(תרוסמה יפל)

םיירגוסב ונתינ (2448-2489 םינשב) בותכב םישרופמ םניאש םיכיראת :הרעה

חנ דלונ1056
וניבא םהרבא דלונ1948
70 - םירתבה ןיב תירבב םהרבא ליג
430 - (41 ,בי תומש) דובעישה תונש
500 - כ"הס______________________
2448 - םירצמ תאיצי
(5 ,אכ תישארב ,100 ןב םהרבא) קחצי דלונ2048

(13 ,וט תישארב) "הנש 400 םתוא ונעו םודבעו"
2448 - םירצמ תאיצי
("םתוא תדלב הנש 60 ןב קחצי") וישעו בקעי ודלונ2108(9 ,זמ תישארב) המירצמ ותדרב 130 ןב בקעי
210 - ו"דר - דובעישה תונש
(י"שרו 3 ,בי תומש) חספה גח לע העדוהןסינ א2448

(3 ,בי תומש) שבכה תיינקןסינ י
(6 ,בי תומש) חספה תטיחשןסינ די
(י"שרו 41 ,בי תומש) םירצמ תאיציןסינ וט
(י"שרו 5 ,די תומש) ףוס םי רבעמןסינ (אכ)
(1 ,זט תומש) .ןמה .ןיס רבדמל םיעיגמ לארשי ינברייא וט
(1 ,טי תומש) יניס רבדמל םיעיגמ לארשי ינבןויס א
(11 ,טי תומש י"שר) הרות ןתמןויס (ו)
(13 - 12 ,דכ תומש י"שר) רהל השמ הלעןויס (ז)
(1 ,בל ;13 ,חי תומש י"שר) תוחולה תריבשזומת (זי)
;11 ,גל תומש י"שר) רהל תינש השמ תיילע
(זומת טי םשו 18 ,ט םירבד
זומת (חי)

(11 ,גל תומש י"שר) םיינשה תוחולה (ירשת י) 2449
,32 ,ח ארקיו) םיאולימה ימי תליחת ,ןכשמה תמקה
(1 ,ז רבדמב י"שרו
(רדא גכ)
,1 ,ז רבדמב) ןכשמה תמקה רמג ,ןרהא ינב תומ
(17 ,1 ,מ תומש י"שרו
:םויב וב ורמאנ תוישרפ הנומש :א"ע ס ןיטיג
םיאמט .(ג ,א רבדמב) םייוול (ד רבדמב) ,םינהכ
(זט ארקיו) תומ ירחא (ה) םיאמט חולש (ה רבדמב)
המודא הרפ (ח רבדמב) תורנ (ט ארקיו) ןיי ייותש
.(טי רבדמב)
ןסינ א


"דעומ להא חכנ לא" בותכ :היאר .המודא הרפ תפירש
ךתולעהבב וליאו .ןכשמ היה - עמשמ .(4 ,טי תקח)
.2449 ןסינ ד"י -ב ,םעב םיאמט םידדוב ויה (1 ,ט)
(ןסינ ב)


(2 - 1 ,ז רבדמב ,34 ,17,מ תומש) םיאישנה תונברק ןסינבי - א
(ט רבדמב) ינש חספ לע העדוהןסינ די
(1 ,א רבדמב) ןושאר דקפמרייא א
(12 - 11 ,י רבדמב) ןארפ רבדמל יניס רבדממ העיסנרייא כ
(20 ,אי) "םימי שדוח דע" .ןארפ רבדמב הייהש(ןויס כ - רייא כ)
(35 ,אי ךתולעהב) תורצחל העיסנ(ןויס אכ)
(16 - 15 ,בי ךתולעהב) תורצחב(ןויס חכ - אכ)
(16 ,בי ךתולעהב) ןארפ רבדמל(ןויס חכ)
(20 ,גי) "םיבנע ירוכב ימי םימיהו" םילגרמה וחלשנ(ןויס טכ)
(א םירבד ;26 - 25 ,גי) השדק ןארפ רבדמל םילגרמה ורזח(בא ט)
.רבד ונל עודי אל וז הפוקת לע .רבדמב םידדונ
(14 ,ב .י"שרב 46 ,א םירבד) יעסמ תשרפ - תועסמה תמישר
(2487 - בא ט)

(1 ,כ) שדקל ןיצ רבדמל םיאב לארשי ינב ןסינ (א)2487

(1 ,כ) םירמ תומןסינ (י)
םודאל םיבתכמ ,הבירמ ימ ,השמ אטח?
(38 ,גל) ןרהא תומבא א
(אכ קרפ) דרע ךלמ ינענכה תמחלמ(בא)
,הפגמה ,םעלבו קלב ,ןוחיס תמחלמ
.ינשה דקפמה ,ןידמ תמחלמ
?

(3 ,א םירבד) םירבד רפס םואנ תליחתטבש א2488(19 ,ד ,11 ,א עשוהי ;8 ,דל םירבד) השמ תומרדא ז
(19 ,ד עשוהי) לארשי ץראל הסינכןסינ י
םיטפושה תפוקת תליחת ,זנק ןב לאינתע2516
םיטפושה תפוקת ףוס ,איבנה לאומש2871
ותוכלמ תליחת ,ךלמה דוד2884
ךלמה המלש2924
תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב יהיו" ןושארה שדקמה תיב ןינב
... ינשה שדחה אוה ויז שדחב תיעיברה הנשב ,םירצמ ץראמ לארשי ינב
(ז 'א םיכלמ) "'הל תיבה ןביו
(םירצמ תאיצי תנש) 2448 + 480 = 2928
2928הדוהי ךלמ והיקזח3199
(ואציו ינפ לעמ [338 =] חלש :ןמיס) ןושאר תיב ןברוח3338
ינש תיב ןינב תליחת3408