזח לע הווצמ אוה
,וליל-הגונ-תומ-רעי-רופכו םימיא םוי תוארמ יב
.ולש שמשהו תולדג-םוי-ליג-ןוזח יבו
(םש ,"תורודה לובג")

תודליה רהנ לע ,ואצומ םוקמב םעה לש לודגה ךלהמה רגוס "סנה ןויגה"ב ,יאובנה ןויגהבו קוחב
רשא ךרדה תא םעל תוארהל "הלענה עזגה יבא" עיפומ הלוגה יכרד ולכש םוקמב ."םהרבא רהנ"
.הב ךלי"םילשורי רחש תונפל"
."םילשורי רחש תונפל"ו "תולילה ליל" ץק רוא אוה גרבנירג יבצ ירוא לש םישדחה וירישב רואה
"ןור ונל ןוכנ ...רחש למג טאלו םוד" :עדוי ררושמה ."בגועה ינפלו הרצוצחה ינפל"ש םימי םה הלא
רהוזה ריש") "םינפ לע תורחה רחמ תעד רבכ תנרוק" :האור ררושמה .(ץראה ,"לחנהו לתכה")
.(םש ,"הוסמהו

םימעב לודגה :תומדה יהוזו .לודגה ודועייל םאתהב םעה תומד תא ררושמה בצעמ הזה רואב
.םילשוריו יניס תולדגב
:םעל ונייה םש יכ - יניס
,םכתושי םיהולא ידי ושל םש
.םכתוהמ רייכ םיקרבו םימערב
(תורח ,"תיבהו םלועה")

ידע םילשורי") "םימיה תירחא דע איבנו קקוחמב םימע לע שלוחה םעל ונכלמנ הב" - םילשורי
."תוכלמה הרכמ" הב ;"רהה לע שדקמה תיב יהי ןוכנ" הב ;(ץראה ,"דע

ונכלהמ .תולזמהו םיבכוכה ךרדכ לוגיעב תרגוס ונכרד .תיהולאה החטבהה תולובגב - ונצרא
:הארנ ונתורבג ינפו ונאצומ ימש ובש" ,"םהרבא רהנ" לא הרזח ."תרפה לא תרפה ןמ" - לודגה
.(תורח ,"הנידמה תרותב םיקרפ") "םידומצ ולאב ולא

,דימת ונמצע לע ןידה קודיצו רותיוו הענכה בורמ ופייעו הלפשה וורש וניתובלב עטונ ררושמהו
,םלישהו םקנה םוי ,אובל דיתעה לודגה ונמוי תא תומלוהה תונוכת ונל הנקמ ;תונדאו ןואג שגר
- ןגנמ
םקנה-םוי-תומדו המקנ תויתוא - -
- - ונכיחב ןמעט דגמו ונינושיא ךותל -
(ט"י הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")

ןויכו .ינושאר םלוע קוח והז .דבלב שגר-ןקרופ הניא גרבנירג יבצ ירוא לש ותרישב המקנה יכ
:"המואל ןויגה" שדחמ רצוי ררושמה ,הידודנ יכרדב ונשפנ חווטמ דבאש
תילויה תכתממ ארוב יננה
: - - ןויצב םוקתש המואל ןויגה
...םד תחת םד
(ז"ס םש ,"הוכמה בתכב")

תוכלמ" ןוזח דוס איה .םילשורי - אוה גרבנירג יבצ ירוא לש דועיה תרישב דימת דקויה דקומה
.םיאיבנה ירבדב תוכלמה דוסו דקומה איה רשאכ ,"שדחמ דוד תיב

רשא דחא רבא עלס עלס" .הנושארל התוא ותוארב ררושמל םילשורי התיה "תחתונמה ימא תיוג"
דימת תתושה המד תאו ..."דגסמ רבוח ךראווצ לא .זתוה ךשאר ,ןיא ךשאר" ... "עטקנש וא תרכנ
גרבנירג יבצ ירוא קסופ וניא זא ינמ ."ךימדמ םדוא וגפס בלח שוגב םימודמדו" ,ץראה לכ הגפס
.הבהא הל רישל

םיצג תחלושה ,"הבהא שיטפ" ,תיאובנ הבהא יהוז .המחלמ תבייחמו תמחול הבהא איה ותבהא
.תובבלב השיא תא התיצמו

ונל ןתונ ,"יגבו רושימב ,םירהב רטשמו יוה אוה רחמש" ,דיתעה ףונ לא תונולח ערוק ררושמה
:ומעט דגמ תא םועטלו ויארמ תא תוארל
ייתואבצ תולהצמ
.הבר ץרא ילע םכלמל ביבסמ
(ץראה ."הניב יריש העברא")

:לארשי ילקש לש ץונצנו לילצ הנה
....םב הדוהי תוכלמל
.הקיציה רוכ יפמ עגמל םימח םדוע
(םש ,"ןנעב רהוצ")

ואל-םוי :גוגמ-לע-יתליצמב-גח םוי" תא ;"םילשורי יככותב םיגחה גח" םוי תא ונל הארמ
"!םואל-םוי
:רהה לע ידיפל רונקינ גח םויל םארא
.רצ חקל בהזה תרונמ יכ ..ןידופש לע גח רהוז
!רפעמ לארשי ןוטלש םק :רפוש עקותו
!רהנה תודג יתש תריב םילשוריל ללה
(םש ,"תורודה לובג")

:סויפהו םימולישה ,המלשה הלואגה ףונ תא ררושמה הלגמ "םילשורי הכשח דועב"
.רוא איה עתפלו ...םילשורי הכשח דועב
!רוא איה יכ ,תויובכ הילגרל םייוגה תוריב לכ
:רויכ שמשהו ...םיבגוע םירה הל ביבסמ
,רוב ילוע תירחשב םידוהי ידי תליטנל
- - - רוא יכלמ תירחש
(םש ,"ריש תורמוא תולהקמ שלש")

םילשורי תוצוחב איבנ
:גרבנירג יבצ ירוא רמוא (ו"פרת) "הלועה תורבגה" ורפסב
.ימלשוריה ןוזחה הב הכיו הרוגסה תוישפנה ללח וגלמ עקבוה ךכו -
(א"י 'מע םש ,"םדה הזב")

.(ח"פרת) "ןובציעה בטק לע ןוארקנא"ב אוה רמוא - "םייוליגה לכב יתומי םירעוב האובנ יקרפכ"

םשבו ןוזחה םשב ומע לא רבדמ וניא ןיידע ךא .םש ררושמה רמוא ..."יטפשמ-ילרוג והז"
.האובנה

,וירבדל ףקות ןתונה חוכה תא םשב הנושארל ג"צא ארוק (ט"פרת תישאר) "תיב בלכ" ורפסב קר
שא תויתואב בתוכה אוהש ,הכפהמו רורחש תעונת לכב המשנ לכש אוהש ,ןוזחה ןויגה" אוה
יול") "םדהו ןמזה קפוד אוהש םושמ ,דימת חצנל ופוסשו ,שגונו רסיק ,טילש לכ לש לבב ריקב
.('י 'מע ,"תיב בלכ ירפסל

:דעל םייקה החוכ לע םע לבק זירכמו ,האובנה איה ,וב תמעופה חורה תא םשב ארוקו
לארשימ הרס אל האובנה
- בוחר םאב ףנוי אל ברחכ הלוק םאו
.ןמיס הז ןיא
ןמי שאב התוא שאה יהולא
:ןמזה הבעמב
.רחמכו םויכ ,לומתכ
רהה בוקית - האוב ינפל רה םאו
,םיהולא םעזב
םינפ-ילא-םינפ שגפיתו
,רצו ןיטשמ לכ םע
!להת שטעתמה םפא לעו
!לארשי תאובנ ,יחל הכ ,יוה
("תיב בלכ ירפסל יול")

:ומעל איבנה הלגתמ הזה רפסב
תמאה תלחג - יפב תלחג םש םיהולא
(ה"ס תיב בלכ ,"אשמ")

,ימדב הרוצע הקיתעה יהולא תמח
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
תפרצמ הנטקה ידי וז רשא הלאה םילימהו
,רפסבש תונויליג ילע תסק ינמ וידב
:םיפלא יניעל ריעה תוחול ילע אלו
- לבבב ריקב תואל הארוה רשא בתככ
(ד"ס םש ,"הקלד")

..."תדלומב ףוצרפה תמכחב ...דחפ ילשמ" האור אוהו
:יאובנ ףונ רבכ אוה ףונה יכ
.םהב ברח קרבו םילשורי ימשב םיננע
(ח"ס םש ,"רעשב אשמ")

.הלילב חריו םויב האובנכ שמשה
(ב"ס םש ,"טבשה ירש")

שיובמ םעהו .רזה ןוטלשל םיעצרנ םיענכנ םידבע םידוהיו .ירכנ ןוטלש םימיה םתואב םילשוריב
.אכודמו

.םילשורי תוצוחב ךלהמו םק ריעצ איבנ ךא
םעה לא רבד רמוא ןוזח אשונ .הירעשב איבנ בוש :תוכלמ תשבול - דוע אבחיהב - םילשוריו
.םיבר תב רעשב

וירישבש "תואבוצה תוארמה" ארומבו ,הנומא טהלו גורטק לש םעזב .ךלוהו רבוג איבנה לוק
."הבהא שיטפ"ב ןדס ילע ומלוהב ,הל םילכו תויומד תריציבו ,תוכלמ ןוזח רבדב ;ןכ ירחא

טפוש איבנ לוק והז .תוחצנתה וא חוכיו לש םירבד םניא ג"צא לש החכותהו גורטקה ירבד יכ
.לרוגו תומד עבוקה ןיד קספ אוה ורבד .רעשב

וירבד .הנינב יכבדנו תוכלמ יכרע םה וירבד .תוכלמל ןוצר וא םיעוגעגל יוטיב םניא תוכלמה ירבדו
חרכהה ןמש תוכלמה רמאמ ,םייצראה םילכב םתומשגתה םרט חורה יקוציב תוכלמה םה
.וניפוגב ומייקנש
טילשה הב םק םרטב ,הנידמה אוה ינא
.יפב אוה ורבד - םעל דוע רביד םרטבו
המק רשא ,םוקת רשא תוכלמה אוה ינא
.יניסמכ הרביד ןהש ,תויתוא לש יח ףוריצב
,לארשיב תוכלמ לככ ,הרבידמ תלחתמ איה יכ
!רישה - הל חתפמהו
(ןדריה ,"לכ םרטב")תועדוותה
תיאובנה הארשהה ףונ תא גרבנירג יבצ ירוא הלגמ (ץראה) "תועדותה ריש / ןונראב ילאל" ורישב
.המואה תודלי ףונ ,תודליה ףונ אוה .וירישב
,רנ רואל ליל תוצחב הזכ ינרכזתה
,רהוסה ןונראל לעמ ונתיבו
- -?קוניל תנתונה ימאל ינאו

.םיינושאר םייוליג ףונ ,דחאכ בורקו קוחר ףונ :תוכלמה ףס לע ,תחטבומה ץראה ףס לע - ןונרא

.עמשנ האובנה לוקו ,ץראב רבכ תמעופ םיהולא חורו ,הדועיה ץראב ויפוגב זחאנ םעה
וייחבש "בר דוקי"ב שאה ..."ירדע ןונראבכ םיקחשב גהונו" :םיקחשה לא המרומ ודיו לדג ןבה
:םשמ םיהולאה שא איה גרבנירג יבצ ירוא לש "שאה ריש"בו
.ברע תעל ךלשו-ילש :םש שאה וז
- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -
.ךבס ךל ינאו שאה אוה התא

:ראתמ ררושמה ?שאה איה המו
,רהה תא םיאור ןיא :שאה תא םיאור ןיא
תירבע תרבדמ שאה תא םיעמוש ךא
.םעה לא יניסמ
.םיה לע לוקכ אוה ,רבודה לוקהו

"!םי םעפ ערקנ ןה וידחי ונלוכל" :ונל ריכזמ ררושמהו

לוקהו ,םידערנו םישדוקמ םעפ ונבשקה רשאכ ונשפנב םיבישקמו ,ןמזב קוחר דמעמב םירכזנ ונאו
.ןוזח ץרפנ יכ ונעדי :עתפל ונל רכומ רבדמה