א השרפ

- קרפה ךשמה -


,ךרדב ךלהמ היהש עשוהי יברב השעמ .טי

,ךרדב ךלהמ היהש דחא םדא ואצמ
?השוע התא המ :ול רמא
.ךרדב ךלהמ ינא :ול רמא
,ךרדב ךלהמ התאש תרמא הפי :ול רמא
.ךתומכש םיטסל הושבכש

,םיכרד תשרפ לע בשוי דחא קונית אצמו ,רתוי םשמ ךלה
?ריעל הבורק ךרד וזיא :ול רמא
.הבורקו הקוחר וזו ,הקוחרו הבורק וז :ול רמא
,הקוחרו הבורקש וזב עשוהי יבר ךלה
,המוחל םיפקמ םיסדרפו תונג אצמ ריעל עיגהש ןויכ
,קונית ותוא לצא רזחו
!?ריעל הבורק וז יכו ,ינב :ול רמאו
,ךל יתרמא ךכ אל ,לארשי לש םכח אוה התא :ול רמא
!?הבורקו הקוחר וזו ,הקוחרו הבורק וזש
:עשוהי יבר רמא העש התואב
.םכנטק דעו םכלודגמ םימכח םכלכש ,לארשי םכירשא

.הסוכמ ילכ ודיב דחא קונית אצמו םשמ ךלה
?הז ילכ הסוכמ ךדיב המ :ול רמא
,ימע תיאד המ עדתד אמא תיעב וליא :רמא
.היתיסכ יל הרמא תוה אל

,דחא קונית אצמו ,רתוי םשמ ךלה
?ןה המ ריע לש הימימ :ול רמא
.ןיבורמ םילצבו םושה ?ךל תפכא המ :ול רמא

,ןיעה ןמ האלממ תדמוע תקונית אצמ ריעל סנכנש ןויכ
,םימ יניקשה :הל רמא
,ךליל הנפ התשש ןויכ .ךרומחלו ךל :היל הרמא
,הקבר השעמכ תישע ,יתב :הל רמא
.רזעילא השעמכ תישע אל התאו ,הקבר השעמכ יתישע ינא :היל הרמא

,הרדק השעמ לע האפ ןיחינמ :ינת
.ספלא השעמ לע האפ ןיחינמ ןיאו
,הנמלא השא לצא חראתנש עשוהי יברב השעמו
,האפ הל חינה אלו ולכאו לישבת ול הסינכה ןושאר םוי
,האפ הל חינה אלו ולכאו לישבת ול הסינכה ינש םוי
,ןיסירג לש לישבת חלמב ותחידקה ישילש םוי
,םהמ ודי ךשמ עשוהי יבר םעטש ןויכ
?וללה ןיסירגה ןמ ךדי תכשמ המ ינפמ יבר :ול הרמא
.םוי דועבמ יתדעס רבכ :הל רמא
,םוי דועבמ תדעס םא :היל הרמא
?וללה ןיסירגב תטעמש ךרדכ תפב תטעמ אל ינפמ
?תלכאש ןילישבת ינש לע תחנה האפ אמש
?וללה ןיסירגב תחנהש ומכ תחנה אל המל
:עשוהי יבר רמא העש התואב
,םדא ינחצנ אל ימימ
.תוקונית םתואו ,תחא תקונתו ,וז הנמלא אלא
:רמאנש המ םייקל
םייוגב יתבר
.תועדב יתבר


תונידמב יתרש .כ


:ןנחוי יבר רמא
,יניסמ ולבקש יאנת לע לארשי ורבעש יפל
.סמל התיה ךכיפל
.ןידד הינבשוחכ ,ןידד הינבשוח ."סמל" אוה ,"יניס" אוה

:ןמחנ רב לאעמשי יבר רמא
,םיבכוכ תדובע לארשי ודבעש יפל
"למס" איה "סמל" איה ,סמל התיה ךכיפל
[תווש םילימה יתש תויתוא=] .ןידד יותא ןוניה ןידד יותא

:רמא היכרב יבר
.למס - סמל :הכפה

:ירמא ןנברו
.אבילד אסמל - סמל

:אבקוע יבר רמא
,םישדקה ישדק תיבל וניבא םהרבא סנכנ באב העשת לילב
,תורצקו תוכורא וב לייטמ אוהו ודיב אוה ךורב שודקה וזחא
:אוה ךורב שודקה ול רמא
?יתיבב ידידיל המ (אי הימרי)
?םה ןכיה ינב ,ינובר :ול רמא
.תומואה ןיבל םיתילגהו ואטח :ול רמא
?םיקידצ םהב ויה אל :ול רמא
.התמיזמה התושע :ול רמא
.םהבש םיבוטב לכתסהל ךל היה :ול רמא
,[םיער םבור=] ןישיב ןוהיגוס :ול רמא
,םיברה התמיזמה התושע :ביתכד
.םרשבבש הלימ תירבל טיבהל ךל היה :ול רמא
,הב ורפכ ךייח :ול רמא
,ךילעמ ורבעי שדק רשבו (םש) :רמאנש
,ולא לע ולא םתלפמב םיחמש ויהש אלא ,דוע אלו
,יזולעת זא יכתער יכ (םש) :ביתכד
.הקני אל דיאל חמש (זי ילשמ) :ביתכו

?אתיב אפלא תוניק תלגמ רמאנ המ ינפמו
- ןנברו הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמוא הדוהי יבר
"וגו ךתרות תא ורבע לארשי לכו (ט לאינד) :בותכש יפל
,ו"ית דעו ף"לאמ הבותכ איהש
.וז דגנכ וז ,אתיב אפלא תאזה הלגמה הבתכנ ךכיפל


:רמוא הימחנ יבר .אכ
,הכיא ןיתיב אפלאב הימרי ןללקש יפ לע ףא
דע ,קוספו קוספ לכ לע ןאפרו היעשי םידקה
.ךינפל םתער אובת


- הכבת הכב .בכ

'וגו הלילו םמוי םחל יתעמד יל התיה (במ םיליהת) ביתכ

- ןנברו אחא יבר
:רמוא אחא יבר
.הרידת יתעמד ךכ ,רידת םחלהש םשכ

:ןירמא ןנבר
,לכוא וניא הכובש ימ לכ
,לכאת אלו הכבתו (א א"ש) :רמאנש
:לאקזחיל אוה ךורב שודקה רמא ךכו
'וגו הלוג ילכ ךל השע םדא ןב התאו (בי לאקזחי)

?הלוג ילכ והמ
-אתפלח יברב ןועמש יברו אבא רב איח יבר
:רמא אבא רב איח יבר
:םירבד ינש שמשל ול שי דחאו דחא לכו הרעקו חיטש ,תמח
,ושאר תחת הנתנו חמק הב ןתונ תמח
,הב התושו הב לכוא הרעקו
.הילע ןשיו הבישיל חיטש

:רמא אתפלח יברב ןועמש יברו
,לכה תא תקזחמ איהו ,םינזא העברא לש הפוק
לארשיל אוה ךורב שודקה רמא ךכל
.'וגו ושעת השע רשא לככ תפומל םכל לאקזחי היהו (דכ םש)
,ותסיע שולל אב דחא היה ולגש ןויכ ,ןכ ושע אל םהו
הכותב שלו אמוג השועו ץראב רפוח היהו ,המב עדוי היה אלו
,ןתסיעב תוקבדמ תורורצה ויהו
,וילע תוהכ וינש ויה ,ויפ ךותב הנתונש ןויכו
:רמאנש המ םייקל
.וינש ץצחב סרגיו
,יבלל תליעא תמיאו .יבלב תיבהי אל ןיליא לכו
.ךיהולא היא םויה לכ ילא רמאב (במ םיליהת)


(זע 'הת) יחור שפחיו החישא יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא .גכ


:ירמא ןנברו וביא יברו ןומיס יברב הדוהי יבר
,ו"ית דעו ף"לאמ ןימחנתמ ,ו"ית דעו ף"לאמ ואטחש יפל
.ןאפרו היעשי םידקה ,לארשי לע הימרי אבנתנש תושק תואובנ לכש אצומ תא ןכו

,דדב הבשי הכיא :רמא הימרי
.'וגו הלא תא יל דלי ימ ךבבלב תרמאו (טמ היעשי) :רמא היעשי

,הלילב הכבת הכב :רמא הימרי
.'וגו ךנחי ןונח הכבת אל הכב (ל היעשי) :רמא היעשי

,ינועמ הדוהי התלג :רמא הימרי
.'וגו ץבקי הדוהי תוצופנו (אי היעשי) :רמא היעשי

,תולבא ןויצ יכרד :רמא הימרי
.'ה ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק (מ ,היעשי) :רמא היעשי

,שארל הירצ ויה :רמא הימרי
.ךינעמ ינב חוחש ךילא וכלהו (ס היעשי) :רמא היעשי

'וגו ןויצ תב ןמ אציו :רמא הימרי
.לאוג ןויצל אבו (טנ היעשי) :רמא היעשי

,םלשורי הרכז :רמא הימרי
,השדח ץראו םישדח םימש ארוב יננה יכ (הס היעשי) :רמא היעשי
.בל לע הנילעת אלו תונושארה הנרכזת אלו

םלשורי האטח אטח :רמא הימרי
.ךיעשפ בעכ יתיחמ (דמ היעשי) :רמא היעשי


,הילושב התאמוט :רמא הימרי
.ןויצ תונב תאוצ תא 'ה ץחר םא (ד היעשי) :רמא היעשי

.רצ שרפ ודי :רמא הימרי
.ודי תינש 'ה ףיסוי(אי היעשי) :רמא היעשי

'וגו םיחנאנ המע לכ :רמא הימרי
.ואמצי אלו ובערי אל (טמ היעשי) :רמא היעשי

,ךרד ירבוע לכ םכילא אל :רמא הימרי
.םורממ חור ונילע הרעי דע (בל היעשי) :רמא היעשי

,יתומצעב שא חלש םורממ :רמא הימרי
.'וגו אכד תאו ןוכשא שודקו םורמ (זנ היעשי) :רמא היעשי

,יעשפ לע דקשנ :רמא הימרי
.ךראוצ ירסומ יחתפתה (בנ היעשי) :רמא היעשי

,יריבא לכ הלס :רמא הימרי
.ןבאמ ולקס הלסמה ולס ולס (בס היעשי) :רמא היעשי

,היכוב ינא הלא לע :רמא הימרי
'וגו וארי ןיעב ןיע יכ (בנ היעשי) :רמא היעשי

,הידיב ןויצ השרפ :רמא הימרי
.םכמחנמ אוה יכנא יכנא (אנ היעשי) :רמא היעשי

,'ה קידצ :רמא הימרי
.םיקידצ םלכ ךמעו :רמא היעשי

,יבהאמל יתארק :רמא הימרי
.ךיתמוח העושי תארקו (חי היעשי) :רמא היעשי

,יל רצ יכ 'ה האר :רמא הימרי
.םכבל ששו םתיארו (וס היעשי) :רמא היעשי

,ינא החנאנ יכ :רמא הימרי
.ימע ומחנ ומחנ (מ היעשי) :רמא היעשי

,ךינפל םתער לכ אבת :רמא הימרי
.ישדק רה לא םתואיבהו (ונ היעשי) :רמא היעשי

:רחא רבד
הלילב יתניגנ הרכזא
- ןומיס רב הדוהי יברו וביא יבר
:רמוא וביא יבר
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
,תויכלמ לש ןלילב ךינפל יתרבשהש רבש ינא תרכזנ
.ךידיב ךירצ ןגמ רשא ןוילע לא ךורבו (די תישארב) :תרמא תאד המכ

:רמוא הדוהי יבר
תולילב ךינפל יתרשש םיריש ינא תרכזנ
.ונייח ימי לכ ןגננ יתוניגנו (חל היעשי) :רמא תאד המכ
,הערפ לש וליל הז הלילב
.הלילה יצחב יהיו (בי תומש) :ביתכד
,קלמעו ןידמ הנחמ תא הכהש ןועדג לש ולילו
,אוהה הלילב יהיו (ז םיטפוש) :ביתכד
,וב בותכש בירחנס לש ולילו
.ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו (טי ב"מ)

,החישא יבבל םע
,יבל םע אנא יעתשמ
,ידבועב שפשפמו יחור שפחיו
.דוע תוצרל ףיסוי אלו 'ה חנזי םימלועלה (זע םיליהת) :רמואו
,קיבש אלו קבש אל ,םולשו סח
.'ה םלועל חנזי אל יכ (ג הכיא) :ביתכד

,תוצריל אלו ,דוע תוצרל ףיסוי אלו
:םירחאל הצרמ היה רבעשל
,סעוכ השמ
,הנחמה לא בשו (גי תומש ) :רמוא תאו
."בושו" היב ירק
,סעוכ והילא
.קשמד הרבדמ ךכרדל בוש ךל (טי א"מ) :רמוא תאו
.תוצריל אלו תוצרל אל וישכעו


?ודסח חצנל ספאה

?"ספאה" והמ
:ןבואר יבר רמא
,אוה ינוי ןושל
.ספא רמאו (ו סומע) :רמא תאד המכ

- ןומיס יברו אפפ רב אנינח יבר
:רמא אנינח יבר
:השמל אוה ךורב שודקה רמאש רבד ותוא רמגנ
.ןוחא רשא תא יתונחו (גל תומש )

:רמוא ןומיס יבר
,הימרי ידי לע אמכסמ אהו הליסח אה
.ימולש תא יתפסא יכ (זט הימרי) :רמאש

,לא תונח חכשה
,ונחי 'ה יפ לע (ט רבדמב) ,לא ותונח חכשה
.ןונחו םוחר לא יכ (דל תומש) חכשה

,הלס וימחר ףאב ץפק םא
,םיבורק וימחר ,סיעכ אוהד בג לע ףא
,ינחכש ינדאו 'ה ינבזע :הרמא ןויצו
.'וגו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו (טמ היעשי) :ביתכד

.'וגו איה יתולח רמאו

:יארדנסכלא יבר רמא
.ןימיה תינתשנ הבושתב ךינפ וניליח אלש ידי לע

:ינמחנ רב לאעמשי יבר רמא
,ןימיה תינתשנו ברוחב ונמע תרכש העובש התוא הללחתנ

:ןומיס יבר רמא
?שמשלו תולעל לוכי וניאו ,הלוח המח לגלג ךימימ תעמשה
!?ןיילח שי וינפלו ,ןיילח ויא וישמשל

:קחצי יבר רמא
הנידמב םש היהש רוביגל
:םירמואו וב םיחטוב הנידמה ינב ויהו
.ןאכל תוסיג ואובי אל
,וריעל תוסיג ואב
.ןיחרוב ןה דימ םינפ םהל הארמו אצוי אוהש ןויכ
,תוסיגה ואב תחא םעפ
.יל הששח ינימי :םהל רמא
אלא ,ןכ וניא אוה ךורב שודקה לבא
.'וגו עישוהמ 'ה די הרצק אל ןה (טנ היעשי)


ןוילע ןימי תונש


:שיקל ןועמש יבר רמא
.אירבמ היפוס ששחד לכד ,רבס תיא ןה ןיילח םא
.[הווקת ןיא=] .רבס תיל ןימי יונש םאו

:רמאד יול ןב עשוהי יברד היתעד איהו
,ונתסאמ סאמ םא יכ
,רבס תיל איה הסיאמ םא
.רבס תיא ,איה הפיצק םאו
.הצרתמ היפוס סיעכד ןאמ לכד

:יאחוי ןב ןועמש יבר רמא
:לארשיל אוה ךורב שודקה רמא
,תולפת לש היכב םתיכב םתא
.שממ לש היכב םיכוב תויהל םכפוס

?תולפת לש היכב לארשי וכב ןכיהו
,ויתחפשמל הכוב םעה תא השמ עמשיו (אי רבדמב)
,םלוק תא ונתיו הדעה לכ אשתו (די םש)

?שממ לש היכב לארשי וכב ןכיהו

- ןומיס יברב הדוהי יברו וביא יבר
:רמא וביא יבר
,לבב דחאו המרב דחא
המרב
'וגו עמשנ המרב לוק (אל הימרי) :ביתכד
לבבב
.'וגו לבב תורהנ לע (זלק םילהת) :ביתכד

:רמא ןומיס יברב הדוהי יבר
.לבבב דחאו ,אתנידמ דוהיב דחא
,הלילב הכבת הכב אתנידמ דוהיב
.לבב תרהנ לע לבבב

:וביא יבר רמא
:לארשיל אוה ךורב שודקה רמא
,םכיתוילג סינכמ ינא היכב התוא רכשב
'וגו יכבמ ךלוק יענמ 'ה רמא הכ (אל הימרי) :ביתכד אוה אדה
.'ה םואנ ךתירחאל הוקת שיו

הכבת הכב
.םילגע ינש לע הכבת דחא לגע לע הכב

:רחא רבד
.םילשורי לעו ןויצ לעו הדוהי לע

:רחא רבד
,םיטבשה תרשע תולג לע הכב
.ןימינבו הדוהי טבש תולג לע הכבת

:רחא רבד
,המע םירחא הכבמו הכוב
,המע אוה ךורב שודקה הכבמו הכוב
.דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהולא 'ה ארקיו (בכ היעשי ) :ביתכד
,המע תרשה יכאלמ הכבמו הכוב
.הצוח וקעצ םלארא ןה (גל םש) :ביתכד

:אריעז יבר רמא
.היניסכנד היבג איה הציח , ביתכ הציח

:היכרב יבר רמא
.הצוחה ותוא אצויו (וט תישארב) :רמא תאד המכ
,המע ץראו םימש הכבמו הכוב הכב
.ורדק חריו שמש (ב לאוי) :ביתכד אוה אדה
,המע תועבגו םירה ,הכבמו הכוב הכב
.'וגו םירהה תא יתיאר (ד הימרי) :ביתכד אוה אדה
.המע תומוא םיעבש ,הכבמו הכוב הכב

:סחנפ יבר רמא
,גחב םיבירקמ לארשי ויהש םירפ םיעבש םתוא
.םהמ םלועה הדצי אלש ידכ ,םה תומוא םיעבש דגנכ
,המע לארשי תסנכ הכבמו הכוב הכב
.'וגו הדעה לכ אשתו (די רבדמב) :ביתכד אוה אדה

,הימחנ יבר םשב היל ינתמ אינוח יבר
,אירדל ןותיפזוא אשיב יבוח ,ביתכ אשתו
.ךיערב השת יכ (דכ םירבד) :רמא תאד המכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ