דוסיה תותיכב הליפתהםורד תפצ ,י"ראה רפס תיב הרומל ןולע :ךותמ טקולאובמ

.ד"מה רפסה תיבב ךנחמה לש תירקיעה ותרטמ אוה 'הב הנומאלו תווצמ םויקל ךוניחה
םהייח םיתתשומ םהילעש םיכרע לע ךמתסהל יתדה ךנחמה לכוי וז הרטמ גישהל ויצמאמב
.םהירוה לש יבויחה םסחימ םג תונהילו ,וידימלת לש

עיפשהל היושע ד"מה רפסה תיבב דימלתה לש םידומילה םוי תא תחתופה הליפתה
לש דרפנ יתלב קלח תווהלו ולוכ םויה ךשמל רפסה תיבבו התיכב תיכוניחה הריוואה לע
יתדה יווהה תא ותרשיש יוצר ,הליפתל הנכהה יעגר ףא .דיתעל דימלתה לש ותוגהנתה
,ירבעה חולב םויה לש ומוקמ לע רפסמ םילימ הרומה םידקי הליפתה ינפל .רפסה תיב לש
.רמועב םיוסמ םוי ,רוביצ תינעת שדח-שאר :ןוגכ

בושח ,הליפתל םוי ידמ רפסה תיבב םיריעצה םידליה תא םיסנכמ ונא רשאכש תעדל ונילע
הליפתב בייח הז ליגב דליה ןיא .הליפתל ךוניחה איהש ,הרורב הרטמ היהת וניניע דגנלש
ידמ ונתוא וחני ןכ לע .תאז הווצמל ךוניחב םיבייח - םירוהה יחילשכ - םירומה ונא אלא
עבק תליפת איהש תיפוסה הרטמה תא גישהל ונל ורזעי רשא םייגוגדפ םילוקיש םעפ
.הנבהבו ןויעב תרמאנ

.הליפתל ךוניחה לש תויתייעבה ךכבו לגרהו היווח ןיב יעבט דוגינ םייק ריעצה דליה רובע
לע תעדה תא ןתינש יוארה ןמ ןכלו ,ומויב םוי ידמ םייקתמה רבדב היווח רוציל דואמ השק
.הנוגראו הליפתה ןכות

תינכת"ב הל הנתינ ,םינושה דומילה תועוצקמל המודב דומיל עוצקמ הליפתה ןיאש ףא
:םש רמאנ הכו ,בל תמושת "םידומילה
:ןה ידוסיה רפסה תיבב הליפתה דומיל תורטמ"
;תיטרפה החגשהבו וגיהנמו םלוע ארוב 'הב הנומאל םידליה תא ךנחל .1
;הנווכב ללפתהל םליגרהל .2
םוקמה ינפל םחיש תא ךופשל םליגרהלו תויתדה םהיתויווח תא חפטל .3
;אוצמ תע לכב__
;תסנכה תיבב התואנ תוגהנתהלו רוביצב הליפתל םכנחל .4
יגהנמבו הליפת ינידב תועידיו הליפתה רודיסב תואיקב םהל תונקהל .5
.תסנכה תיב__

:ןוגכ ,רפסה תיבל ץוחמ םג וללפתיש ךכל םידליה תא ךנחל שי :תורעה
.בירעמו החנמ תליפת ,הלחמ ימיב ,השפוח ימיב

.הליפת ירואיבל ןמז שדקוי הליפתה ירועישב
גהונ רכינ טועימ םא .םידימלתה בור חסונ יפל איה רפסה תיבב הליפתה
."הליפת ןויעל שדקומה ןמזב טועימה תחסונ תא ודמלי ,רחא חסונב
ךוניחה יעצמא בטימ תאו ותבשחמ בטימ תא סייגל הרומה ךירצ ולא תורטמ םישגהל ידכ
.ותושרל םידמועה


יתתיכ םע ללפתא דציכ


הליפתה ןמזב םיעובקו םיתואנ םירדס לש םתובישח .1

,רחא םושב הז ןמזב קוסעל ןיא :השודק לש הריוא ררתשהל הכירצ התיכב הליפתה ןמזב
לש םסחיי תא עבוק ,הליפתל הרומה שחורש השודקה סחי .הרומה אל ףאו םידימלתה אל
.וידימלת םג ךכ גוהנל ודמלי - הליפתב דובכ הרומה גהני םא :םידימלתה

םירודיסב לפטמ ונניא ,ןמויב םשור ונניא ,חיגשמו חקפמכ דמוע ונניא הליפתה ןמזב הרומה
רודיסה ךותמ הרומה ללפתי 'א התיכמ רבכ .םידימלתה םע דחי ללפתמ אלא ,םהשלכ
.םכותמ וללפתיו םירודיס םה םג ולבקי ,אורקל ועדיי רשאכ יכ ,םידימלתל רמאיו

הליפתה רואיב .2

גהננ ןכ לע .םיללפתמ םה המ ,וניביש בושח ,הליפתה םע תוהדזהל ועיגי םידימלתהש ידכ
,שדח עטק ףיסוהל אב הרומהשכ ,םעפ ידמו ,הגרדהב םידימלתל ושגוי הליפתה יקלח :ךכ
ןנוכתי אוה .ותרימאל ךומס הליפתה עצמאב וליפא .םתמר יפל ,וידימלתל ותוא ריבסי
רוזחל יוצר .התיכב הרצק החיש ךות ,ןבומו לק רבסה ריבסהל ךרדה תא אצמיו תיבב
ןפואו םינפ םושב ןיא .םידימלתה לכל ןבומ היהי עטקהש דע רבסהה לע ןמזה ךשמב
.הליפת ירואב - הז אשונל דחוימ רועש שידקהל

הליפתה תעמשה ןפוא .3

לע הפי לבקתת הליפתהש ידכ .םידימלתה לש זוכירה חוכמ הלעמל הליפתב ךיראהל ןיא
תרדוסמו הטקש תיביטקלוק הרימא ,דיחי תרימא ,הריש תופילח ואובי :הנווגל שי ,םבל
,םלצא םיגוהנה םינחל םהירוהמ וא םידימלתה ןמ דמלי הרומהש יוצר .שחל תרימאו
.אבא תיב םע םג הליפתב םיהדזמ םידימלתה םיאצמנו ,ותתיכב גיהני םתואו

"ןטק תילט"ו הליפתה ןמזב שארה יוסיכ .4

הנאצמתש יוצר ,תויומיענ יא עונמל ידכ .שאר יוסיכ ילב רפסה תיבל דימלת עיפומ םימעפל
שקבתש הכאלמל הרומב רזעיהל רשפא) .קחדה תעשל תופיכ רפסמ הרומה לש ונוראב
.(םינטקה םידימלתל תופיכ רפסמ ,גירא יריישמ רופתל וא ,גורסל תוהובגה תותיכב תונב תאמ
לכ תושעל הרומה לעו ,"ןטקה תילט" תייעב איה התוא רותפל רתוי השק םיתיעלש היעב
הב ליגר וניא באה םא םג ,וז הרקי הווצמ םייקל םנבל עייסל םירוהה תא ענכשל ץמאמ
תא ךירפהל אבה א"לשת תבטב 'ג םוימ יתדה ךוניחה ףגא להנמ רזוח הז ןיינעב הארו)
.(ןטק תילט שובלל אלש גהנמ תומיוסמ תודעב שיש הנעטה

.הליפתה ןמזב שאר יוסיכב תובייח תואושנ תורומ :הרעה

הליפתה תחיתפ .5

םידליהמ ימ ,םוי לכ עבקי הרומהש יוצר .הליפתה תלחתהב םירדס-יאו םיחוכיו עונמל ידכ
ונממ שקביו ודיקפת היהי המ ,דחא לכל רמאי הרומה .םויה תרחמל "םינזח" ושמשי
.ןטק-ריק ול ןיקתהל יוצר הז ךרוצל .תיבב הפי ןנוכתהל

לחוי דימו הכרבו החיתפ תולימב וידימלת תא הרומה םדקי ,התיכל הסינכ רחאל ,רקובב
.רבד םושב ולפטי אל הרומה לש החיתפה ירבד רחאל יכ ,םידימלתל עודי אהי .הליפתב

םירחאמב לופיטה .6

תבשל רחאמל זומרי הרומה .הליפת דספה םהל םורגלו תלדה דיל םירחאמה תא חינהל ןיא
.הליפתה ירחא קר ,ךרוצה יפל ,השעיי םירחאמב לופיטה .הליפתב ףתתשהלו ומוקמב

דימלתה יכ ,הרומה גאדי ,הירחאל וא הליפתה לש המויסב קר הליפתל עיגה דימלת םא
,ינא הדומ :ןוגכ ,הליפתה ןמ קלח תוחפל ,התיכב תימצעה הדובע תעשב ,ןכ ירחא ללפתי
."...םש ךורב"ו "עמש" םיקוספהו רחשה תוכרבמ תודחא


הליפתה תעשב םירדסה רופישל תועצה


הליפתל תונכהה

לש תרתוכה תלוג תא תווהל הליפתה הכירצ ,םיניד ,פ"עבשות ,ך"נתה ירועיש לש םדיצב
םיכנחמה לע תלטומ ךכ םושמ .התיכה ילתוכ ןיב תעצבתמה תיתדה תיכוניחה תוליעפה
,הז חתמ רוציל לכונש ידכ .ילנויצומא יתיווח רועישל הליפתה רועיש תא ךופהל הבוחה
רועיש תא ךופהל יוכיסה תא םירצוי וננה ןתרזעב רשא תולועפ לש הרוש עצבל ונילע המוש
.וארוב םע םדאה תודחייתהל המיאתמה ןוצר תעשל הליפתה

תושקבהו תוניחתה תא םיאצומ ונא םיבר םירודיסבו ,הליפתל הנכהב ךרוצ ואר ל"זח םג
וסנכוה ףא ,הלאה תויטרפה תוליפתבש תומודקה ןמ קלח .הליפתה םדוק םרמאל שיש
...ךינפלמ ןוצר יהי" :תירחשב אישנה הדוהי 'ר תליפת לשמל האר .רודיסה ךותל ןכמ רחאל
."'וכו םינפ יזעמ םוי לכבו םויה ונליצתש

אטבתהל הלוכי איהו הולשו טקש לש הריוא .המיאתמ הריוא תריציל התיכב הבושח הנכהה
תירסומ היעב ,הדגא ,אמויד ינינע .הבשחמל םידליה תא ררועיש אשונ לע הרצק החישב
.הליפתל הרושקה הכלה וא שדח עטק רבסה (!תופטה אל ךא) התיכה ייחב תישעמ

:תופסונ תועצה רפסמ ןלהל

התיכה ןמוימ םידימלתה תומש תאירק .1

תושעל יוצר ונתעצה יפל .הליפתה ירחא תומשה תא אורקל םירומה םיגהונ תותיכה בורב
יננה :הרומה תזרכה י"ע הליפתה ןיינעל רושקל יוצר תומשה תאירק תא .הליפתה ינפל תאז
.ןמזב הליפתל םויה ועיגה םידימלתה לכ יכ ,הווקמ

םילשורי ןווכל הינפ .2

תחא .ליגר רועיש וניא הליפתה רועיש יכ השגרהה תא ונדימלתל תונקהל םיצור ונא
תואסכ :הליפתב רועישב התיכב הבישיה תרוצ יוניש - תויהל הלוכי ךכל םיכרדה
.(!םידימלתל הכלהכ רבסוי הז ןיינעש ןבומכ) .םילשורי ןוויכל הז רועישב ונפוי םידימלתה
.התיכה ינרות י"ע וא (!ךכל ולגרותיש רחאל) םידימלתה לכ י"ע וא עצובת תואסיכה תיינפה

הליפתה תניפ .3

ןורא לולכה הניפהש דאמ יוצר .הליפתה תניפל הצקוי םילשורי ןוויכל הנופה ריקהמ קלח
רפס ובו (תוהמא י"ע וא תורגוב תודימלת י"ע המקרנש האנ תכורפ םע) ירוטאינימ שדוק
לתוכה ,הלפכמה תרעמ :ןוגכ ,םישודקה תומוקמה לש תואנ תונומת ןכו ,ןטק הרות
.לחר רבק יברעמה

שדקמב ויהש רמזה ילכב ,תולזמה ילמסב ,םיטבשה ילמסב הניפה תא רטעל רשפא
םיארמה םיסיטרכ ץובישל תדחוימ תרגסמ םג הב היהת .הליפת יניינעמ תואנ תואמסיסבו
דחוימ חול םג היהי הניפב .רמועל םויה ,אוביו הלעי ,רטמו לט :ןוגכ ,הליפתב םייוניש לע
חול הב בצוי .ב"ויכו םינזחה תמישר ,הניפל םייארחאה םינרותה :הליפתה ירדס יניינעל
יבגל ל"נכו) הרטפההו עובשה תשרפ ,התאיציו תבשה תסינכ ינמז וניוצי וילעש דחוימ
גוזב ,המיאתמו הפי תיפמב דיוצמ אהי רשא האנו דחוימ דומע דיל דומעי ץ"שה .(םיגחה
דיוצת הניפהש דאמ יוצר ."יתיוש" חולבו (םיילמשח תוטומפ םג רשפא) תורנל תוטומפ
.הליפתה תעשב קר םידדצל טסויו הניפה תא הסכי ןוליוה .ןוליוב

תותיכהמ םידימלת ףתשל רתויב יוצרו ,הניפה לש הנונכתב רפסה תיב להנמ תא ףתשל יוצר
יוצר .(הכאלמל םירומה םע םואיתב תאז תושעל רשפא) הניפל םיטושיקה תנכהב תוהובגה
תנקתה ,דומעה תנכה ,המקר :ןוגכ ,הדובעב םא הניפה תנקתהב םירוהה תא ףתשל רשפאו
.הלא םירבדל תויפסכ תומורת ידי לע םאו ,למשחה

,תוטומפב תורנה תנכה ,ןוליוה תזזה) הליפתה תניפל תיארחא אהתש הדעו הנמתת התיכב
.(ב"ויכו םינושה םיסיטרכה תפלחה

הליפתה תעש

תליפתל הכרדהו הנכה אלא םירועישה לככ רועש הנניא הליפתש התכב שיגדהל וננוצרב םא
.הרומה תובוגתבו התוגהנתהב תאז שיגרהל דליה לע ,םירגובמה

.רועיש תעשב וילע םיחקפמש םשכ וילע םיחקפמ ןיא .א

םא .ףרה ילב םידימלתה לע טיבהל הצרת אלו לכות אל ןכלו - תללפתמ הרומה םג .ב
לכב תבייח איהש םידליל ריבסהל הילע ,םידימלתה םע דחי תללפתמ הנניא הרומה
.תיבב תללפתמ איה ןכלו הליפתה

?הרוצ וזיאבו ביגנ םאה .עירפמה דליה יפלכ ונתדמע המ ,הלאשה ןאכ לאשת יאדוב
תא חיסמ אוה ךכ לע ףסונו םדקתי אל ישיא ןפואב עירפמה דליה ןה .ביגהל ונילע ןבומכ
.תושעל אל המ רומאל רתוי לק ,הבוגתה ביטל רשאב .העורגה ותוגהנתה ידי לע וירבח תעד
אל יאדובו הניפב הדימע ,התכב תוראשה ,הקתעה :ןוגכ םישנוע ינימ וילע ליטהל םעט ןיא
.תירסומה הפטהה ונל ליעות

אוהש םידליה ראשלו ול רורבש יאנתב הליפתה ךשמב דליה תא קיחרהל םוקמ שיש הארנ
ידכ דיב רודיס ול תתל שי הז דעצל םיעיגמ םאו .ללפתהל םילוכי אל םירחאהש ןויכ קחרוה
.ותוגהנתה אלו רקיעה תויהל בייח התיכב שורדה טקשה .תודיחיב ללפתיש

,אוה יוארכ תללפתמ הנניאש הלודג הצובק וא המלש התכ רובע תכל קיחרמ יעצמא
םא וניבי םידליה .הפטה אלו ינויגה רבסה ידכ ךות השענ הז .לילכ הליפתה תא קיספהל
םצעש ונחכונ ןויסינה ןמ ."וליאכ" תושעל רשאמ הליפת םוש רומאל אל בטומש ריבסנ
ןמ .שדחמ ליחתהל ושקיב םידליהו התיכל הריוואה תא הריזחה תאזה הרצקה החישה
ונילע ךכ ,הבושתל תורשפא ול תנתינו השוע םדאש הריבע לכב ומכש ףיסוהל יוארה
תשגרהב םלש םוי ךלהתהל םהל תתל אלו םמצע תא ןקתל םידליל חתפ ריאשהל םיכנחמכ
."ונללפתה אל" המשא

.וישעמבו םירבדב ךכ לע ריהצמ אוה .ללפתהל הצור וניאש דליב רוציקב ןודל םוקמה ןאכ
יא .הלא תווצק יתש ןיב יאדוב הבושתה ?וילע תופכל ונילע םאה וא ,ול חיננ הדימ וזיאב
השעמ הז היהי .ונוצר דגנ תוקיר םילימ רומאל דודיעו היווח שוחל םדא לע תופכל רשפא
הביסהש תחא תורשפא .ותודגנתהל תוביסה תויהל תולוכי המ .קהבומ יכוניח-יטנא
טפורמ רודיס וא רודיס ול רסח ,בוקעל לוכי אל ןכלו ףטשב אורקל עדוי ונניא דליה :תינכט
.ונממ דלוס אוהו

ןיבמ ונניאש ןויכ הליפתה תעשב םמעתשמ אוה .רתוי תישוגיר תויהל הלוכי הביסה ,םרב
.ורובע היווח הווהמ וניא דמעמהו םילימה תא

רצקל רשפא ,האירקב השקתמ אוה םא .תוינכטה תויעבה תא רותפל רתוי לק ,ללכ ךרדב
ךכל גואדל רשפא יאדו .תונומת רפסב לכתסהל יאשר אוה ןמזה ראשבו הליפתה תא ורובע
.תוכומנה תותיכב רקיעב האנ רודס היהי דלי לכלש

שיא לע תורפסמה תובר ל"זח תודגא ןנשי .רתוי בשחלו קימעהל ונילע ישוגירה םוחתב
ומצעל רבחי הזכ דליש עיצנו זיענ ילוא .דיחי תליפת לש החוכ לע וא ינטנופס ןפואב וללפתהש
הליפתלש יוכיס שי יזא .ןתוא רחוב אוהש םילימבו הצור אוה רשא תא רמאי הב הרצק הליפת
הריש .הז ןפוד אצוי דעצב ךרוצ שי הרקמ לכב אל ךא .ורובע תיתימא תועמשמ היהת תאזה
תוהדזהל םידליה ואיבי תוליפתה ןכות לש היצזילאוטקאו םיבושח םיעטק תמעטה ,האנ
.הליפתה תעש תא םהילע ובבחיו

הליפתה תלחתה

,התיכה זוכירל עייסת רשא תמיוסמ הלועפ עצבל יוצר ,הליפתב הליחתמ התיכהש ינפל
!דימת ידגנל ;ה יתיוש" :וא !דמוע התא ימ ינפל עד :הלהקמב םירמואו םידמוע לכה :ןוגכ
,עבוכה וא הפיכה רודיס ,םייסנכמל תוצלוח תסנכה :םהידגב םירדסמו םידמוע לכה
.ב"ויכו תיאצחה יטמק תקלחה

.ןמוזמו ןכומ יננה :םירשו םידמוע לכה

הליפתה םויס

וא "םואתפ דחפמ ארית לא" וא "ןימאמ ינא" :ןוגכ ,האנ הרישב הליפתה תא םייסל יוצר
.הימוד לש עגר התיכב ררתשי ,הרישה ירחא ,הליפתה לש המויסבשו ,רחא םיאתמ ריש לכ

הליפתה רועישו הרומה

הבש הרוצל בל םישי תאז םע דחי .(רודיסה ךותמ) ותתכ םע דחי ללפתי הרומהש דאמ יוצר
בל םישי :רקיעהו ,ךרוצה תעשב ץ"שה תא ךירדי ,תוניגנמה תא ןווכי :הליפתה תלהנתמ
הדועיה תעשבו הלא םישוביש רוכזי .אטבמהו יוגיהה תניחבמ רקיעבו ,הליפתב םישובישל
.םתריקעב לפטל ךכל

.הדובעה תרבחמב םיטרפ םושרל ףאו ןנוכתהל ךירצ הליפת רועישל םג יכ ,הרומה רוכזי
רקיעב בל םשוי ,לשמל ,דחא רועישב .ולשמ הרטמ תויהל הכירצ הליפת רועיש לכל
רחא רועישבו ,תרחא וא וז הליפת לש התרימא ןפואל - רחא רועישב .ץ"שה לש ותליפתל
רועישה קלח .הדימע םיבייחמה הליפת יעטק םתואב םידימלתה לש םתדימע ןפואל
.תטרופמ תיטקדיד הנכה בייחמ הליפת ינויעל וא הליפת ירואיבל שדקומה

םידליה ידיבש רודיסה

םע ףותישב .ותרוצב האנ םגו םלשו יקנ ,םיאתמ רודיס אלל המשל היוארו הבוט הליפת ןיא
ויהי םירודיסה יכ ,ךכ לע דיפקהל שי .ותתיכל םיאתמה "רודיס"ה תא הרומה עבקי להנמה
,דימלתה לש ומש םוקר הילעש תדחוימ דב תפיטעב ,רשפא םא) .םיפוטעו םימלש ,םייקנ
ךורעל יוצר 'א תותיכב .(יברעמה לתוכה ,לחר רבק :ןוגכ ,םיאתמ טושיק הזיא ףא ילואו
.רודיסה תסנכה דובכל דחוימ סכט

תוינמיס ןיכהל יוצר הז ןיינעב םהילע לקהל ידכ .רודיסב אצמתהל םידימלתה תא ןמאל שי
.םינושה הליפתה יקלחל תדחוימ תינמיס ,רודיסל תודחוימ

תבשב וב ללפתהל ידכ תבש תלבקב ישיש םויב םהלש רודיסה תא םידימלתל תתל םיעיצמ
.ןושאר םויב וריזחהלו תסנכה תיבב

םוכיסל

הלודג הווצמ ךופהל הלולעש הרגשה איה רפסה תיבב הליפת תכירעב הלודגה הנכסה
יחטש לכב הרגשה דגנ הבוט הפורת .הז ריעצ ליגב רבכ הדמולמ םישנא תווצמל תכנחמו
.הז םרוג לצנל לכונ ונניינעב םגו "העתפהה" איה ךוניחה

.םויסה ריש תא םוי ידמ םידליה ורחבי
!(תוינזח תויהל תולוכי תונב םג) תופוכת םיתיעל םינזחה תא ופילחי
.הליפתה עצמאב וליפא וא ירחא ,ינפל ואובי םירצק רבסה ירבד
.בתכב ןהו פ"עב ןה הליפתה ןכות לע תודיח
.קחשמ תרוצב רודיסב תואצמתה יליגרת
.תושדח תוניגנמ דומיל

.תונכה הבושח םייטקדידה םיעצמאה לכל רבעמ ,ךוניחה ימוחת לכב ומכו
רשאמ תווצמ םויקו הליפתל הרומה סחיב םישח םהש הממ רתוי וכנחתיו ומשרתי םידליה
ירעש חתפי תוליפת עמושש ןוצר יהי .ונילע תצבור הלודג תוירחא .הישעממ ףא וא הירבדמ
.ונתליפתל םימש

"הליפת" ןכותל הרזח