םיליהת ירומזמב םינויע

ןויעל תולאש

גרבנזיא הדוהי


זמ רומזמ
נ רומזמ
אנ רומזמ
הס רומזמ
בע רומזמ
דע רומזמ
טע רומזמ
א רומזמ
ב רומזמ
בי רומזמ
טי רומזמ
גכ רומזמ
זל רומזמ
גמ-במ רומזמ

ךליאו גפ םיקרפב םינויע


א רומזמ
םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא (א)
:בשי אל םיצל בשומבו דמע אל
:הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח 'ה תרותב םא יכ (ב)
אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו (ג)
:חילצי השעי רשא לכו לובי
:חור ונפדת רשא ץמכ םא יכ םיעשרה ןכ אל (ד)
:םיקידצ תדעב םיאטחו טפשמב םיעשר ומקי אל ןכ לע (ה)
:דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ (ו)

:זי קרפ והימריב יוצמ ונקרפבש הזל המוד רואית

רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא 'ה רמא הכ (ה)
:ובל רוסי 'ה ןמו וערז
ןכשו בוט אובי יכ הארי אלו הברעב רערעכ היהו (ו)
ס :בשת אלו החלמ ץרא רבדמב םיררח
:וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב (ז)
אלו וישרש חלשי לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ היהו (ח)
גאדי אל תרצב תנשבו ןנער והלע היהו םח אבי יכ הארי
:ירפ תושעמ שימי אלו

:תולאשה לע בשהו ,םילהתבו והימריב ,םיקרפה ינש תא ןויעב ארק .1
?והימריב ותקדצ המו ונקרפב קידצה לש ותקדצ המ .א
המו והימריב וירפב ץעה השוע המ ןחבה) .םיקרפה ןמ דחא לכב קידצה לש ורכש המ .ב
;(םיליהתב
,והימריב קוספה תא שרפל הסנ .םירחאל ותמכחמ ןתי - "ותעב ןתי וירפ" שרפמ יריאמה .ג
.הז קוספל ליבקמה
.םיקרפה ינשב ושנוע תאו עשרה תא הוושה .ד

ךורע .דיתע ןמזב ןקלחו הווה ןמזב ןקלח ,רבע ןמזב ןקלח - תונוש לעופ תולמ תויוצמ רומזמב .2
.רומזמב תאצמש םילעפה תרוצמ תונקסמ קיסהל הסנו םילעפה לש המישר

:רמאנ בוט רחוש שרדמב .3

?בשי ןכיה ,דמע אלש רחאמו ?דמע ןכיה ,ךלה אלש רחאמ יכו ,יזפ ןב ןועמש יבר רמא
,ץולל ופוס ,דמע םאו ,דומעל ופוס ,ךלה םאש ךל רמול ,אלא ?ץל ןכיה ,בשי אלש רחאמו
.(ט ילשמ) "אשת ךדבל - תצלו" :רמוא בותכה וילע - ץל םאו
,בשי אלו דמע אלו ךלה אלש רחאמ יכו .הרבע תררוג הרבעו הווצמ תררוג הווצמש ךדמלל
.וצפח 'ה תרותב םא יכ :רמול דומלת ?הפל די םישי אלא ,הער אלו הבוט אל השעי אל לוכי

לש תיתרבחה תוליעפה יהמ .םיצל בשומב - וירבח ןיב אוהשכ ץלה ראותמ אטחה רואיתב .א
!םיבותכה ןמ חכוה ?םירחאל םג וא ומצעל קר השוע אוה םאה ?קידצה
.זי והימריבש עשרה רואיתב םימוד םיבלש אצמ .ב

.ןאכ וקתעה ךרד יפל 5 קוספ תא שרפ .4
טפשמב
.םיקידצ תדעב
םיעשר ומוקי
םיאטחו
אל ןכ לע

."םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ" .5
.25 ב תומש יפל "עדוי" תא שרפ

:הלא תודוקנ יפל רומזמה תא םכס .6
;טלמנ אוה הממו השוע אוה המ - קידצה תומד -
;קידצה לש ורכש -
.והשעמ לע לומגהו והשעמ - עשרה -ב רומזמ
לכב" יכ בתוכ יריאמה .תחא השרפ םה ב רומזמו א רומזמ א ,ט תוכרבב ארמגה ירבד יפל .1
ובשחיי םירומזמהש ךכל הביס אצמ ."רחא רומזמ אוהש (ב רומזמב) וב ונאצמ םיקיודמה םירפסה
.םינוש םירומזמ ינשל ובשחיי הללגב תרחא הביסו ,דחא רומזמל

הארהו הלא םיקוספ ארק .21-17 ה קרפ ב לאומשב ראותמל רומזמה סחייתמ םינשרפה תעדל .2
.ונרומזמל םהלש רשקה המב

לש אשונה והמו רבדמה והימ ךינפל םושר .םיליבקמ םיקלח העבראל רומזמה תא קלחל ןתינ .3
:םיקלחהמ דחא לכ

.......... לע םירבדמ ............... - 3-1 םיקוספ
........... לע ............ לא רבדמ ............... - 6-4 םיקוספ .ב
.............. לע ............ לא רבדמ ............... - 9-7 םיקוספ .ג
.............. לע ............ לא רבדמ............... - 12-10 םיקוספ ד

.דוד ,'ה ,םייוגה :םיאבהמ דחא לכ רמוא המ בותכה ןושלבו רוציקב םכס .4

רמאנ בוט רחוש שרדמב .5
;די לש ןיליפת ולא - "ומתרסומ תא הקתננ"
:רחא רבד .שאר לש ןיליפת ולא - "ומתובע ונממ הכילשנו"
;חונ ינב ווטצנש תווצמ עבש ולא - "ומתורסומ תא הקתננ"
.בלולו הכוס ןוגכ ,םהב םיעלוק םהש תווצמ םה ולא - "ומתובע ונממ הכילשנו"

.שרדמה ושריפש םיכרדה יתשב קוספה תא שרפ -

:בתוכ יריאמה .6
לע ,"ושגר המל"ו ,חישמה ךלמב הדיתעה הלואגה לע רומזמה לכ ושריפ ה"ע וניתוברו
רמאש המ לצא אוהו ,הז תעדל ושפנמ ראובמ ולוכ רומזמה הנהו .גוגמו גוג תמחלמ
ירשא םוקמ לכמ ,ונממ רמואה שאייתתש טעמכ ןמזה ךראיש פ"עא ,"וב יסוח לכ ירשא"
.עיגיו הכחמה ירשא ,ומצעב עיגיו וב הסוחה

.וז השיג יפל ולוכ רומזמה תא שרפ -בי רומזמ

רובידב םיקסועה םייוטיבה לכ תא אצמ .בזוכה רובידה תמועל יתימאה רובידב קסוע רומזמה .1
.קרפב םירכזומה ןושלבו

?5-1 םיקוספל 6 קוספ ןיב רשקה והמו ,קוספה אשונ והמ .רחא אשונב קסוע 6 קוספ .2

?קלח לכ אשונ והמ .9-7 ;6 ;5-2 :השולשל רומזמה תא קלח התע .3

.םיעשרה םילאוש (5) "ונל ןודא ימ" .4
?רומזמה לעב תבושת יהמ

לש ורכש תאו "תורוהט תורמא" תא ;הב שמתשמה שנוע תאו "תוקלחה תפש" תא ראת .5
.ןהב שמתשמה

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות םילהת ירומזמב םינויע ןכותטי רומזמ

.(ק"דרב םג רזעיה) ?רומזמה יקלח ינש ןיבש רשקה והמ .1

,םילמה לכ לש המישר ךורע .הרימא וא רוביד םיעיבמה םיבר םילעפ םיעיפומ האירבה רואיתב .2
.םהיניבש תועמשמב לדבהב ןיחבהל הסנו

:הלא םייוטיב ,םינשרפה יפ-לע ,ראב .3

?ימ לש םלוק -
?ימ לש וק ?אצי המ -
?אוה ימ -
?ימ לש ותמחמ -
"םלוק עמשנ ילב"
"םוק אצי"
"ןתחכ אוהו"
"ותמחמ רתסנ ןיאו"

?הלאה םייוניכה םה המ .םינוש םייוניכב רומזמב תרכזומ הרותה .4
:יוניכ לכל ךומסה רואיתה ןיבל הרותה יוניכ ןיב רשק אוצמל הסנ

המימת
הנמאנ
םירשי
הרב
הרוהט
תמא
'ה תרות
'ה תודע
'ה ידוקפ
'ה תווצמ
'ה תארי
'ה יטפשמ

רזעיה .האלה ךכו ,הנמאנ - "תודע"לו "המימת" יוניכה עיפומ "הרות"ל אקוד עודמ ריבסהל הסנ
.ק"דרב

םיקוספל 14 קוספ לש רשקה תאו ;םהל ומדקש םיקוספל 13-12 םיקוספ ןיב רשקה תא אצמ .5
.13-12

.ךליאו 13 םיקוספב הגרדהה תא י"שר יפ-לע שרפ .6גכ רומזמ

רואית תא רומזמב אצמ .דוד ךלמה לש וייח ךלהמ תא םיראתמה םיקלח ינש גכ רומזמב .1
.דוד לש וייח ךרדל םירואיתה תא הוושהו ,ךלמה רואית תאו העורה

ינש ףוגב יתמו ("אוה") ישילש ףוגב איה 'הל היינפה יתמ ןחבהו רומזמה תא תינש ארק .2
.היינפ לכ העיפומ םהבש םיקוספה ןכות יפל ,הז ןונגסל הביסה תא רבסה .("התא")

?ןאצה םהימו ,הז רומזמב העורה והימ .3

.ותוא אצמ .וכותל ץרופ לשמנהו לשמה עטקנ וב רצק עטק יוצמ העורה לשמ ךותב .4

.תוכלמ םיראתמה םייוטיבה לכ תא ךלמה תא ראתמה קלחב אצמ .5זל רומזמ

.40-32 ;31-21 ;20-12 ;11-1 :עטק לכל תרתוכ ןתו הלא םיקלחל רומזמה תא קלח .1

לכל דחוימ המ .המק ,טיק ,ביק ,איק :הלא םירומזמל רומזמה לש ב"אה תרוצ תא הוושה .2
?רומזמ

?קידצה תחלצה לע רומזמב רמאנ המ .3

?קידצל עשרה סחייתמ דציכ .4

.י"שרבו ק"דרב רזעיה ?3 קוספב קידצל רמאנ המ .5

?35 ,20 ,2 םיקוספב עשרה המוד המל .6

?ול בוטו עשר ול ערו קידצ תלאשל רומזמה הנוע דציכ .7

?יוניכ לכ דמלמ המו ,רומזמב עשרהו קידצה םינוכמ ךיא .8

.קידצל 'ה סחי לע רומזמב רמאנה תא םכס .9גמ-במ רומזמ

?תופוקתה יתש ןה המ .תרחא הפוקתל תחא הפוקתב םיעוגעג םיראתמ גמ-במ םירומזמ .1

:רמאנ ינועמש טוקליב .2
תא ונל ריזחמ התא יתמיא !םלוע לש ונוביר :לארשי ורמא - "םיקולא ינפ האראו אבא יתמ"
םילגרב םילועשכ - "ךסב רובעא יכ" ?הניכש ינפ םיאורו םילגר ימעפ שולש ונילעש דובכה
םיממוד תומואהו ,לודג ליחב ונינבו ונא םיאב ונייה (בצ תולגע) תואטספקסב ,ךינפ תוארל
.תממודש איה ינא ,תיבה ברחש וישכע .ונינפל

?לגרל היילעה רואית םיליכמ םירומזמב םייוטיב וליא .א
?ללפתמה לש יחכונה ובצמ תא םיראתמ םייוטיב וליא .ב

םינושה תומוקמה ןיב לדבהה תא םג אצמו ,(םימעפ 3) םירומזמב "רזוחה ןומזפה" תא אצמ .3
.עיפומ רזוחה קוספהש
.קלח לכ לש ירקיעה ואשונ תא אצמו ,השולשל םירומזמה תא ,רזוחה קוספה תובקעב ,קלח

.דיתעל הווקת וא (רבעב) החמש רואיתו ,רעצו בצע רואית תופילח ןתינ םירומזמב .4
וחור בצמב תודיריהו תוילעה תא ראתו ,ררושמה לש וחור בצמ יפל םירומזמה תא חתנל הסנ
.םירומזמה ינש ךרואלזמ רומזמ

םיאישנה לכו ,ץראה טוקשו גוגמו גוג תומחלמ רובע ןמז לע רמאנ" הז רומזמ יכ בתוכ יריאמה.1
."ויפנכ תחת תוסחל ואובי
.הלא תונויער רומזמב אצמ

:םיקלח השולשל קלחל רשפא רומזמה תא .2
;ולדוג ללגב 'הל עירהל םימעל היינפ .א
;'הל רמזל היינפ .ב
.'ה תוכלמ .ג

.קלח לכל םימיאתמה םיקוספה תא עבק

רחב עודמ .ץראה לכ לע לודג ךלמ ,ארונ ,ןוילע 'ה יכ רומזמה לעב זירכמ םימעה לכל היינפב .3
.17 כ תומש ;20-18 די תישארב יפ-לע שרפ ?הלא םייוניכב

:ינועמש טוקלי בתוכ םיארונ םימיל רומזמה ןיב רשקה לע .4
ידכ 'רהב הלוע השמ' :הנחמב רפוש לוק וריבעהו ,רהב השמ הלע לולא שדוח שארב"
,'העורתב םיקולא הלע' רמאנו ,רפוש ותואב ה"בקה הלעתנו .םילילא תדובעב דוע ועתי אלש
."הנשו הנש לכב לולא שדוח שארב עוקתל םימכח ונקת ךכל
.הדיקפת המו רומזמב העורתה העיפומ ןכיה קודב

.םינוש תולוק םירכזומ רומזמב .5
,לוק לכ לש ודיקפת המ אצמ ;וב םירכזומה תולוקה לכ לש המישר ךורע ,רומזמה תא ןויעב ארק
.תונמדזה וזיאבו ותוא עימשמ ימ
.תולוקה םיקספנ רומזמה ףוסב
.םיקוספה ןכות יפל ,ךכל הביסה תא ריבסהל הסנו ,הימודה הרוש םהבש םיקוספה תא אצמנ רומזמ

קסוע הז אשונב .םימיה תירחאב טפשמה לע רבדמ ונרומזמ יכ םישרפמ ק"דרו יריאמה .1
.ד קרפ לאוי םג
.ד לאוילו ונרומזמל םיפתושמ םינכת אצמ

!חכוה ?אובי תילכת וזיאל - (3) "וניקולא אובי" .2

.21 דמ והיעשי יפ-לע 4 קוספ תא ראב .3

תאבומ תילכת הזיאל קודב .1 דכ קרפבו ונקרפב תאבומ ץראה לכ ןודא אוה 'ה יכ הדבועה .4
?תונקסמה ןיב לדבה שי .קרפ לכב וז הדבוע

- "האולמו לבת יל יכ ,ךל רמוא אל בערא םא" .5

סשת ,ינועמש טוקלי
;"חוחינ חיר" קדה ףועב רמאנו ;"חוחינ חיר" סגה רושב רמאנ ...יאחוי ןב ןועמש יבר רמא
ובל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא :ךל רמול - "חוחינ חיר השיא" החנמבו
.םימשל
ןניאש עבשו ךתושרב שולש .ךל יתרסמ תורוהט תומהב רשע :ןדוי יבר רמא :רחא רבד
,יבצ ,ליא :ךתושרב םניאש עבשו ,םיזע השו םישבכ הש ,רוש :ךתושרב ןה ולא .ךתושרב
,תועבגב עגייתהלו םירהב רזחל ךילע יתחרטה אמש .רמזו ואתו ,ןושידו ,וקאו ,רומחיו
לעשו ךתושרבש ולאמ אלא יתרמא אל ?ךתושרב םניאש רומחיו יבצו ליאמ ןברק איבהל
.ךיסובא

?רומזמב הז ןויער תאצמ ןכיה ?שרדמה יפל תונברוק תברקהב הרטמה יהמ .א
קיסמ המ .רומזמב םג ותושרב םניאש הלאל םדא לש ותושרבש תומהבה ןיב לדבהה תא אצמ .ב
?רומזמה לעב המו ,ןדוי יבר הז לדבהמ
קרפו ונקרפב 23-14 םיקוספ םהל הוושה .18 ,אנ קרפב ;7 ,מ קרפב ;8-13 םיקוספב בטיה ןייע .ג
!בותכה ןושלב הנע ?יוצר וניאש חבזה והמו יוצרה חבזה והמ .21-19 אנ
.23-20 גכ םירבד יפל םג הנע ?15-14 םיקוספב השירדה קוידב יהמ .ד

?ונקרפב עשרה לש ומלוע תפקשה יהמו וישעמ םהמ .6

?ונרומזמ יפל 'ה דבועמ תושירדה ןהמ .7

?יומיד לכ עיבמ קוידב המ .רומזמבש 'ה תלודגל םינושה םירואיתה תא םכס .8אנ רומזמ

תא הלמה תורידת יפ-לע עבקו ,(הל תופדרנה םע) קרפב רתויב החיכשה הלמה יהמ קודב .1
.קרפה אשונ
?הליגרה התועמשממ הכופה תועמשמב העיפומ איה יתמו ,הלמה תא תאצמ םימעפ המכ

םג ןייע .לבקתת ותבושתש ושקבב דוד הלעמ םתוא םיקומינה לכ תא אצמו ונקרפב בטיה קודב .2
.7 קוספ ארזע-ןבאו ףוסב 9 קוספ י"שרב

- קרפב הבושתה לע .3
וכ ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
תולצנתההו ,אטחה תמלעה םהש ,השולש םה הבושתה תא םיבכעמהו םיענומה םירבדה
.ןוממה תבהאו
םיאנתה תשולש הב ויהש יפל ,עבש תב ןיינע לע דוד תבושת הלבקתנ הז רובעב...
םיקולא יננח" :רמאו עבש תב ןיינע לע ותבושתב ריכזהש הממ ,הז ררבתיו .ונרכזהש
ךימחר בורכ" :רמאו .ונרכזש דסחה דצ לע אלא לבוקת אל הבושתהש זומרל - "ךדסחכ
אלל םהש םימחר בורכ םתוא החמ ,םיברו םילודג יעשפש יפ לע ףא ,רמולכ - "יעשפ החמ
.לוחמל ךחוכמ לודג רתוי ,אוטחל יחוכ היהי אלש ידכ ,תילכת
.ונממ םלענ אטחה היה אלש רמולו ןושארה יאנתה לע זומרל - "עדא ינא יעשפ יכ" :רמאו
אוה דימתש .אטח אלש רמול ואטח לע לצנתמ היה אלש זומרל - "דימת ידגנ יתאטחו"
.אטחש בשוח
ינפמ ותבושת התיה אלש רמול ,ישילשה יאנתה לע זומרל - "יתאטח ךדבל ךל" :רמאו
םשה תבהא ינפמ אלא ,והושינעי אלש םדא ינבמ דחפ וא ,ןוממ תאנה וא ,דובכה תבהא
אלא ,םהב םיעדוי םישנאה ויה אלש ,רתסב רמולכ ,םוקמל םדא ןיב ויה תורבעהש ,ךרבתי
.ודבל 'ה
םדא ןיבש תוריבעה לע :תוריבעה ינימ ינש לע תודוותהל ,"יתישע ךיניעב ערהו" :רמול לפכו
."יתישע ךיניעב ערהו" רמא ורבחל םדא ןיבש תוריבע לעו ;"יתאטח ךדבל ךל" רמא םוקמל
ער הנה ,ךרבתי םשה םהב הווצש רחאמ ,ורבחל םדא ןיבש תווצמ ןהש יפ-לע-ףאש ,הזו
יעשפ החמ" רמאש המ לא בש ,"ךרבדב קדצת ןעמל" רמאו .ורבד ךפה השעיש ימ 'ה יניעב
םיבשל הבושתב לבקמ התאש תרמאש המב קדצתש רובעב :רמולכ ,"ינוועמ ינסבכ ברהו
,ואטח לע םדאה תא טופשתש המב הכזתש ידכו ."יעשפ החמ"- םתאטחל חלוסו לחומו
שיו ,ךינפל בש ינאש רחא ,"יתאטחמ ינרהט" - בש וניאו הבושתב בושל לוכי אוהש רחא
המ לאו ,"תאש - ביטית םא אלה" :ןיקב רמאנש המל בש "ךטפשב"ו "ךרבדב"ש םירמוא
.וילע טפשנש
היהתש ךירצ - ןלוכב וא ,השעמב םאו רובידב םאו הבשחמב םא איה הריבעהש יפלו
השעיש - השעמב םאו ;יודיוה - רובידב םאו ;הטרחה - הבשחמב םא .ןתשולשב הבושתה
.השעש תוריבעהמ ךפה םישעמ
.ןלוכ לע ללפתמ דוד היה ךכיפל
."םיקולא יל ארב רוהט בל" :רמא הבשחמה לע
השעיש ,רמולכ ."ךיכרד םיעשפ הדמלא" :השעמה לעו ."חתפת יתפש 'ה" :רובידה לעו
.ךרבתי 'ה לא בושל ודמליו רסומ וחקיו םישנאה ואריש ידכ ,הריבעה ךפה םישעמ

הלא םיענומ יכ ותליפתב דוד הארה דציכו ,הבושתה תא םיענומה םירבדה תשולש םה המ .א
.ובלא ףסוי יבר איבהש הלא לע םיפסונ םיקוספ אצמ ?ולצא םניא
יפל קוספה שוריפ המו ,ובלא ףסוי יבר יפל ,"ךטפשב הכזת ךרבדב קדצת ןעמל" שוריפ המ .ב
?ארזע-ןבא יפלו י"שר
םימוחתה תשולשב הבושתב דוד בש דציכו ,הבושתו אטח שי םהבש םימוחתה תשולש םה המ .ג
?םלוכ
לואש לעמ הכולמה הרסוה ,ול חלסנ ןכ-לעו הבושתב בשש ,דודל דוגינב יכ בתוכ ובלא ףסוי יבר .ד
תא םיענומה םירבדה תשולש יכ הארהו וט קרפ 'א לאומשב ןייע .קלמע תומחלמב ואטח רחא
.לואשב ויה הבושתה
ןייע ?לאומש רפסב םג תויוצמ ןאכ דודב תאצמש תונוכתהמ הזיא .בי קרפ 'ב לאומשב ןייע .ה
.אטחה תא םילעה אל דודש ורמואב ובלא ףסוי יבר תנווכ תא רבסהו ,לאומשבו ונקרפב בטיה

?ונקרפל האובנה ןיינע המו ,האובנה תא דוד ריכזמ םיקוספ וליאב .6

.יללכ ןפואב תונברוקה ןיינעל ןווכמכ אלו ,16 קוספל ןווכמכ 18 קוספ תא םישרפמ ע"רו י"שר .7
.םהירבד תא רבסה

:בתוכ 20 קוספל ק"דר .8

,ול היה ןכ 'ךעשי ןושש יל הבישה' רמוא ודועבש ,הארנ (21-20) הלאה םיקוספה ינשב"
לע ינשו ןושאר ברחיהל שדקמה תיב דיתעש ,האובנ םה םיקוספה הלא יכ .ול הבשש
ל-אה הזיב ,םיער םהישעמ ויהש ןוויכ ,דימת תונברוק םיבירקמ ויהש יפ לע ףאו .תונוועה
בלב לארשי לכ ויהיש ,םייוצר וניתונברוק ויהי ונחישמ ימיבו .שדקמה בירחהו םהיתונברוק
."'ןויצ תא ךנוצרב הביטיה' ךכיפל ,'ה תא דובעל דחא

?ולוכ קרפל םיקוספה ינש תא ק"דר רשיק ךיא .א
?םיקוספה תא י"שר ריבסה ךיא .ב
:ןלהל םושרה יפל רשקה תא ריבסהל הסנ .ג

.הצרת אל הלוע
.הזבת אל םיקלא הכדנו רבשנ בל
.םילשורי תומוח הנבת
.םירפ ךחבזמ לע ולעי זא
,הנתאו חבז ץופחת אל יכ
,הרבשנ חור םיקלא יחבז
ןויצ תא ךנוצרב הביטיה
לילכו הלוע קדצ יחבז ץופחת זא


הס רומזמ
:קרפה אשונ תעיבקל .1

יריאמה ,המלש ןב םחנמ יבר
םש ודמעישו ,םצרא לא בושלו לאגיהל םילחיימו םיוקמש תולגה הז לע רמאנ רומזמה הז
בכעמ ןיא ,ןושורדי םוי-םוי יתואו ,'ה תא העד ץראה אלמיתו ,הב לכ ודרחי אלש דע הוולשב
.ענומ ןיאו

:ןלהלדכ תונויערה םיעיפומ םהבש םיקוספה תא קוידב ןייצ
;םצרא לא בושלו לאגיהל םילחיימו םיווקמש .א
;הב לכ ודרחי אלש דע הוולשב םש ודמעיש .ב
;'ה תא העד ץראה אלמיתש .ג
.ןושורדי םוי-םוי יתואו .ד

ם"יבלמ
ימיב היהש בערה לע היהש תויהל לכויו ,בערה ירחא 'ה ןתנ רשא םימשגה תכרב לע דסוה
.לאומש ףוסב בותכש ומכ ,םינש שולש דוד

?יריאמה וליאבו ,קרפה דקומ תא ם"יבלמ האור םיקוספ וליאב .ה
.קרפה תנבהל תונושה תושיגה יפל 6-2 םיקוספ תא שרפ .ו
.10 ;1 םיקוספל ורואיבב ןייע ?הלא תושיגב ארזע-ןבא תדמע יהמ .ז

- 6-2 םיקוספה רואיבל .2
:טמ ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
רחבומה ומכו ,תומוקמבש רחבומב הליהתה ומכ איה ךרבתי 'הל תלחותהו הוקתה
הלהת הימד ךל" :רמא .הבדנו רדנב אלא ,אטח לע אב וניאש ןברוקה אוהו - תונברוקבש
"ךדסח םיקלא ונימד" ,הווקת ןושלמ אוה "הימד" יכ יל הארנו - "רדנ םלשי ךל ,ןויצב םיקלא
,םיקלא ךילא תלחותהו הווקתה איהש ,הימודה :ןכ קוספה שוריפ היהיו ."וניווק" ושוריפש
,רדנ ךל םלשי וליאכ ןכ םג איהו ;תומוקמבש רחבנה םוקמה אוהש ,ןויצב הליהתה ומכ אוה
.אטח לע אב וניאש יפל ,תונברוקב רחבנה אוהש
איה ךרבתי ,וילא הווקתה דצמ איהש הליפתה יכ ,הליפתה עמוש התא ,הווקתה דצמו
.תרחבנה
.ללפתהל "ואבי רשב לכ ךידע" - הליפתה עמוש התאש דצמו
םהש ,"םיעשפ"ה וליפאו ,"ינימ ורבג תונווע ירבד " - הווקתה דצמ האבה הליפתה דצמו
.הווקתה תלעמ לדוגל הזו ,"םרפכת התא" - תודירמה

?והומכ שריפ ימו ,"היימוד" יוטיבה תא ובלא ףסוי יבר שרפ ךיא .א
(םירבד ינש) ?'הל היימודה תא ררושמה הוושמ המ לא .ב
?תונווע לע רפכמ עודמו ,הליפתה תא עמוש 'ה עודמ .ג

לדבהל הביסה יהמו 'ה תיבב תויהל השקבה ךרדב לדבהה והמ .4 זכ קרפל 5 קוספ הוושה .3
?הז

.6 קוספ שרפ .4

,וינפלש םיקוספל עטקה רשקתמ ךיא ?9-7 םיקוספב 'ה תרובג ירואית תא ררושמה איבמ עודמ .5
?וירחאלש םיקוספל ךיאו

:ןייצו ,14-10 םיקוספ ןויעב ארק .6
.הנוע לכב םיקסועה םיקוספה תא עבק ?םינושה םיקוספב תוראותמ הנש תונוע וליא .א
ררושמה שמתשמ יתמ קודב ?יחה רואית ןכיהו חמוצ רואית ןכיה ,םמוד ירואית עטקב ןכיה .ב
.("הנרוגחת תועבג ליג" :המגודל) רחא גוס לע ורבדב ,דחא גוסל ליגרכ םיסחייתמה םילעפב

:םייוטיבה תא שרפ .7
;הנרשעת
;הידודג תחנ
;הנגגומת םיביברב
;ןשד ןופערי ךלגעמ
.ורישי ףא ועעורתי

;ךידע
;ךתיב בוטב העבשנ
;וננעת קדצב תוארונ
;הרובגב רזאנ
;םימי ןואש חיבשמ
;הקקושתו


בע רומזמ
בע רומזמב קוספ הזיאל ןייצו קודב .ונרומזמב םיקוספל םימיאתמ ןלהל םימושרה םיקוספה .1
.22 י ;3-1 י ;14 ה ;5-4 ה ;28-16 ב ;14-7 ב 'א םיכלמ :ןלהל םימושרהמ קוספ לכ םיאתמ

.םעפ לכב עפשל הביסה יהמ קודב .ילכלכ עפש ירואית םימעפ המכ םיעיפומ רומזמב .2

?ורמאנ רשקה הזיאבו "חרי"ו "שמש" רומזמב עיבהל םיאב המ .3

?17 קוספב םסחיל 11-8 םיקוספב המלשל םייוגה סחי ןיב לדבהה המ .4

:ןייצו םירומזמה ינש תא הוושה .ב קרפב םג עיפומ ךלמ תכלמה רואית .5
?עודמו ,והנשמב םניאו דחא רומזמב םייוצמה םיביטומה םה המ .א
לש ויפוא יפל םילדבהה תא רבסה ?םרואית ךרדב לדבהה המו ,םיפתושמה םיביטומה םה המ .ב
.רומזמ לכדע רומזמ
:וז הקולחב קלחתמ קרפה .1
.23-18 (ד) ;17-12 (ג) ;11-4 (ב) ;3-1 (א)
.הקספ לכבש יזכרמה קוספה תא עבקו עטק לכל םש ןת

?םיקוספב עבומה דוגינה והמ .9-ו 4 םיקוספ הוושה .2

:ןייצו 11-4 םיקוספ ןויעב ארק .3
?(טרפ) ביואה ישעמ םה המ .א
?ביואה תובשחמ ןה המ .ב
וא הלועפ וזיא ןייצו ךתבושתב קייד) ?ויתובשחמלו ביואה ישעמל ללפתמה תבוגת איה המ .ג
.(ותשקב תא קמנמ אוה דציכו ללפתמה שקבמ המ .הבוגת לכ תררועמ הבשחמ

.29 ו 'א םיכלמ יפ-לע 6 קוספ תא רבסה .4

.17-12 םיקוספב בטיה ןייע .5
.קלח לכ לש ואשונ המ ןייצו ,םיקלח ינשל עטקה תא קלח .א
;השמ יבר) םעמשמכ וא (י"שרכ) למס ךרדב שרפל רשפא עטקב םינושארה םיקוספה תא .ב
.םיכרדה יתשב םשרפ .(ארזע-ןבא שוריפב

:ןייצו 23-18 םיקוספב ןייע .6
?'ה תוברעתה תא ללפתמה תשקבב םינושה םיקומינה םה המ .א
?קרפב םימדוק םיקוספל ןושל ירכז עטקב ןכיה .ב

.10-9 אנ והיעשי יפ-לעו (!ההז יוטיב אצמ) 21 די תומש יפ-לע 13 קוספ שרפ .7

.15-14 חע םיליהתו 16 ג עשוהי ;11 כ רבדמב ;6 זי תומש יפ-לע 15 קוספ שרפ .8

."תולגה ןמז ךרואו האובנה רדעיהו תושדקמה ןברוח לע" אוה רומזמה ןכות יכ בתוכ יריאמה .9
.יריאמה ריכזהש הלאמ אשונ לכב םיקסועה םיקוספה תא אצמ

:םייוטיבה תא שרפ .10

;ךרות שפנ תיחל ןתת לא
;סמח תואנ ץרא יכשחמ ואלמ יע
.דימת הלוע ךימק ןואש
;תואושמל םימעפ
;תומודרק ץע ךבס
;םנינ


טע רומזמ
:ןייצו ,טע קרפל דע קרפ תא קיודמב הוושה .1
?םוקמ לכב םיראותמ ביואה ישעממ וליא .א
?לארשי תוכזב - ותליפתב ללפתמה הלעמ םתוא םיקומינה םה המ .ב
?ביואל השעייש ללפתמה שקבמ המ .ג
?17-12 דכ רומזמל םיליבקמה םיקוספ ונקרפב שי םאה .ד
הביסה איה המ ?שואייה שגדומ םהמ הזיאב ?םירומזמה ינש ןיב חורה ךלהב לדבהה והמ .ה
?הז לדבהל

- "ךתלחנב םייוג ואב םיקלא" .2
ה"כתת זמר םיליהת - ינועמש טוקלי
רבדמב) "תמוי ברקה רזהו" תרמא התאו ,סנכיל םתוא תחנה - "ךתלחנב םייוג ואב םיהלא"
אל ;היזוע ןכו ,ופרשנו בירקהל וסנכנ םישודק םינהוכ ןורהא ינב אלא ,דבלב רזה אלו .(א
םישנא ולאו .ץראה השערש אלא ,דוע אלו ?ערוצמ אציו תרוטק ריטקהל סנכנ ךדובכל
ולא לבא .םהב יתעגפ ךכיפל ;תושרב אלש וסנכנ ולא :םהל רמא - ?סנכיל םתחנה םיאמט
שיא ונתנו ואבו 'ה םאנ הנופצ תוכלממ תוחפשמ לכל ארוק יננה יכ" רמאנש ,םיתיווצ ינא
.(15 א והימרי) "םילשורי ירעש חתפ ואסכ

?רומזמב םישרופמ םניאו ללפתמה יפב שרדמה לעב םש םירבד הזיא .א
?שרדמה בישמ ישוק הזיא לע ?שרדמה ירבד יפל 'ה תבושת יהמ .ב

המ .15 די רבדמבבו 12 בל תומשב ;17 ב לאויב ;ונקרפב עיפומ "םייוגה ורמאי המל" קומינה .3
?הז קומינ לע תוכמתסמה תונושה תושקבה ןה

?המל - "םינושאר תונווע ונל רוכזת לא" .4

.םדה תכיפש תראותמ ובש קוספה תא קתעה - "ךופשה ךידבע םד תמקנ" .5

?ונרומזמב הפרחה תרכזומ ןכיה - (12) "ךופרח רשא םתפרח" .6