הדימעה תליפת


הנח תליפת

.םיטפושה תפוקת לא ,ונמע לש קוחרה רבעה לא בושנו ,ןמזה תרהנמב גילפנ הבה
.הליש ריעב תחננ
?הלישב אקווד עודמ
.'ה ןכשמ ,ןכשמה אצמנ הלישב
.הליש ריעב בצומ ןכשמה ,הב ולחנתהו ץראה תא לארשי ינבו עשוהי ושבכש זאמ
.'הל ללפתהלו חובזל ץראה לכמ לארשי םיאב הלישב 'ה ןכשמל
.ונעגה הנהו ,ןמזה תרהנמב ונרהדו ונסט
השיא תדמוע ןכשמה רצחבו ,םינפה רודה ,ןקזה ןהוכה ,ילע בשוי ןכשמה חתפב
.הדבל
.הנקלא תשא הנח ,םיפוצ םייתמרמ הנח ,הנח יהוז
תללפתמ ,תללפתמו תבצינ הנח קרו ,'הל חובזל ומייס רבכ לגרל םילועה לכ
.ןב הל םג ןתיי ה"בקהש

:התליפת תא ראתמ "לאומש" רפסב בותכה
"עמשיי אל הלוקו ,תוענ היתפש קר ,הבל לע תרבדמ איה הנחו"
(גי קוספ ,א קרפ א לאומש)
תליפת תא - "הליפתה" תא רמול דציכ םימכח ודמל הלישב תללפתמה הנחמ
.הדימעה
דמל התא הזה קוספה ןמ :אנינח רב יסוי 'ר רמא :רפוסמ ימלשוריה דומלתב
:םירבד
.הנווכ הכירצ הליפתהש ןאכמ - "הבל לע תרבדמ איה הנח"
ויתותפשב שיחרהל ךירצ ללפתמהש ןאכמ - "תוענ היתפש קר"
.(!ויתפש תא עינהל=)
.ללפתיו ולוק םדא היבגי אלש ןאכמ - "עמשיי אל הלוקו"
(א הכלה ,ד קרפ רחשה תליפת ,ימלשורי)

:הלישב הנח ומכ ,הדימעה תליפתב םידמוע ונא ךכו
.הליפתה תולימל ונבל תא ןווכל םילדתשמ ונאו ,עמשיי אל ונלוק ,תוענ וניתפש

הדובע

(א לאומש לש םינושארה םיקרפה תא ודמלש םידימלתל המיאתמ)

."הדימעה" תליפת תא ללפתהל ךיא ,לאומש םא ,הנחמ ונדמל
.ללפתהל המ םג הנממ ונדמל
.תוכרבה ןכות תא הנממ ודמל םימכח
תדלוה רחאל ךא ,עמשנ אל הלוק רשאכ ,זא היתותפש ורמא המ םיעדוי ונניא
לאומש
םעפה .'הל הדות תליפת הרשו ןכשמה רצחב תבצינ איה בושו ,הלישל תרזוח הנח
,לארשיו םייוולה ,םינהוכה ינפל ,ןכשמה רצחב תדמוע איה .םלוכל עמשנ הלוק
.תללפתמו
.י-א םיקוספ ,ב קרפ א לאומש רפסב ובתכנו ופסאנ הנח לש התליפת תולימ
:הדימעה תליפת לש (1+18) תוכרבה -19ל םיזמר םימכח ואצמ הנח תליפתב

םיללפתמ ונחנא
םהרבא ןגמ (1
םיתמה היחמ (2
שודקה ל-אה (3
תעדה ןנוח (4
הבושתב הצורה (5
חולסל הברמה (6
לארשי לאוג (7
םילוח אפור (8
םינשה ךרבמ (9
לארשי ומע יחדינ ץבקמ (10
טפשמו הקדצ בהוא (11
םידז עינכמו םיביוא רבוש (12
םיקידצל חטבמ (13
םילשורי הנוב (14
דוד חמצ תא (15
הליפת עמוש (16
דובענ האריב ךדבל ךתואש (17
תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה (18
םולשה השוע (19

(לאומש רפסל ינועמש טוקלי)
תללפתמ הנח
'הב ינרק המר
היחמו תיממ 'ה
'ה-כ שודק ןיא
'ה תועד ל-א יכ
ליח ורזא םילשכנו
לעיו לואש דירומ
ךתעושיב יתחמש
לד רפעמ םיקמ
ורכשנ םחלב םיעבש
רומשי וידיסח ילגר
ץרא יספא ןידי 'ה
ומדיי ךשוחב םיעשרו
םיתח םירוביג תשק
וכלמל זוע ןתייו
וחישמ ןרק םריו
וניקולאכ רוצ ןיא
ההובג ורבדת וברת לא
םכיפמ קתע אצי
...זוע ןתייוהדובע

תליפת ןיב רשקה ןהבש תואמגוד שולש וא םייתש ולגו םכינפלש האוושהב ונייע
.רתויב רורב הדימעה תוכרב ןיבל הנח
.ונלש הכרבל ליבקמב הנח תליפתמ םילימה תא וקיתעה
.הדימעה תוכרבמ םיאתמה הכרבה רפסמ תא הנח לש היתולימ דיל ןייצל ולכות
.ונא ונימי לא הקיתעה הלישמ רוזחל ונילע התע
?דומללו ףיסוהל םיצור םתייה המ לע ?םתמשרתה הממ :ורפס הדרפה ינפל
?הלישב תללפתמה הנח לע רוביח וא ריש, (ינוימד) בתכמ רבחל וצרת ילוא

הדימעה תליפת הנבמ

ןהש תוכרב שי .תוביטחל תובלתשמ תוכרבהו ,תוכרב-תוכרב היונב הדימעה תליפת
לש תוכרב שיו ,ה"בקהמ תושקב םישקבמ ונחנא ןהבש תוכרב שי ,ה"בקל חבש
?'ה לא הנפי ללפתמהש יואר רדס הזיאב .ה"בקל הדות
?חבשב וא ,השקבב ,הדותב :חתפי המב
ינפל חבש רדסמש דבעל ללפתמה המוד תונושארה תוכרבב :א"ע ,דל תוכרב יפ לע
;וברמ (הנתמ) סרפ שקבמה דבעל המוד תויעצמאה תוכרבב ;(ולש ןודאה) ובר
.וברמ הדותב דרפנו סרפ לביקש דבעל המוד תונורחאב

:תוכרבה רדס והזו
,'הל חבש - תונושאר שולש
,(הדות) הידוה - תונורחא שולש
:(תושקב) םירבדה לכ תלאש ןהב שי - תויעצמאהו
(דיחיה) שיאו שיא יצפח
ולוכ רוביצה יכרוצו
.(ד הכלה ,א קרפ הליפת תוכלה ,ם"במר י"פע)

הדימעה תוכרב רדס

'הל חבש ______
______
______
(3)
תושקב ___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
(13)
הדות ___
______
______
______
(3)

חתפת ייתפש 'ה

.אנ רומזמ םילהתמ חוקלה םילימ שש ןב קוספ םירמוא הדימעה תליחת ינפל
.רודיסה ךותמ וא ןורכיזה יפ לע ןתוא ומשר ?םילימה ןה המ

הדובע

חילצנש הרזע שקבל ידכ ?'המ תושר שקבל ידכ :הז קוספ םיפיסומ ונחנא המ םשל
היהת ונלש הליפתהש ידכ ?הליפתה תולימב העטנ אלש ידכ ?הליפתב ןווכתהל
.רתויב םכל תוארנה תוביסה תא וא הביסה תא םכיתורבחמב ובתכ ?'ה ינפל היוצר
.התיכל ךכ לע ורפס ,רחא וא ףסונ ןויער םכל שי םא

הנושאר הכרב

ת ו ב א


הכרבה זכרמב םה תובאה ."תובא" איה הדימעה תליפתב הנושארה הכרבה
.הנושארה
."...קחצי יקולא ,םהרבא יקולא" :ומצעל רכזנ בא לכ :בל ומיש
?הדימעה לש הנושארה הכרבב תובאה םירכזנ עודמ :ובשח
.ה"בקה ןיבל וניניב רשקמה םלוסל וא לבחל תובאה תא תומדל לכונ
.הליפת ריכזמה תובאהמ דחא לכל רושקה דחא ערואמ רויצב וא םילימב וריכזה
.הכורא וא הרצק הכרב וז םא וקדב
םיבוט םידסח למוג...ןוילע ל-א

הדובע

,ה"בקה תלודג תא ראתמ ןושארה קלחה :םיקלח ינשל תובא תכרב תא קלחל לכונ
.הכרבה ןמ םילימה תא טוטרשב ומילשה .םדא ינבל וידסח תא ינשה קלחהו
.וריבסה ?םכל תיארנ וז הרוצב םילימה תביתכ םאה
ומש ןעמל - לאוג איבמו
.םירצמ תאיצי לש הלודגה הלואגה תא ונרכזה "עמש" תוכרבבש "הלואג"ב
.אוביש לאוגה לע רפוסמ ,תובאה תכרבב ,ןאכ
?םהינב ינב םה ימ .םהינב ינבל לאוגה אובי בקעיו קחצי ,םהרבא תוכזב
:ומשב ונל חיטבה 'ה ירהש ,אובי אל חישמה אמש שושחל ןיא
."ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג איבמו..."
.הביטימו הבוט הלימ הז קוספב אוצמל ולכות
.הבהאב אובי לאוגהש ונל חטבומ
םהרבא לש םהינב ינבל ,ונל הבוטה ךרדבו ,רתויב היוצרה העשב אובי אוה
.בקעיו קחצי

.הרצ תעשב לארשיל רזוע :"רזוע ךלמ"
.תונערופ ונילע האבשכ ונתוא ליצמ :"עישומו"
.ןוסא ונילע אובי אלש ןגמ = "ןגמו"
".םהרבא ןגמ ,'ה ,התא ךורב" :המיתחהו
.וב קר עודמ ובשח ?תובאה תכרב תמייתסמ ימב
.א קוספ ,וט קרפ תישארב רפסב ונייע

.םילימ וליאב ונייצ .םיימעפ םיווחתשמו םיחש וז הכרבב
.א הכלה ,זט קרפ "םייח רוקמ" לשמל ומכ ,הכלה רפסב הבושתה תא אוצמל ולכות

הינש הכרב

ת ו ר ו ב ג


.הכורא וא הרצק איה "תורובג" תכרב םא וררב ."תורובג" איה היינשה הכרבה
התא ךורב"ב תחתופ הניא ,הינפלש הכרבל הכומס רמולכ ,התרבחל הכומסה הכרב
.תמדוקה הכרבל ךשמה איה יכ ," 'ה

רוביג התא


הדובע

תא םכיתורבחמל וקיתעהו ואצמ .ה"בקה לש תורובגה תוטרופמ ונינפלש הכרבב
.ןלוכמ הלודגה איה תורובגה ןמ וזיא םכיניב וחחוש .'ה לש ויתורובג

םיתמה היחמ

ונתאמ ודרפנש םישנאה םה ולא .רפסמ םימעפ םיתמה םירכזנ "תורובג" תכרבב
וניא ונתאמ ימ ."רפע ינשי" םג םיארקנ םיתמה הכרבב .םייחה ץראב דוע םניאו
הדרפהש תעדל בוט ?ונתא דוע םניאש םידידיל ,רטפנש החפשמ בורקל עגעגתמ
םיתמ היחמ" ה"בקה יכ ,הלודג הנומאו הווקת שי ,םידוהיל ,ונל .םלועל הניא תאזה
הזיאב ?ךיא ?יתמ :םיתמה תייחת לע םיטרפ תעדל םיצור ונייה ."םיבר םימחרב
ידי לע אל ףאו ,ךאלמ ידי לע אלו איבנ ידי לע אל ,ונל וליג אל תאז תא ?םוקמ
קר ונתוא דמלמ ,עדמבו הרותב לודגה םכחה ,ם"במרה .ומצע "םיתמה הייחמ"
םייקי אוה ה"בקה ינפל ןוצר הלעיש תעב ;"וינפל ןוצר הלעיש תעב" הרקי רבדהש
."םיתמ תויחהל התא ןמאנו" הלודגה החטבהה תא ותונמאנבו ותנומאב

םשגה דירומו חורה בישמ - םימשג תורובג

םיקרפלו ,םידרוי םה םיקרפל :תיתרגשו תיעבט העפות םה םימשגה יכ ונל המדנ
.םיטעומ םימעפלו םיבורמ םה םימעפל ;םירצענ
:שמוחב בותכש ומכ ,ה"בקה לש הרישי הניתנ איה םימשג תדירי לכ יכ ונדמל הנהו
,םימשה תא ,בוטה ורצוא תא ךל 'ה חתפי
(בי ,חכ םירבד) .ותעב ךצרא רטמ תתל
:ןנחוי 'ר ונל ריבסמו
חילש ידיב ורסמנ אלש ה"בקה לש וידיב תוחתפמ השולש
.(ה"בקה לש ותטילשב קרו ךא םהו)
:ןה ולאו
,(יתמו ודרי ןכיה ,ודרי םימשג המכ עבוק דבלב ה"בקה) םימשג חתפמ
('ה ןמ הרישי הכרב איה הדיל לכ) היח חתפמ
.םיקידצל םיתמה תייחת חתפמו
(א"ע ,ב ףד תינעת)
יומיד אלא שממ תוחתפמ םניא תינעת תכסמב םירכזנה תוחתפמה יכ ,םיניבמ ונלוכ
?ה"בקה ידיב אצמנ םימשגה חתפמש רמוא אוהשכ ןנחוי 'ר ןווכתמ המל .לשמו

.םימשגה חתפמ אוה םהבש ןושארהו ,תוחתפמ השולש הנומ ןנחוי 'ר :בל ומיש
:רמא אבא רב אדסיח 'ר
,םיתמה תייחתמ רתוי םימשג תדירי הלודג
;המהבלו םדאל וזו ,םדאל םיתמה תייחתש
.םלועה תומואלו לארשיל וזו ,לארשיל םיתמה תייחת
(גי הבר תישארב)

הדובע

.םימשגה תדיריל ףסונ חבש אוצמל וסנ ?םימשגה תדירי לש התלודג המב :וריבסה
.דועו ?יתמ דע יתממ ,יתמ ,םהמ הנהנ ימ :המגודל

תורובג לעב

רבוג ללכ ךרדב אוהש ךכל םינווכתמ ,רוביג אוהש םינייצמו םדא םיחבשמ רשאכ
.דואמ קזח אוה יכ לוכל הארמו וירבח תא חצנמ ,רחא לע
:'ה לש ותרובג יהמ ואר
,דסחב (םייחל הסנרפו הלכלכ ןתונ) םייח לכלכמ
,םיבר םימחרב םיתמ הייחמ
,םילפונ ךמוס
,םילוח אפור
,םירוסא ריתמו
.רפע ינשיל ותנומא םייקמו
?םדא ינב תרובגל המוד 'ה לש ותרובג םאה :םכתעד המ
:הליפתב םירמוא ונא ןכאו
,תורובג לעב ךומכ ימ
...?ךל המוד ימו

הדובע

:םכיתורבחמב ומשרו וררב
?("םשגה דירומו חורה בישמ" םירמוא) םימשג םיריכזמ יתמ דע יתממ
?םשג םיריכזמ ןיא םהבש םישדוחב םירמוא המ
- םימשג ריכזהל חכשש םדא השעי המ
;םימשגה תרובג תכרב תא םייסש ינפל רכזנ םא (א
?"תורובג" תא םייסש רחאל רכזנ םא (ב
.זי קרפ "םייח רוקמב" ונייע

תישילש הכרב

'ה תשודק

שודק התא
שודק ךמשו
.הלס ךוללהי םוי לכב םישודקו
.תובאה יקולאכ 'ה תא ונחביש הנושארה הכרבב
.םיתמ היחמו רוביג אוה 'הש ,ונדמל "תורובג" תכרבב
םמורמו לדבנ ,שודקה ל-אה ,'ה לא םינופ ונחנא חבשה תוכרבמ תישילשה הכרבב
.שודקו
םע ,לארשי םה ולאש םישרפמ שי ?םוי לכב 'ה תא םיללהמה םישודקה םה ימו
,ושודק
.'ה תא םיללהמה םישודקה םה םיכאלמה קרש םיריבסמה שיו
?םיללפתמה להק ,ונב וא םיכאלמב רבודמש :רתוי םכבלל בורק שוריפ הזיא
=) הלס םוי לכב 'ה תא םיללהמ ולאו ולא :רמאנו םישוריפה ינש תא רבחנ ילואו
.םוי לכב 'ה תא םישדקמ םהו םישודק םה לארשי םגו םיכאלמה ,(םלועל

(רובי-צ חיל-ש = ץ"ש) ץ"שה תרזחב השודקה

לע רזוח ןזחה ,שחלב הדימעה תליפת לכ תא ללפתהל םייסמ להקהש רחאל
.השודקה תרמאנ ,"תורובג" תכרב תא םייסמ רוביצה חילש רשאכ .לוקב הליפתה
."רוא רצוי" תכרבב ונישעש םשכ ,םימשב םיכאלמה תליפת לא םיציצמ ונחנא בוש

םיכאלמה תליפת לא םיפרטצמ ונחנא םעפה :רתוי םיזיעמ ונחנא םעפה ךא
:םתומכ םירמואו
םלועב ךמש תא שדקנ
.םורמ ימשב ותוא םישידקמש םשכ
.(יזנכשאה רודיסהמ)
?םורמ ימשב םיכאלמה םיללפתמ המ ,םדאה ינב ,ונא םיעדוי ןינמ
:םיכאלמה תליפתמ ונל ואיבהו ,ועמשו ואר םיאיבנ ינש
.לאקזחי איבנהו והיעשי איבנה
ידי לע ףקומ תואבצ 'ה תא האר אוה .האלפומ תולגתה התייה איבנה והיעשיל
:חבשמ ךאלמ לכו ,םיכאלמה
:רמאו הז לא הז ארקו
שודק שודק שודק
.ודובכ ץראה לכ אולמ
(ג קוספ ,ו קרפ והיעשי)
:שרפמ "דוד תדוצמ" לעב ?םיכאלמה "הז לא הז" וארק דציכ
:ותא דחי רמול ורבחל ארוק ךאלמ
,"שודק שודק"
.ורבחל דחא םידקי אלו

.'ה תא םיתרשמה םיכאלמה תא האר לאקזחי איבנה םג
:השודקה לש ינשה קוספה תא ונדמל ונממו ,םתליפת תאו םלוק תא עמש אוה
:לודג שער לוק יירחא עמשאו חור ינאשיתו
.ומוקממ 'ה דובכ ךורב
(בי קוספ ,ג קרפ לאקזחי)
:"םיבותכה" ןמ אוה השודקה לש ןורחאה קוספה
,םלועל 'ה ךולמי
.היוללה רודו רודל ןויצ ךיקולא
(י ,ומק םילהת)

הרעשה תולאש
.םיכאלמה תליפתמ ונתליפתל ףיסוהל וניכז ,םדאה ינב ,ונא דציכ ונדמל
םהו ונלש תוליפתה ןמ וחקל םינפואה וא םיפרשה ,םיכאלמה יכ םירובס םתא םאה
יהמ רעשל קר לכונ .תואדווב וז הלאש לע תונעל לכונ אל ?ה"בקה ינפל ןהמ םירש
.הבושתה

:םיכאלמה תשודק תא םיריכזמ ונחנא תוליפת שולשב
"רצויד השודק" ,"רוא רצוי" תכרבב תרמאנה השודקב (א
הדימעה תליפתב תרמאנה השודקב (ב
."ארדסד השודק" תארקנה ,"לאוג ןויצל אבו"ב הליפתה ףוסב תבלושמה השודקב (ג

.ותליפתב ןתוא רמוא דיחי לכ - "ארדסד" תשודקו "רצויד" תשודק
10 לש ןיינמב םירמוא הדימעה לש ץ"שה תרזחב תרמאנה השודקה תא קר
?הדימעה לש ץ"שה תרזחב השודקה לש דוחייה המ .עודמ ובשח .דבלב םיללפתמ
.תושודקה ןמ תחא לכב שדקמה והימ בל ומיש

:רועישה תליחתב הב ונדש הלאש לא רוזחנ
?'ה תא םוי לכב וללהיש םישודקה םהימ
?השודקה דומיל רחאל ,התע םכתעד המ


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח