ינויעה לולסמב הדימלה ירמוח

םינומה תרושקת ידומיל
"היזיולטהו עונלוקה תונמוא"
תינויעה תינכותה
רואל האצי "היזיולטהו עונלוקה תונמוא" לולסמב "םינומה תרושקת"ב םידומילה תינכת
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה י"ע

:תללוכ תינכותה
(הבוח) תוינויע תודיחי שולש
(תושר) תוישעמ תודיחי יתש

:םיינויעה םידומילה הנבמ
א"י וא) 'י התכב תודמלנה תועש 90 - "םינומה תרושקתל אובמ" ,סיסבה תדיחי -ל"חי 1
.(א"י תותיכב תוליחתמ תומגמ םהבש רפס יתבב
.תועש 180 - "היזיולטהו עונלוקה תונמוא" ,2-3 תודיחי ,ל"חי 2
.ב"י ,א"י ,'י - םינש שולש ינפ לע 2-3 תודיחי תא סורפל שי
.םייתנש ינפ-לע וסרפתי םידומילה א"י התכב תוליחתמ תומגמ םהבש רפס יתבב

:םיישעמה םידומילה הנבמ
.תועש 180 - תודיחי 4-5
.ב"י ,א"י ,'י - םינש שולש ינפ לע ישעמה דומילה תא סורפל שי
.םייתנש ינפ-לע וסרפתי םידומילה א"י התכב תוליחתמ תומגמ םהבש רפס יתבב

:הרעה
.תוינויעה תודיחיה שולשל תפסותכ קרו ךא תירשפא תוישעמה תודיחיה תארוה

:תורגבה תניחב
.ר"מפמ תניחב איה "היזיולטהו עונלוקה תונמוא"ב תורגבה תניחב
.הניחבה תא רבחמ הרומה
עונלוקה תונמוא"ל "םינומה תרושקתל אובמ") תוינויעה תודיחיל ןובושתהו ןולאשה
.(הניחבה תנש לש רבמצדב 31 - ה דע רושיאל ר"מפמל ושגוי(ינויע "היזיולטהו
םהילע םיטקייורפהו םידימלתה תמישר תא ר"מפמל הרומה חלשי - תישעמה הניחבה יבגל
.(הניחבה תנש לש) רבמצדב 31 - ה דע ,ונחביי םה

049104 :ולומיס ל"חי 1 "םינומה תרושקתל אובמ" - ב ןולאש
050202 :ולומיס בתכב ל"חי 2 "(עונלוקה) תונמוא" - ב ןולאש
050203 :ולומיס ישעמ ל"חי 2 "(עונלוקה) תונמוא" - ב ןולאש

:הרעה
.הדובע תינכותו אלמ ןובושת וילא ףרוצי אל םא ר"מפמה י"ע לפוטי אל הניחבה ןולאשהדובע תינכות תנכהל םיחנמ םיווק
"םינומה תרושקתל אובמ"
('י התיכב הבוח תדיחי) 1 הדיחי
.תועש 90 לש ףקיהב 'י התיכב דמלת "םינומה תרושקתב אובמ"ה תדיחי
תקפה ,ןותיע תקפה ,תויתריצי ,תויאנדס תויוליעפב הוולמו תועש 3 ךשמנ תינכותב רועש לכ
(תומוסרפ ,היזיוולט תוינכות ,םיטרס) םיילאוזיו םירמוחב הייפצו תמוסרפו וידר תוינכות
.היזיוולט ךסמו ואדיו תכרעמ תועצמאב
:םיירקיע םיקרפ השולש תללוכ (17-9 דומעמ) תינכותה
'א קרפ
םייגולונכט םיטביה ,םינומהה תרושקת יעצמא םע תורכיה ,תרושקתה תוהמ) תועש 32 - אובמ
.(םיינכתו
'ב קרפ
,הקיסומ ,ןוידב ,הילאוטקא - םינכתו תרושקתה יעצמא ,םידממ)תועש 52 - דומילה יאשונ ךרעמ
.(תומוסרפ
'ג קרפ
.תועש 6 - םינומה תרושקתו היטרקומד
הארוהה תווצל תרשפאמה ,הבחר תרגסמ העיצמ "םינומה תרושקתל אובמ"ב םידומילה תינכות
.תונוש םושיי תוטישו הדימל ירמוח לש הריחב
תינכות תנכה תובייחמ (קרפ לכ םויסב המצע תינכותב םג תוגצומה) תונושה הארוהה תוטיש
:וגצוי הב הדובע
ורחבנש תונושה תושיגה טורפ ,אשונל תושדקומה תועשה רפסמ ,דומילה יאשונ תמישר .א
.אשונו אשונ לכ תארוהל ._
תארוהל ךרדה ,(ןותיע ,תומוסרפ ,היזיולט תינכות ,טרס) אשונו אשונ לכ לש הדימלה ירמוח .ב
.ולא םירמוח תועצמאב אשונה ._
.םידימלתל םישיגנ ,תירבעב םיטירפ לולכת המישרה .אשונו אשונ לכל תיפרגוילבב המישר .ג
,רמאמה ,תעה בתכ ,ץבוקה ,רפסה ,ךרועה ,רבחמה) האלמ הרוצב ההוזי יפרגוילביבה טירפה ._
.(םוסרפה תנש ,רואל האצוהה ._

:העצה
םיטרס לע תורוקיב .םינושה דומילה יאשונל םימיאתמ תונותיע יעטקב שמתשהל יוצרו ןתינ
:'לט ,ביבא-לת ,13 ןואג הידעס 'חר ,עונלוקל ילארשיה ןוכמב םייוצמ םיטרס לע םינותיע יעטקו
.03-5626098
תנחת ומכ תרושקתה ינוגראמ דחאב רויס :ומכ תודחוימ תויוליעפ הדובעה תינכותב בלשל שי
.חרוא תואצרה ,ימוקמ ןותיע וא - היזיוולט /וידר - רודישהדובע תינכות תנכהל םיחנמ םיווק
"היזיוולטהו עונלוקה תונמוא"
(תוינויע) תודיחי 2-3לש ללוכ ךסב םיאשונ הרשעל תוקלוחמ "היזיוולטהו עונלוקה תונמוא" לולסמב תודיחי 2-3
.(םידומילה תינכותב 27 'מעב הלבט) דומיל תועש 180
יעטק וא ,היזיוולט טרס/עונלוק טרס תנרקהב הוולמו ,תועש 3 תוחפל ךשמנ תינכותב רועיש לכ
.םיטרס
תא םג ןוחבל שרדינ ךא ,עונלוקה תונמוא לש םינוש םיטביהל םישדקומ תינכותב םיאשונה
הלבט) תינכותב םיעיפומה הלא הידמ ינש ןיב הנושבו ףתושמב תונחבהה .היזיוולטל םתקיז
יאשונ עציה ךותמ רוחבל ת/יאשר הרומה ,ללכב .ןאולמב דמליהל תובייח ןניא ,(27-29 'מעב
םיבושחהו םיניינעמה םיטרפה תא ,הלבטבש "היזיוולט"ו "עונלוק" םירוטב םיעיפומה הנשימה
.תינכותה לש םיאשונה תארוהל ה/ותעדל
םיעיפומה םיאשונה 10 תא דמלל ןתינ .תירלודומ אלא תיראיניל הניא םידומילה תינכות
הנשימ יאשונל םיאשונה תא לצפל ןתינ .תונוש דומיל תופוקתב תונוש תויווזמ תינכותב
תא הדובעה תינכותב תוסכל הבוח ,תאז םע .הרומה תריחב י"פע ,םינוש דומיל יקרפב ודמליש
.שרדנה תועשה ףקיהב ,םיאשונה תרשע לכ ינכת
ינשל הדובעה תינכות קלוחת ,ב"י-ו א"י תותיכב תודמלנ דומילה תודיחי יתשש הדימב
.וז הנשל ללוכה תועשה רפסמ םשריו (ב"י וא א"י) דומילה תנש ןייוצת קלח לכ שארב .םיקלח
:וגצוי (היקלח ינשב וא) הדובעה תינכותב
.(יעונלוקה עבמה :ןוגכ תורתוכ) הרומה ידי לע ורדגוהש יפכ דומילה יקרפ .א
.דומיל קרפ לכל תושדקומה תועשה רפסמ .ב
תויווז ,היציזופמוק - יעונלוקה 'גמיאה :אמגודל) דומיל קרפ לכב םידמלנה םינכתה תיצמת .ג
.(בויכו םייעונלוק בחרמו ןמז .םוליצ יקחרמו ._
.דומיל קרפ לכב (דימלתל היפרגוילביבו היפרגומליפ ללוכ) הארוהה יכרד וא יעצמא .ד

,םאולמב םיגצומ םיטרס וליא רוריבב ןיוצי ,דומיל קרפ לכ הוולמה תיפרגומליפה המישרב
.יאמבה םש תאו טרסה םש תא ןייצל שי הרקמ לכב .דבלב םיעטק ונרקוי םהמ וליאמו

טירפה .םידימלתל םישיגנ ,תירבעב םיטירפ לולכת דומיל קרפ לכל תיפרגוילביבה המישרה
תיב .רמאמה ,תעה בתכ ,ץבוקה ,רפסה .ךרועה ,רבחמה) האלמ הרוצב ההוזי יפרגוילביבה
.(םוסרפה תנשו רואל האצוהה

:הרעה
תירבעב תונותיע יעטק לש בחרנ רחבמ .היפרגוילביב יטירפכ ורכוי םימיאתמ םינותיע יעטק
,(9 ןלוקניל תניפ) ,ביבא-לת ,13 ןואג הידעס 'חר ,"עונלוקל ילארשיה ןוכמה" תירפסב יוצמ
.03-5626098 'לט
עונלוק ימי ,םיקטמניסב םיזכורמ עונלוק ימי :תודחוימ תויוליעפ הדובעה תינכותב בלשל שי
.הטרסה ירתאו םינפלואב רויס ,חרוא תואצרה ,עונלוקל ילארשיה ןוכמה י"ע םינגרואמההדובע תינכות תנכהל םיחנמ םיווק
"היזיוולטהו עונלוקה תונמוא"
(תוישעמ) תודיחי 4-5םינש שולש ינפ לע תותיכב ,רומאכ ,ודמלי "היזיוולטהו עונלוקה תונמוא" לולסמב תודיחי 4-5
.דומיל תועש 180 לש ףקיהב ,(ב"י ,א"י) םייתנש ינפ לע וא (ב"י ,א"י ,'י)
ילמינימ דויצ דמעוי התושרלו ,םידימלת 12-15 רתויה לכל הנמת תישעמה דומילה תתיכ
.(33 'מע) םידומילה תינכותב שרדנכ
םידומילה תינכותב םיטרופמה תומישמהו םינכתה תא לולכת ישעמה לולסמב הדובעה תינכות
קלוחתו .םידומילה תינכותב עצומה הנבמה י"פע םיללכ םיווקב הנבית תינכותה .(31-32 'מע)
.דומילה תונש י"פע
.וז הנשל ללוכה תועשה רפסמ םשריו דומילה תנש ןיוצת ,הדובעה תינכותב ףיעס לכ שארב
הארוהה תועש רפסמ תעיבקו ,דומילה תונשמ תחא לכב תומישמהו םינכתה לש ימינפה ןוגראה
.הרומה לש ותעד לוקישל םינותנ ,המישמ לכלו דומיל אשונ לכל םישדקומה
:וגצוי הדובעה תינכות לש היקלחמ דחא לכב
- יעונלוקה םוליצה תודוסי :ןוגכ תורתוכ) הרומה ידי לע ורדגוהש יפכ דומילה יקרפ .א
(.המלצמה תרכה ._
.דומיל קרפ לכל תושדקומה תועשה רפסמ .ב
.דומיל קרפ לכב םידמלנה םינכתה תיצמת .ג
.דומיל קרפ לכב הארוהה יכרד וא יעצמא .ד
הקלחמה - תיכוניחה היזיולטה ,ןילאב תירוד :ר"מפמל ונפי ףסונ עדימ לבקל םינינועמה
.052-575875 :ןופאלפ ,03-5325659 :לט .ביבא-לת ביבא תמר 14 רנזואלק 'חר ,תיכוניח הלעפהלהדובע תינכות תנכהל םיחנמ םיווק
"תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"
(תוינויע) תודיחי 2-3:םיירקיע םיקרפ ינשל תקלוחמ "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" לולסמב תודיחי 2-3
ינוגראב םידיקפת ,יגולונכטו יתקפה טביה) םייזכרמ םיאשונ השיש תללוכה - הידמ תרכה .1
.(תועפשהו הכירצ ,הפישח סופד ,םירנא'ז ,תרושקתה
.םיעוריא חותינ .2
.דומיל תועש 180 םומינימ אוה ולא תודיחי לש ללוכה תועשה רפסמ
תינכות וא טרס) םיילוק-רוא םירזעב שומישב הוולמו ,תועש 3 תוחפל ךשמנ תינכותב רועיש לכ
.'וכו תומוסרפ תקפה וידר תוינכות ,םינותיע יעטק ,היזיוולט
!תע לכב שרדנה דויצה ותושרל דמוע ובש עובק רדחל קוקז תרושקתה הרומ
תינכותב םיעפומה םיאשונה תא דמלל ןתינ .תירלודומ אלא תיראיניל הניא םידומילה תינכות
י"פע ,םינוש דומיל יקרפב ודמליש הנשימ יאשונל םיאשונה תא לצפל ןתינ .תונוש תויווזמ
תועשה ףקיהב ,םיאשונה לכ ינכת תא הדובעה תינכותב תוסכל הבוח ,תאז םע .הרומה תריחב
.שרדנה
ינשל הדובעה תינכות קלוחת ,ב"י -ו א"י תותיכב לצופמב תודמלנ דומילה תודיחי ששו הדימב
.וז הנשל ללוכה תועשה רפסמ םשריו (ב"י וא א"י) דומילה תנש ןיוצת קלח לכ שארב .םיקלח
:וגצוי (היקלח ינשב וא) הדובעה תינכותב
.(םירנא'ז :ןוגכ תורתוכ) הרומה ידי לע ורדגוהש יפכ דומילה יקרפ .א
.דומיל קרפ לכל תושדקומה תועשה רפסמ .ב
.דומיל קרפ לכב םידמלנה םינכתה תיצמת .ג
.דומיל קרפ לכב (דימלתל היפרגוילביבו היפרגומליפ ללוכ) הארוהה יכרד וא יעצמא .ד

טירפה .םידימלתל םישיגנ ,תירבעב םיטירפ לולכת דומיל קרפ לכל תיפרגוילבבה המישרה
תיב .רמאמה ,תעה בתכ ,ץבוקה ,רפסה .ךרועה ,רבחמה) האלמ הרוצב ההוזי יפרגוילביבה
.(םוסרפ תנשו רואל האצוהה

הרעה
תירבעב תונותיע יעטק לש בחרנ רחבמ .היפרגוילביב יטירפכ ורכוי םימיאתמ םינותיע יעטק
תניפ) ,ביבא-לת ,13 ןואג הידעס 'חר ,"עונלוקל ילארשיה ןוכמה" תיירפסב יוצמ עונלוק יטרס לע
.03-5626098 'לט ,(9 ןלוקניל
תואצרה ,םיקטמניסב םיזכורמ עונלוק ימי :תודחוימ תויוליעפ הדובעה תינכותב בלשל שי
.דועו וידר ינפלוא ,היזיוולט ינפלואב ,ןותיע תוכרעמב רויס ,חרואהדובע תינכות תנכהל םיחנמ םיווק
"תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"
(תוישעמ) תודיחי 4-5ינפ לע תותיכב ,רומאכ ,ודמלי "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" לולסמב תודיחי 4-5
.דומיל תועש 180 לש ףקיהב ,(ב"י ,א"י) םייתנש ינפ לע וא (ב"י ,א"י ,'י) םינש שולש
שרדנכ ילמינימ דויצ דמעוי התושרלו ,םידימלת 12-15 רתויה לכל הנמת תישעמה דומילה תתיכ
.(25 'מע) םידומילה תינכותב
םידומילה תינכותב םיטרופמה תומישמהו םינכתה תא לולכת ישעמה לולסמב הדובעה תינכות
,וידר ,ןותיע :תרושקתה יעצמאמ דחא לכב וסנתי םידימלתהש דיפקהל שי .(21-24 'מע)
.םידומילה תינכותב עצומה הנבמה י"פע םיללכ םיווקב הנבית תינכותה .תמוסרפו היזיוולט
.דומילה תונש י"פע קלוחתו
.וז הנשל ללוכה תועשה רפסמ םשריו דומילה תנש ןיוצת ,הדובעה תינכותב ףיעס לכ שארב
הארוהה תועש רפסמ תעיבקו ,דומילה תונשמ תחא לכב תומישמהו םינכתה לש ימינפה ןוגראה
.הרומה לש ותעד לוקישל םינותנ ,המישמ לכלו דומיל אשונ לכל םישדקומה
:וגצוי הדובעה תינכות לש היקלחמ דחא לכב
.(םיכרוע תדובע :ןוגכ תורתוכ) הרומה ידי לע ורדגוהש יפכ דומילה יקרפ .א
.דומיל קרפ לכל תושדקומה תועשה רפסמ .ב
.דומיל קרפ לכב םידמלנה םינכתה תיצמת .ג
.דומיל קרפ לכב הארוהה יכרד וא יעצמא .ד
הקלחמה - תיכוניחה היזיולטה ,ןילאב תירוד :ר"מפמל ונפי ףסונ עדימ לבקל םינינועמה
.052-575875 :ןופאלפ ,03-5325659 :לט .ביבא-לת ביבא תמר 14 רנזואלק 'חר ,תיכוניח הלעפהל:םיאבה םיטרפה ואבוי הדובע תינכות לכל חפסנב
וא יגוגדפה יעוצקמה םנויסינו םתלכשה ,םירומה ,הארוהה ימוחת :הארוהה תווצ תמישר .א
.רחא ._
,תודובע ,םינחבמ) תומכסמה תולטמה לש ןביט :םידימלתה יגשיה לש הכרעהה יכרד .ב
.(םיישעמ םיליגרת ._
רושיאל חלשית (1 הדיחי) "םינומה תרושקתל אובמ" תיסיסבה הדיחיה תארוהל הדובעה תינכת
,תיכוניח הלעפהל הקלחמה - תיכוניחה היזיולטה :תבותכה יפ לע ,עונלוקו תרושקתל ר"מפמה
.ביבא-לת ביבא תמר 14 רנזואלק 'חר
(תודיחי 4-5 -ו תודיחי 2-3) "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" תארוהל הדובעה תינכות
.ל"נה תבותכה יפ לע ,ר"מפמה רושיאל חלשית
ר"מפמהמ רושיא רפסה תיב ת/להנמ לבקי ,ר"מפמ ידי לע הדובעה תוינכת רושיא רחאל
לש "םינומה תרושקת" תימשרה תינכותה י"פע "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" תארוהל
.תוברתהו ךוניחה דרשמ
תווצ בכרהב יוניש לכ לע ר"מפמל חוודל שי ,תרשואמה םידומילה תינכות תלעפה ךלהמב
תארוה לש הדובעה תינכותב םיירשפא םייוניש לע ר"מפמל חוודל שי ,ןכ ומכ .הארוהה
.עוצקמה