בחינות הבגרות בתנ"ך לעולים חדשיםתלמיד עולה חדש, רשאי לגשת לבחינות הבגרות בתנ"ך באחת מהדרכים הבאות:

א. לפני התכנית הרגילה ובשאלון הרגיל לכלל הנבחנים:
במקרה זה יועלה ציון הבחינה שלו ב-10 נקודות וכן יהיה זכאי לתוספת זמן בחינה של 15 דקות לכל שעת בחינה.

ב. לפי תכניות מיוחדות לעולים חדשים:
בדרך זו יוכל העולה להיבחן בהיקף כולל של 3 יח"ל בלבד, לפי ההנחיות דלהלן:

1. בכיתה י' ייבחן ביחידת ידע ובקיאות לעולים (1 יח"ל) שאלון מס' 900411
תכנית הבחינה היא:
שמות -
א-כ, לב, לד
במדבר - ט, יא-טז, לב
יהושע - א-יא (ושליטה במפת הכיבוש)
שופטים - א-ד, ו-ז, יג-טז.
שמואל א - ח-יב, טו-יח.
שמואל ב - ב, ג, ז.

2. בכיתה י"ב ייבחן ביחידות העיון לעולים (2 יח"ל) שאלון מס' 900401
תכנית הבחינה היא:
בראשית -
א-ד, ו-ט, יב, טו, יז-יט, כא-כב, כה (יט-לד), כז-כט, לא-לב, לז, לט, מא-מו, נ.
ויקרא - יט, כג.
דברים - א, ה-ו, ח, יא, טז-יז, כא (טו-כג), כב (א-יב), כז, ל.
נביאים ראשונים: מלכים א - ב, ג, ח, יא-יב, טז (כט-לד), יז (א), יח.
מלכים ב - יז-יט, כא-כב, כד (ח-כ), כה.
ישעיהו - א, ב, ה (א-ז), יא-יב, מ.
תהלים - א, טו, יט, כג, קיד, קכו, קמה.

נ. ב. בפרקים בהם אין צורך ללמוד את כל הפרק צויינו הפסוקים בסוגריים.


3. חומר עזר המותר בשימוש בבחינות:
תנ"ך שלם ללא מפרשים, ללא תרגום וללא תוספות.
מילון דו לשוני בשפת האם של הנבחן.
תלמיד הניגש לבחינה בתוך 15 חודש מעלייתו ארצה, רשאי להשתמש בתנ"ך שלם עם תרגום.

הערה: עולה הרוצה להיבחן בהיקף של 5 יח"ל, יוכל לעשות כן רק לפי המפורט בסעיף א' דלעיל.