מי אתה פינחס בן אלעזר?

במדבר כה, יהושע כב, שופטים כ

יהודה איזנברגכאשר בני ישראל נערכים למלחמה בשבט בנימין, הם נאספים בבית אל, ושואלים באורים ותומים אם יעלו למלחמה, ואם יצליחו בה. הכהן המשרת לפני ארון האלוקים בימים ההם מוכר לנו ממקומות אחרים. שמו פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן.

פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מופיע במקומות שונים ובזמנים שונים, עד כי המדרש הופך אותו לבן אלמוות, שאינו כפוף לגבולות הזמן והמקום.

הופעתו הראשונה של פינחס היא בספר במדבר, כאשר הוא מקנא את קנאת ה', והורג את איש ישראל הלוקח מדיינית לעין כל. כתמורה למעשה זה, כורת ה' ברית עם פינחס:
"הנני נותן לו את בריתי שלום" (במדבר כה,יב).

ואמנם, בספר יהושע, בפרק כב, אנו פוגשים את פינחס כשהוא בראש משלחת שלום לבני גד וראובן, כאשר אלה בונים לעצמם מזבח בעבר הירדן, ומתנתקים מן הקשר עם המשכן בשילה. בני ישראל עולים עליהם למלחמה, ולפני שיצאו לקרב, הם שולחים משלחת בראשותו של פינחס בן אלעזר הכהן. משלחת זו מצליחה ליישב את המחלוקת, ולאחר שפינחס מקבל את ההסבר שנתנו לו השבטים הגרים בעבר הירדן, הם מביאים דברים אלה לעם היושב במערב הירדן, והמלחמה נמנעת.

בספר שופטים פרק כ, בפרשת פילגש בגבעה, שבים אנו ופוגשים את פינחס. הפעם, לא ברית שלום היא המרכיב הקובע באישיותו, אלא תכונתו השניה: המלחמה בעד טהרתם של בני ישראל. גם בפרשת פילגש בגבעה, בדומה לחטא ישראל בשיטים כאשר נפתה לבנות מדין, המלחמה היא על שמירת רמתו המוסרית של העם. בני בנימין אינם מוכנים להסגיר את האנשים שאנסו את הפילגש, ופינחס בן אלעזר מכוון את הלוחמים בבני בנימין.

ושוב פוגשים אנו את פינחס, והפעם בתקופה מאוחרת הרבה יותר. ברשימת העובדים במקדש, אנו מוצאים בספר דברי הימים פסוק זה:
"ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים, ה' עמו."
ובהמשך:
"כולם הברורים לשוערים בספים מאתים ושנים עשר, המה בחצריהם התיחסם, המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם". (דברי הימים א ט כ).
כחמש מאות שנה יש בין הופעתו הראשונה של פינחס, להופעתו האחרונה. למרות הקושי לקבוע את התאריך המדויק של מזבח בני ראובן גד ומנשה, ושל פילגש בגבעה, ושל רשימת היחס בספר דברי הימים, עדיין מופיעה דמותו של פינחס- הלוחם הקנאי לקדושת עם ישראל, בתדירות בלתי מובנת לקורא.

דמות פלאית זו דומה לדמות פלאית אחרת: פינחס מזכיר את אליהו. גם אליהו מקנא לאלוקי ישראל; גם אליהו מופיע ונעלם. אולם בהבדל אחד: בעוד שביחס לפינחס יודעים אנו בדיוק את מוצאו ואת שמות אבותיו, אליהו הנביא, כשם שהוא נעלם באופן פלאי, כך הוא מופיע באופן פלאי. אין אנו יודעים את שם אביו, אין אנו יודעים פרטים כל שהם על מוצאו. בתעודת הזהות שלו מופיעות רק שתי מילים: "מתושבי גלעד". הוא נעלם בדרך בלתי מובנת, ולאחר העלמו (ההיה זה מותו?) מגיע מכתב ממנו (דברי הימים ב כא יב). ולא זו בלבד, אלא שמלאכי, מאות שנים לאחר מכן, אומר: "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא... והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" (מלאכי ג, כג). הנביא ב"ה" הידיעה. הנביא הידוע.

שתי דמויות מוזרות, שני קנאים למצוות ה', שניים המביאים שלום: פינחס: בריתי שלום; אליהו: משיב אבות על בנים. האחד מופיע ואין יודעים את סופו, והאחר אין יודעים לא את תחילתו ולא את סופו. האמנם יפלא כי חז"ל אמרו: "פינחס זה אליהו"? חז"ל איחדו את שתי הדמויות הללו, ועשאום לדמות אחת.

רלב"ג, בביאורו למלכים א, יז, מסביר זהות זו:
וראוי שתדע שכבר הסכימו קצת רז"ל כי פינחס זה אליהו, מפני מה שמצאו ביניהם מן ההתיחסות. והנה נזכר בתורה שהשם יתברך נתן לו את בריתו שלום, ואמר הנביא בריתי היתה אתו החיים והשלום. ולזה ידמה שכבר נתן השם לפינחס אורך ימים נפלא.
והנה מצאנו שהיה כהן בימי פילגש בגבעה, ובימי דוד מצאנו כתוב ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים וה' עמו, וכבר בארנו בספר שפטים כי הוא היה מלאך ה' שנראה אל גדעון ואל יפתח, והיה נושא אותו רוח ה' כמו מלאך ה' כמו שמצאנו גם כן באליהו. ולזה אמר "ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא". ולזאת הסבה אמר לפנים וה' עמו.
והנה מצאנו באליהו שאמר לש"י קח את נפשי כי לא טוב אנכי מאבותי, ר"ל שאין לו לחיות תמיד בזה העולם, אבל ימות כדרך כל הארץ, כי לא טוב מאבותיו.
ומצאנו גם כן שלא מת בעת אשר לוקח מעל ראש אלישע, וזה כי אחר זה בא מכתב אליהו אל יהורם בן יהושפט, כמו שנזכר בספר ד"ה...
ולזה תמצא שאמר מלאכי הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, עם ה"א הידיעה,.ולפי שמצאנו זה האורך הנפלא מן החיים לאליהו, והנה מצאנוהו ג"כ לפינחס, כמו שזכרנו, ומצאנו בשניהם נשיאת רוח ה' אותם, כאילו הם מלאכי ה', ומצאנו ברית החיים לפינחס כמו שזכרנו - הנה מן הראוי שנאמר כי פינחס זה אליהו כי יותר ראוי שיונח זרות אחד משיונחו שני זרויות.

הנה התאחדו שתי הדמויות והיו לאדם אחד: המקנא לטהרת עם ישראל, משכין השלום, המבשר על הגאולה לעתיד - הנם דמות אחת. ובאמת: הייתכן להפריד בין תכונות אלה? הייתכן כי מבשר הגאולה לא ישכין שלום? הייתכן כי משכין השלום לא יקנא את קנאת ה' צבאות?

ועל כן אמרו חז"ל: פינחס זה אליהו.