תנ"ך לבתי ספר דתיים

קיץ תשס"ז, 2007 שאלון מספר 002212

נספח א: במדבר, י"ד, יא"-כ"ג.
נספח ב: שמות, כ"א, ל"ז-כ"ב, י"ב.


פרק ראשון - פרק שלא נלמד (25 נקודות).
במדבר, י"ד, יא"-כ"ג (נספח א').

שים לב: קטע זה (נספח א') מיועד לתלמידי בתי הספר התיכוניים בלבד. תלמידי הישיבות התיכוניות יענו על השאלות הקשורות לקטע משמות (נספח ב'),

עיין בנספח א' ובמפרשיו.
ענה על כל השאלות 1- 4 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).


קטע זה הוא חלק מסיפור על חטא המרגלים ותוצאותיו (במדבר, פרקים י"ג-י"ד).

שאלה 1

עיין בפסוקים י"א-י"ב ובפירוש רש"י לפסוקים אלה.
א. לפי רש"י, למה ציפה ה' מהעם, ועל מה התבססה ציפייה זו?
ב. 1. הסבר את הקשר בין פסוק י"ב לפסוק י"א.
    2. "ואעשה אותך לגוי גדול" (פסוק י"ב).
לפי רש"י, איזו בעיה באה הבטחה זו לפתור?
(6 נקודות).

שאלה 2
בפסוקים י"ג-י"ט משה פונה אל ה'.
א. עיין בפסוקים י"ג-ט"ז, ובפירוש רש"י לפסוקים י"ג-י"ד בקטע המסומן, ובפירוש רש"י לפסוק ט"ו.
    1. לפי רש"י, מה עלולים המצרים לחשוב, ומה יגרום להם לחשוב כך?
    2. הסבר לשם מה משה מזכיר את מחשבות המצרים בפסוקים אלה.
ב. עיין בפסוקים י"ז-י"ט.
אברבנאל: "הנה אבקש מלפניך שגדולת זה הכח לא תראה עתה בעשותך משפט... וכיוון שאתה הודעתני ממידותיך (י"ג מידות הרחמים) את כל זה ראוי עתה שיגדל כוחך כשתסלח לעוון העם הזה כגודל חסדיך".
לפי אברבנאל, מה יוכל לגרום למימוש הבקשה "יגדל נא כח ה'" (פסוק י"ז)?
(8 נקודות).

שאלה 3
עיין בפסוקים י"א-כ"ג.
א. מהי הסתירה לכאורה בין הנאמר בפסוקים כ"א-כ"ג לבין הנאמר בפסוק כ'?
ב. עיין בפירוש רמב"ן לפסוק י"ז בקטע המסומן.
לפי רמב"ן, כיצד מתיישבת הסתירה לכאורה שבסעיף א'?
ג. עיין בפסוקים י"א-כ', בפירוש ספורנו לפסוק י"ג בקטע המסומן, ובפירוש ספורנו לפסוק כ'.
לפי ספורנו, כיצד פירש משה את גזרת ה' על ישראל בפסוק י"ב, ומה הסביר ה' למשה בפסוק כ'?
(9 נקודות).

שאלה 4
עיין בפסוקים כ"ב-כ"ג ובפירוש ספורנו לפסוק כ"ג, בדיבור המתחיל "וכל מנאצי לא יראוה".
לפי ספורנו, מה מוסיף ה' בדבריו "וכל מנאצי א יראוה" על מה שאמר קודם?
(2 נקודות).

שמות, פרק כ"א, ל"ז- פרק כ"ב, י"ב (נספח ב').
השאלות הקשורות לקטע זה מיועדות לתלמידי הישיבות התיכוניות בלבד.
עיין בנספח ב' ובמפרשיו.
ענה על כל השאלות 5-8 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).

שאלה 5
בפרק כ"א, פסוק ל"ז ובפרק כ"ב, פסוק ג' עוסקת התורה בגנבת בעלי חיים.
א. במה שונה המקרה שבו עוסק פסק ל"ז מהמקרה שבו עוסק פסוק ג'?
ב. עיין בפירוש רש"י לפסוק ג', בדיבור המתחיל "משור עד חמור".
    1. למה מתכון רש"י בקביעתו ש"כל דבר בכלל תשלומי כפל", ובמה הוא משנה מפשט הכתוב? הסבר כיצד הוא מוכיח את דבריו על סמך הנאמר בפסוק ח'.
    2. עיין בפירוש רש"י לפרק כ"א, פסוק ל"ז, בדיבור המתחיל "תחת השור תחת השה".
מה נכלל בתשלומי ארבעה וחמישה, וכיצד רש"י מוכיח זאת?
(7 נקודות).

שאלה 6
בפסוקים א'-ב' מובאים שני מקרים:
"אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת - אין לו דמים,
אם זרחה השמש עליו - דמים לו".
א. עיין בפירוש ראב"ע לפסוק א' בקטע המסומן.
כיצד מפרש ראב"ע את הביטוי "אם זרחה השמש עליו", ומהו לדעתו הדין בכל אחד מהמקרים האלה?
ב. עיין בפירוש רש"י לפסוק ב' בקטע המסומן.
כיצד מפרש רש"י את הביטוי "אם זרחה השמש עליו", ומהו לדעתו הדין בכל אחד מהמקרים האלה?
ג. "שלם ישלם" (פסוק ב').
עיין בפירוש ראב"ע לפסוק ב' בקטע המסומן, ובפירוש רמב"ן לפסוק ב' בקטע המסומן.
על איזה עניין מוסבות המילים "שלם ישלם" לפי ראב"ע, ועל איזה עניין הן מוסבות לפי רמב"ן?
(11 נקודות).

שאלה 7
עיין בפסוק ו', ובפירוש רש"י לפסוק זה; וכן בפסוק ח', ובפירוש רש"י לפסוק זה בקטע המסומן (1).
באיזה מקרה עוסק פסוק ו', ומי מחויב לשלם את תשלומי הכפל במקרה זה?
באיזה מקרה עוסק פסוק ח', ומי מחויב לשלם את תשלומי הכפל במקרה זה?
(4 נקודות).

שאלה 8
עיין בפסוקים ז'-י' ובפירוש רש"י לפסוק ח' בקטע המסומן (2).
מהי מסקנת רש"י בנוגע לביטוי "ונקרב בעל הבית אל האלהים" (פסוק ח'), ובעזרת איזו מידה מהמידות שהתורה נדרשת בהן הוא לומד זאת?
(3 נקודות).


פרק שני - תורה (27 נקודות).

בפרק זה עליך לענות על שלוש שאלות 9-14 (לכל שאלה - 9 נקודות).

שים לב: שאלה 14 מיועדת לתלמידים בכיתות הניסוי שלמדו את הסוגיה "הקריאה לשלום במלחמה".

שאלה 9
א. עיין בדברים, י"ב, כ'-כ"ז.
למה מתכוונת התורה באומרה: "כי ירחיב ה' אלקיך את גבלך" (פסוק כ'), ומהו השינוי ההלכתי שיהיה בעקבות הרחבה זו?
ב. עיין בדברים, י"ט, א'-י'.
    1. מהי ה"הרחבה" שהתורה מדברת עליה בקטע זה, ומה התורה מצווה לעשות בעקבות הרחבה זו?
    2. מהו התנאי שהתורה מציבה למימוש הרחבה זו?

שאלה 10
עיין בדברים, פרק ט"ו, פסוק י"ט - פרק ט"ז, פסוק ב'.
א. עיין בפרק ט"ו, י"ט-כ"א.
    1. למי מופנה הציווי בפסוק י"ט, ולמי מופנה הציווי בפסוק כ'?
    2. מדוע אי אפשר לומר שהציווי בפסוק כ' מופנה לאותם אנשים שאליהם מופנה הציווי בפסוק י"ט? היעזר בבמדבר, י"ח, ח'-י"ח.
ב. עיין בפרק ט"ז, א'-ב'.
"וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר"(פסוק ב').
רש"י: "ובקר - תזבח לחגיגה".
איזו בעיה מיישב רש"י בפירושו (היעזר בשמות, י"ב, ה'-ז'), וכיצד הוא מיישב אותה?

שאלה 11
עיין בדברים, י"ח, ט'-ט"ו.
א. מהו ההבדל בין ישראל לבין הגויים, לפי פסוקים י"ד-ט"ו, ומהו לדעת רמב"ן היתרון המעשי בדרכם של ישראל?
ב. "תמים תהיה עם ה' אלקיך" (פסוק י"ג).
הסבר מה נדרש מהאדם בפסוק זה לפי רש"י, ומה נדרש מהאדם לפי רמב"ן.

שאלה 12
עיין בדברים, כ"ג, כ'-כ"א.
א. 1. על הנאמר בקטע זה, כותב רמב"ן:
"גם זו מצווה מבוארת".
מהו האיסור שנוסף בקטע זה על האיסור בעניין זה הנזכר במקום אחר?
2. הסבר מה המיוחד באיסור שבקטע זה לעומת שאר דיני ממונות הנוגעים לישראל.
ב. "לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך" (פסוק כ"א).
לפי רמב"ן, באילו דיני ממונות התורה אינה מבדילה בין ה"נכרי" ל"אחיך", ומדוע היא מבדילה ביניהם בציווי שבפסוק זה?

שאלה 13
עיין בדברים, כ"ה, י"ז-י"ט.
א. "ולא ירא אלקים"" (פסוק י"ח).
יש אומרים שביטוי זה מוסב על עמלק. מה מביא אותם לפרש כך?
הסבר כיצד מסייע פיסוק הטעמים לפרשנות זו.
ב. 1. ממתי יחול החיוב לקיים את המצווה של מחיית זכר עמלק?
2. "זכור את אשר עשה לך עמלק" (פסוק י"ז).
כיצד מקיימים מצווה זו לפי רמב"ן? כתוב שתי אפשרויות.

שאלה 14 מיועדת לתלמידים בכיתות הניסוי, שלמדו את הסוגיה "הקריאה לשלום במלחמה".

שאלה 14
עיין בדברים, כ', י'-י"ח.
א. 1. לפי שיטת רמב"ן, מה הם תנאי השלום המוצעים לערים רחוקות, ומהו התנאי הנוסף המוצע לערי ארץ-ישראל?
2. כתוב איזה תנאי לגבי ערי ארץ-ישראל אינו נזכר (במפורש) בפרשתנו?
הסבר מדוע תנאי זה אינו נזכר בפרשתנו.
ב. "לא תחיה כל נשמה" (פסוק ט"ז).
כתוב שני הסברים שלמדת לציווי זה, והסבר את ההבדל ביניהם.


פרק שלישי - נביאים וכתובים(48 נקודות).


בפרק זה עליך לענות על שש מהשאלות 15-23: לפחות על אחת מהאלות 15-16 (מספר ישעיה), ולפחות על שתיים מהשאלות 17-19 (מספר איוב) (לכל שאלה - 8 נקודות).

ענה לפחות על אחת מהשאלות 15-16.

שאלה 15
עיין בישעיה, מ', י"ב-כ'.
א. עיין בפסוקים י"ב-ט"ו.
באילו דברים ישראל צריכים להתבונן לפי פסוק י"ב, ולאיזו מסקנה הם צריכים להגיע, לדעת הנביא?
ב. עיין בפסוקים י"ח-כ'.
מהי הקביעה של הנביא בפסוק י"ח, וכיצד מסייעים התיאורים שבפסוקים י"ט-כ' לקביעתו?

שאלה 16
עיין בישעיה, נ"ח.
א. לפי תרגום יונתן יש לקרוא את פסוק ב' כך: "ואותי יום יום ידרשון [כאילו] ודעת דרכי יחפצון".
איזו בעיה מתעוררת בפסוק לפי פשוטו, וכיצד היא מתיישבת לאור התוספת של תרגום יונתן?
ב. 1. כיצד דוחה הנביא את טענות ישראל שבפסוק ג'? בסס את דבריך על הכתוב.
2. מהי דרך ההתנהגות הנכונה שהנביא מציע לישראל ללכת בה? ענה בקיצור.

ענה לפחות על שתיים מהשאלות 17-19.

שאלה 17
עיין באיוב פרקים א'-ב'.
א. הביטוי "בכל זאת לא חטא איוב" חוזר פעמיים בפרקים אלה.
הסבר מדוע הכתוב מציין עובדה זו בפרק א', פסוק כ"ב, ומדוע הוא מציינה שוב בפרק ב', פסוק י'.
ב. על פרק ב' פסוק י' כותב ראב"ע:
" 'בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו' - להורות כי עוד יחטא בשפתיו".
באר במה איוב חוטא בשפתיו לפי האמור בפרק ט', פסוקים י"ג-כ"ב.
הבא מפסוקים אלה שלושה ביטויים המוכיחים זאת.

שאלה 18
עיין באיוב, ה', י"ז-כ"ד.
א. לפי דברי אליפז, כיצד היה איוב צריך להגיב על ייסוריו, ומדוע היה צריך להגיב בדרך זו?
ב. עיין בפסוקים י"ט-כ"ד.
"בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע" (פסוק י"ט).
לפי דברי אליפז, ציין שלוש מה"צרות" שמהן עשוי איוב להינצל. לשם מה אליפז אומר דברים אלה?

שאלה 19
א. עיין באיוב, ח', א'-ז'.
    1. מהו הסברו של בלדד למצבו של איוב?
    2. מה בלדד מציע לאיוב לעשות לתיקון מצבו?
ב. "כי שאל נא לדר רישון... הלא הם יורוך יאמרו לך" (פסוקים ח'-י').
מהו ההסבר של בלדד לכך שהוא מפנה את איוב אל "דר רישון", ומה הוא מצפה שאיוב ילמד מהדור הראשון?

שאלה 20
עיין ביהושע, ז', א'-י"ג.
"וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן...מן החרם" (פסוק א').
מלבי"ם: " 'וימעלו' - מודיע כי כל ישראל קשורים [זה בזה] כגוף אחד".
א. מהי בעיה שמלבי"ם בא ליישב? הסבר את הרעיון שהוא מביע בדבריו.
ב. עיין ביהושע כ"ב, י"ג-י"ט.
    1. לפי מלבי"ם, כיצד יש להסביר את הטיעון של פנחס והנשיאים בפרק כ"ב, פסוק י"ח?
    2. מצודת דוד (לפסוק י"ח):
"'ומחר'...בעת התשלומין יקצוף ה' על כולם על כך שלא מיחו ונהיה כולם נלקים על ידי כך. אם כן בעל כורחנו צריכין אנו למחות בידכם".
במה שונים דברי מצודת דוד מדברי מלבי"ם?

שאלה 21
עיין בשמואל א', פרק כ"ח.
א. עיין בפסוקים ט"ז-י"ט.
על פסוק י"ט כותב רד"ק:
" 'אתה ובניך עמי" - שתהיו מתים כמו שאני מת ודרשו בו עמי במחיצתי בשכר שתרד למלחמה על מנת למות ולא תברח יכופר לך עוון נוב עיר הכהנים ותהיה עמי במחיצת הצדיקים".
מה הבדל בין הפשט לדר בהסבר המשמעות של דברי שמואל לשאול?
ב. על המעשה של בעלת האוב נחלקים הגאונים (מובא ברד"ק לפסוק כ"ה)
"וראינו מחלוקת בין גאונים בדבר זה, וכולם נשתוו כי מעשה האוב הבל ותוהו... יש מהם אומרים (ר' שמואל בן חופני הגאון) כי לא דיבר שמואל עם שאול... אבל האישה עשתה הכול ברמאות כי מיד הכירה כי שאול הוא... ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך... ומה שאמר 'מחר אתה ובניך עמי' מדרך סברא אמר זה.
אבל רב סעדיה... אמר אמת הוא כי רחוק הוא שתדע האישה העתידות... אך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבוא עליו".
הסבר את מחלוקת הגאונים.

שאלה 22
עיין בתהלים, מזמור ע"ג.
א. איזה שינוי מתפיסתו שבתחילת הפרק מבטא המתפלל בפסוק כ"ב?
ב. עין בפסוקים כ"ג-כ"ח.
    1. איזו הרגשה מבטא המתפלל בפסוקים כ"ג-כ"ה?
    2. לפי פסוקים כ"ז-כ"ח, מהו הפתרון לבעיה שהמתפלל מעלה במזמור?

שאלה 23
עיין בתהלים, מזמור ע"ט.
א. בתפילת "אבינו מלכנו" אנו מבקשים "עשה למענך והושיענו".
הסבר את הרעיון הטמון בבקשה זו, והבא דוגמה מן המזמור המבטאת רעיון זה.
ב. עיין בפסוקים ה'-ז'.
    1. באר את תלונות המתפלל שבפסוק ה'.
    2. מה הם שני הנימוקים שמזכיר המתפלל בפסוקים ו'-ז', לדרישתו "שפך חמתך אל הגוים"?