בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(חי קרפ)

:דדלב לש ינשה םואנה .י
בויא םעז ךכשמו וירבח ןונגסמ תצק גייתסמ אוה
ורעצב םלועב דיחי םדא ןיא .םינותמ םירבדב

םישנא ומכ וימחנמ ול ומרגש ןובלעה לע םורמל ותקעזו בויא לש ובלמ הזעה תוצרפתהה
יתמ דע .םהימואנ יכרד לע הלחת םתוא חיכוהלו םהמ תצק גוסיל דדלב תא העינמ ,םיעשר
אוה) "ונחנא" ןה .הנובתב ,תעדה בושייב רבדל םיכירצ ?םכירבד ךותל םיצקוע םיצוק וסינכת
ונילא םיסחייתמ םתא המל ,המהבכ אל (חוכיוב המכוחמ הלובחת .בויא דצב עגרל בצייתמ
?תונועב םילבוסמ .םיאמט ונייה וליאכ

םא ףא) ךמעז בורב םאו ,םלועב דיחי םדא התא ןיא ירה ,בויא לש ויתונעטל בש אוה וישכע
קדצה תלאשל ןורתפ שי הזב יכה - "ופאב ושפנ ףרוט" ,ךייח תא ריקפמ התא (!קדוצ אוה
שיו "ץרא בזעת" ,םלועה לכמ שאייתהל שי - לווע ךל השענ םג םא - ךנעמל יכה ,םלועב
.(ד-א) ?םדא ינב לכ בלמ הנומאה רוצ קיתעהל תושר

יכ ,רפסה םדקתמ הזבו ,חוכיוה ךותל הנושארה םעפב ןאכ הסנכנ תאזה תינויגהה המינה
הרצה יהתו ,רשיו ךז רתויה םדאה הז יהיו ,םלועב דחא רוצי לש ונוסאמ :הרכהה תרהבתמ
דגנ דוחייב בויא םמוקתהש ןויכ .וללכב םלועה תגהנה לע הנקסמ איצוהל ןיא ,המויא רתויה
עשרו קדצ ישנא לע אוה רשא תעב ,ותדעמ בזענו ותחלצה םורממ לפונ ץירע לש אמגודה
הרהמ ,בר ןמז ריהזמ וניא עשר ישנא לכ לש םרוא םג יכ ,ראבל דדלב ליחתמ ,רבדמ ללכב
הצילמה .(ו-ה) ךעדי ותיבב ורנ םג םא יכ שמשה רוא קר אל ,ול הגונ ביבש ףא ןיאו ךעדי
,ול ןוכנ דיא ;תדוכלמו תשר ול תונומטו הכבש לע ךלהתמ עשרה .כ ,כ ילשמ ןמ הלואש
דיאה ,םחלל בער יהי (ונוא) ויצלח אצוי ,תוהלב ויתוביבס ,תודיתע ול ןיא יכ ,הבר רתויה הערהו
תרוצ איה ,תומ רוכב וידב לכאי) ורוכב ידב תא םגו ,ומצעב ותוא ,ורוע ידב תא לכאי (תוומה)
והדיעצת (ותעשר) ,ולהאמ קתני וחטבמ ,(דומלג ףנח תדע ,דל ,וט הלעמל ומכ ,הגאללאפיה
.(כ-ו) ופוס לע והמתי תורודה לכ ,דבאי ורכז ,למי וריצקו ושביי וישרוש ,תוהלב ךלמל

,דדלב יפב םש רבחמה .רפסה תחיתפבש בויא בצמ לע דוע רבודמ ןיאש טלוב וז החישב םג
ףרה" י-ה ,זל םיליהת רומזמבש רסומה תא ,דוחייב בויא תא םיבילעמ םירבד ילב ,תוניתמב
."ץרא ושריי םיוונעו - עשר ןיאו טעמ דועו - ןותרכי םיערמ יכ - המח בוזעו ףאמ


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם