תיגולונכטה תינכותה

תרושקתב םידומיל תינכת


ב"י-'י תותיכל תיללכה תינכתה הנבמ

הכירצל םידימלתה תא ליכשהל איה םינומה תרושקת ידומילל תינכתה לש המגמה .1
תישעמ תוסנתה ,ינויע דומיל לע תינכתה תססובמ ךכיפל .תרושקת לש תרקובמו תיתרוקיב ._
.הינכתו הישומיש ,הידמה לש יתרוקיב חותינו ._

םייתוברת ,םיירוטסיה םיטביה לע וב םשומ שגדש ,ירקחמו ינויע רמוח תללוכ תינכתה .2
ןוידבו םיעוריא חותינב הוולי דומילה .תילארשיה היווהל םירושקה ,תרושקתב םייתרבחו ._
.םיחרוא תואצרהבו םירויסב ,תיאנדס תוסנתהב םג ומכ ,תרושקתב תויגוסב ._

לש הירקיע ןלהל ,(ישעמ ינויע) דומיל תועש 1200 -כ הפיקמ תרושקתב םידומילה תינכת .3
:תינכתה ._
.(תינוציח הניחב) תרושקתב םילדומו תוירואית ,דוסי יגשומ ._
.תרושקתה תוכרעמ ._
.הנזאהבו מ"ומ לוהינב ,םואנב הנדס ._
.(תימינפ הניחב) הידמה תרוקיב ._
םוסרפב הקפה יכילהתו היזיוולטב הקפה יכילהת ,תיאנותיע הכירעו הביתכ) הנדס ._
:ןמקלדכ ןבכרהש ,תואנדסה שולשמ תחאב רחבי דימלת לכ .(רוביצ יסחיו ____
.הקפהה יכילהת דומיל .1 ____
.הקפהב תישעמ הדובע .2 ____
.הנדסה ימוחתב ינויע רקחמ .3 ____
.הידמה תודלות ._

:ליעל טרופמכ ,םירקיעה יפ לע ,םידומילה תינכתב םילולכה ,םיאשונה טוריפ ןלהל .4
.תרושקתב םילדומו תוירואית ,דוסי יגשומ ._
.ויביכרמו תרושקתה ךילהת .1 ._ ._
.תואיצמה לע חווידל רישכמכ הפשה .2 ._ ._
.םינומה תרושקתו תישיא-ןיב תרושקת .3 ._ ._
.תרושקתה לש תיבלש-ודה המירזה .4 ._ ._
.תרושקתב םילדומ .5 ._ ._
.היגולונכטל תוברת ןיב היצקארטניאה .6 ._ ._
.הידמה ןיב האוושה .7 ._ ._
.הידמב תוטלחהה תלבק .8 ._ ._
.םינכרצ תוגהנתהו קוויש .9 ._ ._
.תרושקתב רקחמ תוטיש .10 ._ ._
.הלומעתה תונורקע .11 ._ ._
.תיטילופ הלומעת .12 ._ ._
.תירחסמ הלומעת .13 ._ ._
תרושקתה תוכרעמ ._
.ןותיע .1 ._ ._
.וידרה .2 ._ ._
.עונלוקה .3 ._ ._
.היזיוולטה .4 ._ ._
.םילבכב היזיוולטה .5 ._ ._
.ןייוולה .6 ._ ._
.תויביטקארטניא רודיש תוכרעמ .7 ._ ._
.םוסרפה .8 ._ ._
.רוביצ יסחי .9 ._ ._
.תורבוד .10 ._ ._
םירויסב הווליו תונושה תוכרעמה לש םיילכלכו םיילועפת ,םיינבמ םיטקפסאב ןודי הז קרפ ._ ._
.הקפהה יכילהת רחא בקעמבו ._ ._
הנזאהבו מ"ומ לוהינב םואנב הנדס ._
.האצרהה .1 ___
.ןתמו אשמ .2 ___
.הנוכנ הנזאה .3 ___
הידמה תרוקיב ._
.הקיתאו תרושקת יקוח .1 ___
.הידמהו לשממה .2 ___
.תרושקתב תומילא .3 ___
.הידמב םיפיטואירטס .4 ___
.תרושקת לש תיתרוקיב הכירצ .5 ___
.עונלוקב םירנא'ז .6 ___
.היזיוולטב םירנא'ז .7 ___
.הליהקו תרושקת .8 ___
.היזיוולטבו עונלוקב הקיסומה .9 ___
.יאנפה תוליעפו הידמה .10 ___
.תינויזיוולטו תיעונלוק המרדב תילארשיה היווהה .11 ___
(שולשה ךותמ תחא :הריחבל) הנדס ._
.תואנותיעב הקפה .1 ._ ._
.היזיוולטב הקפה .2 ._ ._
.רוביצ יסחיבו םוסרפב הקפה .3 ._ ._
(עבראה ךותמ תחא :הריחבל) הנדס ._
.םיבותכה הידמה תוחתפתה .1 ___
.םיינורטקלאה הידמה תוחתפתה .2 ___
.לארשיב םיבותכה הידמה תוחתפתה .3 ___
.לארשיב םיינורטקלאה הידמה תוחתפתה .4 ___
םייעדמהו םייגולונכטה םידומילב תויעובשה תועשה תקולח


.3 :תויוחמתה 'סמ .21 :המגמה למס .תרושקת :המגמה םש
.ד"נשתה :ל"הנש .'ב-'א :םידומילה תומר


תועוצקמ
הניחבה
כ"הס ב"י א"י תועוצקמ
דומילה
_ ד-ג ב-א
'ה 'ע 'ה 'ע
ד-ג ב-א
'ה 'ע 'ה 'ע
ד-ג ב-א
'ה 'ע 'ה 'ע
ד-ג ב-א
'ה 'ע 'ה 'ע
םש למס
עוצקמה
95.00
הנידמה יעדמ

וא

96.00
הרבחה יעדמ

וא

14.40
בשחמה יעדמ
3_12
1_4
1_4
1_4
הנידמה יעדמ

וא

הרבחה יעדמ

וא

בשחמה יעדמ

וא

תישומיש תונמוא

וא

הקיסיפ
תרושקת
הרבחו
5/3/1
ל"חי
3_4


-_2


4_4


3_3
-_-


-_2


-_-


1_1
1_2


-_-


1_1


1_1
2_2


-_-


3_3


1_1
21.20
דוסי יגשומ
תוירואית
םילדומו
תרושקתב

21.22
הידמה תודלות

תוכרעמ
תרושקתה

21.23
הידמה תרוקיב
_ 2_- -_- -_-

-_-_2_-


4_-_-_-
21.26
םואנב הנדס
הנזאהו

הנדס
תימוחת-בר


תוקפה
תרושקתב
תספדומ
5/3/1
ל"חי


(05)


4_2


5_32_1


2_-


3_12_1


2_2


2_2-_-


-_-


-_--_-
21.74
הכירעו הביתכ
תיאנותיע

21.75
ןותיע תקפה

21.76
רקחמ
תונותיעה


תוקפה
תרושקתב
תספדומ
5/3/1
ל"חי(06)


4_25_32_1


2_-3_12_1


2_22_2-_-


-_--_--_-
21.77
הקפה יכילהת
היזיוולטב

21.78
הקפה
תינויזיוולט

21.79
רקח
היזיוולטה

הקפה
םוסרפב
רוביצ יסחיו
5/3/1
ל"חי


(07)4_2
5_32_12_-
3_12_12_2
2_2-_--_-
-_--_-
21.80
הקפה יכילהת
םוסרפב
רוביצ יסחיו

21.81
עסמ תיינב
םוסרפ
רוביצ יסחיו

21.82
רקח
תמוסרפה


תויגולונכט
תרושקת(04)


24_4_13_4
24_4_13_4
24_4_13_4


15_2_7_2
15_2_77_2
15_2_77_2


9_2_6_2
9_2_6_2
9_2_6_2


-_-
-_-
-_-
תויגולונכט
תוקפהב
היזיולט

וא

תויגולונכט
םוליצ

וא

תויגולונכט
סופד
.ינויע -
(הנדס וא הדבעמ) יתוסנתה -

:הרעה
.תואטיסרבינואה ישאר דעו י"ע רשוא םרט "הרבחו תרושקת" עוצקמה


'א הריחבב הניחבה תועוצקמ תצובק
יעדמ
הרבחה
ל"חי 5/3
יעדמ
בשחמה
ל"חי 5/3/1
יעדמ
הנידמה
ל"חי 5/3
הקיסיפ
ל"חי 5/3/1
תונמוא
תישומיש
ל"חי 5/3/1


'ב הריחבב הניחבה תועוצקמ תצובק
הרבחו תרושקת
ל"חי 5/3


'ג הריחבב הניחבה תועוצקמ תצובק
הקפה
תונותיעב
ל"חי 5/3
הקפה
היזיולטב
ל"חי 5/3
םוסרפב הקפה
רוביצ יסחיו
ל"חי 5/3
תויגולונכט
תרושקת
ל"חי 5/3/1