ניסן, תשס"א

רחוב יהלום 15 רחובות - 08/9494541

(c) כל הזכויות שמורות למחבר


הקבצים בפורמט וורד - הורדתם עשויה לארוך כדקה


תוכן
הקדמה

מבוא

    זמן היווצרות הטעמים
    תפקידי הטעמים
    פרשנות וטעמים בראי הדורות
    חקר כללי הטעמים
הכרת הטעמים

    הערות
שיטת הפיסוק של הטעמים

    אי התאמה בין הנגינה ובין דרגת ההפרדה
מיקום מפסיק עיקרי

    מקרא שאין לו הכרע
    סוף פסוק
    אתנח
    סגול
    זקף
    טפחא
    רביע ראשון
שיטות נוספות לפרשנות הטעמים

    מקרא נדרש לפניו ולאחריו
    מאמר מוסגר או תמורה
    השוואת ביטויים או תבניות פיסוקיות
היחידה המורכבת

    פיסוק טעמים חד משמעי
    פיסוק טעמים מעורפל
שלישים

פסק

מיקום מפסיק עיקרי - היבטים שאינם פרשניים מובהקים

    צמצום / ביטול קיסרות
    אתנח במיקום בלתי טבעי
מפסיקים במקום מחברים

    כללי חובה
    כללי רשות
מחלוקת ניקוד וטעמים

    נפרד / נסמך
    הפסק / הקשר
טעמי המקרא מול פיסוק מודרני

    יתרונות
    חסרונות
תרגיל סיכום

אינדקס פסוקים