.1987 םילעופה תיירפס /ןמטסופ לינ /תודליה ןדבא
יללכ
/םינומה תרושקתב דוסי יגשומ /תואיצמו תרושקת
.1993 םילשורי רתכ תאצוה
יללכ
_
/היזיוולטבו עונלוקב הכירעמ הייפצל םיכרד /יאנת לע הייפצ
רפס תיב ,תוברתהו ךוניחה דרשמ - ובנ רדמס ,סוכרמ רזעילא
.ח"משת םילשורי ,םיריכב הארוה ידבועל
יללכ
_
_
/תונותיעבו תרושקתב ןויעל תוחיתפ עבש /תרושקת לע תרחא
.סכר תאצוה /העור קחצי
יללכ
_
דבוע םע תאצוה /רזעילא ןב בירי /היזיוולטמ דחפמ ימ
.דקומה ןמ תיירפסו
יללכ
_
םינרוא קילאיב תירק /שימל .ד /ךוניחו תרושקת
.(הרומל) "חא" תאצוה ףותישב
יללכ
_
.(הרומל) םילשורי וינבו רנזופ תאצוה /רינ .ר /רסמו םוידמ ןושל
יללכ
(הרומל) החותפה הטיסרבינואה /ץרג תירונ /םיטרסהמ רופיס
.עונלוקל הדובעו תילארשי תורפס
יללכ
_
.1991 ריבד /רגנוא ירנה /היפוסוליפו עונלוק
יללכ
/הרבחו תוברת ,תרושקת ינייניעל תע בתכ /םידחא םירבד
.1997 ביבא
יללכ
_
/ןרוג סומע /תושדח תכירע /התע הז הלבקתנש העידי הנהו
.1997 למרכ 'צוה
יללכ
_
/ןולייא קחצי - ףוסא /הרבחהו תרדושמה םינומה תרושקת
.1994 ןולייא 'צוה
יללכ
_
.1990 דחואמה ץוביקה 'צוה /חלש רפוע /עונלוקל ןוקיסקל
יללכ
.א"ת תטיסרבינוא /בלכ םייח /יעונלוק עבמ
יללכ
/שימל הנפד /היזיוולטב ינש טבמ /תופצל שפוחה
.(םיקתוע 10 תוחפל ,האירקל הבוח) 1994 סכר תאצוה
םייניב תביטח
_
היגולונכטל ןוכמה /להוו .א ,ןיקפיל .ש /ךיא דועו ןותיע אורקל
.א"ת תיכוניח
םייניב תביטח
_
.סכר תאצוה /טיבש רונג דרו ,םכח תינור /שדח המ
םייניב תביטח
,רלק הגלה /הרומל הכרדה תורבוח 3 /עונלוקה תועצמאב חופיט
ךוניחל ס"היב ,ע"טנ טקייורפ ,ךיינרוק תירומ ,קטלפ עטנ
.1977 ,1976 ,1975 תומר תאצוה ,ביבא-לת תטיסרבינוא
םייניב תביטח
_
_
.סכר תאצוה ,רדלא תינור /תרושקת ןומה
ןוכית + םייניב תביטח
.החותפה הטיסרבינואה /'ב ךרכ 'א ךרכ ,יפסכ ןד /םינומה תרושקת
הטיסרבינואו הנוילע הביטח
.ה"נשת ל"תל ףגאה תאצוה /רלק הגלה /תופצל תעדל
ןוכית
/גיצליוו ןמייל לאומש 'פורפ /תרושקתל ישומישה ךירדמה
.1994 םידעו תאצוה
ןוכית
_
/יעונלוקה עבמה לש הקיטאופהו הקינכטה /טרסה תונמא
.ה"נשת החותפה הטיסרבינואה /רשיבא ןליא
ןוכית
_
/שונא .ה ,להוו 'א /הלומעתו תמוסרפל אובמ !יאדכ
.א"ת תיכוניח היגולונכטל ןוכמה
ןוכית
_
/1990 - 1948 לארשיב תרושקתה יעצמא ,םיכוותמה
הטיסרבינואה ,לוכשא יול ןוכמ ,דבוע םע - תולוכשא תיירפס
.(םירומל) רומיל לאיחיו יפסכ ןד /תירבעה
ןוכית
_
_
/גנימרפ רנע /עונלוק לש היגולונורכ /םסקה ךסמ
.החותפה הטיסרבינואה תאצוה
ןוכית
_
,דחואמה ץוביקה 'צוה /יפסכ ןד /לארשיב היטרקומדו תרושקת
.םילשורי ריל ןאו ןוכמ
ןוכית
_
.ז"נשת ל"ת /הרומל ךירדמ /םינומה תרושקתו יוטיבה שפוח
ןוכית
.תיכוניחה היזיולטב גישהל /תטלק + הרומל תרבוח /תרושקת קית
ןוכית
.1994 רואל האצוה תיב ,תרנכ /רצינש ריאמ /ילארשי עונלוק
ןוכית
םידימלתל - ל"ת תאצוה /שימל הנפד ר"ד /ןוימדו תואיצמ ןיב
.(דימלתלו הרומל תרבוח) 'ו - 'ה ,'ה - 'ד
ידוסי
_
'ו - 'ג ,'ג - 'א םינרוא רנימס תאצוה /ןייטשרופ הרימ /הידמול
.(הלעפה תוכרע + הרומל תורבוח)
ידוסי
_
םודיקל הקלחמה יגוגדפה להנימה /ןאתרה תור /תרושקתל רשקב
.(ידוסיה תותיכב םידימלתל) םיצוביקה רנימס םע ףותישב תומזוי
ידוסי
_
.ה"נשת ל"ת /תואר תדוקנ - םירופיסל יעונלוק דוביע /טרסו רופיס
ידוסי
,ט"במ /'ה - 'ג תותכ /ץומח קותמה ץורעה
.יגולונכט יעדמ ךוניחל זכרמה
ידוסי
_
,ט"במ /'ו - 'ה תותכ /דוביעל ךלוה עדימ
.יגולונכט יעדמ ךוניחל זכרמה
ידוסי
_
.ה"נשת ל"ת /ךסמ ירופיס
ידוסי