ציירה: נורית צרפתי

לחץ על הציור כדי לראותו בהגדלה


המרגלים בבית רחב

המרגלים מתקרבים ליריחו

וישלח יהושע בן נון מן השיטים
שנים אנשים מרגלים (פרק ב, א)

רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום
(פרק ב, ה)

והיא עלתה עליהם על הגג
(פרק ב, ח)

ועתה השבעו נא לי
(פרק ב, יח)

והחייתם את אבי ואת אמי
(פרק ב, יג)

ותורידם בחבל בעד החלון
(פרק ב, טו)

המרגלים בורחים מיריחו

ויאמרו אל יהושע כי נתן ה'
בידינו את כל הארץ (פרק ב, כד)


מעבר הירדן

קום עבור את הירדן הזה
(פרק א, ב)

בני ישראל מתקרבים לירדן

ויעמדו הכהנים נושאי הארון
ברית ה' בחרבה (פרק ג, יז)

וישאו שתי-עשרה אבנים
מתוך הירדן (פרק ד, ח)


כיבוש יריחו

ויהי בהיות יהושע ביריחו... והנה איש
עומד לנגדו וחרבו שלופה (פרק ה, יג)

הקיף את העיר... ושבעה כהנים
ישאו שבעה שופרות (פרק ו, ג-ד)

ויתקעו בשופרות... ויריעו העם...
ותיפול החומה (פרק ו, כ)


הגבעונים
 
ויושבי גבעון... ויקחו שקים בלים
לחמוריהם (פרק ט, ג-ד)

ויאמרו איש ישראל אל החוי
אולי בקרבי אתה יושב (פרק ט, ז)
 


מלחמת העי

ויכו מהם אנשי העי
כשלושים וששה איש (פרק ז, ה)

וישכם יהושע בבקר, ויקרב את ישראל
לשבטיו... וילכד עכן (פרק ז, טז-יח)

ויקימו עליו גל אבנים גדול
(פרק ז, כו)

...שלושים אלף איש... אתם
אורבים לעיר מאחרי העיר
(פרק ח, ג-ד)

ויהי כראות מלך העי, וימהרו
וישכימו ויצאו אנשי העיר
לקראת ישראל למלחמה (פרק ח, יד)

ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו
והנה עלה עשן העיר השמימה
(פרק ח, כ)


מלחמת חמשת המלכים

ויבוא אליהם יהושע
פתאום כל הלילה עלה
מן הגלגל (פרק י, ט)

וה' השליך עליהם
אבנים גדולות מן
השמים (פרק י, יא)

אז ידבר יהושע לה'...
שמש בגבעון דום וירח
בעמק אילון (פרק י, יב)

וינוסו חמשת המלכים
האלה,ויחבאו במערה
במקדה (פרק י, טז)

ויתן ה' את לכיש
ביד ישראל וילכדה...
ויכה לפי חרב (פרק י, לב)


כלב ועכסה

ולכלב בן יפונה נתן... את
קרית ארבע... היא חברון (פרק טו, יג)

וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו
את עכסה בתו לאשה (פרק טו, יז)

כי ארץ הנגב נתתני,
ונתתה לי גולות מים (פרק טו, יט)


מזבח בני ראובן גד ומנשה

ויבנו בני ראובן...
מזבח על הירדן (פרק כב, י)

מזבח גדול למראה
(פרק כב, י)

מה המעל הזה אשר מעלתם
באלהי ישראל (פרק כב, טז)


שניים וחצי השבטים חוזרים לארצם

ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל ארץ
אחוזתכם אשר נתן לכם משה (פרק כב, ד)

ויברכם יהושע וישלם וילכו
אל אהליהם (פרק כב, ו)

נחלת שניים וחצי השבטים
מעבר לירדן


יהושע והעם

אני זקנתי באתי בימים
(פרק כג, ב)

ויאסוף יהושע את כל שבטי
ישראל שכמה (פרק כד, א)

ויאמר יהושע אל כל העם
(פרק כד, ב)

ויקח אבן גדולה, ויקימה
שם תחת האלה (פרק כד, כו)


מפות מצוירות

ארץ ישראל - מבט כללי


נחלת שניים וחצי השבטים
מעבר לירדן

בני ישראל מתקרבים לירדן


אזור מרכז הארץ
מחברון ועד בית אל

מסלול הכיבוש עד שכם


כיבוש צפון הארץ


חלוקת הארץ לשבטים