םירחא רעצל ילב ללפתהל דציכ

רניבא המלש ברה

לא תיב ברו םינהכ תרטע תבישי שאר


לומגל ידכ ותליפת תא קיספה אוהו ,םיחרוא האר רשאכ הליפתה עצמאב היה וניבא םהרבא
.הלילחו סח ,תלוזל רעצ םורגנו תסנכה תיבל אובנ אל ונאש רמוחו לק .דסח םהל

לא .לבוקמה ןמ רתוי רהמ אלו ,לבוקמה ןמ ךורא רתוי ןמז ללפתת לא , רוביצ חילש ךנה םא
עיגהל םיבייחה ,םיללפתמה ןמ קלחל םרוג התא ,ךיראמ ךנה םא ."ארוביצד אחריט" םורגת
רוביצה חילש םא .אבה ןיינמה תלחתהל בוכיע םרוג התאו ,הליפתה םויס ינפל תאצל ,הדובעל
ןכמ רחאל וילא הנפ .ותוא בילעת לאו הליפתה עצמאב ול ריעת לא ,ותליפתב ךיראמ תאז לכב
.ןזח תויהל ותוא וחלשת לא ,תוליעומ תונידע תורעה ןיא םא .תודידיב

.הרפוא וניא תסנכה תיב
תא רעצמה רבד ,לבוקמ אל גוסמ תוניגנמב ןזחתת לאו ,רוביצב תולבוקמה תוניגנמב ללפתה
לא אנא - לבוקמהמ גרוח רוביצה חילש םא .תיתכלה הלאש םג הזב שיש דבלמ ,רוביצה
םיפצמ המ ותוא ןכדע ,הביתה ינפל ללפתהל ךלש חרואה תא חלוש ךנה םא .ל"נכ ,והבילעת
.תומיענ יא עונמל ידכ ,ונממ

.ןוטועפ וניא תסנכה תיב
ליחתמ אוה םא ךא ,איבהל רתומ טקש דלי .איבת לא אנא ,םיטקש םניאש םינטק םידלי
.הרשע הנומש עצמאב דוחיבו ,הרשע הנומש עצמאב וליפא ,דימ והואיצוה אנא ,שיערהל

.ןודעומ וניא תסנכה תיב
עירפמו םינפב חחושמ ךנה םא ךא ."רפכי בוטה 'ה"ו ,ץוחב אנא ,הפוחד םיער תחיש
,הצוחה תאצל רשפא יאו ,יוחידל תנתינ הניא החישה םא .ורפכי םהש חוטב אל ,םיללפתמל
."רפכי בוטה 'ה"ו ,ילמיסקמ שחלב חחוש אנא

.הירגנ וניא תסנכה תיב
.םער לוקב קופדל ילב ,טקשב רוגס הלבטהו אסכה תא

.תומוזי תודובעל זכרמ וניא תסנכה תיב
.ךלש םידבע םניא םיאבגה ,ךמצעב םוקמל רזחה אנא םירודיס

.דעס תכשל וניא תסנכה תיב
.ךלש וניאש ףסכב תווצמ םייקת לאו ,םלש ךלש תובוחה תא

.ר"ומדא תכשל וניא תסנכה תיב
אובת ,"ךרבש ימ" לע רתוול רימחמה .בישקמ וניא שיא אליממ ,ךורא "ךרבש ימ" השעת לא
ךרבי םלוע לש ונוברש ךל חיטבמ ינאו ,הלוע ךנהשכ תסנכה תיבל ףסכ םורת .הכרב וילע
.יאבגה לש תרוכזת ילב ,ךתוא

."לביטש" וניא תסנכה תיב
תאצלמ םישנא תבכעמה ,תיטרפ ץ"שה תרזח ךל ןגראת לאו ,הבושת השע ,הליפתל תרחיא
."ארוביצד אחריט" תמרוגו

.תוריחב תפיסא וניא תסנכה תיב
רמאת םא רתוי חמשי אוה .רוביצה חילשל וא הרותל הלועל "חכ רשי" תולוק ילוקב קעצת לא
.ךויחבו טקשב תאז ול

.קראפ-דייה וניא תסנכה תיב
.תועדומה חול לע םושרל ,רשפאה לככ ,לדתשה ,רוביצל תועדוה

םר לוקב הרשע הנומש ללפתהל ןיאש ורמא ל"זח .שחלב :המשכ איה ,שחלב הליפת
.םירחא לש םתנווכ ןובשח לע ותנווכ ריבגהל יאשר םדא ןיא יכ ,םירחא םיללפתמ תוחכונב
התוא גישהל ךיא םילבוקמ לאש ,"םינוציח שרגל" ידכ הרשע הנומש עצמאב ףכב ףכ הכת לא
.שיערהל ילב האצות

םגו .ומולשל לאשו תירבג די ול טשוה ,ורבעל ךייח ,תסנכ תיבב תושדח םינפ האור ךנה םא
.תושדחכ ךניעב ויהי תונשי םינפ

רתוי רטפנה תמשנ יוליעל ליעות רותיווה תוכז .ול רתוו ,שי ךרבחל םגו "בויח" ךל שי םא
.הליפתה תוכזמ

.ףוסה ינפל אצת לאו ,הלחתהה ירחא סנכית לא . טרצנוקמ תוחפ בושח וניא הרות רועיש

.תסנכה תיבל אוב ,וריבחל םדא ןיב םירגתא שפחמ התא םא

.'ה ןוצר םה םג ,וריבחל םדא ןיב םהש ולא תא םייק ,'הל םדא ןיב םירגתא שפחמ התא םא