התנ"ך שלנו

תוכנה למציאת החלוקה היהודית של פסוקי התנ"ך


הקדמה

עשרים וארבעה ספרים
במדרש במדבר רבה, פרשה י"ד כתוב -
"אמר רבי ברכיה הכהן ברבי1
אנו קוראין מסמרות
ואין כתיב אלא משמרות2
מה משמרות כהונה ולויה עשרים וארבעה
אף ספרים עשרים וארבעה".
עשרים וארבעה הספרים הם חמשה חומשי תורה - בראשית שמות ויקרא במדבר ודברים, שמונה ספרי נביאים ואחד עשר ספרי כתובים.

סדר הספרים בנביאים ובכתובים בתוכנה זאת, בתצוגה "להפוך מחלוקה יהודית לפרק" הוא כמו שכתוב בברייתות שאין בהן מחלוקת, במסכת בבא בתרא, פרק ראשון - השותפין, דף י"ד, עמוד ב' -
"תנו רבנן
סדרן של נביאים:
יהושע ושופטים
שמואל ומלכים
ירמיה ויחזקאל
ישעיה ושנים עשר.

סידרן של כתובים:
רות וספר תהלים ואיוב ומשלי
קהלת שיר השירים וקינות
דניאל ומגילת אסתר
עזרא ודברי הימים".
והרמב"ם פסק כך במשנה תורה, ספר אהבה, הלכות ספר תורה, פרק ז', הלכה ט"ו. וכן פסק רבינו אשר בסוף פרק השותפין, ובנו רבינו יעקב בטור יורה דעה סימן רפ"ג, ורבי יוסף קארו בשלחן ערוך יורה דעה, סימן רפ"ג, סעיף ה'. ובסדר זה סידר רבינו שמעון הדרשן את רמזיו בילקוט שמעוני, אלא שהקדים את אסתר לדניאל.

פסוקים
בחרתי למנות את הפסוקים בתורה נביאים וכתובים הוצאת קורן, ששנים מתוך שלשת מגיהיהם היו מורי בבית הספר לספרנות בשנים תשכ"ג ותשכ"ה - המלומדים ר' דניאל גולדשמידט ור' אברהם מאיר הברמן זכרונם לברכה. בהוצאה זאת ישנם בתורה מאה חמישים וארבעה סדרים.

החלוקות היהודיות של חמשה חומשי תורה הן פרשיות פתוחות סתומות ופותחות,3 סדרות,4 סדרים ופסוקים.
אני ספרתי את הפרשיות בתורה נביאים וכתובים הוצאת קורן. וּכְשֶׁלִּמַּדְתִּי נביאים למדנו פרשה פרשה. אבל אי אפשר למנות את הפסוקים בתוך כל הפרשיות, כי יש מקומות שיש בהם פיסקא באמצע פסוק - הפרשה פותחת באמצע הפסוק או הפרשה מסתיימת באמצע הפסוק.

ר' משה אליעזר פוזנא מנה בתורה את הפסוקים בתוך הסדרות. 5
אני בחרתי למנות את הפסוקים בתוך הסדרים, שהם "הפרקים שלנו הידועים לנו מפי הקבלה".6 במגילת רות ובמגילת שיר השירים אין חלוקה לסדרים. הפסוקים נספרו בתוך כל המגילה. גם מגילת איכה איננה מחולקת לסדרים. וישנן במגילת איכה חמש קינות. ומספרי הפסוקים שבספרים המודפסים הם נכונים.

בתלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק ששה עשר - כל כתבי, הלכה א' כתוב -
"מאה וארבעים ושבעה מזמורות שכתוב בתהילים
כנגד שנותיו של אבינו יעקב".
פירוש -
עַל-מוּת לַבֵּן הוא מזמור אחד עם לָמָה ה'- מזמור ט' שלנו. וכן בְּהַלֵּל בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל הוא מזמור אחד עם לא לָנוּ - מזמור קי"ג שלנו. ושני הפסוקים המתחילים הַלְלוּ אֶת-ה' שייכים למזמור אָהַבְתִּי - מזמור קי"ד שלנו. ובדרשה "קמ"ז מזמורים יש בתהלים" הסברתי את זה בפירוט. והפסוקים נספרו גם בתוך המזמורים שלנו.

ראשי סדרים
בתורה ישנם עשרה סדרים קצרים שיש בהם ח"י פסוקים או פחות, ואלו הם -
סדר ו' בבראשית ובו ארבעה עשר פסוקים, וסדר י"ג בבראשית ובו ששה עשר פסוקים, וסדר י"ז בבראשית ובו ח"י פסוקים, וסדר כ"ב בבראשית ובו ח"י פסוקים, וסדר ה' בויקרא ובו שלשה עשר פסוקים, וסדר י' בבמדבר ובו שבעה פסוקים, וסדר כ"א בבמדבר ובו תשעה פסוקים, וסדר כ"ו בבמדבר ובו ששה עשר פסוקים, וסדר ח"י בדברים ובו שנים עשר פסוקים.
וישנם בתורה חמשה סדרים ובהם שבעים פסוקים או יותר, והם -
סדר מ' בבראשית ובו שבעים ושנים פסוקים, וסדר כ"ה בשמות ובו שבעים פסוקים, וסדר כ"ו בשמות ובו שמונים ושנים פסוקים, וסדר ב' בויקרא ובו שבעים ושנים פסוקים, וסדר כ"ב בדברים ובו שבעים ושבעה פסוקים.

בנביאים אין סדרים קצרים, ויש בהם שלשה סדרים שיש בהם יותר משבעים פסוקים, ואלו הם -
סדר ט' ביהושע ובו שבעים ושבעה פסוקים, וסדר א' בישעיה ובו שמונים ואחד פסוקים, וסדר א' בתחילת תרי עשר בהושע ובו שבעים וארבעה פסוקים.

סדרי הנביאים ארוכים, בדרך כלל, מסדרי התורה. אורך סדר ממוצע בתורה7 הוא כשלשים ושמונה פסוקים, ואורך סדר ממוצע בנביאים הוא כארבעים וחמישה וחצי פסוקים.

ונראה לי שהאריכו את סדר כ"ה בשמות ואת סדר ב' בויקרא ואת סדר כ"ב בדברים ואת סדר א' בישעיה ובתרי עשר כדי למעט בגנותן של ישראל. בסדר כ"ה בשמות מתואר מעשה העגל, ובסדר ב' בויקרא ישנן חמישים ושלש לשונות חטא, ובסדר כ"ב בדברים נמצאת התוכחה וגם סדר א' בישעיה וסדר א' בתרי עשר הם דברי תוכחות.
והאריכו את סדר מ' בבראשית וסדר כ"ו בשמות וסדר ט' ביהושע כי הענין בהם מעט. סדר מ' בבראשית כולל רשימת שֵׁמות, וסדר כ"ו בשמות הוא חזרה על מה שידוע מסדרות תרומה ותצוה, וסדר ט' ביהושע הוא רשימת ערים. וְקִצְּרוּ את הסדרים כשהענין בהם רב.

כי הסדרים פותחים בהתחלת ענין חשוב או בפסוק טוב שיש ללמוד אותו ולזכור אותו ולשנן אותו ולדרוש אותו בצבור. 8
אי סדרים
בתוכנה זאת מִסְפּוּר הפסוקים בפרקים הוא זה הכתוב בתורה נביאים וכתובים הוצאת קורן. ויש מהדורות בהן מִסְפּוּר הפסוקים שונה בספר בראשית ובספר עזרא.

ספר בראשית

הפסוק פותח סדר ופסוק פרק ופסוק בהוצאת קורן פרק ופסוק במהדורת לעטעריס
וַיַּשְׁכֵּם לָבָן בַּבּקֶר סדר כ"ט פסוק נ"ג פרק ל"א פסוק נ"ה פרק ל"ב פסוק א'
וְיַעֲקב הָלַךְ לְדַרְכּו סדר כ"ט פסוק נ"ד פרק ל"ב פסוק א' פרק ל"ב פסוק 2
וַיּאמֶר יַעֲקב סדר כ"ט פסוק נ"ה פרק ל"ב פסוק ב' פרק ל"ב פסוק 3
וַיִּשְׁלַח יַעֲקב מַלְאָכִים סדר ל' פסוק א' פרק ל"ב פסוק ג' פרק ל"ב פסוק 4
וַיְצַו אתָם לֵאמר סדר ל' פסוק ב' פרק ל"ב פסוק ד' פרק ל"ב פסוק ה'
וַיְהִי-לִי סדר ל' פסוק ג' פרק ל"ב פסוק ה' פרק ל"ב פסוק 6
וַיָּשֻׁבוּ הַמַּלְאָכִים סדר ל' פסוק ד' פרק ל"ב פסוק ו' פרק ל"ב פסוק 7
וַיִּירָא יַעֲקב מְאד סדר ל' פסוק ה' פרק ל"ב פסוק ז' פרק ל"ב פסוק 8
וַיּאמֶר
אִם-יָבוא עֵשָׂו
סדר ל' פסוק ו' פרק ל"ב פסוק ח' פרק ל"ב פסוק 9
וַיּאמֶר יַעֲקב סדר ל' פסוק ז' פרק ל"ב פסוק ט' פרק ל"ב פסוק י'
קָטנְתִּי מִכּל הַחֲסָדִים סדר ל' פסוק ח' פרק ל"ב פסוק י' פרק ל"ב פסוק 11
הַצִּילֵנִי נָא סדר ל' פסוק ט' פרק ל"ב פסוק י"א פרק ל"ב פסוק 12
וְאַתָּה אָמַרְתָּ סדר ל' פסוק י' פרק ל"ב פסוק י"ב פרק ל"ב פסוק 13
וַיָּלֶן שָׁם סדר ל' פסוק י"א פרק ל"ב פסוק י"ג פרק ל"ב פסוק 14
עִזִּים מָאתַיִם סדר ל' פסוק י"ב פרק ל"ב פסוק י"ד פרק ל"ב פסוק ט"ו
גְּמַלִּים מֵינִיקות סדר ל' פסוק י"ג פרק ל"ב פסוק ט"ו פרק ל"ב פסוק 16
וַיִּתֵּן בְּיַד-עֲבָדָיו סדר ל' פסוק י"ד פרק ל"ב פסוק ט"ז פרק ל"ב פסוק 17
וַיְצַו אֶת-הָרִאשׁון סדר ל' פסוק ט"ו פרק ל"ב פסוק י"ז פרק ל"ב פסוק 18
וְאָמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיַעֲקב סדר ל' פסוק ט"ז פרק ל"ב פסוק י"ח פרק ל"ב פסוק 19
וַיְצַו
גַּם אֶת-הַשֵּׁנִי
סדר ל' פסוק י"ז פרק ל"ב פסוק י"ט פרק ל"ב פסוק כ'
וַאֲמַרְתֶּם סדר ל' פסוק י"ח פרק ל"ב פסוק כ' פרק ל"ב פסוק 21
וַתַּעֲבר הַמִּנְחָה סדר ל' פסוק י"ט פרק ל"ב פסוק כ"א פרק ל"ב פסוק 22
וַיָּקָם בַּלַּיְלָה הוּא סדר ל' פסוק כ' פרק ל"ב פסוק כ"ב פרק ל"ב פסוק 23
וַיִּקָּחֵם סדר ל' פסוק כ"א פרק ל"ב פסוק כ"ג פרק ל"ב פסוק 24
וַיִּוָּתֵר יַעֲקב לְבַדּו סדר ל' פסוק כ"ב פרק ל"ב פסוק כ"ד פרק ל"ב פסוק כ"ה
וַיַּרְא סדר ל' פסוק כ"ג פרק ל"ב פסוק כ"ה פרק ל"ב פסוק 26
וַיּאמֶר שַׁלְּחֵנִי סדר ל' פסוק כ"ד פרק ל"ב פסוק כ"ו פרק ל"ב פסוק 27
וַיּאמֶר אֵלָיו סדר ל' פסוק כ"ה פרק ל"ב פסוק כ"ז פרק ל"ב פסוק28
וַיּאמֶר
לא יַעֲקב
יֵאָמֵר עוד שִׁמְךָ
סדר ל' פסוק כ"ו פרק ל"ב פסוק כ"ח פרק ל"ב פסוק 29
וַיִּשְׁאַל יַעֲקב סדר ל' פסוק כ"ז פרק ל"ב פסוק כ"ט פרק ל"ב פסוק ל'
וַיִּקְרָא יַעֲקב סדר ל' פסוק כ"ח פרק ל"ב פסוק ל' פרק ל"ב פסוק 31
וַיִּזְרַח-לו הַשֶּׁמֶשׁ סדר ל' פסוק כ"ט פרק ל"ב פסוק ל"א פרק ל"ב פסוק 32
עַל-כֵּן סדר ל' פסוק ל' פרק ל"ב פסוק ל"ב פרק ל"ב פסוק 33

ספר עזרא

הפסוק פותח סדר ופסוק פרק ופסוק בהוצאת קורן פרק ופסוק במהדורת לעטעריס
מִלְּבַד עזרא, סדר ז', פסוק ע"ב נחמיה, פרק ז', פסוק ס"ז נחמיה, פרק ז', פסוק 67
סוּסֵיהֶם --------------------- כתוב בהערה נחמיה, פרק ז', פסוק 68
גְּמַלִּים עזרא, סדר ז', פסוק ע"ג נחמיה, פרק ז', פסוק ס"ח נחמיה, פרק ז', פסוק 69
וּמִקְצָת עזרא, סדר ז', פסוק ע"ד נחמיה, פרק ז', פסוק ס"ט נחמיה, פרק ז', פסוק ע'
וּמֵרָאשֵׁי הָאָבוֹת עזרא, סדר ז', פסוק ע"ה נחמיה, פרק ז', פסוק ע' נחמיה, פרק ז', פסוק 71
וַאֲשֶׁר נָתְנוּ עזרא, סדר ז', פסוק ע"ו נחמיה, פרק ז', פסוק ע"א נחמיה, פרק ז', פסוק 72
וַיֵּשְׁבוּ הַכֹּהֲנִים עזרא, סדר ז', פסוק ע"ז נחמיה, פרק ז', פסוק ע"ב נחמיה, פרק ז', פסוק 73

חכמת סופרים
בחלוקות היהודיות של המקרא ישנה חכמה רבה, כי בהרבה מקומות יש קשר בין מספר החלוקה היהודית לתוכן החלוקה היהודית. למשל -

הַפָּרָשָׁה התשעים ואחת בספר בראשית היא ברכת יעקב ליוסף.9 ויוסף הצדיק נולד כשיעקב אבינו היה בן תשעים ואחת.10

בסדר ח"י בספר במדבר ישנם שני פסוקים רצופים המסתיימים וָחָי: והם -
וַיּאמֶר ה'
אֶל-משֶׁה
עֲשֵׂה לְךָ
שָׂרָף
וְשִׂים אתו
עַל-נֵס
וְהָיָה כָּל-הַנָּשׁוּךְ
וְרָאָה אתו
וָחָי:11
וַיַּעַשׂ משֶׁה
נְחַשׁ נְחשֶׁת
וַיְשִׂמֵהוּ עַל-הַנֵּס
וְהָיָה
אִם-נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ
אֶת-אִישׁ
וְהִבִּיט
אֶל-נְחַשׁ הַנְּחשֶׁת
וָחָי:
ובמסכת שבת, פרק חמישי - במה בהמה, דף נ"ה, עמוד א' כתוב -
"וַיּאמֶר ה'
אֵלָו12
עֲבר
בְּתוךְ הָעִיר
בְּתוךְ יְרוּשָׁלִָם
וְהִתְוִיתָ תָּו
עַל-מִצְחות הָאֲנָשִׁים
הַנֶּאֱנָחִים וְהַנֶּאֱנָקִים
עַל כָּל-הַתּועֵבות
הַנַּעֲשׂות בְּתוכָהּ: וגו'
אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל
לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו
שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה
וכו'
ומאי שנא תיו ?
אמר רב
תיו תחיה
וכו'
וריש לקיש אמר
תיו סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא
דאמר רבי חנינא
חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
רבי שמואל בר נחמני [אמר]
אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו".
הפסוק וְהִתְוִיתָ תָּו כתוב בספר יחזקאל, סדר ד', פסוק כ"ב. והאות תיו היא האות העשרים ושתים באלף בית.
שׁוּבוּ לְבִצָּרון 13
אֲסִירֵי הַתִּקְוָה
גַּם-הַיּום 14
מַגִּיד מִשְׁנֶה
אָשִׁיב לָךְ:
כִּי-דָרַכְתִּי לִי
יְהוּדָה
קֶשֶׁת
מִלֵּאתִי אֶפְרַיִם
וְעורַרְתִּי בָנַיִךְ
צִיּון
עַל-בָּנַיִךְ יָוָן
וְשַׂמְתִּיךְ
כְּחֶרֶב גִּבּור:
וה'
עֲלֵיהֶם יֵרָאֶה
וְיָצָא כַבָּרָק
חִצּו
ואד' א'
בַּשּׁופָר יִתְקָע
וְהָלַךְ
בְּסַעֲרות תֵּימָן:
ה' צ'
יָגֵן עֲלֵיהֶם
כֵּן תָּגֵן עַל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בִּשְׁלומֶךָ:15

אני טוביה בן לַאדונִי אבי מורי ורבי ר' מנחם אריאל זכרונו לברכה לחיי העולם הבא כתבתי הקדמה זאת לתוכנה "התנ"ך שלנו" של בני בצלאל נרו יאיר. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי ומפי זרע זרעי עד עולם.
ברוך הַנּתֵן לַיָּעֵף כח
ולאין אונים
עצמה ירבה:

הערות:1. א"ר ברכיה הכהן ברבי. מדרש רבה על ספר במדבר ומגילת רות, עם הפירושים מתנות כהונה, אסיפת אמרים. פרשה י"ד, אות י"ג. ירושלים, לוין-אפשטין. דף קי"ג, עמוד ב':
2. וכמשמרות נטועים. קהלת, פרשה ג', סדר ד', פסוק נ"ג. כתובים, הוצאת קורן, עמוד קפ"ד:
3. פרשיות פותחות. חמש הפרשיות שבתחילת החומשים. הן אינן פרשיות פתוחות וגם לא פרשיות סתומות:
4. סדרות. פרשות השבוע:
5. ר' משה אליעזר פוזנא מנה. חמשה חומשי תורה, עם ההפטרות לכל השנה ולימים טובים וחמש מגילות ... ע"פ ר' וואלף היידנהיים ז"ל. החלוקה על פי מסורת חז"ל... נערך ונסדר ע"י ר' משה אליעזר פוזנא. לונדון, תשמ"ט (מעבר לשער תשנ"א). [בחמש מגילות הוא מנה את הפסוקים בתוך הסדרים]:
6. והרי הם והם הפרקים שלנו הידועים לנו מפי הקבלה. הסכמת הרב צבי פסח פראנק זצ"ל לתנ"ך הוצאת קורן. נדפסה על המעטפת של תיקון קוראים לבעל קריאה, לגבאי ביהכ"נ, לבר-מצוה. חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. הוצאת קורן ירושלים. ה'תשמ"ה:
7. אורך סדר ממוצע בתורה... ואורך סדר ממוצע בנביאים. אי אפשר לדבר על אורך סדר ממוצע בכתובים בגלל הפיזור הגדול של הנתונים. אורך סדר ממוצע בספר תהלים הוא מאה שלושים ושלושה פסוקים, ואורך סדר ממוצע במגילת אסתר הוא שלושים ושלושה ושתי חמישיות פסוקים:
8. בפסוק. או פסוקים:
9. ברכת יעקב ליוסף. בראשית, סדרת ויחי, כל פרשה צ"א, סדר מ"ג, פסוקים כ"ב-כ"ו. תורה, הוצאת קורן, עמוד ע"ח:
10. כשיעקב אבינו היה בן תשעים ואחת. פירוש רש"י, דבור המתחיל וַיִּגְוַע יִצְחָק (בראשית, סדרת וישלח, פרשה ס"ט, סדר ל"ב, פסוק כ"א. תורה, הוצאת קורן, עמוד נ"ד):
11. וראה אתו וחי. במדבר, סדרת חוקת, פרשה ק"ג, סדר ח"י, פסוקים כ"ד -כ"ה. תורה, הוצאת קורן, עמוד רמ"ב:
12. ויאמר ה' אליו. יחזקאל, תחילת פרשה ל"א, סדר ד', פסוק כ"ב. נביאים, הוצאת קורן, עמוד תס"ב:
13. שובו לבצרון. פירוש רש"י - "לכחכם ולכבודכם". תרי עשר, זכריה, פרשה ל', סדר י"ט, פסוקים י"ג-ט"ז. נביאים, הוצאת קורן, עמוד תקפ"א:
14. גַּם-הַיּום
מַגִּיד מִשְׁנֶה. פירוש רש"י - "מה ששכחת את משנה התורה הזאת:" (מסכת סנהדרין, פרק שני -כהן גדול, דף כ"ב, עמוד א'):
15. כן תגן על עמך ישראל בשלומך. מחזור רנת ישראל לראש השנה, נוסח אשכנז. ערוך ומסודר ומבואר בידי ר' שלמה טל. אלון שבות, יד שפירא, ה' תשמ"א. מוסף לראש השנה. תפלת תשע. [ברכה] ו' - שופרות. פסוקי שופרות. עמוד 220