ישעמה רמגה טקיורפ תנכהל םיחנמ םיווק
עונלוקה תמגמב תורגבל

ןילאב תירוד
עונלוקו תרושקת ר"מפמתידומילה תינכותב השירד האר) םידימלת 15 רתויה לכל הנמת תישעמה דומילה תתיכ .1
רתוי לודג רפסמ לכ .(היזיוולטהו עונלוקה תונמוא, לולסמב "םינומה תרושקת"ב השדחה ._
.ר"מפמ רושיא שרוד ._
תינכות לש טרפמב עיפומ (םידימלת 12-15 תב) תישעמ התיכל שרדנה ילמינימה דויצה .2
."היזיוולטהו עונלוקה תונמוא" לולסמב "םינומה תרושקת"ב השדחה םידומילה ._
ךשמב) תועש 180 תוחפה לכל היהי םידומילה תינכת לש ישעמה קלחב תועשה ףקיה .3
.תועש 540 רתויה לכלו (םייתנש ._
ביבס ושעי םידומילהו רמגה טרס תקפהל םאולמב םיישעמה םידומילה ושדקוי ב"י התיכב .4
.טקייורפה ._
טרס לכ - תוקד 10-15 לש ךרואב רמג יטרס 4 דע קיפת (םידימלת 12-15 תב) התיכ לכ .5
.ר"מפמ רושיא שרוד ףסונ ._
ואדיו" רושיא ינפל םיימעפ לוקשל שי .םיירטנמוקוד וא םייתלילע םיטרס ויהי רמגה יטרס .6
.רמג טרסכ ,תמוסרפ טרס וא "פילק ._
:אבה םינמזה חול י"פע עצבתת םיטרסה תקפה .7
.טירסת רושיא ...........................רבמטפס ._
.םימוליצ ......רבמצד דע רבוטקוא ._
.הכירע ...חספ תשפוח דע ראוני ._
ךות ,רפסה תיב תלהנה תוגיצנ + תירפס תיב עוצקמ תדעו י"ע ורשואי םיטירסתה .8
הקפהה ףקיה יבגל תויחנה) .שרדנה ביצקתהו הקפהה ףקיה ,טירסתה תוכיאל תוסחייתה ._
.(םיטירסתה תביתכ םרט םידימלתל הנרסמית ._
תיב תלהנה .רפסה תיב לש בוצקתה תויורשפאו הקפהה יעצמאל םאתוי םיטרסה ביצקת .9
,םיפתתשמל ןוזמב תורושקה תואצוהל) הקפה לכל ביצקתה הבוג לע שארמ טילחת רפסה ._
םיבאשמ סייגל לכוי רפסה תיב .(דועו תושובלתו הרואפת יטרפ תלאשה ,העיסנ תואצוה ._
תואצוה ןממל ושרוי אלו ושרדי אל םהירוהו םידימלתה .(ב"צויכו םירסנופס) םיינוציח ._
.הקפהה ._
ביוחי דימלת לכ .המגמה הרומ י"ע עצובת הקפהה יתווצב םידימלתה ןיב הדובעה תקולח .10
רשכומ דימלת היהי ובש בצמ ןכתי .(ךרוע ,םלצ ,יאמב ,יאטירסת ,קיפמ) ריכב דיקפת אלמל .__
ףסונ דיקפת לכ .אמגודל ,יתונמואה להנמה דיקפת לע ןחבהלו הקפהב ףתתשהל הצריש .__
ידימלת ,הנשמ ידיקפתב ,תוקפהל ףרצל ץלמומ .ר"מפמ רושיא בייח ,הלעמל העצהל רבעמ .__
.א"י התיכמ המגמ .__
.רפסה-תיב םקוממ ובש תירוזאה וא תימוקמה תושרה םוחתב ועצובי םיטרסה ימוליצ .11
ךרעממ קלחכ ועצובי םימוליצה .המלשה ימי ללוכ םימי 6 לע הלעי אל םוליצה ימי רפסמ .12
רפסה-תיב תלהנהל שגות תיתנש תינכות .דומיל ימי ןובשח לע ,רפסה תיב לש םידומילה .__
רפסה תיבמ םיאצוי עונלוקה ידימלתש ךכל ןגראתת תכרעמהש ידכ הנש לכ תליחתב .__
.םירועיש םידיספמו .__
בייח וניא הרומה .(ב"צויכו תוחיטב ,םירושיא) םימוליצה עוציב לע חקפי המגמה הרומ .13
.עויס תשגהל תוננוכב היהי ךא ,םימוליצב חכונ תויהל .__
קית שיגי ,ישעמה רמגה ןויצ תא לבקי הז דיקפת לעו הקפהב דיקפת אלממה דימלת לכ .14
קיתל םימוליצ טירסת ומכ) יעוצקמה הדובעה ךילהת ,טרסה טירסת :לולכי קיתה .יעוצקמ .__
ןכ ומכ .('וכו ךרועל הכירעב תוטלחה ךילהת ,יאמבל םינקחש םע הדובע ךילהת ,םלצ .__
לש טבמ תדוקנמ רומגה טרסה תא דימלתה קודבי ובש תונקסמ לש יזכרמ קרפ קיתה לולכי .__
.אלימ ותוא דיקפתה .__
ןויצב לקשמ שי יעוצקמה קיתלש עדי דימלתה .יפוסה ןויצהמ 30% הווהי יעוצקמה קיתה .__
!רמגה .__
הדעווה .ר"מפמה י"ע רשואי הבכרהש תיעוצקמ הדעוו ידי לע ונחבי הקפהב דימלתה יגשיה .15
רקבמ וא הימדקא שיאו (ךרוע/םלצ/קיפמ/יאמב) עוצקמ ישנא ינש :םישנא השולש לולכת .__
.עונלוק .__
הניחבה .ינוי שדוח תליחתב רחואמה לכלו ,יאמ שדוח ףוסב הנמייקתת תוניחבה .__
לכ םע החיש ,טרסה תקפה תווצ םע דחי םינחובה תווצ לש טרסב תפתושמ הייפצ לולכת .__
יעוצקמה קיתה תא םהידיל ולבקי םינחובה) .יעוצקמה קיתה תקידב ךות דרפנב דימלת .__
.(הכרעהו הנכה םשל הניחבה ינפל םימי רפסמ .__
.יפוסה ןויצהמ 70% הווהי רמגה תקפה לש ןויצה .16
.(30%) יעוצקמה קיתה לע ןויצהו (70%) טרסה לע ןויצה לש לולקש היהי יפוסה ןויצה
ססובמו עונלוקה תומגמ לש ישעמה לולסמה תא םידמלמה םירומה םע ףותישב ןכוה הז ךמסמ
.םינש רפסמ ךשמב רבטצהש ןויסינ לע


ןולאשה תנכהל תויללכ תויחנה
"היזיוולטהו עונלוקה תונמוא"ב
"תרדושמ וא הבותכ תונותיע - תרושקת"ב וא. ןויסינו עדי לע תוססובמ ןהו ,םיבושח םיינכט םיטביהל תוסחייתמ ןלהל תויחנהה
.וצמאל ףא ןתינו חפסנב עצומה לדומב ןייעל ץלמומ
.םידומילה תינכות יאשונמ רכינ קלח לש הניחבב תואנ גוציי לע דיפקהל שי - םינכתל רשאב
:םיאבה םיטרפה ומשרי אובמה ףדב .1
.הניחבה דעומ ,ןולאשה לומיס ,דומילה תודיחי רפסמ ,הניחבה עוצקמ ,רפסה תיב םש ._
:דימלתל תוארוה לולכי אובמה ףד .2
.תודחוימ תורעה ,הניחבה ךלהמ ,הכרעה חתפמ ,ןולאשה הנבמ ,הביתכה ךשמ ,הניחבה ךשמ ._
ל"חי 2 וא "היזיוולטהו עונלוקה תונמוא"ב דומיל תודיחי 2-3 לש תינויעה הניחבה .3
:םינולאש ינשמ בכרות 'א תורשפא י"פע "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"ב ._
יעטק/תינופוידר תינכות/היזיולט תינכות/רצק טרס לע (Unseen) ןיסנא ןולאש .א ._
.ןויצהמ 45% - רפסה תיבב דמלנ אלש תומוסרפ/תונותיע ._.__
.ןויצהמ 55% - דומילה רמוח לע הנבהו עדי ןולאש .ב ._
ןולאש) הינשה תורשפאה יפ לע "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"ב תינויעה הניחבה ._
:םינולאש ינשמ בכרוי (ל"חי 3 לש ףקיהב ._
30% - תונותיעהמ הבתכ וא ינופוידר עטק וא ,היזיולט תינכות לע (Unseen) ןיסנא ןולאש .א ._
.ןויצהמ ._.__
.ןויצהמ 70% - דומילה רמוח לע הנבהו עדי ןולאש .ב ._
לכ דיל קייודמ דוקינ ןייצל שי .הניחבה ךשמל תואנ סחיב דומעי ןפקיהו תולאשה רפסמ .4
.הנשמ תלאש וא הלאש ._
שולש ,עברא ךותמ תולאש יתש ,םייתש ךותמ תחא הלאש) תוריבס הריחב תויורשפא הנתנית .5
.(שמח ךותמ ._
דוקינה כ"הס תא ,הריחבה תויורשפא תא ןייצל שי קרפ שאר לכב .םיקרפל קלחתת הניחבה .6
.הלאש לכל ץלמומה ןמזה תא ,קרפב תולאשה תצובקל ._
.רתויה לכל תודוקנ 20 -ב דימלתה תא הכזת הלודג אשונ תלאש .7
.גשומ לכל תודוקנ 3 לע הלעי אל םיגשומ תרדגהל דוקינה .8
.הנשמ תולאשל קרפל שי תינוניב וא הלודג הלאש .9
לכ דצלשכ תוטרופמ הנשמ תולאש ויתחתמו הלאשה אשונ תא גיצמה רצק חיתפ חסנל שי ._
.םיאתמה דוקינה תא ןייצל שי תחא ._
ונמוסי הנשמה תולאש .םירפסמב ןמסל שי הפוס דעו הניחבה תליחתמ תולאשה תא .10
.תויתואב .__
שי ,תאז םע .תויעמשמ דחו תורורב הנייהת ןחבנהמ תושירדהש דיפקהל שי תולאשה חוסינב .11
."אל" וא "ןכ" לש תובושת תונימזמה תולאשב שומישמ ענמיהל .__
םג ןכו) תואמגודה רפסמ שרופמב ןייוצי תואמגוד איבהל םישקבתמ םידימלתה הבש הלאשב .12
יעצמא רפסמ ,חתנל שיש תויומדה רפסמ וא ,תוינכותה רפסמ וא ,רכזאל שיש םיטרסה רפסמ .__
.(רידגהל שיש עבמה .__
,תורושב) ףקיהה תא קייודמב ןייצל שי םייוסמ ףקיהב הבושת היבגל םישקבמש הלאשב .13
.(םידומעב .__
ולא תולאש) תונורחאה םינשה שולשב רפסה תיב לש םינולאשב ועיפוהש תולאשמ ענמהל שי .14
.(הנלספת .__

תולאשהמ תחא לכל תוריהבו תויתיצמת תובושת ובו .ןובושת ףרוצי הניחבה ינולאשמ דחא לכל
ירפסמ י"פע תורפסוממ הנייהת תובושתה .(דימלתה לש ותעד תווח תא תושקבמה תולאש ללוכ)
.תולאשה

.עונלוקל יצראה ךירדמה ,ירורד ןועדג םע קודה הלועפ ףותישב ןכוה ךמסמה

לע רומשל ,םינמזה חולב דומעל ונלוכמ שרוד תורגב ינולאש תשגה לש הז בכרומ ךילהת
רומשל לכונ קר .םידימלתה םעו ונמצע םע םירשי תויהל ,םינולאשה ןכותל רשאב תוידוס
.תיעוצקמו ההובג המר לעהניחב ןולאש לש םגד - חפסנ

"היזיולטהו עונלוקה תונמוא"ב תורגב תניחב
"תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"ב וא

_____________________ :הניחבה דעומ

______________________ :ןולאש רפסמ
ןוכיתה רפסה תיב
------------------

------------------

------------------"היזיולטהו עונלוקה תונמוא"
'א תורשפא י"פע "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" וא
תוינויע דומיל תודיחי 2

תינכות /היזיולט תינכות /טרס /Unseen -ה לש תונרקה 2 ללוכ הניחבה ךשמ
.'וכו םינותיע יעטק /תינופואידר

(תועש 3 = ל"חי 3 ,עברו םייתעש = ל"חי 2 ,יצחו העש = ל"חי 1) :הביתכה ךשמ
:הכרעה חתפמו הניחבה הנבמ
('ד-'ב קרפל ןולאשו 'א קרפל ןולאש) םינולאש ינש וז הניחבב

(ןיסנא) דמלנ אל דועש ינופוידר עטק /היזיוולט תינכות /רצק טרס :'א קרפ
תודוקנ 45........................שמח ךותמ תולאש שלש לע תונעל ךילע .______
הלאש לכל תוקד 20 :ץלמומ ןמז .______

אשונ תרתוכ :'ב קרפ
תודוקנ 20..........................עברא ךותמ תולאש יתש לע תונעל ךילע .______
תוקד 30 :ץלמומ ןמז .______

אשונ תרתוכ :'ג קרפ
תודוקנ 20.......................עברא ךותמ תולאש יתש לע תונעל ךילע .______
הלאש לכל תוקד 15 :ץלמומ ןמז .______

םיגשומ :'ד קרפ
תודוקנ 15.......................הנומש ךותמ תולאש שמח לע תונעל ךילע .______
הלאש לכל תוקד 4 :ץלמומ ןמז .______
_________________ ____________________________________________
תודוקנ 100 = כ"הס ____________________________________________

:הניחבה ךלהמ
.הביתכ ,תרזוח הנרקה ,ןושארה ןולאשב ןויע ,טרס תנרקה :'א קרפ .1
.'א קרפ לש הניחבה תורבחמ תא ףוסאי הרומה - תוקד 15-30 לש הקספה .2
.הביתכו ינשה ןולאשה תקולח :'ד-'ב קרפ .3

:הרעה
.בישמ התא הילעש הלאשה רפסמ תאו קרפה רפסמ תא הבושת לכ שארב םושר
.דחאכ תונבו םינבל איה הנווכה ךא ןונגסה תויחונל רכז ןושלב בותכ ןחבמה

ןושאר ןולאש


(ןיסנא) דמלנ אל דועש עטק /תומוסרפ /היזיוולט תינכות /טרס :'א קרפ
תודוקנ 45........................שמח ךותמ תולאש שולש לע תונעל ךילע
הלאש לכל תוקד 20 :ץלמומ ןמז

1-5 תולאש
:הרעה
.הלאש תת לכו הלאש לכ תקייודמ הרוצב דקנל שי

ינש ןולאש


תרתוכ :'ב קרפ
תודוקנ 20........................םייתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ךילע
תוקד 30 :ץלמומ ןמז

(הלאשל דוקינ) אשונה תא גיצמה חיתפ .6
(הנשמ תלאשל דוקינ) .א
(הנשמ תלאשל דוקינ) .ב

ל"נכ .7
:הרעה
.הלאש תת לכו הלאש לכ תקייודמ הרוצב דקנל שי

תרתוכ :'ג קרפ
תודוקנ 20..........................עברא ךותמ תולאש יתש לע תונעל ךילע
הלאש לכל תוקד 15 ץלמומ ןמז
8-11 תולאש
:הרעה
.הלאש תת לכו הלאש לכ תקייודמ הרוצב דקנל שי

םיגשומ :'ד קרפ
תודוקנ 15......................הנומש ךותמ תולאש שמח לע תונעל ךילע
הלאש לכל תוקד 4 ץלמומ ןמז
12-16 תולאש
.הלאש תת לכו הלאש לכ תקייודמ הרוצב דקנל שי :הרעה