גרבניו לאיחי ברה

ימיב .אטיל תובישיב דמל .1966 ץיוושב רטפנ ,1885 היסורב דלונ גרבניו בקעי לאיחי יבר
דע ,ןילרבב םינברל שרדמה תיב שארכ הנמתנו ,הינמרגל רגיה הנושארה םלועה תמחלמ
,םינבר לש תורוד ךניחו ,הכלהב תולאשל בישהש ידומלת ןואג .םיצאנה ידי לע ותריגסל
.םיגוהו םיגיהנמ
ץבוקל רוזחל ידכ תודוקפה לגרסב "BACK" רותפכה לע ץחל