חידונים בפרשת השבוע

אריה פלהיימרפרשת שלח


חידות בחרוזים

1. שינוי שם סגולה בדוקה ומנוסה
    להיבדל מחברה רעה ומאוסה.
    ואחר שחזר ובניסיון עמד
    את שמו הקודם לעצמו חמד.
2. (מלכים, תרי עשר)
    שלושה אישים במקרא
    בשם זהה להם יקרא
    נבדלים הם בשם האב
    המשמש להם אות ותו.
    המרגל הוא בנו של דג ואות
    קוצו של יו"ד - זה לך האות.
    המלך אומר לעץ אבי אתה
    השלישי - בהגיעו ייאמר: נביא אתא!
3. השתטחות על קברי צדיקים -
    על זאת יתפלל כל חסיד.
    מדברי רש"י נראה שהדברים עתיקים.
    היש לך, הקורא,בעניין זה שיח ושיג?
4. "לא חשוב מה יאמרו הגויים
    חשוב מה שיעשו היהודים !"
    אימרה זו (התדע למי אותה מייחסים?)
    קנתה לה מאז הרבה חסידים.
    אמור נא הקורא - בינך וביננו -
    מה חשב על כך... משה רבינו?
5. בעקבות חטאם של המרגלים
    נגזרה מיתה על כל הגברים
    שגילם מעל לשנת העשרים.
    מלבד אלה השניים :
    בן החמישים והחמישים ושתיים.
6. קבוצת אנשים בהחלט חריגה
    הוכתה למוות בגלל עודף עריגה.
    מה מוזר איפוא הדבר וגדול הפלא
    שבתקומת מדינתנו הגדיל ה' לעשות עם אלה.
7. אם תשים לב ותפקח עין
    תגלה באחת שלושה מרגלים.
    שם האחד פותח בלמ"ד והשאר בעי"ן
    את הליכותינו לעיתים מפגלים.תשובות

1. הושע - יהושע - יג,טז וראה ברש"י. ברוב המקומות בתנ"ך הוא נקרא שוב יהושע.
2. א. המרגל - הושע בן נון (=דג בארמית, וכן אות מאותיות הא-ב). משה הוסיף את האות יו"ד לשמו (יג, טז).
    ב. המלך - הושע בן אלה. (מל"ב יז, א, וראה ירמיהו ב, כז).
    ג. השלישי - הושע בן בארי. הראשון מבין תרי עשר הנביאים.

3.
יג, כב, רש"י לד"ה ויבא עד חברון : כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם וכו'.

4.
יד, טו, טז: והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר מבלתי יכלת ה' להביא את העם הזה אל הארץ
    אשר נשבע להם וישחטם במדבר.
    משה רבינו חולק, איפוא, במידה מסוימת על אימרה זו (המיוחסת לדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל).