ה"נשת ץיק ,םייתד רפס-יתבל ך"נתב תורגב תניחב

ב"י תותיכלו א"י תותיכל דומיל תודיחי 2


תולאשה


דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ

ד"מ קרפ ,םילהת :חפסנ

5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנעו ד"מ םילהתב ןייע


(!הבוח) 1 'סמ הלאש
. םידגונמ םיקלח ינש תוארל רשפא הז רומזמבש ג"כ-'א םיקוספב
, םייוטיב ינש אבה קלח לכמ .םהיניבש דוגינה והמ בותכו ,םיקלחה ינש תא ןייצ
.ינשה קלחל ןושארה קלחה ןיבש דוגינה תא םימיגדמה
.ררושמה תשקב תא רומזמה לש ידוגינה הנבמה קזחמ המב רבסה
הבושת

5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 'סמ הלאש
ןיב לדבהה והמ .ררושמה ימיבו "םדק ימיב" לארשי תבוטל 'ה תולועפ תורכזנ רומזמב
.בותכהמ ךירבד תא חכוה ?תופוקתה יתשב 'ה תגהנה יכרד
. ('י קוספ) "ונמילכתו תחנז ףא "
: ןלהל ג"סר ירבדבו י"שר לש ושוריפב ןייע
." וניתואבצל ךנוחצנ תחלש אלו ונתמלכהו ונתחנז רשא אוה התא םגו - 'ףא' " :ג"סר
?' י קוספ לש רשקהה תייארב ג"סרל י"שר ןיב לדבהה המ
?םינשרפהמ דחא לכ יפל "ףא" הלימה תשרפתמ דציכ
הבושת


3 'סמ הלאש
. ח"י-'י םיקוספב ןייע
. לארשיב תובר תועיגפ תורכזנ הלא םיקוספב
? ללפתהל ררושמה תא םיאיבמה תועיגפה יגוס ינש םה המ
.םיבותכה ןמ ךירבד תא םגדה
?'ה תעושי תא ושקבב ללפתמה ססבתמ הילעש ,הלא םיקוספב תיזכרמה הנעטה יהמ
.בותכה לע ךירבד תא ססב
הבושת


4 'סמ הלאש
. ג"כ-ח"י םיקוספב ןייע
. ('כ קוספ) "םינת םוקמב ונתיכד יכ "
.י"שר לש ושוריפב ןייע
(תודוקנ 4) ?היעבה תא י"שר בשיימ דציכו ,עטקב קוספה םוקימ לש היעבה יהמ
. (א"כ קוספ) "וניקלא םש ונחכש םא"
םינימאמ םניא ונל םיריצמ םהש םייוגה יכ ,ונבלב ונבשח םא ...ונל שיש תורצה לכב :ק"דר
בושנו ונבלמ ונחכשנ ,הרצב ,וב םינימאמש ,ונחנאו םיטקשו םיוולש םהו וניקולאב
." םהיהולאל
םיסונא ונייהש םגה ,'רז לאל וניפכ שורפנו' יכ םגה וניקולא םש ונחכש םאה" :ם"יבלמ
." ותנומאו 'ה דוחיי םלש ונבל היה ...בלב לבא השעמב קר הז היה ,רז לאל וניפכ שורפל

? ם"יבלמ יפל - יהמו ,ק"דר יפל "וניקולא םש" תחכשל איבהל התיה הלוכיש תואיצמה יהמ
(תודוקנ 6)
הבושת


5 'סמ הלאש
. ד"כ-א"כ םיקוספב ןייע
? ב"כ קוספב ,הרואכל ,תימינפה הריתסה יהמ
: ןלהל יריאמה לש ושוריפבו (חפסנב) ב"כ קוספל ע"באר לש ושוריפב ןייע
עדוי אוה יכ' :ורמא אוהו ,הריקחל ךירצ ותויה יתלב םע 'רקחי' תלימ אבו" :יריאמה
וליאכ הזב העידיה םסרפיש הנווכהו ,םוסרפל םירסמנ םניאש יפ-לע-ףא ,'בל תומולעת
".לכל רקחנ
(תודוקנ 5) ?ב"כ קוספבש הרואכל הריתסה תא הלא םינשרפמ דחא לכ בשיימ דציכ
? עיצמ אוהש םיבושייה ינש םה המ ?ד"כ קוספל ושוריפב ע"באר בשיימ היעב וזיא
(תודוקנ 5)
הבושת
'א הדיחי - ינש קרפ

6-8 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 'סמ הלאש
. ו"ט-'ט ,'ד ,תישארבב ןייע
. ןושארה םדא לע ולטוהש םישנועל םימוד ןיק לע ולטוהש םישנועה
(תודוקנ 4) .ןונגסבו ןכותב ןוימדה תא ןייצ
. אתוחינב אורקל רשפאו ההימתב אורקל רשפא ,"אושנמ ינוע לודג" ןיק ירבד תא
? האירקה יכרדמ תחא לכ יפל ןיק לש וירבד תועמשמ יהמ
(1)
:" רתסא ךינפמו" ןיק ירבד תא שרפמ ן"במר
." יתמלכנ םגו יתשוב יכ ...ללפתהל ךינפל דומעל לכוא אל יכ"
קמנ ?אתוחינב וא ההימתב "אושנמ ינוע לודג" תאירקל ךשמה אוה ן"במר לש ושוריפ םאה
(תודוקנ 4) .ךירבד תא
(2)
הבושת


7 'סמ הלאש
. ט"י-ו"ט ,ז"י ,תישארבב ןייע
תפסותה יהמ .וערזל רשקב םהרבאל תוחטבה 'ה ןתונ תישארב רפסב םידחא תומוקמב
יהמו ,(ערזה ןינעב) םירתבה ןיב תירבב םהרבאל חטבוהש המ לע הז עטקב החטבהב
(תודוקנ 4) ?ז"ט-'ט ,ח"י קרפב תרכזנה החטבהב תפסותה
, תישארבב רפוסמל (ט"י-ו"ט ,ז"י) ונקרפב רפוסמה תאוושהמ תררועתמה היעבה יהמ
(תודוקנ 4) ?וז היעב בשייל ןתינ דציכ ?ז"ט-'ט ,ח"י
הבושת


8 'סמ הלאש
. ד"ל-ט"י ,ד"מ ,תישארבב ןייע
?םיקלחה םה המ .םיקלח השולש הדוהי לש ומואנב תוארל רשפא
(1)
. ףסוי לע עיפשהל ידכ םהב שי רשאו ,ומואנב הדוהי הלעהש םינועיט השולש ןייצ
(תודוקנ 5)
(2)
. (א"כ קוספ) "וילע יניע המישאו "
לבא ...דבלב הייארה לע ןיע תמיש בותכב יתאצמ אלו" :ן"במר ."ותוא האראש" :ע"באר
."... ורמשלו וילע לומחל ףסוי םהל רדנ
לש ושוריפ והמו ,"וילע יניע המישאו"ל ע"באר לש ושוריפ תא לבקמ ן"במר ןיא עודמ
(תודוקנ 3) ?הז יוטיבל ן"במר
הבושת


11-9 תולאשהמ םייתש לע הנע

9 'סמ הלאש
. ה"ל-ט"י ,ח"י ,ב םיכלמב ןייע
? הקשבר לש ומואנ תילכת יהמ
(1)
דימת רשפאש הדוהיב תחוורה הבשחמה דגנ הקשבר הלעמש םייזכרמ םינועיט ינש ןייצ
(תודוקנ 4) .'ה תרזע לע ךומסל
(2)
. רושא ירבד תא איבנה ריכזמ ט"י-'ז םיקוספ ,היעשיב 'י קרפב
? היעשיבש רושא ירבדלו (ח"י ,ב"מ) ונקרפבש הקשבר ירבדל ףתושמ המ
(1)
(תודוקנ 3) ?רושא לש םירבדה תאבהב והיעשי לש תילכתה יהמ
(2)
הבושת


10 'סמ הלאש
. ב"כ-'ה ,'ב ,היעשיב ןייע
;('ח קוספ) "םילילא וצרא אלמתו"
.(ח"י קוספ) "ףולחי לילכ םילילאהו"
? ח"י קוספב ראותמה בצמל איבה המו ,'ח קוספב ראותמה בצמל ואיבהש םימרוגה םה המ
(תודוקנ 4) .קוספ לכ לש רשקהב ןויע רחאל בשה
. (ב"י קוספ) "לפשו אשנ לכ לעו םרו האג לכ לע ,תואבצ 'הל םוי יכ"
. " םליפשהל - 'םרו האג לכ לע תואבצ 'הל םוי יכ'" :ארק י"רהמ
. "תואגתהל ידכ ומצע תא ליפשמש - לפשו ,ותלוז לע ומצע תא אשנמש - אשנ" :א"רגה
"? לפשו" הלימה תסיפתב א"רגה ןיבל ארק י"רהמ ןיב לדבהה המ
(תודוקנ 3) .קמנ ?םימעטה קוסיפ עייסמ םהמ ימל
הבושת


11 'סמ הלאש
. 'ח ,םילהתב ןייע
תא ססב .םדאה יפלכ 'ה לש דחוימה וסחי אטבתמ םהבש ,םימוחתה ינש תא ןייצ
. בותכה לע ךירבד
(1)
דוד ירבדל קוזיח (םדאה תאירב) "תישארב" תשרפב םדאל 'ה ירבדב תוארל ןתינ המב
(תודוקנ 4) ?('ח ,םילהת) ונקרפבש
(2)
;('ה קוספ) "ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ"
. (ב"כ ,'ב ,היעשי) "אוה בשחנ המב יכ ...םדאה ןמ םכל ולדח"
. םדאה לש ודמעמ לע רבודמ תומוקמה ינשב
לע וירבד תא רמול והיעשי תא איבמ המו ,וירבד תא רמול םילהתב ררושמה תא איבמ המ
(תודוקנ 3) .(םוקמ לכב רשקהה יפ-לע בשה) ?םדאה
הבושת
'ד הדיחי - ישילש קרפ

12-14 תולאשהמ םייתש לע הנע

12 'סמ הלאש
. ד"כ-ד"י ,'ד ,םירבדב ןייע
םירשוק םירחא םינשרפ וליאו ,'כ קוספל ב"כ-א"כ םיקוספ תא םירשוקה םינשרפ שי
. ג"כ קוספלו ד"י קוספל םתוא
?שוריפה יכרדמ תחא יפל היעבה תא בשייל ןתינ דציכ ?ב"כ-א"כ םיקוספב היעבה יהמ
(תודוקנ 4)
. (ג"כ קוספ) "ךיקלא 'ה ךוצ רשא"
." תושעל אלש ךוצ רשא" :י"שר
." ךוצ רשאכ" :ע"באר
? קוספב הלא םינשרפ םיאצומש ישוקה והמ
יפל םילימ וליא לעו ,י"שר יפל "ךוצ רשא" יוטיבה בסומ קוספב םילימ וליא לע
(תודוקנ 4) ?ע"באר
הבושת


13 'סמ הלאש
:" תעדיו" - העידיל עיגהל םדאה שרדנ םירבד רפסמ םיאבה םיעטקב
;' מ-ב"ל ,'ד ,םירבד
; א"י-'ו ,'ז ,םירבד
.' ו-'ב ,'ח ,םירבד
.וז העידיל איבהל תוכירצ תודבוע וליאו ,תשרדנה העידיה יהמ םיעטקהמ דחא לכב ןייצ
הבושת


14 'סמ הלאש
'. ט-'א ,א"י ,םירבדב ןייע
.('ז קוספ) "השע רשא לודגה 'ה השעמ לכ תא תואורה םכיניע"
ףתושמ המ .הצובק לכב ןייפאמה תא ןייצו ,תוצובק יתשל עטקב םירכזנה תוערואמה תא ןיימ
(תודוקנ 4) ?עטקב םירכזנה תוערואמה לכל
.('ח קוספ) "...וקזחת ןעמל ...הוצמה לכ תא םתרמש"
אלא... וקזחת ןעמל תווצמה ושעת רמוא וניא - 'וקזחת ןעמל'" :רוש רוכב ףסוי 'ר
. " וקזחת הז רבד ןעמלו ,הבהאמ תווצמה ושע
.האצות לש תועמשמב "ןעמל" הלימה תא שרפמ רוש רוכב ףסוי 'ר

(תודוקנ 4) ?ונקוספב ךכ השרפמ אוה ןיא עודמו ,תרחא תועמשמב התוא שרפל רשפא דציכ
הבושת


.תדמלש רמוחל םאתהב ,15-19 תולאשהמ םייתש לע הנע
סומע :19-18 תולאש ,לאקזחי :16-17 תולאש :בל םיש

15 'סמ הלאש
. לבה לוכהש הנקסמל תלהק עיגמ םיבר תומוקמב
. א"י-'א ,'א קרפב ןייע
(תודוקנ 2) ?הז עטקב וז הנקסמל ואיבמ המ
.'ב ,'ב קרפ דע ז"ט ,'א קרפב ןייע
;(ז"ט קוספ ,'א קרפ) "יבל םע ינא יתרבד"
.('א קוספ', ב קרפ) "יבלב ינא יתרמא"
עיגמ אוה ךא ,ויתויהתל הבושת אוצמל תלהק לש רחא ןויסינ ראתמ הלא םיקוספמ דחא לכ
. שממ הלא תובושתב ןיאש הנקסמל
? תונויסינה ינש םה המ
(תודוקנ 5) .(ג"י ,ב"י קרפ) "רבד ףוס" תלהק לש םילימה תועמשמ תא הז עקר לע ראב
הבושת


16 'סמ הלאש
. ד"מ-ב"ל ,'כ ,לאקזחיב ןייע
םה המ .לארשי םע לש הלואגה ךילהתב םינוש םיבלש ינש לע איבנה רבדמ הז עטקב
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב .םהמ דחא לכ לש ןייפאמה תא ןייצ ךתבושתב ?םיבלשה ינש
(תודוקנ 5)
לע הבושת וירבד םיווהמ המב ?הז עטקב איבנה אצוי םעב תחוורה המגמ וזיא דגנ
(תודוקנ 2) ?וז המגמ
הבושת


17 'סמ הלאש
. 'כ-'י ,ג"ל ,לאקזחיב ןייע
. םעב תחוורה הנעט םע חוכיו לאקזחי להנמ א"י-'י םיקוספב ,םידחא םינשרפ תעדל
? םעל ליחנהל איבנה הסנמ הפקשה וזיאו ,הלא םיקוספב םעה הנעט יהמ
(1)
(תודוקנ 4) ?הז קוספב םעה הלעמ הנעט וזיא .'ב ,ח"י ,לאקזחיב ןייע
(2)
יהמ ."'ה ךרד" ןיינעב איבנה ירבד תא לבקמ וניא םעה ונקרפב 'כ-ב"י םיקוספב
(תודוקנ 3) ?םעה החוד התואש "'ה ךרד"
הבושת


18 'סמ הלאש
: םיאבה םיעטקב ,סומעב ןייע
; ז"ט-ד"י ,'ב (1)
; ט"י ,'ה (2)
. 'ד-'א ,'ט (3)
(תודוקנ 3) ?וללה םיעטקה תשולשל ףתושמה ןכותה והמ
: םיאבה םיעטקב ,סומעב ןייע
; ג"י ,'ד (1)
; 'ט-'ח ,'ה (2)
. 'י-'ה ,'ט (3)
? וללה םיעטקה תשולשל ףתושמה ןכותה והמ
? ולא םירבד לש תילכתה יהמ
(תודוקנ 4) .(םיעטקהמ דחא לכ לש רשקהב רזעיה)
הבושת


19 'סמ הלאש
. 'ג-'א ,'ו ,סומעב ןייע
(תודוקנ 2) ?םייוגב םתוננובתהמ קיסהל לארשי לעש הנקסמה יהמ
. רבסה .האצותו הביס 'ג קוספב םיאורה םינשרפ שי
(1)
יוה" :םילימב תאטבתמה השיגלו ,ונקוספב םעב תלבוקמה השיגל ףתושמה המ
(תודוקנ 5) ?(ח"י ,'ה ,סומע) "'ה םוי תא םיוואתמה
(2)
הבושת
המגודל תובושת רחבמ1 'סמ הבושת
: םה םיקלחה
. רבעב לארשיל 'ה תרזע - ('י-'א :וא) 'ט-'א (1)
. לארשי תא 'ה תחנזה - ג"כ-'י (2)
. רבעל דוגינב הווהב םעה לש ובצמב אוה דוגינה
:וא
.רבעה תמועל הווהב םעה לא ה"בקה לש סחיב
: דוגינ םיווהמה םייוטיב
(א"י 'ספ) "רצ-ינמ רוחא ונבישת" / ('ח 'ספ) "ונירצמ ונתעשוה"
(א"י 'ספ) "רצ-ינמ רוחא ונבישת" / ('ג 'ספ) "תשרוה םיוג"
:וא
('ח 'ספ) "תושיבה וניאנשמו" / (ב"י 'ספ) "לכאמ ןאצכ וננתת"
ונמילכתו תחנז ףא"" / "תושיבה וניאנשמו" (ז"י 'ספ) "ינתסכ ינפ תשוב"
ןכלו ,ןיינועמ אוהשכ רוזעל 'ה לש ותלוכי תא טילבמ וז ךרדב הליפתה רודיס
.תקזחתמ ותוברעתהל השקבה

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
. לארשי תומחלמ תא םחל ומצעב 'ה :םדק ימיב
('ג 'ספ) "םימאל ערת ...תשרוה םיוג ךדי התא"
('ד 'ספ) "ךינפ רואו ךעורזו ךנימי יכ"
. "יפ לע ףא" :וא "ףא-לע" התועמשמ "ףא" הלימה ,'ט לש ךשמה אוה 'י קוספ י"שרל
התועמשמ "ףא" הלימה .םיאבה םיקוספל ךשמנ אוהו ,דוגינה תלחתה אוה 'י קוספ ג"סרל
."םג"

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
: םיבותכה ןמ המגדה - תישפנ העיגפ
(ד"י 'ספ) "וניתוביבסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונמישת"
(ו"ט 'ספ) "םימאלב שאר דונמ םיוגב לשמ ונמישת"
(ז"ט 'ספ) ינתסכ ינפ תשבו ידגנ יתמלכ םויה לכ"
(ז"י 'ספ) "ףדגמו ףרחמ לוקמ"
(1)
: םיבותכה ןמ המגדה - תיסיפ העיגפ
(א"י 'ספ) "ומל וסש וניאנשמו"
(ב"י 'ספ) "ונתירז םיוגבו לכאמ ןאצכ וננתת"
(ג"י 'ספ) "ךמע רכמת"
(ז"י 'ספ) "םקנתמו ביוא ינפמ"
(2)
. תולודגה תורצה תורמל 'ה תא ובזע אל לארשיש איה תיזכרמה הנעטה
(ז"י 'ספ) "ךונחכש אלו ונתאב תאז לכ" :סוסיב

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
היעבה
'כ קוספ וליאו ,'הל לארשי לש םתונמאנב םיקסוע םירחאה םיקוספה לכ
. לארשי לע 'ה איבהש תונערופב קסוע
" רשאכ" םג ונבל רוחא גוסנ אלש ,ונייהד ."רשאכ" ןבומב ןאכ "יכ" - י"שרל - בושייה
. "םינת םוקמב ונתכיד"
תואיצמה
. תורצ םהל םישועה םייוגה לש בוטה םבצמב לארשי תוננובתה :ק"דר יפל
. םתד לע רובעל םיסונא לארשיש :ם"יבלמ יפל

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
:הרואכל תימינפה הריתסה
? ןתוא רוקחל וילע עודמ ,בלה תומולעת תא עדוי 'ה םא
: בושייה
השעמלש ףא) םרקחל לוכי היה ,רוקחל ךירצ היה וליאש רמול בותכה תנווכ - ע"בארל
.(ךכל קוקז וניא
. םיברב םוסרפה אלא ,ול עודי הז יכ ,רוריבה הניא הריקחה תועמשמ - יריאמהל
.המודכו הניש לש תוישונא תונוכת 'הל סחייל רשפא ךיא - איה היעבה
השוע וניא 'הש ךכל יומיד וא לשמ קר והז - (הרופאטמ לש ךרדב) - ןושארה בושייה
.לארשי תלצהל המואמ
'. ה לע ביואה ירבדמ האבומ אלא ,ררושמה לש םירבד םניא הלא - ינשה בושייה

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
: ןכותב ןוימדה
. המדאה תללק שיו שוריג שי םישנועה ינשב
: ןונגסב ןוימדה
.(ד"י ,'ד) "...יתוא תשרג ןה" :ןיק .(ד"כ ,'ג) "םדאה תא שרגיו" :םדא - שוריגה
אל המדאה תא דבעת יכ :ןיק .(ז"י ,'ג) "ךרובעב המדאה הרורא" :םדא - המדאה תללק
.(ב"י ,'ד) "ךל החוכ תת ףסת
!?ינווע תא לובסלו חולסל לוכי ךניא םאה :'ה םע חכוותמ ןיק - ההימתב
.(ושפנ לע ןנחתמ ןיק :וא)
' הש תורשפא ןיא יכ דע ,לודג ךכ לכ יאטח :ףיסומ ףאו) ואטח לע הדומ ןיק - אתוחינב
.(יל חלסי
(1)
אוה ךכיפל ,אתוחינב "אושנמ ינווע לודג" תאירקל ךשמה אוה ן"במר לש ושוריפ
.ואטחב השוב ךותמ 'ה ינפל ללפתהל דומעל לכוי אל יכ דע ,ךכ לכ רעטצמ

(2)
האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
. ערז םהרבאל היהיש יללכ ןפואב חטבוה םירתבה ןיב תירבב
. הרשמ היהי ןבהש ול חטבומ ז"י קרפב
ףסונ ,הרש תוחכונב תרמאנ החטבהה ןכו) .הנש ךותב היהי הדילה דעומש רכזנ ח"י קרפב
(םהרבאל הנתנש החטבהה לע
לע סעוכ וניאו הרש לע סעוכ 'ה עודמ .החטבהה עמשמל וקחצ הרשו םהרבא :היעבה
. םהרבא
הרש קחצתו" ךוחיג לש היה הרש לש קוחצהו החמש לש היה םהרבא לש קוחצה :בושייה
. י"שר יפ-לע - (ב"י ,ח"י) "הברקב

האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
: םה םיקלחה
. רבעב תוערואמה תולשלתשה - ט"כ-ט"י -
. (ןימינב תראשהמ הנייהתש) תואצותה - ב"ל-ל -
. (ןימינב רורחשל) תוישעמ תושקב - ד"ל-ג"ל -
(1)
תפסונ תורשפא
. ףסוי םע םיחאה לש מ"ומה - ג"כ-ט"י -
. בקעי םע םיחאה לש מ"ומה - ט"כ-ד"כ -
. הנורתפו תישעמה היעבה - ד"ל-ל -
: םינושה םינועיטה
תוממ ששחה ;ומאל דיחי ראשנ ןימינבש הדבועה ;ןימינבל ולש קודהה רשקה ;בקעי תנקז
. אטח אלש יפ-לע-ףא שנועב תאשל הדוהי תונוכנ ;באה
(2)
"ןיע תמיש" לש בותכה ןונגס םושמ ,ע"באר לש ושוריפ תא לבקמ וניא ן"במר
הרימש לש ןבומב הז יוטיב שרפמ ומצע ן"במר ;ארקמב אצמנ אל הייאר לש תועמשמב
. החגשהו

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
. םילשורי ישנא לש םנוחטיב רוערע איה הקשבר לש ומואנ תילכת
(1)
: (םיינש קר ןייצל שי) םה הלעמ אוה םתואש םינועיטה
. ול רוזעי אל 'ה ןכל ,'ה תדובע תא ךכב טעימו תומבה תא ריסה והיקזח -
. ליצהל לכוי אל 'ה םג ךכ ,ודגנ דומעל וחילצה אל םימעה יהולא לכ -
. 'ה תוחילשב םילשורי תא שובכל אב אוה -
(2)
.םייוגה יהלא לעו ה"בקה לע הקשבר לשו רושא לש הוואגה ירבד :ףתושמה
(1)
ןתניי רשא שנועה תא קידצהל ידכ :איה והיעשי ידי-לע םירבדה תאבה לש תילכתה
. ותוואג לע רושאל

(2)
האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
םייוגה תעפשה ;יאבצ חוכ ;ילכלכ רשוע :('ח) "םילילא וצרא אלמתו"ל םימרוגה
.ביבסמ
. 'ה םוי :(ח"י) "ףולחי לילכ םילילאהו"ל םימרוגה
. לעופ אוה "לפשו" :ארק י"רהמל
. םשה ראות אוה "לפשו" :א"רגל
הלימל רבחמ םעט אוהש אכרמ שי "אשינ" הלימבש ןוויכ ,א"רגל עייסמ םימעטה קוסיפ
." לפשו"

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
: םימוחתה
. ינחורה םוחתה -
('ו 'ספ) "והרטעת רדהו דובכו םיקולאמ טעמ והרסחתו" :סוסיב
. ינוטלשה-ישעמה םוחתה -
('ז 'ספ) "וילגר תחת התש לכ ךידי השעמב והלישמת" :סוסיב
(1)
: "תישארב" תשרפבש קוזיחה
- םירוציה לכב םדאה תא לישממ 'ה
. (ח"כ ,א 'רב) "...היח לכבו םיה תגדבו םימשה ףועב ודרו"
(2)
. האירבב 'ה תולדגב תוננובתהה - םילהתב
. םהב חטב רשא םירבדה לכמו וחוכמ םדאה ןקורתמ וב רשא ,'ה םוי לש רואיתה - היעשיב

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
הדובע ינפמ תורהזאב קסועה) עטקה לש ףצרה תא םיעטוק ב"כ-א"כ םיקוספ :היעבה
. השמ לש ישיאה ואטח רופיסב (הרז
: בושייה
ןכלו ,("הלחנ םעל ול תויהל") ץראל לארשי תסינכ זמרב ריכזה 'כ קוספב - ע"בארל -
. סנכנ וניא אוהש השמ ןייצ
ךכ םושמו ,ץראב ןמייקל ךירצש תווצמ םדמלל השמ תבוח תא ריכזה ד"י קוספב - ן"במרל -
אוהש םושמש ךכב אוה ג"כ קוספל רשקה .סנכנ וניאש םושמ םדמלל לכוי אל אוהש ריכזה
. םתוא דמיל רשא תא חוכשל אלש ריהזהל ךרוצ שי תמ
.לספ תושעל הוויצ 'הש וליאכ הארנ הרותה ןושלמ :היעבה
(ז"ט 'ספ) ."למס לכ תנומת לספ םכל םתישעו" לע בסומ הז - י"שר יפל -
(ג"כ 'ספ) ."וחכשת ןפ םכל ורמשה" לע בסומ הז - ע"באר יפל -

האבה הלאשה


13 'סמ הבושת
וז העידיל תואיבמה תודבועה
תשרדנה העידיה
עטק
; יניס-רה דמעמב תולגתהה -
; םירצמה ברקמ לארשי תאצוה -
. ץראה שוביכ תלחתה -
' ה דוחיי
' מ-ב"ל ,'ד םירבד
תעב תובאל 'ה תעובש םויק
.םירצממ האצוהה
יהולאה לומגה א"י-'ו ,'ז םירבד
לכב לארשי לע 'ה תחגשה
רבדמה תואלת
לארשי תבוטל םה 'ה ישעמ לכ 'ו-'ב ,'ח םירבד

האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
: ןוימ
('ד-'ג םיקוספ) םירצמה םע ושענש תוערואמ - 'א הצובק -
('ו-'ה םיקוספ) לארשי םע ושענש תוערואמ - 'ב הצובק -
: ףתושמה
(ייחב 'ר י"פע) םימסרופמ םיסנ םלוכ -
(ונרופס י"פע) 'הב םידרומ ויה םלוכ -
תווצמה תא רומשל שיש בותכה תועמשמ היהת זא יכ ,ןכ שרפמ וניא רוש רוכב ףסוי 'ר
. סרפ לבקל ידכ

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
. לבה לוכהש הנקסמל ותוא האיבמ םלועבש לוכיבכ תויתילכתה רסוחב תוננובתהה
:תונויסינה ינש
: וא .תישונאה המכחה תועצמאב םירבדה תא ריבסהל - המכחה
. המכחב קוסיעב םלועה לש תילכתה תא תוארל
(1)
לש תועמשמה .םייחה תואנהבו שוכר תריבצב קוסעל איה תילכתה - םיגוניעהו החמשה
. םירחא תונורתפמ בזכאתהש רחאל ,"תטלחומה הנקסמה" איה "רבד ףוס"

(2)
האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
:םיבלשה
רבדמל תולגהמ םעה תאצוה :וא ,םיעשופהו םידרומה תשנעה - ןושארה בלשה -
. םיאטוחל 'ה טפשמ ידי-לע ורוהיטו
. לארשי-ץראל םעה תרזחה - ינשה בלשה -

.תולגב השנעה :ןושארה בלשה תא ןייפאמה
: סוסיב
." םינפ לא םינפ םש םכתא יתטפשנו :ה"ל 'ספ
;"טבשה תחת םכתא יתרבעהו" :ז"ל 'ספ
יב םיעשופהו םידרומה םכמ יתורבו" :ח"ל 'ספ
." אובי אל לארשי תמדא לאו םתוא איצוא םהירוגמ ץראמ

. לארשי-ץראל םעה תאבה :ינשה בלשה תא ןייפאמה
: סוסיב
.' וכו "םכיתומורת תא שורדא םשו םצרא םש ץראב ...ינדבעי םש ...ישדק רהב יכ" :'מ קוספ
תא יתאשנ רשא ץראה לא לארשי תמדא לא םכתא יאיבהב 'ה ינא יכ םתעדיו" :ב"מ 'ספ
." םכיתובאל התוא תתל ידי
איבנה ירבד .םידוהי תויהל קיספהלו םייוגל תומדיהל םנוצר דגנ אצוי איבנה
. םחרוכ -לעב ומע וראשי םהו ,םחרוכ-לעב םהילע ךולמי 'הש םעל םיריהבמ

האבה הלאשה17 'סמ הבושת
לאקזחי הצורש הפקשהה .םיאטוחל ליעות אל הבושתש איה םעה תנעט - ג"ל קרפב
.םיאטוחל הליעומ הבושתש איה ג"ל קרפב םעל תונקהל
(1)
יאטח לע םישנענ םה תאז לכבו ,םיאטוח םניא םהש איה םעה תנעט - ח"י קרפב
.םהיתובא לש הלא לע אלא םהיאטח לע םישנענ םניא םהש :וא ,םהיתובא
(2)
ובצמ ןיאו ,ןורחאה ובצמ יפל ןודינ םדאהש איה םעה ידי-לע תיחדנה "'ה ךרד"
. ולרוג תעיבקב ןובשחב אבומ ןושארה

האבה הלאשה18 'סמ הבושת
םניא םה ךא ,םהילע רזגנש שנועמ טלמיהל םדא ינב לש תונויסינ :ףתושמה ןכותה
. םיחילצמ
תילכתה .האירבב 'ה תולועפ לש ןתמצעו ןחוכ םיראותמ תומוקמה לכב :ףתושמה ןכותה
םושמ ,שנוע ול עיגמש ימ תא שינעהל לוכי 'הש איבנה תנעט תא םעה יניעב קזחל איה
. םלועה ארוב ותויה

האבה הלאשה


19 'סמ הבושת
תונעטב אובל הביס לכ םהל ןיאש הנקסמל לארשי תא איבהל הכירצ םייוגב תוננובתהה
. םייוגה לשמ ער וניא םבצמ יכ ,'ה לע
'ה םשינעי ובש ןידה םוי תא םמצעמ ("םידנמ") םיקיחרמ םיאטוחהש םושמ
. (האצות= סמחה ;הביס = הקחרהה) סמח תושעל םמצעל םיריתמ םה ,("ער םויל")
(1)
םהל חיטבהש שנועה תומשגתהבו איבנה ירבדב ןומא רסוח תעבה :ףתושמה
(2)