בחינת בגרות בתנ"ך,
ממ"ד הנתיב העיוני

2 יחידות לימוד לכיתה י"א ולכיתה י"ב
שאלון מספר 002211


פרק ראשון - פרק שלא נלמד (40 נקודות)


בפרק זה עליך לענות על שאלה 1 (חובה) ועל שלוש מהשאלות 5-2 (לכל שאלה 10 נקודות)

עיין בנספח: ירמיה, י"ח, א'-י"ז

שאלה 1
(חובה)
עיין בקטע כולו.
א. בקטע זה אפשר להבחין בשלושה חלקים: א'-י'; י"א-י"ב; י"ג-י"ז.
תן כותרת לכל חלק.
ב. עיין בפסוקים ה'-י', וברד"ק בקטע המסומן לפני פסוק ג'. במה באות לידי ביטוי ההשגחה והיכולת של ה' בפסוקים ה'-י'?
תשובה


ענה על שלוש מהשאלות 5-2.

שאלה 2

עיין בפסוקים ז'-י"ב.
המילה "רעה" חוזרת בקטע כמה פעמים בשתי משמעויות.
א. מה הן שתי המשמעויות? הבא דוגמה אחת מלשון הכתוב בפסוקים ט'-י"ב לכל אחת מן
המשמעויות.
ב. "וישב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו" (פסוק ח').
עיין בשלושת הפירושים שלפניך, וכתוב לפי איזו מהמשמעויות של המילה "רעה" (שציינת
בסעיף א) מפרש כל אחד מהם את המילה "מרעתו".
(1) מצודת דוד: " 'ושב' - כאשר שב הגוי ההוא מהרעה אשר בעבורה גזרתי עליו האבדון."
(2) מלבי"ם: " 'ושב מרעתו אשר דברתי עליו' - רצונו לומר הגם שישוב רק מסיבת יראת העונש... שגזרתי, בכל זאת תועיל התשובה..."
(3) יש מפרשים שאומרים שמקרא זה הוא מסורס, ושיעור הכתוב הוא: "ושב הגוי ההוא אשר דיברתי עליו, מרעתו".
תשובה


שאלה 3
א. עיין בפסוקים ז'-י', ובדברי הגמרא שלפניך:
"אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה, אפילו על תנאי, לא חזר בו" (ברכות, ז' ע"א)
מה הם שני המצבים שבהם עוסקים פסוקים אלו? ציין איזה משני המצבים עומד לכאורה
בסתירה עם דברי הגמרא, ומהי הסתירה.
ב. עיין ברד"ק לפסוק ט', בקטע המסומן.
כיצד רד"ק מיישב את הסתירה לכאורה שציינת בסעיף א?
תשובה


שאלה 4
עיין בפסוק י"א.
א. מהר"י קרא: "אף על פי שאני יוצר עליכם רעה... אף על פי כן שובו... איש מדרכו הרעה... גם אני אנחם על הרעה שדיברתי לעשות..."
(1) לפי מהר"י קרא, לאיזה מהמצבים הנזכרים בפסוקים הקודמים שבקטע מתאימים
דברי הנביא בפסוקנו? נמק את דבריך.
(2) על הנאמר בפסוק מוסיף מהר"י קרא את המילים המודגשות. הסבר מדוע.
ב. עיין בפסוק י"א ובפסוקים י"ג-י"ז
בפסוקים אלה מדבר הנביא עם ישראל בשם ה'.
מהו השוני בין קריאת הנביא לישראל שבפסוק י"א, לבין דבריו אליהם שבפסוקים י"ג-י"ז?
לפי פסוק י"ב, כיצד אפשר להסביר את השינוי שחל בדברי הנביא?
תשובה

שאלה 5 א. מהו המשל שבפסוק י"ד על פי מצודת דוד, ומהי התוכחה לישראל על פי משל זה?
ב. עיין בירמיה, ב', י'-י"ג.
מהו המשותף לתוכחה בשני המקומות, מבחינת התוכן?
ציין דבר אחד המשותף לשני המקומות מבחינת הסגנון. בסס את דבריך על הכתוב.


פרק שני - יחידה א' (30 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות: שתים מהשאלות 8-6 ועל שתיים מהשאלות 11-9.

ענה על שתיים מהשאלות 8-6. (לכל שאלה 8 נקודות)

שאלה 6

א. מה הן שתי הבקשות של אברהם מה' בעניין סדום?
לאיזו משתי הבקשות מכוונים דברי אברהם "השפט כל הארץ לא יעשה משפט" (פסוק כ"ה)?
נמק את תשובתך.
ב. עיין בפסוקים י"ז-כ"א.
"וה' אמר..." (פסוק י"ז)
"ויאמר ה'..." (פסוק כ')
למי מופנית כל "אמירה", ומה באה כל "אמירה" לנמק?

שאלה 7

א. עיין בבראשית, ל"ז, י"ב-כ'.
לפי פרשנים אחדים, מעשה זה שבו יעקב שולח את יוסף אל האחים, הוא שלב בקיום גזרה
שנאמרה לאברהם בברית בין הבתרים.
מה הגזרה שאליה מכוונים הדברים? הסבר כיצד מעשה זה של יעקב הוא שלב בקיום הגזרה.
ב. עיין בבראשית, מ"ה, ד'-ח'.
על פסוק ה' מעיר ר"י בכור שור:
" 'אל תעצבו' - כי למחיה לכם ולכל העולם שלחני אלקים וגזרת המקום (=ה') היתה... ובזאת ניכר כי הקב"ה חפץ בכם ומגלגל טובות על ידכם."
לפי ר"י בכור שור, על מה מבוססים דברי הניחומים של יוסף לאחיו בפסוק ה', והרי הם מכרו
אותו כדי להרע לו?

שאלה 8

א. בסיפורי יוסף ואחיו מעיר רד"ק:
"למדנו בסיפור הזה כי כשתבוא צרה לאדם ראוי לו לפשפש במעשיו ולבדוק מה היה המעשה הרע שעשה ושיתחרט עליו ויתוודה לפני הא-ל..."
ציין שני מקרים בסיפורי יוסף, שמהם אפשר להסיק את דבריו של רד"ק.
הסבר בכל אחד מהמקרים כיצד אפשר להסיק את דברי רד"ק.
ב. עיין בבראשית, מ"ד, ו'-י'.
פרשנים אחדים מבינים את פסוק י' כאילו בין שני חלקי הפסוק מופיעה המילה "אבל".
מהי הבעיה המתעוררת בפסוק י', וכיצד אפשר לפרש את הפסוק לפי דעתם?
השב לאחר עיון בפסוקים ט'-י'.

ענה על שתיים מהשאלות 11-9. (לכל שאלה 7 נקודות)

שאלה 9

א. עיין במלכים א, י"ט.
לפי רלב"ג, בפסוקים ט"ו-ט"ז יש משום עונש לאליהו על דבריו אל ה'.
מה היה החטא של אליהו בדבריו, ובמה הוא דומה לחטא של ישעיהו (ישעיה, פרק ו')
מהו העונש שניתן לאליהו על פי פסוקים אלה?
ב. עיין בפסוק ט'.
על שאלת ה' לאליהו כותב רד"ק:
"טעם השאלה - תחילת הדברים, לשמוע המענה, כדרך לשון בני אדם, וכן שאלת 'מה לך הים כי תנוס'... 'אי הבל אחיך'..."
איזו הבנה אפשרית של הכתוב רצה רד"ק לשלול? מדוע הוא שולל אותה?

שאלה 10

א. בפרק זה מתנהל ויכוח בין הנביא לבין אחז על בקשת אות מאת ה'. מדוע הנביא מציע לאחז לבקש אות מה', וכיצד מנמק אחז את סירובו?
ב. עיין בפסוקים ט"ז-י"ז.
בפסוקים אלו אפשר לראות גם דברי נחמה וגם דברי פורענות.
מה הם דברי הנחמה שבפסוק ט"ז, ומה הם דברי הפורענות שבפסוק י"ז?
תשובה

שאלה 11

עיין בתהלים, מזמור ט"ו, ומזמור נ', פסוקים ט"ז-כ"ג.
א. ציין שתי התנהגויות של הרשע (המתואר במזמור נ'), שהן מנוגדות להתנהגויות של
הצדיק (המתואר במזמור ט"ו). בסס את דבריך על הפסוקים המתאימים משני המזמורים.
ב. מהו הגמול המובטח להולך בדרך ה' לפי מזמור ט"ו, ומהו הגמול המובטח לו לפי הקטע
במזמור נ'? בסס את דבריך על הכתוב.
תשובה

פרק שלישי - יחידה ד' (30 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 14-12 ועל שתיים מהשאלות
19-15.

ענה על שתיים מהשאלות 14-12. (לכל שאלה 8 נקודות)

שאלה 12

עיין בדברים, ז', א'-ה'.
א. הסבר את האיסורים הנזכרים בקטע זה, שמטרתם להרחיק את ישראל מעבודה זרה.
ב. "כי יסיר את בנך מאחרי..." (פסוק ד').
רש"י: " 'כי יסיר את בנך מאחרי' - בנו של גוי, כשישא את בתך, יסיר את בנך אשר תלד לו בתך, מאחרי."
לפי פירושו של רש"י, מי הוא "בנך", וממי חוששת התורה ש"שיסיר" אותו?
תשובה

שאלה 13
עיין בדברים, פרק ח', י"א-י"ח, ופרק ט', ד'-ז'.
א. מפני אילו תפיסות מוטעות מזהיר משה את ישראל בכל אחד מהמקומות הללו?
כיצד מוכיח משה לישראל את טענתם בכל אחד מהמקומות?
ב. עיין בדברים, ז', י"ז-י"ט.
גם בקטע זה יוצא משה נגד תפיסה מוטעית של ישראל.
במה התפיסה המוטעית של ישראל שבקטע זה שונה מהתפיסות המוטעות שבפרק ח' ובפרק ט'?
תשובה

שאלה 14
עיין בדברים, ט', ח'-כ"א.
א. בקטע זה התורה מדברת במעלתם של לוחות הברית.
ציין שני דברים המבטאים את מעלתם של הלוחות.
הסבר לשם מה מזכיר משה את מעלת הלוחות בדבריו בקטע זה. השב לאחר עיון בקטע כולו.
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ז.
אברבנאל:
"אף על פי שכבר ידע מפי הקב"ה בהר מה שעשו, לא התפעלה [הושפעה] נפשו כל כך, כמו שעשה כאשר ראה העניין בעיניו ושנגע כל כך בנפשו עד שהשליך הלוחות מידיו וישברם לעיניהם, ר"ל שלא רצה לשברם בהר... כי אם לעיניהם כדי להדאיב עוד את נפשם..."
לפי אברבנאל, איזו בעיה מתעוררת למקרא פסוקים י"ב ופסוקים ט"ז-י"ז, וכיצד הוא מיישב
אותה?

ענה על שתיים מהשאלות 19-15, בהתאם לחומר שלמדת (לכל שאלה 7 נקודות)
שים לב: שאלות 17-16: יחזקאל, שאלות 19-18: עמוס.

שאלה 15

עיין בקהלת, א'.
א. "מה יתרון לאדם בכל עמלו..." (פסוק ג')
הסבר את התמיהה שמוצגת בדברים אלו.
כיצד ההתבוננות בתופעות המתוארות בפסוקים ד'-ז' מביאות את קהלת לידי תמיהה זו?
ב. רמב"ן כותב שמפסוק י"ב ואילך - "...החל לפרוט היאך הוא הבל כל עמל האדם".
עיין בפסוקים ט"ז-י"ח וכתוב מהו הדבר שממנו למד קהלת ה"הבל כל עמל האדם", והסבר מדוע הוא הגיע למסקנה זו.
שים לב: אין לצרף שאלה מיחזקאל עם שאלה מעמוס


שאלה 16

עיין ביחזקאל, י"ג, א'-י"ב.
א. עיין בפסוקים א'-ז'.
מדוע קורא הנביא לדברים של "נביאי ישראל" מחזה שווא ומקסם כזב?
בסס את דבריך.
ב. "...איה הטיח אשר טחתם" (פסוק י"ב).
מהי הטענה נגד הנביאים העולה מדברים אלה, ובעקבות מה ייאמרו דברים אלה?

שאלה 17

עיין ביחזקאל, י"ח.
א. עיין בפסוקים א'-י"ח.
מהו עקרון הגמול שעל פיו נוהג הקב"ה, וכיצד הנביא מדגים אותו בקטע זה?
הבא את שתי הדוגמאות.
ב. עיין בפסוקים כ"א-כ"ח.
קרא את דברי הפרשנים לפסוק כ"ד.
רש"י: "פירשו רבותינו במתחרט עליהם."
מהר"י קרא: "... שלא יאמר אדם... שאני בטוח בצדקתי שעשיתי לשעבר [שהיא] תגן על העוונות..."
איזה קושי בפסוק זה רש"י ומהר"י קרא באים ליישב, וכיצד כל אחד מהם מיישב את הקושי?

שאלה 18

עיין בעמוס, ד', ו'-י"ג.
א. בפסוקים אלה נזכרים מעשים שונים שעשה הקב"ה לישראל.
מה היתה מטרת המעשים, והאם הושגה המטרה? הוכח את דבריך מלשון הכתוב.
ב. פסוק י"ב הוא תוצאה של האמור בפסוקים ו'-י"א.
מה יהיה יחסו של ה' לישראל לפי פסוק י"ב, ומה דורש ה' מישראל בפסוק זה?

שאלה 19

עיין בעמוס, ט', ז'-י'.
א. עיין בפסוק ז'.
מהו הרעיון שהנביא מביע בפסוק זה?
ב. בדברי עמוס בפסוקים אלה מעורבים דברי פורענות ודברי נחמה.
מהם דברי הפורענות ולאיזה מאורע הם רומזים?
מה הם דברים הנחמה של הנביא בנוגע לאותו מאורע?


תשובות לדוגמא, שאלון 002213 קיץ תשס 2000תשובה 1
א.
א'-י': משל בית היוצר
י"א-י"ב: התראה לישראל לחזור בתשובה, ותגובת העם.
י"ג-י"ז: חטא ישראל בעבודה זרה ועונש.
ב. ההשגחה באה לידי ביטוי בכך שה' רואה את התנהגות האדם ומתייחס אליה, והיכולת - שה' יכול לעשות לאדם רעה או טובה בהתאם למעשיהם.
תשובה 2
א. 1. - "רעה" - עונש. דוגמה: "הנה אנכי יוצר עליהם רעה" (פסוק י"א).
2. - "רעה" - חטא. דוגמה: "שובו נא איש מדרכו הרעה" (פסוק י"א).
ב. 1. מצודת דוד: רעה = חטא. 2. מלבי"ם: רעה = עונש. 3. מפרשים נוספים: רעה = חטא.
תשובה 3
א. פסוקים ז'-ח' עוסקים בכך שה' רוצה להעניש את החוטאים, אבל חוזר בו כאשר ייטיבו את דרכיהם. בפסוקים ט' י' ה' מתכנן גמול להולכים בדרכיו, וחוזר בו אם הרעו את דרכיהם.
הסתירה לכאורה היא בפסוקים ט'-י'. לפי הכלל של הגמרא שאם אמר הקב"ה לפעול לטובה, דברו יתקיים, ומפסוקנו נראה שאם הגוי יחטא, הגמול הטוב שהובטח יתבטל.
ב. הגמול הטוב יינתן, ואם הגוי יחטא, הטובה תתקיים זמן קצר.
תשובה 4

א. (1) דברי הנביא בפסוקנו מתאימים למתואר בפסוקים ז'-ח'. שני המקומות עוסקים במקרה שה' גזר רע על גוי, הגוי שב מרעתו, וה' סלח לו.
(2) מהר"י קרא מוסיף את המילים "אף על פי" כדי ליישב סתירה בין שני חלקי הפסוק. בתחילת הפסוק נאמר שה' יוצר רע על ישראל, ואחר-כך קורא "שובו". מהר"י קרא מבהיר שאם תהיה תשובה גם הקב"ה יינחם על הרעה.
ב. דברי הנביא בפסוק י"א כוללים קריאה לעם לחזור בתשובה ופותחים תקווה, ובפסוקים י"ג-י"ז הנביא מוכיח את ישראל ומפרט להם את העונשים החמורים, בלי דרך תיקון.
ההסבר לשינוי לפי פסוק י"ב - העם דוחה לחלוטין את הצעת הנביא לחזור בתשובה, ולכן הנביא מבטיח עונשים. תשובה 10
א. ישעיהו מציע לאחז לבקש אות, כי הבין שאינו מאמין לנבואתו.
אחז מסרב בנימוק שאינו רוצה לנסות את ה'.
ב. דברי הנחמה בפסוק ט"ז: פקח בן רמליהו ורצין יעזבו את הארץ בקרוב, לכן אין לחשוש מהם.
דברי הפורענות בפסוק י"ז: מלך אשור יציק ליהודה ויצור עליה. תשובה 11
א. התנהגויות הרשע המנוגדות לאלה של הצדיק :
1. אחד בפה ואחד בלב; צביעות; מעמיד פנים כצדיק.
ביסוס: "מה לך לספר חֻקַּי ותשא בריתי עלי פיך ואתה שנאת מוסר", הניגוד: "ודבר אמת בלבבו" (ט"ו, ב').
2. מדבר לשון הרע, רכילות וכו'.
הביסוס: "פיך שלחת ברעה... באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי" (נ', י"ט-כ').
הניגוד: "לא רגל על לשלו..." (ט"ו, ג').
3. מתחבר עם פושעים והולך בדרכם.
הביסוס: "אם ראית גנב... ועם מנאפים חלקך" (נ', י"ח).
הניגוד: "נבזה בעיניו נמאס" (ט"ו, ד').
ב. במזמור ט"ו הגמול הוא שיוכל להיות בחצרות ה' .
הביסוס: "מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך" (ט"ו, א').
במזמור נ' הגמול הוא שה' יושיע אותו תמיד מצרותיו.
הביסוס: "קראנו בישע אלקים" (נ', כ"ג). תשובה 12
א. - איסור לכרות ברית; - איסור לתת להם חניה חן (רש"י); - איסור להתחתן.
ב. לפי רש"י: "בנך" - הוא נכדו של היהודי, "יסיר" - החתן הגוי. התורה חוששת שאביו הגוי (החתן) יסית אותו.
הביסוס: "קראנו בישע אלקים" (נ', כ"ג).
תשובה 13

א. התפיסות המוטעות:
בפרק ח' - העם סבור שכל ההצלחות שלו הושגו בכוחו.
בפרק ט' - העם סבור שהוא יורש את הארץ בזכות צדקתו.
הוכחה:
בפרק ח' - מהניסים ביציאת מצרים ובמדבר כאשר לישראל לא היה כוח.
בפרק ט' - מחטאי ישראל במדבר רואים שאינם צדיקים, ולא יתכן שיורשו את הארץ בגלל צדקתם.
ב. בפרק ז' התפיסה היא חולשה ופחד מהמלחמה בארץ, ובפרקים ח'-ט' יש לישראל תחושה של עצמה.


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך