והיעשי רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

ןויעל תולאש

אמ קרפ
במ קרפ
דמ קרפ
המ קרפ
טמ קרפ
בנ קרפ
גנ קרפ
דנ קרפ
הנ קרפ
ס קרפ
וס קרפ
א קרפ
ב קרפ
ה קרפ
ו קרפ
ז קרפ
י קרפ
אי קרפ
בי קרפ
גי קרפ
די קרפ
חכ קרפ
מ קרפ

םייגולונורכ תוחול

םלוע רדס יפל לארשי תודלותל יגולונורכ חול
- םלועה תאירבל-


1948 וניבא םהרבא תדלוה
2448 םירצמ תאיצי
2928 ןושאר תיב ןיינב
םיאיבנ לארשי יכלמ הדוהי יכלמ
3083 זחאוהי
3090 עשוה
3100 שאוהי היצמא
3110 סומע
3114 ינשה םעברי
3114 הירזע
(י"שר תטיש ,ויבא ייחב)
3129 הירזע
(י"שר תטיש ,ויבא תומ רחאל)
3140 והיעשי
3160 הכימ
3167 םתוי
3182 זחא
3338 ןושארה שדקמה תיב ןברוח


יולה א"א יפ-לע) רוזאה ימעל האוושהב יגולונורכ חול
- ה"סנפל - (םיפסונ תורוקמו

-
.רושאב םימחלנה הירוס יכלמ 12-מ דחאכ רכרכ דיל ברקב ףתתשמ באחא 853
.יחרזמה ןדריה רבע תא לארשימ וערק םימראה .ישמנ ןב אוהי ךלמ 815-842
.קרופ וקשנו םרא ינפל ףגינ לארשי אבצ .אוהי ןב זחאוהי ךלמ 799-815
.םרא תוכלמ תא שילחמו ףיקתמ רושא ךלמ 802-805
.טררא תוכלמל רושא ןיב תוכשוממו תושק תומחלמ
.קשמדב המחלמל םינפתמ םניא םירושאה
740-800
.יברעמה ןדריה רבעמ םימראה ושרוג וימיב .זחאוהי ןב שאוי ךלמ 784-799
.םודא עלס תא שבוכ הדוהי ךלמ היצמא 790
.לארשי לע שאוי ןב םעברי ךלמ
יחרזמה ןדריה רבעמ ףא םימראה ושרוג וימיב
743-784
.םימודאה ידיב תליא תא שבוכ הדוהי ךלמ והיזע 765
(?) ותאובנ תלחתה ,סומע 762
.ןורמוש תוכלמ ןברוח 722
.(2-1 כ 'עשי) דודשאל ןוגרס תועסמ 713 ,712
.והיקזח דגנ בירחנס עסמ 701
.והיקדצ תא ךילממו הדוהי לע הלוע רצנדכובנ 597
.ןושאר תיב ןברוח 586