משנה ו'

מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו:
נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים,
ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין,
ואינו מכניס לתוכה תגרין,
ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת,
והחיצון זורע את הדרך.

נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם:
נכנס בשעה שהוא רוצה,
ויוצא בשעה שהוא רוצה,
ומכניס לתוכה תגרין,
ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת.
וזה וזה אינם רשאים לזרעה.

ביאור

מי שיש... מגינתו של חברו: והכניסה לגינתו אפשרית רק דרך גינת חברו,
וחברו מסכים לכך.
(לג) כגון יורשים, או שותפים, שחלקו (ביניהם את הגינות), ונתרצה החיצון לפנימי, לתת לו דרך באמצע שדהו. (רשב"ם).
נכנס: רשאי הפנימי לעבור דרך גינת החיצון אל גינתו.
בשעה... נכנסין... יוצאין: בשעות מקובלות בלבד, כדי לצמצם נזקים
מגינת החיצון מרגלי הנכנסים.
(לד) ... אין לו רשות ליכנס בה בלילה ולא להכניס לתוכה תגרין ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת, והחיצון זורע את הדרך (שולחן ערוך, חושן משפט קסט,ב)
ואינו מכניס לתוכה: והפנימי לא יכניס לגינתו.
תגרין: סוחרים, למכור להם פירותיו.
ולא ייכנס מתוכה: ולא ייכנס לכתחילה לפנימית כדי להמשיך ממנה לשדה אחר.
לשדה אחרת: כי רשות הכניסה ניתנה לו לצורכי גינתו זו בלבד.
והחיצון זורע: אף אם נגרמת אי נוחות לפנימי מכך, רשאי החיצון לזרעה.
נתנו לו: בית הדין, לפנימי.
דרך מן הצד: בשולי גינה החיצון, אל הגינה הפנימית.
מדעת שניהם: בהסכמת שניהם.
נכנס בשעה... רוצה: כי בשולי הגינה אין כל כך נזק.
ומכניס לתוכה תגרין: מהטעם שהוזכר לעיל.
ולא ייכנס... לשדה אחרת: הגבלה זו מתקיימת גם בדרך הצדדית.
אינם רשאים לזרעה: כי דרך זו מיועדת להליכה בלבד.

שאלות

1. השלם את הטבלה:

  כשהדרך באמצע גינת החיצון כשהדרך בשולי גינת החיצון
הדין הטעם הדין הטעם
1 זמני הכניסה     בכל עת  
2 הכנסת תגרים        
3 כניסה דרכה לגינה אחרת   זה לא בהסכם    
4 זריעתה        


2. מהו רוחב הדרך הנדרש למעבר בתוך גינת החיצון אל הגינה הפנימית? ענה בעזרת המקור שלהלן:
(לה) דרך היחיד (להילוך אדם לשדה שלו) ארבע אמות (רוחבה, כרוחב עגלה)
(משנה ז' בפרקנו).