השרפב םיכרדו םילולסמ

ןתוד קמע-םכש-ןורבח
םירצמל ךרדה-ןתוד קמע-דעלג