םירצק םיטרס גולטק


םילשורי "הלעמ" תרושקתל ס"היבתי'גנמרקב רישל ,הנליא
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 15 ,1993 ,לאומס תלייא :תיאמב
.תידרוכב םיריש תטלק םינש 3 ינפל האיצוהש ,38 תב קנב תדיקפ ,היליא הנליא לש הרופיס
תומ רחאל קרו הב ןומטה לאיצנטופה תא הכ דע השמימ אל ,ויפויב רידנ לוקב הנחינש ,הנליא
הלוק .הלש ןורשכה תא ץימחהל אלש ןוצר ךותמ וכרד תא ךישמהל הטילחה ,עדונ ןטייפ ,היבא
,הלשמ םידלי הל ןיאו האושנ הניא יכ הדבועל תבאוכ הריתס הווהמ הנליא לש יהמיאהו םחה
.תרמז תויהל הדועי תא םישגת יכ דיתעל הווקת םג ךא


?ליחתה הז הפיא
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 22 ,1994 ,לאיתלאש לכימ :תיאמב
חתופ ויטרסב .ותדימלת ,תיאמבה תרמוא ,"הזיעמ יתייה אל ינאש המ תא השוע םיללט רשא"
תויומד לא רבחתמ אוה הז יעונלוק עסמב .ליחתה הז הפיאמ ןיבהל ידכ ,םיישיא םיעצפ םיללט
.תילארשיה ותוהז תא הנוב אוה ןתיא דחיו ,ול תומוד


רופיצה לא
.ואדיו ,המרד ,תוקד 19 ,1994 ,דנלדירפ בקעי :יאמב
םיבושיה לרוג הב תפוקתב ,ע"שיב תררוגתמה תיתד החפשמ לע תידיתע המרד אוה "רופיצה לא"
םלועה תוסיפתבו ןהיניבש םיסחיב ,תויומדה ייחב םילחה םייונישה תא אטבמ טרסה .קפסב לטומ
תחימצ תישארכ הנידמל סחייתמה ,ידוהי ייחב תוהז לשו הנומא לש תולאש וב תולוע .ןהלש
.ינויצ-טסופה ןדיעה חכונ ,הלואגה


קוחרמ םוקמה תא
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 22 ,1993 ,דנלדירפ בקעי :יאמב
אוה רהה ילועמ דחא .תיבה-רהל ,הז בצמבו הלא םינשב ףא ,םילועה ,םידוהי העברא לע ידועית טרס
אוהו ,יטילופ וניא טרסה ,תידוחיי היאר תיווזו ישיא יפוא טרסל הקינעמה הדבוע ,ומצע יאמבה
.תיבה-רהל ,"םוקמ"ל הבריק לש השוחת הפוצל ריבעהל הסנמ


ריקי ןב
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 15 ,1994 ,גנל ה'לחור :תיאמב
.הסוסה ידיילמב תוכזל ידכ המשנה לכ תא ןתיי ינב .םישבכה לע יארחא תויהל דואמ הצור קיציא
.דחא הפ רחבנ היה אוה םירחובה ויה םירוברבה םאש חוטב ןולא
תויונמדזה תוקינעמ ןהו ,יחה קשמב םידיקפתל תוריחב "ריקי ןב" רעונה רפכב תומייקתמ הנש ידמ
.תוריחבה תאו םידמעומה תא דעתמ טרסה .תוירחא לבקל ,בוהאל ,תתל םידליל


ילימא לש ףלקה
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 16 ,1994 ,סנקסמ תנע :תיאמב
תורמל .םולשה אשונב םילספה תורחת לש רמגה בלשל םילשוריל העיגמ ,הייתפרצ תלספ ,ילימא
.תווצמ רמוש ילארשי לספ ,דיוד תא תשגופ איה תורחתב .תודהיל הקיז לכ הל ןיא ,הידוהי התויה
.תידוהי תוהז לש תולאשב קסועה הבהא רופיס


יל תשדוקמ תא ירה
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 16 ,1994 ,סנקסמ תנע :תיאמב
.אל - המאו ,ןיאושינ תונש 30 ירחא הבושתב רזח היבא .תיאמבה ירוה לע רפסמה ,ישיא , ידועית טרס
.תודגונמ ןה םלועה תופקשה רשאכ ,םיפתושמ םייחבש ישוקה לע רפסמ טרסה


ארורב םפמפ יריט יריט
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 14 ,1994 ,יקסמד םענ :יאמב
...המ זא ?םיניבמ אל .טרסה לש ומש והז ,תועט אל וז
.םיעמוש םתייה אל םג יאדוובו וילע םתעמש אל ,רחא ןמא ,חוור ירוא
.םיללכו םיקוח ילב לוחכמב ךשומ ,םיחפ לע ףפותמ ,םינבא לע ןגנמ
...המ זא ?םיניבמ אל
.ריכהל םיענ חוור ירוא ,בישקהלו ןנובתהל םינמזומ


הלאש לש יפוי
.ואדיו ,תוקד 10 ,1994 ,בבל רב תרנכ :תיאמב
םילשורי תובוחרב ,ףסכ ילכל לעפמב ,תואיפ ןולסב - יפויה רשפ רחא ,תוידוהי םייניעב ,שופיח
.םישרדמבו
ןויסינב ,םינימאמ םישנא לש םהיתובושת תא תוניצר דצב תוינניח וב שיש ספיספל טקלמ טרסה
.יפוי לש המילש םלוע תנומת ביכרהל


ינא ...ו בקעי
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 20 ,1994 ,זבלא הנח :תיאמב
,לצ ומכ ,תוריקל בורק דואמ ךלוה יתייה 35 ליג דע .יתוא וארי אלש יתיצר .יתאבחתה םייחה לכ"
"...םשמ חורבל לכוא ינאש - והשמ הרקי םאש ,רבעמב בשוי יתייה עונלוקל ךלוה יתייהשכו
.רחואמ ליגב ומצע אוה תויהל ליחתהש ,טור בקעי תא גיצמ טור בקעי


חולסלו בואכל
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 19 ,1993 ,ןרטש לטיור :תיאמב
רפסה יתבל תועסהב םידליה תא הוולמ טרסה - םולשו רורט ,המחלמה לע םירבדמ ףיטק שוג ידלי
החפשמו םירבח ,רורטב לפנש בא לע ,םיחצרנ יוניפ לע םירפסמ םידלי .תוקרזנה םינבאל היפיצ ךות
םילעופ ידלי םע םישגפנו רדגל רבעמ םיברעה םינכשה ידלי לע םירבדמ םידלי .דחפהו םויאה לצב
תיינב לעו םיפתושמ םייחל תורשפא לע ,תודרח לע םירבדמ תיגולוכיספ הנדסב םידלי .תוממחב
.םולשה תארקל תיבה


ףנרק םע דוקרל
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 15 ,1993 ,ץיבוקרב יקיר :תיאמב
לע רפסמ טרסה .םיטרס רוציל התיכל הירבח לשו תיאמיבה לש םנוצר תא ראתמה ידועית טרס
.שומימ םייתניב םהל ןיאש תונויער ,םיאבה םהיטרסל םימקור םהש תונויערה לעו םהיטרס
.דחא טרס תיישע לש ךילהת אוה םיטרסה ירצוי םע תונויארה לש תרגסמה רופיס
רחא בקועו ,םהלש םיירטנמוקודה רמגה יטרס לש םינוש םיבלשב םירגוב העברא הוולמ טרסה
ירוחאמש םיישקה לעו םתיישע ךרד לע ,םיטרסה יאשונ לע תוטבלתהב םירבוע םהש םיכילהתה
.םיעלקה


הפוח שרדמ
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 25 ,1994 ,גרבנזור ילח :תיאמב
,הידבוע ןילס םע ותנותח ינפל שדוח ,םיעוריא ןגראמו יאקיסומ ,תודיפל ישי תא תשגופ המלצמה
עגרה לש םיישקה ,תונכהה ,תוטבלתהה ,יפואה ילדבה ,םהיניב רשקה - םתפוח רחאל דע םתוא הוולמו
.דחוימה וכרע תא הז ידועית טרסל תופיסומ הלכהו ןתחה לש םהיתויומד .החמשה ,ןורחאה


םילשורי יבכמ
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 20 ,1993 ,םרש םחנמ :יאמב
ךות .תרחבנה קיתו ,בקעי לש ותיבב תשגפנ םישישהו םישימחה תונש לש םילשורי יבכמ תצובק
תומוקמב םינקחשה תא תשגופ ,ןשיה טרופסה שרגמ לא המלצמה תטטושמ תונורכיזה תאלעה ידכ
,ינפוג ךוניחל הרומו ןמאמכ ,השמ ויחא תא ,טרופס להנמכ ןולמ תיבב םרש בקעי תא :םהיקוסיע
.יזכרמ ידרפס תסנכ תיבב ןטייפכ ליווט לארשי תא ,ונב םע דראיליב קחשמב ןמפוה ה'למרבא תא


םייסנכמ
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 7 ,1994 ,ל'גרבא תיגח :תיאמב
תוקחרתה םייסנכמב תויתד תורוחב תכילהב םיאורה שי ?רוסא ?רתומ - םייסנכמב תויתד תורוחב
.הכלהה דגנ הרימא לכ וב ןיאש ,תישיא תוחונל ןוצר ךכב םיאורה שיו ,תיתדה הרבחה ןמ
.תיתדה הרבחב תונבל םייסנכמ דגנו דעב ,תויתד תורוחב לש תועד ןווגמ


דלוקוש חרממ
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 9 ,1994 ,לפוק הנח :תיאמב
.םידיקפת יפוליח לש הידמוק
הריעצ ,הכסי .תיבה תא בוזעל ,םידלי העבשל םאו תיתד השיא ,הרש הטילחמ דחא תבש יאצומב
.החפשמה ייחל הגרדהב תסנכנו הרש לש התיבב אובחמ תאצומ ,םימס ירחוסמ תחרובה תינוליח
.תיב תויחל הרזומ תונחב הדובע הרש תאצומ םייתניב
.תכבתסמ הלילעהו ,הכסי תא םישפחמ םינוירבה ,התוא שפחמ הרש לש הלעב


םוי ךל תאצמ
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 9 ,1993 ,ץיבוקרב יקיר :תיאמב
לע רומשל תצלאנו חירב-בר ילוענמל ימוסרפ ןייפמק תעצה שיגהל הכירצה תיאקיפרג איה תעפי
הלש טקייורפה תשגהל עירפמ םרוג ווהי םידליהש החוטב איה .הממי ךשמל התוחא לש םידליה ינש
.תרחא םילגלגתמ םיניינעה ךא


םלואה הצקמ
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 16 ,1994 ,בבל-רב תרנכ :תיאמב
,הארמ תאצומ איה דחא םוי .לס-רודכ תינרדש תויהל תמלוחו ןוליינ תויקשל לעפמב תדבוע יתא
.המלוע ךותמ תצרופו יתא הזיעמ התוכזב .םירופאה הייחב תשדוחמ תוננובתהל התוא האיבמה


ןבל ברוע
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 12 ,1993 ,םיובלטייט ינב :יאמב
אוה ברעבו ,ארמג דמלמ אוה םירקבב ,תונברל הכימס לעבו הבישי רגוב ,27 ןב רוחב לע ידועית טרס
ינפמ דוסב רמוש אוה קחשמהו ןורטאתה ןיינע תא .םילשוריב ביתנ ןסינ לש וידוטסב קחשמ דמול
וידוטסל וירבח םג .ןבל ברוע לש גוס וב האורהו ותוא תבבוסה תיתדה הרבחה בורמ םג ומכ ,וידימלת
אוה םאה ?לובגה דוס המ ?תאז השוע אוה עודמ .אב ונממ הנושה עקרל םימוליצה ךלהמב קר םיעדוותמ
.ןורטאיתו הריש ,תונמא ,תודהי ןיבש רפתה וקב עגונ טרסה ?תומלועה ינש ןיב בלשל חילצמ


"םולש ,אפרמל הרזע"
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 16 ,1994 ,סירפ הכלמ :תיאמב
הזמ תקסועה "אפרמל הרזע" תדוגא להנמו דסיימ ,רריפ ךלמילא ברה םע ןועשל ביבסמ תועש 24
.םהיתוחפשמ ינבו םילוח לש םלבס תלקהל תולועפ לש בחר ןווגמב םינש 16


ימינפ וצ יפ לע
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 21 ,1994 ,סדראודא- רימז הנליא :תיאמב
החנמה יאזחמ :םיילאנויצר אל םילוקיש ךותמ ולעפו ,תימינפ תמאל ונענש םישנא השולש לע טרס
רשא תיגולורטסאו ,ודוהב הנומוקב םינש עבש יחש וידר ןרדש ,ישיא שופיח עסמכ רבדמ ירויס
.הלביקש תויאופרה תוצעל דוגינב ,הביל וצ יפ לע םייח תלאשב העירכה


םיילושה לע שבלומש טרסה בחור
.ואדיו ,ידועית ,תוקד 9 ,1993 ,ןמייה הילד :תיאמב
תונחב ינשהו ,םירעש האמב תועבגמ תונחב - דחאה .םינוש תומלוע ינשב םינעבוכ לש םרופיס
םיעדוותמ ונא םיעבוכה ךרד .הנושבו הוושב ,םלוע לכבש ןחב קסוע טרסה .ףוגניזידב םיעבוכ
.תויונחה יתשמ תחא לכ םישייאמה םישנאב ישונאל םגו תונושה םלועה תופקשהל


רעיש
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 9 ,1993 ,םואבנשריק רמת :תיאמב
.ןוימדהו שפוחה תולובג לא האושנ תיתד השיא לש םוסקו ינוימד עסמ


םות
.ואדיו ,יתלילע ,תוקד 9 ,1993 ,ץיבוקרב יקיר :תיאמב
חילצמ ןטק דלי רשאכ ,לק רוגיפב הקולה רצלמל ל"הצ הכנ ןיב םיה דיל הפק תיבב שגפמ
.םהינב הברק לש עגרל איבהל ותומימתב