הפ לעבש הרותב דומיל ירפס

,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ תאצוהב ואצי ,וז המישרבש םירפסה בור
ןליא רב תטיסרבינוא ,ד"מ ע"בשות טקיורפו ,םידומיל תוינכותל ףגאהטקיורפה תווצ


:טקיורפה להנמ
גרבנזיא הדוהי ר"ד

:םיבתוכה תווצ
,ןמלאוג רכששי ברה ,ןאהד ןב דוד ,ל"ז רמייהנפוא לחר ,ןדיבא תור
,ןמרסו לאיחי ברה ,ןמסורג היבוט ברה ,ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד
.לרפ ןועדג ברה ,ןורטפ השמ ברה ,יחלמ והימרי ר"ד ברה ,קנומ ןתנ ברה

:םייעדמ םיצעוי
,ל"ז תליג קחצי 'פורפ ,ןמגרב לאימחרי ר"ד ,דנרא השמ 'פורפ ,רהה ןמ 'ש ברה
.טיברש ירוא 'פורפ ,יינינפ-טאשמ לזמ 'בג ,ןול ןו יול ר"ד ,רזייו 'ש ברה

:הירבח הלאו ,תיעוצקמה הדעווה י"ע ותדובעב החנומ םיבתוכה תווצ

.ל"ז תליג 'ד קחצי 'פורפ :ןושארה הדעווה ר"וי

ןילבה ןמלז המלש 'פורפ :הדעווה ר"וי

,ןמזורג ריאמ ר"ד ברה ,זרג ןרהא ברה ,םיקילא םיסינ :הדעווה ירבח
ןועמש ברה ,יקסלובוט םייח ברה ,ןמרסו לאיחי ברה ,ץיבומוד ןימינב
,רנרק קחצי ,ןמיונ עשוהי ברה ,דמלמ םימחר ר"ד ,לבאל םחנמ ,יול
.רוחש בד ברה ,גרבנזור עשוהי ר"ד

:ונתבותכ
ע"בשות טקיורפ
ןליא-רב תטיסרבינוא
52900 ןג תמר
03-6352123 סקפ/לט (הממיב תועש 24) 03-5318332 ןופלט
http://www.daat.ac.ilדומיל ירפסהנוילעה הביטחל
הרומל רזע רמוח
ידוסיה רפסה תיבל
םייניבה תביטחל