כתיב ולא קרי

.ד. אייזנשטיין

אוצר מדרשים ע' 503תקציר:
הסבר המקראות בהם מופיע כתיב ולא קרי.

כתיב ולא קרי

(א') כי אם אמנון (ש"ב י"ג ל"ג) כתיב, לפי שבראשונה אמר יונדב בן שמעה כי אמנון לבדו מת שלא נודע לו הדבר על אמיתתו כי אמנון לבדו מת וכשחשב בלבו אמר, אל ישם אדוני המלך [אל] לבו לאמר כל בני המלך מתו כי אם אמנון לבדו מת, שהוא היה ראש הדבר על אמתו, וחסרו הכתוב תיבה לפי כיעור מעשיו ומיתה משונה לכך אם כתיב ולא קרי.

(ב') כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך (ש"ב ט"ו כ"א) כתיב, כי אתי הגתי דבר בכל לבבו ובכל נפשו וחוזק דבריו, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך אם למות אם לחיים כי שם יהיה עבדך, והיה בלב דוד הצדיק כי נכרי הוא, וחסרו המקרא אם, וכן הוא אומר שוב ושב עם המלך כי נכרי אתה וגם גולה אתה למקומך (שם שם י"ט) לכך כתיב אם ולא קרי.

(ג') יסלח נא ה' לעבדך (מ"ב ה' י"ח) חיסרו הכתוב תיבה אחת כי נעמן דבר דברים שלא כהוגן לכן השיבו אלישע הנביא על דבריו כאשר אמר, בבוא אדני בית רימון להשתחוות שמה, חיסרו הכתוב נא לפי חסרון דעתו ודבריו, לכך כתיב ולא קרי.

(ד') חי ה' את אשר עשה לנו את הנפש הזאת (ירמיה ל"ח ט"ז) חיסרו הכתוב את לפי שנשבע פעם ראשונה וכפר, וכן הוא אומר וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים (דהי"ב ל"ו י"ג). ועוד הוכיח יחזקאל, אם לא אלתי וגו' אשר הפיר (יחזקאל י"ז י"ט), ועוד אמר ירמיהו ואם חי ה' יאמרו אכן לשקר ישבעו (ירמיה ה' ז'), לכך חיסרו הכתוב וחיסר שבועתו שהיה בה תיבה נכתבת ולא נקראת.

(ה') אל ידרך ידרך הדרך (ירמיה נ"א ג') כתיב זה מלמד על שתי נקמות ועל שתי פורעניות אשר ינקום ה' לעמו ממלכות כשדים, ונכתב שתי פעמים, ידרך הראשון נקמת העולם הזה במהרה, וכן הוא אומר הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך (שם שם ל"ו), ידרך השני כתיב ולא קרי כי הוא צפון ותלוי לעתיד לבא.

(ו') עשיתי ככל אשר צויתני (יחזקאל ט' י"א) כתיב תלמד מזה כי אומר כאשר ציוויתני יש בו תקווה וחיסה וחמלה מעט מהרבה ואין הוא דבר כליה, ויש בו תקווה ותוחלת לתשובה וכאשר צפה המלאך לבוש הבדים גודל רוע מעשיהם. וכן הוא אומר עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאד (שם שם ט'), עשה בהם כליה ואמר והשיב דבר עשיתי ככל אשר ציוויתני, כי ככל לשון כליה הוא ואין שם פליטה, וכן הוא אומר זקן ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית (שם שם ו').

(ז') ופאת נגב חמש חמש מאות וארבעת אלפים (יחזקאל מ"ח ט"ז) כתיב, תלמד מזה כי חמש מאות הוסיף בשורה רמיזה כי אמר הכתוב ואלה מידותיה (שם שם ט"ז) ונתן חוק וקו ומידה לבית השלישי למגרשיו ולתולדותיו למוצאיו ומובאיו ותלה בנינו עוד בתשובה. וכן הוא אומר, אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם (שם מ"ג י') ואומר ואם נכלמו מכל אשר עשו (שם שם י"א), כל זה הכבוד הצפון להם הוא ויש לה' לתת הרבה מזה, ויכול להוסיף חמש על חמש ואלף על אלף. וכן הוא אומר, יום לבנות גדריך היום ההוא ירחק חק (מיכה ז' יא), ואומר יום הוא ועדיך יבוא (שם שם י"ב), לכך נכתב חמש חמש, כן יאמר בעל הרחמים אמן.

(ח') ועתה כי אמנם כי אם גואל אנכי (רות ג' י"ב), כתיב עילתו כי יודע בעז כי שם גואל קרוב ממנו לכך אמר כי אם גאל אנכי אם על ספק אולי יגאל טוב או לא יגאל, ולא היה בטוח שהוא יגאל, כי הוא אומר ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי, לכן כי אם גואל אנכי נכתב, כי גואל אנכי נקרא.
שלים.