ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ד םירבד ,זט ילשמ
?ארקמב בלה לש ודיקפת המ

:רמאנ א"כ קוספב .בל-םכח אוה םכחה .ונקרפב םיקוספ ינשב עיפומ םכחה
"ןובנ ארקי בל םכחל"
:רמאנ ג"כ קוספבו
."חקל ףיסוי ויתפש לעו ,והיפ ליכשי םכח בל"
?ולוכ ארקמב "בל" חנומה שוריפ המ :דועו תאז ?הלא םיקוספב ודיקפת המו ,בלה והמ
םיריכמ ונא .לכש תמועל בל ;חומ ןיבל בל ןיב םילידבמו םדאה ירבא תא קלחל םיליגר ונא
תרוקיבה למזאב חתנמה ,רקה םדאה תאו ,תלוזה יכרצל שיגר אוהש הז ,יבבלה םדאה תא
.ויתושגר תא אלו וחומ תא ליעפמה םדאה והז .וביבס השענה לכ תא

בל םכחו ,שגרה ןכשמ אוה בלה םאה ?ארקמה לש םיחנומב םג וז הקולח הנוכנ םנמאה
.וניפבש םיחנומה לש םתונוכנב דשח םיררועמ ונארקש םיקוספה ?דחוימב שיגר שיא אוה
,הז יפל ,בל םכח .ןיבמ םדא אוה ,שיגר םדא וניא ןובנ ."ןובנ ארקי בל םכחל" :ארקנו רוזחנ
קוספה ךכו .בל לעב אל ,חומ לעב :ונלש תירבעב .תינויגה חותינ תלוכי לעב םדא אוה
אוה ;והיפ תא ליכשמ הזה םכחה ."חקל ףיסוי ויתפש לעו ,והיפ ליכשי םכח בל" :ינשה
תא עיבמה שיגר םדא אוה ןיא :בוש .תענכשמ ךרדב ויתונויער תא עיבהל םג לגוסמה םכח
.ויתונויער תא ריבסמה םכח אלא ,ויתושגר

;םירבד רפסב ףסונ קוספב עיפומ בלה
,ךבבל לא תובשהו ,םויה תעדיו"
.(טל ד םירבד) ."דוע ןיא ,תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה 'ה יכ
ןאכ שי ". . .םיהלאה אוה 'ה יכ ,ךבבל תא תובשהו . . .תעדיו" ?הז קוספב וב בותכ המ
,תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה 'ה" יכ תעבוק בלה תעידיו ,בל ןאכ שי ,העידי
דחא אוהו ,םיהלא אוה 'ה יכ בלב תעדל הווצמ קוספה :רתוי תוטושפ םילימב ."דוע ןיא
.םלועה לכב טלושו ,דיחיו

,דואמ ענכושמ היהת :םירמוא ונייה ונלש ונתפשב ?"ךבבל לא תובשהו" חנומה שוריפ המ
קוספה שוריפ היהי ,ארקמב הלימה שוריפ תא ונאצמ הב ךרדב .לאה תואיצמ תא שיגרת
יכ הרורב העידי עדתש דע ,ותוא ןיבת ,וב ןייעת ,רבדה תא דמלת - ךבבל לא תובישהו :רחא
.םיהלאה אוה 'ה

:הז קוספ לע בתוכ אוה ."תובבלה תובוח"ב ,ייחב ונבר קוספה תא שרפמ ךכ ,םנמאו
החדיו תמאה ךל ררבתתש ידכ ,ךתעד לוקישו ךתנובתו ךלכשב וילע רוקחתו"
."םיהלאה אוה 'ה יכ ,ךבבל לא תובשהו ,םויה תעדיו :ביתכדכ .רקשה
ךבבל לא בישהל ךילע יכ עבוק קוספה רשאכ .לכשה ןכשמ אוה בלה :טושפ רבדה שוריפ
ךתעד לוקישבו ךתנובתב ,ךלכשב רוקחל ךילע יכ רמול קוספה ןווכתמ ,םיהלאה אוה 'ה יכ
.םיהלאה אוה 'ה יכ ,תאזה תמאה תא ררבלו

?שגר = בל :השדחה ותועמשמב "בל" חנומה תא שרפנ םא הזה קוספה שוריפ היהי המ
הבוח - "םיהלאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" קוספה רמוא הז שוריפ יפל
תאו םיהלאה ישעמ תא שוחל ךילע הבוח .םיהלאה אוה 'ה יכ השגרהל עיגהל ךילע
:שגר ושוריפ בל יכ החנהה יפל הזה קוספה שוריפ תא ארקנ .ותוחכונ
ללכב עדוי דחא לכש פ"עא יכ . . .המלש הנומא י"ע קר ךרבתי ותוא תעדל רקיעה"
הברה אצמנ וילבהו ויתוואתו הזה םלועה תוחרט תמחמ כ"פעא ,םיהלאה אוה 'ה יכ
םויה תעדיו . . . םיקוספה םיריהזמ הז לעו .ךרבתי ותוא םיחכוש םיתעה בורבש
" .בלה תא תעדה םירשקמשכ ,העידיה תומלש רקיע הז יכ ,"ךבבל לא תובשהו
.(ז"יר ןמיס ,םילשורי ,ן"רהומ תוחיש)
לש תיללכה השיגל םיאתמ שוריפהו - בלסרבמ ןמחנ יבר לש אוה קוספה לש הז שוריפ
.שגרה זכרמכ בל חנומה תא תשרפמ ףא ,םדאה דקומ תא שגרב האורה ,תודיסחה

:םכסנ
לכשה םוקמ אוה בל ,הז שוריפ יפל .תעדה רוקמכ בלה לע םירבדמ ילשמב םיקוספה ינש
תעדיו" קוספה לע ונדמע .תושוחתהו תושגרה םוקמ אוה בלה ,םויה ונתפשב .הנובתהו
תשרפמ בל חנומה לש הנוש תונשרפ יכ וניארו ,"םיהלאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו םויה
תונשרפל ךילומ ,שגר = בל ;תיפוסוליפ תונשרפל ךילומ ,לכש = בל :הנוש ןווכב קוספה תא
.תידיסח