(רביירש) רפוס השמ יבר - רפוס ם"תחה

ןיימד טרופקנרפב דלונ ,רפוס (השמ תרות ישודיח) ם"תחה ,(רביירש) רפוס השמ יבר
תעב הירגנוה תודהי לש ינחורה היבאל בשחנ .1839 תנשב גרובשרפב רטפנו 1762 תנשב
,ארמגל וישודיח .ורוד לודגכ רכוהו ,גרובשרפ ריעה ברל הנמתנ 1806 תנשב .השדחה
תונברה אסכ לע ובשי ויאצאצ .תורודל ורכז תא וחיצנה ויתובושת דחוימבו ויתושרד
דדועו ,םימרופרה תעונתב - החלצהבו - תושק םחל אוה .הינלופבו הירטסואב ,הירגנוהב
.לארשי ץראב בושיה תא
ץבוקל רוזחל ידכ תודוקפה לגרסב "BACK" רותפכה לע ץחל