ך"נת

םייתד רפס-יתבל
ל"חי 5-ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


םיידוסי-לע ס"יתבל תורגב :הניחבה גוס
1995 ,ה"נשת ץיק :הניחבה דעומ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
002211 :ןולאשה רפסמ
ן ח ב נ ל - ת ו א ר ו ה
. יצחו םייתעש :הניחבה ךשמ
. םיקרפ השולש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ
דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
' ב הדיחי - ינש קרפ
' ג הדיחי - ישילש קרפ
40 תודוקנ = (10x4) - תודוקנ 10 הלאש לכל - ןושארה קרפל
60 תודוקנ = (30x2) - תודוקנ 30 קרפ לכל - ישילשהו ינשה םיקרפל
תודוקנ 100 כ"הס
. םישוריפ ילב םלש ך"נת :שומישב רתומ רזע רמוח
. :תודחוימ תוארוה
,תולאש לש תורדס יתש ןנשי ןושארה קרפב
.םינוש םיחפסנ ינשל תורושקה
1-5תולאשהמ עברא לע ונעי םיינוכיתה רפסה יתב ידימלת
,6-10 תולאשהמ עברא לע ונעי תוינוכיתה תובישיה ידימלת
.' ב חפסנל תורושקה

תולאשה

(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ

ז"כ-ג"י ,ח"י ,תומש :'א חפסנ

:בל םיש
.דבלב םיינוכיתה רפסה-יתב ידימלתל דעוימ ('א חפסנ) הז עטק
ד"י-'ד ,ב"כ ,תומש רפסמ עטקל תורושקה תולאשה לע ונעי תוינוכיתה תובישיה ידימלת


.( תודוקנ 10 - הלאש לכל) 1-5 תולאשהמ עברא לע הנעו ,וישרפמבו ז"כ-ג"י ,ח"י תומשב ןייע


1 'סמ הלאש
.ד"י קוספל ע"באר שוריפבו "השמ בשיו" :ה"ד ,ג"י קוספל י"שר שוריפב ןייע
?םינשרפהמ דחא לכ יפל ,ורתי האור השמ לש ותוגהנתהב היעב וזיא
(תודוקנ 6) .ושוריפ תא םהמ דחא לכ ססבמ וילעש ,קוספב יוטיבה תא ןייצ
?הלא םינשרפמ דחא לכ אצמש היעבה תא ב"כ-א"כ םיקוספב ורתי תעצה תרתופ דציכ
( תודוקנ 4)
הבושת


2 'סמ הלאש
. ו"ט קוספל ן"במר שוריפבו ז"ט-ד"י םיקוספב ןייע
םיבר םירבדל יכ" ,בר ןמז וללצא בכעתמ םעהש ונתוחל ריבסמ השמ ,ן"במר תעדל
."ינפל םיאב
, השמ טרפמ םתוא רשאו ,השמ לא םעה הנופ םהבש םימוחתה תשולש תא ןייצ
(תודוקנ 6) ן"במר יפ-לע ורתיל ותבושתב
.'כ-ט"י םיקוספל ן"במר שוריפבו 'כ-ז"י םיקוספב השמ לא ורתי ירבדב ןייע
רשא רבדה בוט אל" :ורתי רמוא ורתיל וירבדב השמ טריפש םימוחתהמ הזיא לע
?(ח"י קוספ) "רבדה ךממ דבכ יכ" ;(ז"י קוספ) "השע התא
?ן"במר יפל ,השמ ירבדב ורכזנש םירחאה םימוחתל עגונב ורתי תעד יהמ
(תודוקנ 4)
הבושת


3 'סמ הלאש
. (ח"י קוספ) "התא םג לבת לבנ"
:ם"בשר שוריפבו י"שר שוריפב ןייע
םה םגו ,דחי םדא-ינב המכל בישהל תלבלבתמ ךלש ןושל ...לבת לבנ" :ם"בשר
."הז רחא הז רדסכ םלוכל בישהל חוכ ךב ןיאו ,קעוצ הזו קעוצ הז :םנושל םילבלבתמ
?םינשרפהמ דחא לכ יפל ,השמ תא ורתי ריהזמ רצוויהל הלולעה היעב וזיא ינפמ
(1)
(תודוקנ 6) ?י"שר יפל ,היעבה םרגיהל הלולע ימל
(2)
.הז קוספל ע"באר שוריפבו ג"כ קוספל י"שר שוריפב ןייע
( תודוקנ 4) ?ע"באר יפל "םעה "םה ימו ,י"שר יפל "םעה" םה ימ
הבושת


4 'סמ הלאש
.םיטפושה לש תונוכתה תא השמ ןייצמ ג"י ,'א ,םירבדב
. ע"באר שוריפבו ונקרפב א"כ קוספב ןייע
? םירבדב בותכה ןיבל תומשב בותכה ןיב םייונישה תא ע"באר ראבמ ןורקיע הזיא יפל
(תודוקנ 6) .הז ןורקיע יפל תוראבתמה ,וירבדב תואמגוד יתש ןייצ
םהב היהיש םיניידה םיכירצ :אנינח יבר םשב היכרב יבר רמא" :י ,'א השרפ הבר םירבד
[א"כ ח"י ,תומש] ןלהל בותכש ומכ עבראו ,םיעודיו ,םינובנ ,םימכח :םה ולאו ,תודימ עבש
. " ' 'וכו םעה לכמ הזחת התאו'
(תודוקנ 4) ? םיקוספה ינש תייארב ע"באר ןיבל הבר שרדמ ןיב ינורקעה לדבהה המ
הבושת


5 'סמ הלאש
.( א"כ קוספ) "עצב יאנש תמא ישנא םיקלא יארי ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו"
.א"כ קוספל ן"במר לש ושוריפב ןייע
? ן"במר יפל (ליעל טטוצמה קלחב) קוספה לש הנבמה והמ
. ךירבד תא קמנ ?(א"כ קוספ) י"שר יפל םג הנבמה והז םאה
(1)
. (ה"כ קוספ) "לארשי לכמ ליח ישנא השמ רחביו"
(תודוקנ 6) ?י"שר תעדל ךכמ קיסהל ןתינ המ
(2)
. (א"כ קוספ) "עצב יאנש "
. א"כ קוספל ושוריפ ףוסב ן"במרב ןייע
"עצב אנוש" תנוכת יהמו ,סולקנוא תא ן"במר לש ושוריפ יפל "עצב אנוש" תנוכת יהמ
(תודוקנ 4) ?"טשפה ךרד לע" ן"במר לש ושוריפ יפל
הבושת


ד"י-'ד ,ב"כ ,תומש :'ב חפסנ

:בל םיש
.דבלב תוינוכיתה תובישיה ידימלתל תודעוימ הז עטקל תורושקה תולאשה


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 6-10 תולאשהמ עברא לע הנעו ,וישרפמבו 'ב חפסנבש עטקב ןייע


6 'סמ הלאש
. ד"י-'ד ,ב"כ קרפב ןייע
לכל תרתוכ ןתו ,םיקוספה תא ןייצ ?הז עטק קסוע םהבש םיאשונה ינש םה המ
(תודוקנ 5) .אשונ
. 'ה קוספל ע"באר ירבדבו 'ה-'ד םיקוספב ןייע
? וירבדב ע"באר עבוקש ללכה והמ
ךכל איבמ אוהש היארה יהמו ,וירבד יפל ראבל ןתינ 'ה-'ד םיקוספב תינונגס העפות וזיא
(תודוקנ 5) ?'ה קוספמ
הבושת


7 'סמ הלאש
. ('ז קוספ) "והער תכאלמב ודי חלש אל םא םיהלאה לא תיבה לעב ברקנו"
? ן"במר יפ-לע הנכות והמו ,י"שר יפ-לע העובשה ןכות והמ
תכאלמב ודי חלש אל םא" םילימה לש יריבחתה דיקפתה תא ,םישוריפהמ דחא לכ יפל ,ןייצ
(תודוקנ 4) ."והער
.'י-'ז םיקוספב ןייע
.'ח קוספל י"שר ירבדב ןייע
תשרדנ הרותהש תודימ ג"ימ הדימ וזיאבו ,'ז קוספב רומאל עגונב י"שר לש ותנקסמ יהמ
? תאז דמול אוה ןהב
(תודוקנ 6) .םיבותכה ןמ םירבדה תא י"שר קיסמ דציכ רבסה
הבושת


8 'סמ הלאש
. א"י-'ו םיקוספב ןייע
ןתינ דציכ ?'ט קוספב םירכזנה הלא ןיבל 'ו קוספב םירכזנה םיטרפה ןיב לדבהה והמ
(תודוקנ 5) .'ו קוספל ן"במר שוריפב רזעיה ?לדבהה תא ריבסהל
('ו קוספ) "שיאה תיבמ בנגו"
ךשמה לע ךתבושת תא ססב ?"וירבד יפל" םילימה תא ושוריפב ףיסוהל י"שר תא איבמ המ
(תודוקנ 5) .םיקוספה
הבושת


9 'סמ הלאש
. (ב"י קוספ) "דע והאבי"
תא ססב ?הניש אוה עודמו "דע והאיבי" םילימל ושוריפב י"שר סינכמש יונישה והמ
(תודוקנ 6) .הז אשונב םירבד רפסב רמאנה לע ךירבד
.אתליכמב ןכו ,"דע והאיבי" :ה"דב ,ע"באר לשו י"שר לש םהישוריפב ןייע
רוטפ אוהו , הפרטה לצא םילעבה ךילוי - 'הפרטה דע והאיבי' :רמוא ןתנוי ' ר" :אתליכמ
." םלשלמ
(תודוקנ 4) .ךתבושת תא קמנ ?קוספה לש םימעטה קוסיפ עייסמ םינשרפהמ ימל
הבושת


10 'סמ הלאש
. (ג"י קוספ) "והער םעמ שיא לאשי יכו "
. םירחאה םירמושב החיתפהמ לאושב וז החיתפ הנוש המב רבסה (1)
."אוה ריכש םא" :ה"ד ,ד"י קוספל י"שר יפל, ןיסנואב לאושה בייח עודמ רבסה (2)
(תודוקנ 5)
. (ד"י קוספ) "ורכשב אב אוה ריכש םא"
.רוש רוכב ףסוי 'ר לש ושוריפבו ,"אוה ריכש םא" :ה"ד ,י"שר שוריפב ןייע
לאושה רטפיי אל ...לאושל ריכש לעבה םא ,טשפה יפל - 'אוה ריכש םא'" :רוש רוכב ףסוי 'ר
. "ךכב
רמושה לש ןידה הנוש המב ?רוש רוכב ףסוי 'ר יפל - אשונה ימו ,י"שר יפל קוספב אשונה ימ
(תודוקנ 5) ?לאושה ןידמ הלא םילימב רכזנה
הבושת


(תודוקנ 30) 'ב הדיחי - ינש קרפ

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 11-14 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 15-17 תולאשהמ םייתש לעו

:בל םיש
."המחלמב םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש םידימלתל תדעוימ 14 הלאש

.( תודוקנ 8 - הלאש לכל) 11-14 תולאשהמ םייתש לע הנע

11 'סמ הלאש
. ז"כ-'כ ,ב"י ,םירבדב ןייע
(א"כ קוספ) "ךתיוצ רשאכ ...תחבזו"
." יניסב השמל ורמאנש הטיחש תוכלה ןהו טוחשי ךאיה החיבזב יוויצ שיש ונדמל" :י"שר
תונברקב הוויצ הנהו ...ראווצה ינמיס תרכה אוה שדוקה ןושלב הטיחש יכ עדו" :ן"במר
רשאכ ...תחבזו' רמא ,ןילוחה רשב ריתהל אבשכ ,התעו ...ראווצה ינמיסב אוהש ...'טחשו'
." תונברק םתויהב ,'ךיתיוויצ
יפל "ךתיוצ רשאכ" םילימה תוסחייתמ המל ?םהירבדב םיבשיימ ן"במרו י"שרש ישוקה והמ
(תודוקנ 4) ?ן"במר יפל תוסחייתמ ןה המלו ,י"שר
.(ג"כ קוספ) "םדה לכא יתלבל קזח קר "
." הדוהי 'ר ירבד ...ולכאל םדב םיפוטש ויהש דמל התא 'קזח' רמאנש הממ" :י"שר
הדוהי 'ר ירבד י"ע הריבסהל ןתינ דציכו ,ה"כ-ג"כ םיקוספב תטלובה תינונגסה העפותה יהמ
(תודוקנ 4) ?י"שרב םיאבומה
הבושת


12 'סמ הלאש
. ט"י-ג"י ,ג"י ,םירבדב ןייע
םידבועה םידיחי לש םשנועמ תחדינה ריע לש השנוע הנוש םהבש םיניינע השולש ןייצ
(תודוקנ 5) .םיבותכה לע ךירבד תא ססב .הרז הדובע
. (ח"י קוספ) "םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו"
היהיש ,רבדב םימש דובכ היהי אל ריעה תא [ללש חקית=] לולשת םאש" :רוש רוכב ףסוי 'ר
רמאנש הרז הדובע ייונב ןיינעה ומכ שקומל היהי ןפ" :ונרופס ".תנווכתנ ךתאנהלש הארנ
."( ה"כ ,'ז ,םירבד) 'ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דמחת אל' :םהב
(תודוקנ 3) ?ונרופס ןיבל רוש רוכב ףסוי 'ר ןיב יוויצה תרטמב לדבהה המ
הבושת


13 'סמ הלאש
. א"י-'א ,ו"כ ,םירבדב ןייע
? הז עטקבש הווצמל ('א קוספ) החיתפה לש תיתכלהה תועמשמה יהמ
(תודוקנ 3) .תועמשמ התואב ,המוד ןפואב תחסונמה ,םירבד רפסב תפסונ הווצמ ןייצ
('ב קוספ) "תישארמ "
הטח ץרא" :ןלהל רמאנו 'ץרא' ןאכ רמאנ .דבלב ןינימה תעבש אלא ...תישאר לכ אלו" :י"שר
'".וגו 'הרועשו
םינימה תעבשמ אוה בויחהש ,ל"זח ודמל ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"ימ הדימ וזיאב
? דבלב
(1)
." ול ןתת ...ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר" :'ד ,ח"י ,םירבדב ןייע
" תישאר"ה לש הניתנה ךרד הנוש המבו ,ח"י קרפב בותכה רבדמ "תישאר" תניתנ וזיא לע
(תודוקנ 5) ?ונקרפבש וזמ ח"י קרפב
(2)
הבושת


."המחלמב םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש

14 'סמ הלאש
. ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
.(ו"ט קוספ) "דאמ ךממ תקחרה םירעה לכל השעת ןכ"
(תודוקנ 4) . ן"במר תטיש יפל הז קוספ בסומ המ לעו ,י"שר תטיש יפל הז קוספ בסומ המ לע
.'ל-ו"כ ,'ב ,םירבדב ןייע
.(ו"כ קוספ) "םולש ירבד ןובשח ךלמ ןוחיס לא תומדק רבדממ םיכאלמ חלשאו"
רשפא דציכו ,י"שר לש ותטיש יפל הלא םיקוספב השמ ירבד תא ריבסהל רשפא דציכ
(תודוקנ 4) .בותכה לע ךירבד ססב ?ן"במר תטיש יפל םריבסהל
הבושת


.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 15-17 תולאשהמ םייתש לע הנע


15 'סמ הלאש
. ט"י-'ו ,ב"כ ,א לאומשב ןייע
המל האוושהב םירבדה תא לואש הנשמ "...ילע םתרשק המל" :ךלמיחא תא ותמשאהב
. ימודאה גאוד ול רפיסש
(תודוקנ 4) .לואשל ךלמיחא תבושת לע ךירבד ססב ?ותילכת יהמו יונישה והמ
. ההימתב -" םיקלאב ול לואשל יתלחה םויה" ךלמיחא ירבד תא םיארוק םיבר םישרפמ
הלילח" :ורמאב ןווכתמ אוה המלו ,וז ךרדב םתוא ארקנ םא ךלמיחא ירבד תועמשמ המ
(תודוקנ 3) ?"יל
הבושת


16 'סמ הלאש
. ו"כ-ח"י ,'מ ,היעשיב ןייע
(תודוקנ 2) ?איבנה תעדל ,עיגהל םהילע הנקסמ וזיאלו ,הלא םיקוספב איבנה הנופ ימ לא
.א"כ קוספב ןייע
:ק"דר
. םכתעדמ - 'ועדת אולה' "
. םירפסב םיארוקש הממ - 'ועמשת אולה'
. םינומדק םימימ שארמ איהש הלבק ךרד - 'םכל שארמ דגה אולה'
". ץראה תודסוממ ןיבהל ולכות ,ןיבהל תעד םכל שי םא - 'םתוניבה אולה'
קוספ תא סחייל ןתינ א"כ קוספ יקלחמ קלח הזיאלו ,איבנה ירבדב םילעפה יוביר תילכת המ
(תודוקנ 5) .קמנ ?ב"כ
הבושת


17 'סמ הלאש
. לארשי םע םע ב"י ,ג"נ-ג"י ,ב"נ היעשיב 'ה דבע תא םיהזמה שי
ךירבד ססב ?ולבסל דבעה תבוגת יהמו ,'ג-'ב םיקוספב דבעה לש ולבס יוטיב ידיל אב המב
(תודוקנ 4) .בותכה לע
(תודוקנ 3) ?םירבדה תועמשמ המו ,'ו-'ד םיקוספב רבדמה ימ
הבושת


(תודוקנ 30) 'ג הדיחי - ישילש קרפ

,( תודוקנ 8 - הלאש לכל) 18-20 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 22-23 תולאשהמ תחא לעו (!הבוח) 21 הלאש לע

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 18-20 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 'סמ הלאש
.'ד ,בויאב ןייע
?'ד קרפב זפילא לש ירקיעה ןועיטה והמ
(תודוקנ 4) .וינועיט תא זפילא ססבמ םהילעש תורוקמה ןמ םיינש ןייצ
קמנ ?וירבדב "רמוח"ה והמו "לק"ה והמ .רמוחו לק לע םג ססובמ זפילא לש ונועיט
(תודוקנ 4) .ךירבד
הבושת


19 'סמ הלאש
.' ל-ד"י ,'ו ,בויאב ןייע
.(ו"ט קוספ) "לחנ ומכ ודגב יחא"
(תודוקנ 3) ?הז יומיד יפ-לע בויאב םיערה תדיגב תאטבתמ המב
. םותיל ולש וסחי לע רבדמ אוה א"ל קרפבו ,םותיל םיערה סחי לע הז עטקב רבדמ בויא
?םותיל ולש וסחימ חיכוהל הצור אוה המו ,םותיל ויער לש םסחי יפלכ בויא תנעט יהמ
(תודוקנ 5)
הבושת


20 'סמ הלאש
.' ו-'א ,ב"מ ,בויאב ןייע
.וז העיבק חכוה. 'ב ,ח"ל קרפב וילא 'ה ירבדל בויא סחייתמ 'ג קוספב (1)
?'ג ,ב"מ קרפב ךכ לע בויא תבוגת יהמו ,'ב ,ח"ל קרפב וירבדב בויא דגנכ 'ה ןעוט המ (2)
(תודוקנ 6)
(תודוקנ 2) .דציכ רבסה .ב"מ קרפב ותנקסמל עיגהל ול ועייס (ח"ל קרפ) בויאל 'ה ירבד
הבושת


.( תודוקנ 7) (!הבוח) 21 הלאש לע הנע


21 'סמ הלאש
. ג"ע ,םילהתב ןייע
(ז"ט קוספ) "יניעב אוה למע תאז תעדל הבשחאו"
? הז קוספב רבדמ אוה וילעש "למע"ה והמו ,רומזמב ללפתמה תא הקיסעמה הבשחמה יהמ
(תודוקנ 3)
('ט קוספ) "ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש"
רבדל=] םהיפ םימשב תישל םהל םרג ימ" :('י ,ז"ט קרפ ,תערצ תאמוט תוכלה) ם"במר
ןהל תמרוגש םיעשרה תחיש איה וז .ץראב הליחת הכלהש םנושל ?[רקיעב ןירפוכו םיקולאב
." רכש יתוש םע תואתשמ יתב תבישיו ץראה ימע לש תויסנכ תבישיו תונרק תבישי
(תודוקנ 4) ?ם"במר יפל ותועמשמ יהמו קוספה הנבמ והמ
הבושת


.(תודוקנ 7) 22-23 תולאשהמ תחא לע הנע


22 'סמ הלאש
.' א ,עשוהיב ןייע
שולשמ תחא לכב הז יוטיב סחייתמ המל .םימעפ עברא ונקרפב רזוח "ץמאו קזח" יוטיבה
( תודוקנ 5) ?ח"י קוספבש יוטיבה תרימא תגרוח המב ?תונושארה םימעפה
חכוה ?םינועבגה םע ןתמו-אשמה לע רופיסה ןמ עשוהי לש ותוגיהנמ לע דומלל ןתינ המ
( תודוקנ 2) .םיבותכהמ ךירבד
הבושת


23 'סמ הלאש
.' ו ,םיטפושב ןייע
ןה המ .ותוא וקיסעהש תויעב שולש לע םידמל ונא ךאלמה ירבדל ןועדג לש ותבוגתמ
( תודוקנ 4) .םיבותכה לע ךירבד ססב ?תויעבה שולש
.' מ-ו"ל םיקוספב ןייע
? ינשה ןויסינה ןיבל ןושארה ןויסינה ןיב לדבהה המ
(1)
ג"סר בשיימ היעב וזיא ".הזכ לודג סנל יואר אוה םא תוסנל הצר ...ןועדג לבא..." :ג"סר
?הלא וירבדב
(2)
(תודוקנ 3)
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
: היעבה
. דמוע םעהו בשוי אוהש ךכב לארשי דובכב לזלזמכ הארנ השמ :י"שר
." ךילע בצנ םעה לכו בשוי התא..." :סוסיבה
. בר ןמז בכעתמ םעה ןכלו ,םירזוע ילב ,ודבל ןד השמ : ע"באר
." ךדבל בשוי התא" :סוסיבה
: היעבה ןורתפ
. םדובכב לזלזמ אצמיי אלש ךכ ,םעה תא תורישי טופשי אל השמ :י"שר
. בר ןמז בכעתהל וכרטצי אל ןכלו ,םיבר םינייד ויהי: ע"באר

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
: םימוחתה תשולש
.(" םיקולא שורדל") 'ה רבד םהל רוסמלו םילוחה לע ללפתהל (1)
.(" יתטפשו") טופשל (2)
.(" ויתורות תאו םיקולאה יקוח תא םהל יתעדוהו") הרות םדמלל (3)
. טפשמה :אוה רבדה
. ישיא ןפואב םהב לפטל ךישמהל ךירצ השמש ול הדוה :םימוחתה ראש לע

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
: היעבה
. ףייעתת התא - תישיא: י"שר
. לבלבתהל ךל םורגי רדסה רסוחש םושמ ,םלוכ תא קדצב טופשל לכות אל: ם"בשר
(1)
. םינקזלו השמל: י"שר יפל
(2)
. םינקזה םיעבשו וינבו ןרהא: י"שר יפל - "םעה"
. בירה ילעב: ע"באר יפל

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
.(ע"באר) םינכת םתוא םיאטבמ םה רשאכ חוסינו ןונגס ייוניש לע דיפקהל ןיא :ןורקיעה
: תואמגוד יתש תועצמאב ןורקיעה תמגדה
." םישנא םכל ובה" = "ליח ישנא" (1)
." םינובנו םימכח" = "םיקולא יארי" (2)
." םיעודיו" = "עצב יאנוש" (3)
לש תונוכת עבש תורכזנ השעמלו ,הז תא הז םימילשמ םיקוספה ינש - הבר שרדמ יפל
. םיניידה
. דבלב תונוכת עברא שי השעמלו ,הנוש ןונגסב תוחסונמה תונוכת ןתואב רבודמ - ע"באר יפל

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
םיטרפה רתיה לכו ,ללכ - "ליח ישנא" רשאכ ,טרפו ללכ :אוה ן"במר יפל הנבמה
. הז ללכב םיללכנה
."ליח ישנא" יוטיבה םג ךכו ,תידוחיי הנוכת איה קוספב הלימ לכ: י"שר יפל
(1)
." ליח ישנא" :תחא הנוכת ילעב קר םהש םינייד אצמ השמ: י"שר תעדל
(2)
. ולמע לע רכשכ וילא אב אלש ,םלועבש ןוממ לכ אנושש ימ אוה עצב הנוש - סולקנוא יפל
( .(תואוולהו תונתמ אנוש
. קשוע תאנש :טפושה תונוכת .טשפה ךרדב ן"במר יפל

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
.' ה-'ד םיקוספ - (שאו לגרו ןש יקזנ) ןיקיזנ
. ד"י-''ו םיקוספ - (לאושו רכש רמוש ,םניח רמוש) םירמוש
. תונוש תוארוהב תושרפתמ ארקמב ןתרוצב תווש םילימ :ללכה
(1)
לש תועמשמב םעפ :'ה-'ד םיקוספב .ר.ע.ב שרושה לע הרזחה תא הז ללכ יפל ראבל ןתינ
("שא אצת יכ") "שא" הלימהמ איה החכוהה .הפירש לש תועמשמב םעפו המהב תכלוה
. הפירש לש תועמשמב .ר.ע.ב לש תועמשמ לע וב רבודמש החיכומה ,'ה קוספבש

(2)
האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
: העובשה ןכות
; ןודקיפב די חלש אלש: - י"שר יפל
. בנגנ ץפחהש - ן"במר יפל
(1)
: יריבחתה דיקפתה
; אשומ טפשמ הז - י"שר
. יאנת טפשמ הז - ן"במר
(2)
.[ןידל היינפב אלו] העובשב רבדמ "םיהלאה לא תיבה לעב ברקנ"ש איה הנקסמה
'י קוספבש ןוויכ תומוקמה ינשב תורכזנה "ודי חלש" םילימהמ .הווש הרזג :איה הדימה
. העובש וז 'ז קוספב םגש ןאכמ ,העובש וזש שרופמ

האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
. םייח-ילעב םירכזנ 'ט קוספב וליאו ,םיממוד םיצפח םירכזנ 'ו קוספב
(1)
-ילעב וליאו ,םניחב איה םרמושל ךרדה םיממוד םיצפחש ךכמ עבונ לדבהה ן"במרה יפל
. םתרימשב החרט רתוי שיש םושמ ,רכשב איה םרמשל ךרדה םייח
(2)
. ובייחל םוקמ היה אל ,היה ךכ םא יכ ,ובנגנ םילכהש תטלחומ העיבק וז ןיאש רובס י"שר
.(' ז קוספ) "בנגה אצמי אל םא" :סוסיבה

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
. םיינש םה ירה "דע" רמאנש םוקמ לכבש םושמ ,םיבר ןושלל דיחי ןושלמ הניש י"שר
." שיאב דחא דע םוקי אל" :ו"ט ,ט"י ,םירבדב רוקמה
הלימה ןיב הדירפמ אתחנתאהש םושמ :קומינה .ע"בארלו י"שרל עייסמ םימעטה קוסיפ
עיפוהל אתחנתאה התיה הכירצ אתליכמב ןתנוי 'ר שוריפ יפל וליאו ,"הפרט" הלימל "דע"
." הפרט" הלימב

האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
. תיבה לעב לא לאושהמ איה היינפה - לאושב
.רמושה לא תיבה לעבמ היינפה - םירמושה ראשב
(1)
. ולש איה ץפחהמ האנהה לכש םושמ ,ןיסנואב בייח לאושה
(2)
וא ץפחה לש םילעבה אוה אשונה רוש רוכב ףסוי 'ר יפל ;רושה אוה אשונה י"שר יפל
. ליאשמה
.( האנהה תרומת םלשמ אוהש םושמ) לאושכ ןיסנואב בייח וניא רכושה

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
. הטיחשה לע ה"בקה הוויצ םשש שרופמ םוקמ ונל ןיא: איה היעבה
. יניסמ השמל הכלהל - י"שר יפל תוסחייתמ "ךיתיוצ רשאכ" םילימה
. תונברק תברקה ינידל - ן"במר יפל
.םד תליכא רוסיא לע (םימעפ 4) תשגדומ הרזח: העפותה
ךכיפל ,םהמ רקעל השק היה ,הז רוסיאב םילגרומ ויה םהש ןוויכ :י"שר ירבד יפ-לע רבסהה
. רוסיאה לע םימעפ המכ רוזחל הרותה תכרצנ

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
:םייונישה
ףיסב איה הגירהה ;םישנאה לכ תגירה לע יוויצ שי - תחדינה ריעב
. שדחמ ריעה תיינב רוסיא ;שוכרה לכ תפירש
.(' ה ,ז"י ,םירבד) הליקס אוה שנועה - דיחי לצא
: יוויצה תרטמ
םשל התיה ריעה לש תינוציקה השינעב הנווכהש חיכוהל איה הרטמה - רוש רוכב ףסוי 'רל
. ללש תחיקל םשל אלו םימש
. הרז הדובע לש ףסונ אטחל תותפתה עונמל איה הרטמה - ונרופסל

האבה הלאשה


13 'סמ הבושת
: תיתכלהה תועמשמה
. ץראה לש הקולחהו שוביכה רחאל קר םיבייחתמ וז הווצמב
תיב תיינב :וא) .('א,ט"י) טלקמ ירע תשרפ :וא (ד"י ,ז"י) ךלמה יונימ: תפסונה הווצמה
.( ( א"י-'י ,ב"י) שדקמה
."הווש הרזג" :איה הדימה
(1)
ןהכל תתל ךירצ םירוכיבש אוה ינושה .המורתב בותכה קסוע ח"י קרפב
. םוקמ לכב ןהכל תנתינ המורת וליאו ,שדקמה תיבב

(2)
האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
בסומ קוספה - ן"במר יפל .('י קוספ) םולשל האירקה תבוח לע בסומ קוספה - י"שר יפל
. (ד"י-ב"י םיקוספ) היאנתלו םולשה תאירקל התנענ אלש ריעל סחיה לע
תטישל םג רתומ הזו ,וצראב רובעל ידכ קר התיה ןוחיסל םולשל האירקה - י"שר יפל
. י"שר
.( ל ,ב) "וב ונרבעה..." ;(חכ ,ב) "ילגרב הרבעא קר" ;(זכ ,ב) "ךצראב הרבעא" :סוסיבה
תעבשל םג םולשל האירקה תבוח תרגסמב התיה ןוחיסל םולשל האירקה - ו"במר יפל
. ןיממעה
.( ו"כ ,'ב) "םולש ירבד ...חלשאו" :סוסיבה

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
. וירבד ףוסב םימותבו םירואב הלאשה תא ריכזמש ךכב אוה יונישה
ךלמיחא תבושתמ הארנ רבדה .רתויב הרומחה המשאה וזש שיגדהל: יונישה תילכת
.םימותבו םירואב הלאשה לע המשאהל קר תסחייתמה
םיקולאב לואשל ליגר היה ירהש .המשא ךכב האור וניאש איה ךלמיחא ירבד תועמשמ
. רבעב רבד ךכ לע ול רמאנ אלו ,דוד רובע
התיה אל הז השעמב - ךב דורמלמ יל הלילח ,ונייהד .הדירמל סחייתמ "יל הלילח" יוטיבה
. הדירמ לש הנווכ לכ יל

האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
דוגינב ,םילילאב תושממ ןיאש איה הנקסמה .לארשיבש הרז הדובע ידבועל איה היינפה
. לוכי-לכו לוכ ארוב - 'הל
ב"כ קוספ .תונושו תובר םיכרדב וזה הנקסמל עיגהל ןתינש תוארהל דעונ םילעפה יוביר
." ץראה תודסומ םתוניבה אולה"ל סחייתמ
. האירבב ןנובתהל שקבתמ אוהש הארנ ב"כ קוספ ךותמ :הקמנה

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
.םיבואכמו םיילח ומכ ,ינפוג לבסבו הלפשהב יוטיב ידיל אב לבסה
" קידצ קידצי ותעדב" ('ז) "ויפ חתפי אלו" :וילע ןידה תלבקבו המלשהב ךכל סחייתמ דבעה
.( א"י) "לובסי אוה םתונוועו"
. םייוגה םה ולא םיקוספב םירבדמה
לע םישנענ םהש ךכב לארשי לש לבסה רבסהו םהיאטחב הרכה איה םירבדה תועמשמ
.( םייוגה לש) םהיאטח

האבה הלאשה


18 'סמ הבושת
. אטח ןכ םא אלא שנענ וניא םדאש אוה זפילא לש ירקיעה ןועיטה
: םה תורוקמה
(' ז) "אנ רכז" - בויא לש ותעידי
(' ח) "ןוא ישרח יתיאר" - זפילא לש ונויסינ
( ג"י) "הליל תונויזחמ םיפעשב" - תיקולא תולגתה
. םדאהמ רתוי םימלש םה יכ ,םיכאלמהו וידבע םה - "לק"ה
.(' דכו ףוג םהל שי וא ערה רצי םהב שי יכ) תוחפ םימלש םה יכ ,םדאה ינב םה - "רמוח"ה
. םיקידצ וא םיאיבנ - "לק"ה: וא)
. (םיעשר - "רמוח"ה

האבה הלאשה


19 'סמ הבושת
. תונעטב וילא ואבו ותוא ואכיד םה וליאו ,ומחנל ואוביש הפיצ בויאש ךכב איה הדיגבה
חיכוהל הצור אוה א"ל קרפב וליאו ,םיירזכא םה םיערהש ןועטל הצור אוה ונקרפב
. םותיל תואנה וסחי תמחמ ול עיגמ אל שנועהש

האבה הלאשה


20 'סמ הבושת
: ילולימה ןוימדב איה החכוהה
(' ג ,ב"מ) "תעד ילב הצע םילעמ הז ימ"
(' ב,ח"ל) "תעד ילב ...הצע ךישחמ הז ימ"
(1)
. הנוכנ אל םלוע תגהנה 'הל סחיימ בויאש איה ('ב ,ח"ל) בויא דגנ 'ה תנעט
.הנבה רסוחמ העבנ ותוסחייתהש הדומ בויא :('ג ,ב"מ) בויא תבוגת
(2)
םימייקה םירבדה תא גישהל ותלוכיב ןיאש בויאל החכוה םושמ שי (ח"ל קרפ) 'ה ירבדב
.' ה תגהנה תא ןיבהל לוכי אוה ןיאש יאדו ,ןאכמ .םלועב

האבה הלאשה


21 'סמ הבושת
. ול בוטו עשר לש תואיצמה :וא ,םלועב 'ה תגהנה תודוא איה ותוא הקיסעמה הבשחמה
ירחא רהרהמ אוהש הדבועה םצע :וא .טפשמ אלב למעכ תיארנה 'ה תגהנה ךרד אוה למעה
. אטח - למעכ ול תיארנ ה"בקה לש ויתודימ
. הביסו האצות לש בכרומ טפשמ - יריבחתה הנבמה: ם"במר
.' הב הריפכל םהל תמרוג םיעשרה תוגהנתה - תועמשמה

האבה הלאשה


22 'סמ הבושת
.(' ט) המחלמב םעה תגהנהל ;('ז) הרותה תווצמ רומשל ;('ו) ץראה תלחנהל
. םעה ידי-לע רמאנ יוטיבה ח"י קוספב וליאו ,'ה ידי-לע תורמאנ תונושארה םימעפה שולש
םואית ילב "הדעה יאישנ"ו "לארשי שיא" םג םיברעתמ םינועבגה םע םינוידה תליחתב
רבד לש ופוסב קר .םיכוביסל םרוג הזו ,םדגנ םיעצמא טקונ וניא אוהו ,עשוהי םע
. ומצעל הערכהה תוכמס תא לטונ עשוהי

האבה הלאשה


23 'סמ הבושת
: ויה ןועדג תא וקיסעהש תויעבה
. (ג"י קוספ) "...'ה ונשטנ התעו ...תאז לכ ונתאצמ המלו ונמע' ה שיו" - םעל 'ה סחי
(1)
קוספ) "יבא תיבב ריעצה יכונאו ...לארשי תא עישוא המב" - תוחילשל ותמאתה תדימ
.( ו"ט
(2)
.( ז"י קוספ) "ימע רבדמ התאש תוא יל תישעו" - 'המ האובנ וז םאה
(3)
. ץראה לכ לע - שבוי ;הזיגה לע - לט - ןושארה ןויסינה
. ץראה לכ לע - לט ;הזיגה לע - שבוי - ינשה ןויסינה
(1)
.' ה תא תוסנל רוסיא םושמ ןועדג תשקבב שי הרואכל יכ איה היעבה
(2)