ינויעה ביתנה ד"ממ ,ך"נתב תורגב תניחב
1999 ,ט"נשת ץיק

ב"י התיכלו א"י התיכל דומיל תודיחי 2
002211 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ

א"כ-'י ,ו"ט ,הימרי :חפסנב ןייע
.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע

(הבוח) .1 הלאש לע הנע
1 הלאש
.ותקוצמב םיישיאה ויתושגר תא אטבמו 'ה ינפל ןנולתמ והימרי הז עטקב
.ולוכ עטקב ןייע
.ןהמ תחא לכ לע 'ה תבוגמו איבנה לש תוינפ יתשמ יונב הז עטק
.'ה תובוגת תועיפומ םיקוספ וליאבו והימרי לש תוינפה תועיפומ םיקוספ וליאב ןייצ
?'ה לא הנושארה ותיינפב ןנולתמ איבנה המ לע
.הז קוספל דוד תדוצמבו ו"ט קוספב ןייע
?הז קוספב איבנה לש תונולתל תוביסה יתש ןה המ
?דוד תדוצמ יפל ,"ינחקת ךפא ךראל לא" השקבה תא וירבדב ףיסומ איבנה עודמ

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.ח"י-ו"ט םיקוספ
.הלא םיקוספל דוד תדוצמ לש שוריפבו ז"י-ז"ט םיקוספב ןייע

.איבנה לש תודגונמ תושגרה יתש תוראותמ הלא םיקוספב
תדוצמ יפ לע ,איבנה לצא תינמז-וב ןמויק תא ריבסהל רשפא דציכ ?תושגרהה יתש ןה המ
?דוד
.ח"י קוספל דוד תדוצמב ןייע
.ןהמ תחא לכ תינפומ ימ דגנכו ,הז קוספב איבנה לש תונולתה ןה המ ןייצ

3 הלאש
.םינמוסמה םיעטקב ק"דר לש שוריפבו ט"י קוספב ןייע
.תוחטבה יתש ןהיתובקעב ול חיטבמו תושירד יתש איבנהמ שרוד 'ה הז קוספב
."דמעת ינפל ךבישאו בושת םא 'ה רמא הכ ןכל"
?ק"דר יפל ,הלא וירבדב 'ה סחייתמ ח"י קוספבש איבנה ירבדמ וליאל
החטבהל קוקז איבנה היה ,ק"דר תעדל ,עודמו ,"דמעת ינפל" החטבהה תא שרפמ ק"דר דציכ
?וז
."היהת יפכ ללוזמ רקי איצות םאו"
אוהש הממ וז השירד הנוש המבו ,קוספה לש הז קלחב רמאנה יפל תושעל איבנה שרדנ המ
?קוספה לש ןושארה וקלחב רמאנה יפל תושעל שרדנ

4 הלאש
.םינמוסמה םיעטקבו ,'כ קוספלו ח"י קוספל ק"דרב ןייע
?ק"דר תעדל ,"בזכא ומכ יל היהת ויה" ותנעט תא ןועטל והימרי תא איבה המ
.וז הנעטל א"כ-'כ םיקוספב 'ה תבושת יהמ ראב
.'ט-'ז םיקוספ ,'כ ,והימריב ןייע
יומידב עיבהל הצור איבנה המו ,וילא םעה סחימ ותבזכא תובקעב ביגהל והימרי הצר דציכ
?שאל האובנה

5 הלאש
.םעה דגנ ןנולתמ והימרי ח"י-ו"ט םיקוספ ,ז"י קרפב םג
?םעה דגנ ןנולתהל והימרי תא האיבמ םעה לש הנעט וזיא
?געלכ םעה ירבד תא שרפמ והימרי עודמ
.הדימ דגנכ הדימ לש לומגל השקב םש והימרי תליפתב תוארל רשפא דציכ רבסה


(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ

.11-9 תולאשהמ םייתש לעו 8-6 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .8-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
.רגהל הרש ןיב ויהש םיכוסכס לע רפוסמ תישארב רפסב
?ז"ט קרפב ךוסכסל םרוגה היה המו ,א"כ קרפב ךוסכסל םרוגה היה המ
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב
.(ב"י קוספ ,א"כ קרפ) "ךתמא לעו רענה לע ךיניעב ערי לא םהרבא לא םיקלא רמאיו"
רכז ,ונב תודוא לע אלא ול רמא אלש יפ-לע-ףאו ..ויניעב ער המאה לע םג יכ עדי יכ" :ק"דר
:רמא ובבל תא עדיש ל/אה לבא .המאה לע אל הרש םע בירמ היה וילעו רקעה אוה יכ ונב
".'ךתמא לעו'
?התוא בשיימ אוה דציכו ,ושוריפב ק"דר בשיימ ב"י-א"י םיקוספ ,א"כ קרפב היעב וזיא

7 הלאש
.ז"י קרפ ,תישארב
.(ז"י ,ז"י ,תישארב) "קחציו וינפ לע םהרבא לפיו"

."[החמש ןושל] ידחו - 'קחציו" :סולקנוא םוגרת
(ב"י ,ח"י ,תישארב) "רמאל הברקב הרש קחצתו"
."[החמש ןושל] תכייחו - קחצתו'" :סולקנוא םוגרת
קרפבו ט"י-ז"ט םיקוספ ,ז"י קרפב ןויע רחאל בשה ?וימוגרתב סולקנוא בשיימ היעב וזיא
.ו"ט-'י ,ח"י
.א"כ-ח"י ,ז"י תישארבב ןייע
,"ךתאריב היחי - 'ךינפל היחי'" :שרפמ י"שר "ךינפל היחי לאעמשי ול" םהרבא תשקב תא
."םלוע ימי לכ וערז םייקתיו היחי .." :שרפמ ן"במרו
ן"במר לש שוריפל עויס איבהל ןתינ דציכו ,הטושפכ םהרבא תשקב תא שרפמ י"שר ןיא עודמ
?םהרבא לש ותשקבל 'ה תבושתמ

8 הלאש
.'ה ,ח"כ קרפ - א"מ ,ז"כ קרפ תישארבב ןייע
בקעי קיחרהל קחציל הקבר הרמא המכח ךרד - 'בקעי חקול םא' " :ם"בשר
"...וישעמ
קחציל הקבר ירבדב תוארל ם"בשר תא איבמ המ בותכו ,עטקה לכב הקבר ירבדב ןייע
."המכח ךרד" ו"מ קוספב
רמאש המ לע םיפסונ םירבד ינש תללוכ ,םרא ןדפל וחלשש ינפל ,בקעיל קחצי תכרב
.הלא םיפסונ םירבד ינש םה המ ןייצ .בקעיל תמדוקה ותכרבב קחצי


.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) .11-9 תולאשהמ םייתש לע הנע

9 הלאש
.ג"כ קרפ ,ב םיכלמב ןייע
.(ה"כ קוספ) "'ה לא בש רשא ךלמ וינפל היה אל והמכו"
?הבושתב רוזחל והישאי תא עינהש רבדה היה המ (1)
,אבהלו ןאכמ לארשי תא בייחל ידכ והישאי השעש תחא הלועפ ןייצ (2)
.רבעב השענש המ תא ןקתל ידכ השעש תחא הלועפ ןייצו
.ז"כ-ו"כ םיקוספב ןייע
?םימדוקה םיקוספב והישאי לע רפוסמה רואל ,הלא םיקוספב תררועתמה היעבה יהמ
?דוד תדוצמ ירבד יפ-לע וז היעב בשייל רשפא דציכ
."...השנמ סיעכה רשא םיסעכהב לארשי וזחא ענצהב יכ רובעב" :דוד תדוצמ

10 הלאש
.'ח-'ה ,'א ,היעשיב ןייע
?'ו-'ה םיקוספב החכותה יהמ
.'ח-'ז םיקוספב ןייע
.והיקזח תפוקתב תקסועה האובנ הלא םיקוספב האור ק"דר
?ט"י-ח"י םיקרפ ,ב םיכלמ יפ לע ,וז האובנל ירוטסיהה עקרה והמ
.ונקרפב ,היעשיב םימיאתמה םירואיתה לעו ב םיכלמב םיקוספה לע ךירבד תא ססב


11 הלאש
.ט"י ,םיליהתב ןייע
רשא ,ל/א דובכ לע ףסונ רופיס ליחתמ הז קוספב יכ ם"יבלמה בתוכ 'ח קוספל ושוריפב
.םדוק רמאנה לע הלוע
דובכ רופיסבש יזכרמה אשונה והמו ,א"י-'ח םיקוספב ל/א דובכ רופיסב יזכרמה אשונה והמ
?םדוקה עטקב ל/א
.('ב קוספ) "ל/א דובכ םירפסמ םימשה"
םדאה ררפסי םימשב האור םדאש םילודגה םישעמהו תואלפנהמ יכ םישרפמ שי" :ק"דר
לע םבוביסבו םכלהמב יכ םמצע עיקרה לעו םימשה לע 'םירפסמ' שרפל לכונו ..ל/אה דובכ
."הדגההו רופיסה םהו םירבדה ןה ושעיש השעמה ..ךרבתי ל/אה דובכ הארי ןוכנ רדס
קוספ) "רמא עיבי םויל םוי" תא שרפל ןתינ דציכ ?םישוריפהמ דחא לכ יפל ,רפסמה אוה ימ
?ק"דר לש ינשה ושוריפ יפ לע ,('ג(תודוקנ 30) 'ד הדיחי - ישילש קרפ

.19-15 תולאשהמ םייתש לעו ,14-12 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .14-12 תולאשהמ םייתש לע הנע

12 הלאש
.ט"י-'ט ,'ד ,םירבדב ןייע
ורמשיה ,וחכשת אלש דואמ םכתא ריהזמ ינאש יפ לע ףא ..." :בתוכ רוש רוכב ףסוי יבר
."ריכזהל תונומת ונל השענ ,חכשנ אלש ךכ לכ ונילע ריהזמ אוהש רחאמ .רמול[מ] םכשפנב
?ו"ט קוספבש הרהזאה יהמו ,'י-'ט םיקוספבש הרהזאה יהמ
?רוש רוכב ףסוי יבר יפל ,ו"ט קוספבש הרהזאל הרותה הקקזנ וללגבש ששחה והמ
."ןפ" הרהזאה ןושלב םיחתופה םיווצ ינש שי ט"י-ז"ט םיקוספב
?םיווצה ינש ןיב לדבהה המ

13 הלאש
.ז"ט ,'ו ,םירבדב ןייע
?הסמב ןויסנה רופיס יפ לע ,הז קוספב רסאנש ןויסינה והמ
.'ז-'א ,ז"י ,תומשב בותכה לע ךירבד תא ססב
.ט"ל-ג"ל ,'ו ,םיטפושב ןייע
:רמואו 'ה לא הנופ אוה ןיידמב םחליהל אצוי ןועדגש ינפל
.(ט"ל קוספ) "..םעפה קר אנ הסנא םעפה ךא הרבדאו יב ךפא רחי לא .."
ירבד יפ לע ,ונקוספב רומאל הריתסב תדמוע הניא ןועדג לש ותיינפש ריבסהל רשפא דציכ
..רוסאה והזו .. ארובה תלוכי לע םהמ דחא :םינפ יתש לע [ןויסנהו] הניחבהש.." :ג"סר
"...רתומ הזו ,לכה לוכי 'הש הדומ אוהש ..ארובה לצא וניינעו ובצמ תא םדאה תניחב הנשהו

14 הלאש
.'י-'ט ,'ז םירבדב ןייע
.'י-'ט ,'ה ,םירבדב ןייע
םיקוספ תורודהמהמ קלחבו,'י-'ט ,'ה ,םירבד) "...םיפלאל דסח השעו ...םהל הוחתשת אל"
.('ט-'ח
םיעטקה ינש ןיב םילדבה ינש ןייצ ?'ה קרפבש עטקלו 'ז קרפבש עטקל ףתושמה ןיינעה והמ
.הז ןיינעב
.('י קוספ ,'ז קרפ) "ויאנושל םלשמו"
."אבה םלועה ןמ ודיבאהל ידכ ,בוטה ולומג ול םלשמ וייחב" : י"שר
"..וינבלו ול וייחב ,'וינפ לא' ויתאטח לומג" :ם"בשר
?ם"בשר יפל - המ לעו ,י"שר יפל ויאנושל םלשמ 'ה המ לע


(תודוקנ 7 - הלאש לכל) .תדמלש רמוחל םאתהב ,19-15 תולאשהמ םייתש לע הנע
.הכימו סומע :19-18 תולאש ,לאקזחי :17-16 תולאש !בל םיש

15 הלאש
.'ו ,ב"י קרפ .'ט ,א"י קרפ ,תלהקב ןייע
.םידחא םילעפ םיעיפומ 'ט קוספב
.ךתבושת תא קמנ ?תיבויח םייח ךרדל םיסחייתמ הז קוספב םילעפה לכ םאה
.('א קוספ ,ב"י קרפ) "...הערה ימי ואובי אל רשא דע ..."
ימי" תרדגה תא ססבמ הלא םימי רואית המבו ,םהילע רבדמ תלהקש "הערה ימי" םה המ
?'א קוספב "הערה

16 הלאש
.ד"כ-ו"ט ,ד"כ ,לאקזחיב ןייע
.ט"י קוספב ןייע
?ט"י קוספבש הלאשה תא לואשל םעה תא ררועמ המ
?"ונל הלא המ" הלאשב םעה תנווכ המ
.(ד"כ קוספ) "תפומל םכל לאקזחי היהו"
?לאקזחימ דומלל ךירצ םעהש תפומה והמ

17 הלאש
.ג"ל-'ל ,ג"ל ,לאקזחיב ןייע
('ל קוספ) ."'ה תאמ אצויה רבדה המ ועמשו אנ ואב רמאל ויחא תא שיא ..רבדו"
?הז סחיל הביסה יהמו ,םעה לש הלא םירבדל (איבנה ידי לע) 'ה סחייתמ דציכ
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?איבנל םעה לש סחיב יונישל איבי המ

18 הלאש
.ו"ט-'ו ,'ה ,סומעב ןייע
קלחל הנפמ אוהש החכותה יהמו ,םיטפושל הז עטקב הנפמ סומעש החכותה יהמ
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?םעהמ
.(ג"י קוספ) "איה הער תע יכ םדי איהה תעב ליכשמה ןכל"
"..ןידה תדמ רחא רהרהי לאו הערה אובב םודי םכח אוהש ימ" :י"שר
םמוד היהי םיבוטה ןמ ליכשמ אוהש ימ :רמא ,םתוא חיכומה םיאנוש םהש יפל" :ק"דר
."םיבישמ םהש ותפרח עמשי אלש ,םחיכוי אלו
.ק"דר יפלו י"שר יפל ראב
דחא לכ יפל "הער תע" יהמ ?ולש "הממד"ה תועמשמ איה המו ,ליכשמה אוה ימ
?םינשרפהמ

19 הלאש
.'ד-'א ,'ד קרפ ,א"י-'ט ,'ג קרפ ,הכימב ןייע
.םילשוריו ןויצ לע רבדמ איבנה םיעטקה ינשב
םיקוספ) 'ג קרפב ראותמה בצמל דגונמ ('ד-'א םיקוספ) 'ד קרפב ראותמה בצמה המב רבסה
.םיקוספה לע ךירבד תא ססב .(א"י-'ט
.הלילשה ךרדב םעפו בויחה ךרדב םעפ - 'ה לע תונעשיה לע םירבדמ םיאיבנה
.(א"י ,'ג ,הכימ) "ונעשי 'ה לעו"
.('כ ,'י ,היעשי) "לארשי שודק 'ה לע ןעשנו"
דחא לכב ךתבושת תא קמנ ?הלילשה ךרדב - הזיאו ,בויחה ךרדב רבדמ איבנ הזיא
.םירקמהמ            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך