ו קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

.םינשו םימי יל יד רמאיש דע - וינש ימי ויהיש ברו ,האמ שיא דילוי םא
.םיב עבטנש וא ,והתלכא הער היחו ,גרהנש - ול התיה אל הרובק םגו
"לפנה ונממ בוט" שרפמש ומכ דחא םוי וליפא היח אלש ימ - לפנה ונממ בוט יתרמא

ןמ עבשת אל ושפנו ,תובר םינש היחש הז - הסוכי ומש ךשחבו ,ךלי ךשחבו ,אב לבהב יכ
.הבוטה

יפל ,ונממ לפנה הזל תחנ עדי אלו שמשה תא האר אלש לפנה םג - האר אל שמש םג
.רעצב היה וימי לכ הזו ,םלועב למע האר אלש

םינש ףלא היח וליפא אלא ,תובר םינש היחש רמאת אל - םימעפ םינש ףלא היח וליאו
.אוהו לפנה - ךלוה לכה דחא םוקמ לא אלה ,האר אל הבוטו ,םימעפ

שפנה םגו והיפ לא ןתיש ידכ אוה הזה םלועב למע םדאש המ לכ - והיפל םדאה למע לכ
.הבוטמ ושפנ תא רסחמו ,ושפנ תואת אלממ וניאו ץמקמ אוהו ,ההימתב אלמת אל

,חיורהלו רכתשהל עדויש :םכחל ןורתי המ :ונורתפ - ליסכה ןמ םכחל רתוי המ יכ
בער אוהו םולכ רכתשהל עדוי וניאש - ליסכה ןמ ,ולמעב בוט ושפנ תא הארמ וניאש רחאמ
אלש ךותמ ,בער םכחה הז םג ,ותלויא ךותמ בער ליסכה הז םא - :רכתשהל עדוי וניאש ךותמ
.ולמעב בוט ושפנ תא הארה
םהש תוירבה דגנ ץרא ךרדב גהנתהל עדויה ינעל :ונורתפ - םייחה דגנ ךולהל עדוי ינעל המ
.הבוטה ןמ עבשת אל ושפנו ,הברה ןוממ ול שיש רישעה הזמ ול ער רבד הזיאב ,םייח

וב שיש םדא לכ ,איה הבר הער - חור תוערו ,לבה הז םג ,שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט
ישפנ תא תוארהל ונממ רסחאשמ - בהזו ףסכ אלמ ירצוא האראש יל בוט" :רמול וז הדמ
.חור תוערו לבה הז םג וז הדמ וב שיש ימ ,"ילמעב הבוט

,חבשל ומצע תא םדא גיהנהש ןינע לכב - םדא אוה רשא עדונו ומש ארקנ רבכ היהש המ
לוכאל םיהלאה וטילשהו "דובכו םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתי רשא שיא" (ב) ריכזהש ומכ
עדונו ,ומש ארקנ רבכש לטביל רשפא יא הז רבד רבכ ,ולמעב חומשלו ,וקלח תא תאשלו ,ונממ
השעי - ,תומה ךאלמ אוהש - ונממ ףיקתהש םע ןודל לכוי אלש יפלו ,בושח םדא אוהש לכל
.חבשל ותוא ןיריכזמ תוירבה ויהיש ידכ ,םייחב אוהש דועב (בוט) רבד וייחב םדאה

,לבה םיברמש ףוסו םהב עגי םדאש הברה םירבד שי - לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ .אי
ונטילשי אלו ,דובכו םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתי רשא שיא" :אוהו ,םדאל ןורתי ןהב ןיאו
.(לבה םיברמה ןמ והז) 'וגו :"ונממ לוכאל םיהלאה

,םלוכבש בוטה השעמ והז - ולבה ייח ימי רפסמ ,םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ .בי
ימיו ליאוה" :רמאיו ומצעב בשחיש ,רבוע לצכ םה וליאכ ,ויתונשו וימי בושחי - לצכ םשעיו
םילכוא םירחאו ,תמ שיאה ותוא רחמ יסכנמ וישכע הנהא אל םא ,רבוע לצכ םיחרוב יתונשו
.וירחא היהי המ םדאל דיגי ימ רשא "ויסכנ תא