דברי חכמים וחידותם
חידות בחרוזים

אריה פלהיימרפרשת האזינו


1
שניים פנו אל שניים
עשו זאת לשם שמים.
פעלו הם כשורה, בדרך ארץ
חפשו נא התשובה, בשיא המרץ!
רמז: נביאים אחרונים


2
כפויי טובה
שוכחי חובה
לא רק נבלים
אלא גם סכלים.


3
היש לך מושג
מי היה רס"ג?
ולמען העניין בהסטוריה
מה ידוע לך על ויקטוריה?
אם לא תדע לנ"ל מענה
אל הוותיקים משה מפנה.


4
כעצם בגרון, לא לבלוע ולא להקיא
נקבעה מלה שלוש פעמים. הבקיא
ימצאה בתורה בספורות מאורעות
שלציון עלילות פומביות הן באות.
כאומר: "אני לעיני השמש מטפל בחוסיי
וינסו נא מתנגדיי להפריעני ממעשיי!"
בהינצל מכליה - אדם. בהיגאל מעבדות - עם
ובהילקח איש לבית עולם.
(רמז: חידה זו - נא לא לשכוח -
נשאלה בספרנו גם בפרשת נח).
רמז: בראשית, שמות


5
"לראות את נאפולי ולמות"
האם אכן זהו כליל השלמות?
נשאלה שאלה זו בפרשת האזינו
למען לסיסמה הנ"ל לא תאמינו.


6
אשרי מי שזכה לכך, האח!
לעשות מעשה כמו זה האח.


7
"לבי במזרח, ואנכי בסוף מערב"
מקונן ריה"ל באותן היצירות.
הדמיון לדמות בפרשה מה רב
אלא שעליך להחליף היוצרות.


פתרונות


1
משה וישעיהו נקטו בסגנון כמעט זהה.
דברים לב, א: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי."
ישעיהו א, ב: "שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר וכו'".
פנייתם הדומה אל השמים ואל הארץ רמוזה בבירור בשורה השנייה והשלישית בחידה.2
לב, ו: "הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך" (ראה רש"י למקום).


3
לב, ז: "זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך".


4
"בעצם היום הזה":
א. נח ומשפחתו נכנסו לתיבה (בראשית ז, יג).
ב. בני ישראל יצאו ממצרים (שמות יב, יז).
ג. משה מת (דברים לב, מח) - ראה רש"י לפסוקנו.
אגב אורחא, התשובה נרמזה כבר במלה הראשונה בשאלה - "כעצם".5
לב, מט-נ: "עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה. ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו".


6
לב, נ: "ומת בהר אשר אתה עלה שמה כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו".
רש"י, ד"ה כאשר מת אהרן אחיך: באותה מיתה שראית וחמדת אותה שהפשיט משה את אהרן בגד ראשון והלבישו לאלעזר וכן שני וכן שלישי וראה את בנו בכבודו. אמר לו משה: אהרן אחי עלה למטה ועלה; פשוט ידיך ופשט; פשוט רגליך ופשט; עצום עיניך ועצם; קמוץ פיך וקמץ; והלך לו.
אמר משה אשרי מי שמת במיתה זו.7
הכוונה, כמובן למשה, שליבו היה במערב - בעבר הירדן המערבי - והוא עצמו היה במזרח - בעבר הירדן המזרחי.חזרה לתוכן חידות בחרוזים