בחינת בגרות בתנ"ך מ"ד

קיץ תשס"ו, שאלון 002211

נספח: "מקראות גדולות": תהלים, ל'

פרק ראשון - פרק שלא נלמד - נספח: תהלים, מזמור ל'

עיין בנספח ובמפרשיו, וענה על כל השאלות 1-5 (לכל שאלה - 4 נקודות)

שאלה 1

עיין במזמור כולו.
במזמור זה דוד מודה לה' על שהציל אותו מארבעה מצבים קשים.
כתוב מה הם ארבעת המצבים האלה. בסס את דבריו על הכתוב.

שאלה 2

עיין בפסוקים ה'-ו', ובפירוש רש"י לפסוקים אלה.
א. "כי רגע באפו"
"חיים ברצונו" (פסוק ו').
לפי רש"י, בפסוק זה מתוארים מצבים הפוכים.
הסבר מה הם מצבים אלה, ומהו השבח שהמתפלל רוצה להביע באמצעותם.
ב. (1) במה חורג פסוק ה' מפסוקים ב'-י"א?
(2) לפי רש"י, הסבר מהו הקשר בין פסוק ו' לפסוק ה'.

שאלה 3

עיין בפסוקים ז'-ח', ובפירוש רש"י לפסוק ז'.
בפסוקים אלה מתואר שינוי בתפיסת עולמו של המתפלל.
מהו השינוי שחל בתפיסתו, לפי פסוקים אלה?
הסבר מה גרם לשינוי זה.

שאלה 4

עיין בפסוקים ט-י'.
א. מהי הבקשה של המתפלל מה' בפסוקים אלה, ועל איזה טיעון היא מתבססת?
היעזר באחד הפרשנים שלפניך.
ב. הפרשנים מציינים שהקריאה אל ה' בפסוקים אלה הייתה בעבר.
מה מביא אותם לומר כך? ענה לאחר עיון במזמור כולו.

שאלה 5

עיין בפסוק י"ג, ובפירוש ראב"ע לפסוק זה.
א. מהו סדר המילים בפסוק לפי פירושו של ראב"ע, ומהו לדעתו הרעיון שמובע בפסוק?
ב. עיין בפסוק ה', ובפירוש ראב"ע לפסוק זה.
במה הרעיון שבפסוק ה' דומה לרעיון שבפסוק י"ג?

פרק שני - תורה

בפרק זה עליך לענות על חמש מהשאלות 6-12, מהן לפחות על שאלה אחת מספר דברים (שאלות 11-12) (לכל שאלה - 8 נקודות)

שאלה 6

עיין בבראשית ד', א'-ח'.
א. "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה" (פסוקים ד'-ה').
הסבר מדוע שעה ה' אל מנחת הבל, ולא שעה אל מנחת קין. הוכח את דבריו מן הכתוב.
ב. עיין בפסוק ח'.
מהו הקושי בפסוק?
כתוב כיצד אפשר ליישב את הקושי לפי אחד הפרשנים שלמדת.

שאלה 7

עיין בבראשית כ"ב, א'-ב'.
א. "והאלקים נסה את אברהם" (פסוק א')
מהי הבעיה האמונית המתעוררת בדברים אלה?
הבא שתי דרכים ליישב את הבעיה.
ב. (1) "ויהי אחר הדברים האלה" (פסוק א').
לאילו "דברים" מתכוון הכתוב?
(2) "קח נא את בנך... את יצחק" (פסוק ב').
רש"י מקשה, מדוע לא אמר ה' בפנייתו לאברהם רק "את יצחק"?
כתוב כיצד אפשר ליישב את הקושי.

שאלה 8

עיין בבראשית, כ"ז, א'-י', ובפירוש רמב"ן שלפניך (לפסוק ד' ולפסוק ז')
(ד) בעבור תברכך נפשי -
היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ, ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים כי הוא הבכור: ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר, כי איך היה יצחק עובר את פי ה' והיא לא תצלח. והנה מתחלה לא הגידה לו דרך מוסר וצניעות, כי ותלך לדרוש את ה', שהלכה בלא רשות יצחק, או שאמרה "אין אנכי צריכה להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי", ועתה לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי מאת ה' טרם לדתי" כי אמרה, באהבתו אותו לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים, והיא ידעה כי בסבת זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה. או הם סבות מאת ה' כדי שיתברך יעקב, וגם עשו בברכת החרב, ולו לבדו נתכנו עלילות:

(ז) ואברככה לפני ה' לפני מותי -
לא נזכר בכל הפרשה לפני ה', רק במקום הזה, כי אמרה לו אמו הברכה לפני ה' תהיה, ברוח הקדש, ואם יתברך בה עשו אחיך תתקיים בו בזרעו לעולם, ואין לך עמידה לפניו:
א. בפרק כ"ה (פסוקים כ"ב-כ"ג) מסופר שרבקה הלכה לדרוש את ה'.
(1) לפי רמב"ן, מדוע לא סיפרה רבקה ליצחק מיד את הנבואה שקיבלה כאשר הלכה לדרוש את ה'?
(2) לפי רמב"ן, מדוע לא סיפרה זאת ליצחק, כאשר ראתה שהוא עומד לברך את עשיו?

ב. עיין בפסוק ד' ובפסוק ז'.
בדברי רבקה ליעקב (פסוק ז') היא מוסיפה על דבריו של יצחק לעשיו (פסוק ד').
ציין מה היא מוסיפה, והסבר שינוי זה לפי רמב"ן.

שאלה 9

עיין בבראשית כ"ח, א'-י"ג.
א. עיין בפסוקים א'-י'.
מדוע חוזרת התורה בפסוק י' על מה שנאמר בפסוק ה'?
ב. עיין בפסוקים י"ב-י"ג, וכן בפירוש רמב"ן שלפניך.
(יב) והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו -
הראהו בחלום הנבואה כי כל הנעשה בארץ נעשה על ידי המלאכים והכל בגזרת עליון עליהם, כי מלאכי אלוהים אשר שלח ה' להתהלך בארץ לא יעשו קטנה או גדולה עד שובם להתיצב על אדון כל הארץ לאמר לפניו התהלכנו בארץ והנה יושבת בשלוה או מלאה חרב ודם, והוא יצווה עליהם לשוב לרדת בארץ ולעשות דברו: והראהו כי הוא יתברך נצב על הסלם ומבטיחו ליעקב בהבטחה גדולה, להודיע שהוא לא יהיה ביד המלאכים אבל יהיה חלק ה' ויהיה עמו תמיד, כמו שאמר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כי מעלתו גדולה משאר הצדיקים שנאמר בהם (תהלים צא יא): כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך: ועל דעת רבי אליעזר הגדול הייתה זאת המראה כענין בין הבתרים לאברם, כי הראהו ממשלת ארבע מלכויות ומעלתם וירידתם, וזה טעם "מלאכי אלוהים" כמו שנאמר בדניאל (י כ, יג): שר מלכות יון, ושר מלכות פרס, והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם וישמרנו ויצילנו מידם. אמרו (שם בפדר"א) הראה לו הקב"ה ארבע מלכויות מושלן ואבדן, הראהו שר מלכות בבל עולה שבעים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות מדי עולה חמישים ושנים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד, אמר לו יעקב אך אל שאול תורד (ישעיה יד טו), אמר לו הקב"ה אם תגביה כנשר וגו'
לפי רמב"ן, מה הן שתי הדרכים לבאר את המשמעות הסמלית של המראה המתואר בפסוק י"ב?

שאלה 10

א.
עיין בבראשית, מ"ב, א'-י'.
(1) עיין בפסוקים א'-ו'
לפי רש"י, בני יעקב ירדו למצרים מתוך חרטה על מכירת יוסף.
כיצד לומד רש"י את דבריו מלשון הכתוב?
(2) "ויאמר אלהם מרגלים אתם" (פסוק ט')
רמב"ן: "העלילה הזאת יצטרך להיות בה טעם.. כי מה עשו להיות אומר להם ככה".
על מה התבססה עלילה זו?
ב. התנהגותו של יוסף כלפי אחיו במצרים מעוררת כמה תהיות.
ציין שתי בעיות (מלבד אלה הנזכרות בסעיף א), העלות מתיאור התנהגותו של יוסף.
הבא הסבר אחד להתנהגותו.

שים לב! עליך לענות לפחות על אחת מהשאלות 11-12

שאלה 11

עיין בדברים, א', כ"ב-כ"ח.
א. על בקשת העם לשלוח מרגלים אומר משה: "וייטב בעיני הדבר" (פסוק כ"ג)
כיצד אפשר להסביר את דברי משה לאור תוצאות השליחות של המרגלים? ענה לפי אחד הפרשנים שלמדת.
ב. כיצד אפשר להסביר את מסקנת העם שבפסוק כ"ח, על אף הנאמר בפסוק כ"ה?
ישב את הקושי לפי שתי דברים שלמדת.

שאלה 12

עיין בדברים ד', ה'-י'.
א. עיין בפסוק ט'.
יש פרשנים (רמב"ן) הקושרים את הנאמר בפסוק ט' עם הנאמר בפסוק י', ויש פרשנים (רש"י) הקושרים את פסוק ט' עם הנאמר בפסוק ח'.
לפי דברי רמב"ן, מה נכלל בדברי התורה שבפוסק ט'? פרט.
ב. רמב"ן לפסוקים ו'-ח':
"בחוקים ובמשפטים תועלות גדולות".
ציין שתי "תועלות גדולות" שיש לחוקים ולמשפטים בפסוקים אלה, לפי רמב"ן.


פרק שלישי - נביאים וכתובים (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על חמש מהשאלות 13-20, מהן לפחות על שאלה אחת מספר ישעיה (שאלות 19-20). (לכל שאלה 8 נקודות)

שאלה 13

עיין במלכים א, פרק ט"ו, כ"ה - פרק ט"ז,ז'.
א. עיין בפרק ט"ז, א'-ז', ובישעיה, פרק א', א'-ט'.
(1) מהי חומרת החטא של בעשא לפי נבואת יהוא בן חנני, ומהי ההאשמה הדומה בתוכחת ישעיהו?
(2) במה שונה העונש המובטח לישראל על ידי ישעיהו מהעונש המובטח לבעשא?
ב. על הכתוב "ועל אשר הכה אתו" (פרק ט"ז, פסוק ז') כותב מצודת דוד:
"...מכל מקום בעשא לא עשאו לקיים דבר ה' כי אם עשה לשבת על כיסא המלוכה מבלי יימצא מערער עליו".
מהי הסתירה לכאורה בין האמור בפסוקנו ובין האמור בפרק ט"ו, פסוק כ"ט, וכיצד מצודת דוד מיישב אותה בדבריו?

שאלה 14

עיין במלכים ב, פרק י"ח, א'-ל"ה.
א. עיין בפסוקים א'-כ"ב.
לשם מה מזכיר רבשקה את הסרת הבמות על ידי חזקיהו בפסוק כ"ב?
האם הוא צדק בדבריו? הוכח את דבריו מהנאמר בפסוקים א'-ו'.
ב. עיין בפסוקים כ"ח-ל"ה.
(1) איזו טענה של חזקיהו דוחה רבשקה בדבריו, וכיצד הוא דוחה אותה?
(2) איזו ארץ מכונה "ארץ זית יצהר ודבש" (פסוק ל"ב), ולשם מה היא מכונה כך?

שאלה 15

עיין ביחזקאל, י"ג, א'-י'.
א. עיין בפסוקים א'-ז'.
(1) במה מאשים יחזקאל את "נביאי ישראל" בקטע זה, ומהי ההאשמה המיוחדת בפסוק ה'?
(2) " וְיִחֲלוּ לְקַיֵּם דָּבָר" (פסוק ו')
על מי מדבר יחזקאל בדברים אלה, ומהי משמעות דבריו?
ב. " וְהוּא בּנֶה חַיִץ וְהִנָּם טָחִים אתו תָּפֵל" (פסוק י').
באר דימוי זה, והסבר את משמעותו.

שאלה 16

עיין בעמוס, פרק ד'
א. מצודת דוד לפסוק ד' כותב:
"'בואו בית אל' - היא דרך גיזום (הגזמה), כאומר לבן בליעל עשה כחפצך ותראה מה יקרה לך באחרית הימים".
איזו בעיה המתעוררת מפסוקים ד'-ה' מיישב מצודת דוד בפירושו, וכיצד הוא מיישב אותו?
ב. עיין בפסוקים ו'-י"א.
בקטע זה נזכרים עונשים אחדים שה' מביא על ישראל.
מה הם שני סוגי העונשים שיש בקטע?
מהי המטרה המשותפת של כל העונשים הנזכרים בקטע? הוכח את דבריך מהכתוב.

שאלה 17

עיין בתהלים, מזמור ח'.
א. במזמור זה מתאר המתפלל את יחסו המיוחד של ה' כלפי האדם.
ציין שני תחומים שבהם בא יחס זה לידי ביטוי, והסבר במה הוא בא לידי ביטוי בכל תחום.
בסס את דבריו על הכתוב.
ב. גם במזמור זה (פסוק ד') וגם בדברים (ד', י"ט) נזכרת ההסתכלות בשמים.
מהו ההבדל בין ההסתכלות בשמים הנזכרת בתהלים ובין ההסתכלות בשמים הנזכרת בדברים?

שאלה 18

א.
במקומות רבים בספרו מציין קהלת את מסקנתו שהכול הבל.
עיין בקהלת, פרק א', א'-י"א.
מה מביא אותו למסקנה זו בקטע זה?
ב. - "דברתי אני עם לבי" (פרק א', פסוק ט"ז)
- "אמרתי אני בלבי" (פרק ג', פסוק י"ז)
בפסוקים אלה מתוארים ניסיונות שונים של קהלת למצוא תשובה לתהיותיו.
מהו הניסיון המתואר בכל פסוק, ומהי מסקנת קהלת מכל ניסיון?

שאלה 19

עיין בישעיה, פרק ב', א'-ח'.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
מה ישתנה אצל הגויים באחרית הימים? ציין שלושה דברים.
ב. עיין בפסוק ו'.
(1) באר את האמירה "כי נטשתה עמך בית יעקב", וכתוב למי היא מופנית.
(2) באר את תוכחת הנביא: "כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו".
הסבר כיצד תוכחה זו מתקשרת לנאמר בתחילת הפסוק.

שאלה 20

עיין בישעיה, פרק י', ה'-י"ט.
א. עיין בפסוקים ה'-י"א.
איזה קושי מעוררת הענשתו של מלך אשור?
מה בהשקפת אשור מיישב קושי זה?
ב. עיין בפסוקים ט"ז-י"ט.
מהו העונש המובטח לאשור בפסוקים אלה?
צטט שניים מהדימויים שמביא הנביא בפסוקים אלה כדי לתאר את העונש, ובאר את כוונתם.