בחינת בגרות בתנ"ך מ"ד

קיץ תשס"ז, שאלון 002211

פרק ראשון - פרק שלא נלמד(20 נקודות)

נספח: יונה פרקים ג'-ד'
עיין בנספח ובמפרשיו, וענה על כל השאלות 1-5 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).

שאלה 1

בפרק ג', פסוקים א'-ח' מסופר על הקריאה שקרא יונה לאנשי נינוה, ועל התגובות שלהם על קריאה זו.
א. מה תוכן הקריאה שקרא יונה?
ב. הסבר במה הייתה תגובת המלך לקריאתו של יונה שונה מתגובת העם.
ג. עיין בפירוש רד"ק לפרק ג', פסוק ה', בדיבור המתחיל "ויאמינו".
מדוע רד"ק מזכיר בפירושו לפסוק זה את אנשי האנייה?
(5 נקודות)

שאלה 2

עיין בפרק ג', פסוקים ט'-י', ובפירוש רד"ק לפסוק ט' בקטע המסומן.
למי הכוונה במילה "ישוב", לפי כל אחד מפירושיו של רד"ק, ומהי המשמעות של דברי המלך, לפי כל אחד מהפירושים האלה?
(4 נקודות)

שאלה 3

א. עיין בפרק ג', פסוק י', ובפירושים של מצודת דוד ורד"ק בדיבור המתחיל "וינחם".
כיצד מבין מצודת דוד את המשמעות של "וינחם האלקים", וכיצד מבין אותה רד"ק?
ב. עיין בפרק ד', פסוק א', ובפירוש רד"ק לפסוק זה בקטע המסומן.
לפי רד"ק, מדוע חרה ליונה שה' ניחם על הרעה שרצה לעשות לנינווה?
(6 נקודות)

שאלה 4

עיין בפרק ד', ה'- י"א.
מה ה' מבקש להוכיח ליונה על ידי מעשה הקיקיון? הסבר כיצד הוא מוכיח זאת.
(3 נקודות)

שאלה 5

בפרק א', פסוק א' כותב רד"ק:
"ויש לשאול למה נכתבה נבואה זו בכתבי הקודש, וכולה על נינווה שהייתה מאומות העולם".
כיצד, לדעתך, אפשר להשיב על שאלתו של רד"ק, לאור מה שלמדת בקטע?
(2נקודות)

פרק שני - תורה (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על חמש מהשאלות 6-12, מהן לפחות על שאלה אחת מספר דברים
(שאלות 11-12). (לכל שאלה- 8 נקודות)

שאלה 6

א. עיין בבראשית פרק א'.
"ויאמר אלקים..." (פסוק כ"ו).
במה שונה האמירה בבריאת האדם משאר האמירות במעשה הבריאה, ומהי הבעיה שאמירה זו מעוררת? כתוב פתרון אחד לבעיה זו.
ב. מה ההבדל בין תיאור בריאת האדם בפרק א', לתיאור בריאת האדם בפרק ב'? כתוב דעה אחת המסבירה הבדל זה.

שאלה 7

עיין בבראשית, פרק ט"ו.
א. בפרק זה אומר ה' לאברהם:
"הבט נא השמימה..." (פסוק ה').
"קחה לי עגלה משלשת..." (פסוק ט').
מה הן הבקשות (השאלות) של אברהם שבעקבותיהן ניתן כל אחד מהצווים האלה?
הסבר במה כל אחד מהצווים האלה עונה על הבקשות של אברהם.
ב. "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי" (פסוק י"ד).
הסבר מדוע ה' "דן" את הגוי הזה - הרי השעבוד היה גזרה אלוקית.

שאלה 8

א. עיין בבראשית כ"א, כ"ב- ל"ד.
"אלקים עמך בכל אשר אתה עושה" (פסוק כ"ב).
(1) מה הביא את אבימלך למסקנה זו, ולשם מה הוא אמר דברים אלה לאברהם?
(2) לשם מה אבימלך מזכיר בדבריו את החסד שהוא עשה עם אברהם?
ב. עיין בבראשית ל"א, ג'-י"ב.
"ואלקי אבי היה עמדי" (פסוק ה').
לשם מה מזכיר יעקב עובדה זו, ועל מה מבוססים דבריו?

שאלה 9

עיין בתחילת פרשת בשלח.
א. על פגישת יעקב ועשו כותב רמב"ן:
"נכתבה הפרשה הזאת להודיע [...] ויש בה עוד רמז לדורות...".
מהו ה"רמז לדורות" שמוצא רמב"ן בפרשה זו?
ב. (1) על שליחת המלאכים לעשו על ידי יעקב, כותב רמב"ן:
"וכבר תפשוהו חכמים על זה".
מה במעשה של יעקב הביא את החכמים להעיר על התנהגותו?
(2) מהו הסברו של רמב"ן ליחס הכבוד שגילה יעקב כלפי עשו?

שאלה 10

עיין בבראשית, פרק מ"ב, ל"ו- פרק מ"ג, י'.
א. בקטע זה מבקשים האחים מיעקב להרשות להם לקחת עמהם את בנימין למצרים.
(1) מדוע דחה יעקב את הצעת ראובן, וכיצד שכנע יהודה את יעקב להיענות לבקשה?
(2) כיצד יהודה מנסה לקיים את הבטחתו ליעקב, לפי המסופר בפרשת "ויגש"?
ב. עיין בפרק מ"ג, ו'-ז'.
האם תשובת האחים על השאלה של יעקב תואמת את המסופר בפרק מ"ב י'-י"ג? נמק את דבריך.
שים לב! עליך לענות לפחות אחת מהשאלות 11-12.

שאלה 11

עיין בדברים, א', ט'-י"ד.
א. באר לפי אחד הפרשנים שלמדת את טענת משה שבפסוק י"ב, וכתוב כיצד הצעת משה בפסוק י"ג יכולה לתקן את המצב.
ב. "ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות" (פסוק י"ד).
רש"י: "'ותענו אותי וגו' '- חֲלטתם (= החלטתם) את הדבר להנאתכם... אלא ידעתי מחשבותיכם, הייתם אומרים: עכשיו יתמנו עלינו דיינים הרבה. אם אין מכירנו, אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים"
הסבר את הכוונה של ישראל בתשובתם למשה לפי הפשט, וכיצד מפרש רש"י את כוונתם.

שאלה 12

עיין בדברים, ד', מ"א- מ"ג.
בקטע זה מסופר שמשה קיים את המצווה להפריש ערי מקלט.
א. על המעשה של משה מעיר רש"י: "ואף על פי שאינן קולטות".
על איזו בעיה בהפרשת ערי מקלט רומז רש"י, וכיצד אפשר להסביר את מעשהו של משה?
ב. לפי רמב"ן שלמדת, הסבר את הקשר בין סיפור הפרשת ערי המקלט לבין העניינים הנזכרים בפסוקים שלפניו.

פרק שלישי - נביאים וכתובים (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על חמש מהשאלות 13-20, מהן לפחות על שאלה אחת מספר ישעיה
(שאלות 19-20). (לכל שאלה 8 נקודות)

שאלה 13

עיין במלכים א' פרק י"ט, ט'- ט"ו.
א.עיין בפסוקים ט'-י'.
"מה לך פה אליהו"
הסבר מהי תכלית שאלה זו של ה',ומדוע אין להבינה כפשוטה.
ב. עיין בפסוק י', ופסוק ט"ז.
כיצד אפשר להסביר את הציווי לאליהו למשוח את אלישע לנביא תחתיו (פסוק ט"ז), לאור דברי אליהו לה' בפסוק י'?

שאלה 14

עיין במלכים ב', פרק י"ז, כ"ד- מ"א.
א. עיין בפסוקים כ"ח- ל"ד.
(1) באילו נסיבות הובא הכוהן לבית אל?
(2) במה השתנתה התנהגותם של היושבים בשומרון בעקבות בוא הכוהן?
ב. עיין בפסוקים ל"ב- ל"ד.
על פסוק ל"ד כותב רש"י:
" 'אינם יראים את ה' '- יראה שלמה כמשפט ישראל".
הסבר מה מביא את רש"י לפרש שהאמירה שאינם יראים את ה' כוונתה שאינם יראים את ה' יראה שלמה.

שאלה 15

עיין בתהילים מזמור נ', ט"ז- כ"ג.
א. רד"ק קובע כי חטאו של הרשע המתואר בפסוקים אלה הוא הכפירה בה'.
(1) במה באה לידי ביטוי רשעתו של הרשע לפי פסוקים ט"ז- י"ז, ומדוע נחשבת התנהגות הרשע לכפירה בה'?
(2) על מה מבסס הרשע את מחשבתו לפי פסוקים י"ח- כ"ב?
ב. "זבח תודה יכבדנני" (פסוק כ"ג).
התרגום הארמי:
"דדבח יצרא בישא היך קורבן תודתא יתחשב ליה" (= הזובח את יצר הרע, כמו קרבן תודה ייחשב לו).
מה מביא התרגום לשנות מפשט הכתוב? השב לאחר עיון במזמור כולו.

שאלה 16

עיין בעמוס ז', ח'- י"ג.
א. בפסוקים ט'- י"א מדברים עמוס ואמציה הכוהן על ירבעם.
(1) במה משנה אמציה הכוהן בדבריו על ירבעם (בפסוק י"א), מנבואת עמוס על ירבעם (בפסוק ט')?
(2) מה הייתה מטרתו של אמציה בשינוי זה? בסס את דבריך על פסוק י'.
ב. עיין בפסוקים י"ב- י"ג.
מה דורש אמציה מעמוס בפסוקים אלה, ומה בדברי עמוס בפסוק ט' גורם לאמציה לדרוש זאת?

שאלה 17

עיין ביחזקאל, ל"ז, ט"ז-כ"ח.
א. עיין בפסוקים ט"ז- כ"ב.
(1) מהי המשמעות של המעשה הסמלי שעושה יחזקאל בפסוקים ט"ז- כ"ב?
(2) הסבר מה רוצה הנביא להשיג בכך שהוא מוסר את נבואתו באמצעות המעשה הסמלי. בסס את דבריך על הכתוב.
ב. עיין בפסוקים כ"ה- כ"ח.
על פי פסוקים אלה, ציין שלושה מהשלבים של התגשמות הנבואה.

שאלה 18

עיין בקהלת, פרק י"א, ט'- פרק י"ב, ד'.
א. "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך" (פרק י"א, ט').
- "וזכר את בוראיך בימי בחורתיך" (פרק י"ב, א').
מהי הסתירה לכאורה בין פסוקים אלה, וכיצד אפשר ליישבה?
ב. "עד אשר לא יבאו ימי הרעה" (פרק י"ב, א').
מה הם "ימי הרעה", ומהו הקשר בין הזכרתם לבין הצעתו של קהלת בתחילת הפסוק?

שים לב! עליך לענות לפחות על אחת מהשאלות 19-20.

שאלה 19

עיין בישעיה, פרק ה', א'- י'.
א. עיין בפסוקים א'- ז'.
במשל הכרם מסופר שבעל הכרם ביצע בכרמו פעולות המנוגדות זו לזו.
מה הן הפעולות המנוגדות שבעל הכרם ביצע בכרמו, ומה גרם לשינוי בפעולותיו?
ב. עיין בפסוקים ח'- י'.
(1) מהי התוכחה של הנביא בפסוק ח'?
(2) יש הרואים בפסוקים ח'- י' המשך לתוכחתו של ישעיהו בפסוק ז'.
כיצד אפשר להסביר את הקשר ביניהם?

שאלה 20

עיין בישעיה, ל'.
א. עיין בפסוקים ט'- י"א.
לפי פסוקים אלה, כיצד בא לידי ביטוי סירובם של ישראל לשמוע את תורת ה'?
ב. עיין בפסוקים ט"ו- י"ז.
(1) מהי התוכחה של ה' לישראל על פי פסוק ט"ו?
(2) כיצד הגיבו ישראל על דברי הנביא, ומהו העונש הצפוי להם?