א השרפ

- קרפה ךשמה -


היעשפ בר לע הגוה 'ה יכ .בל

?ןגמ לע לוכי
.היעשפ בר לע :רמול דומלת

רצ ינפל יבש וכלה היללוע
:הדוהי יבר רמא
.אוה ךורב שודקה ינפל תוקונת ןיביבח המכ וארו ואב
,םהמע הניכש התלג אלו ןירדהנס התלג
,םהמע הניכש התלג אלו תורמשמ ולג
,םהמע הניכש התלג - תוקונית ולגש ןויכו
.רצ ינפל יבש וכלה היללוע :ביתכד אוה אדה


הרדה לכ ןויצ תבמ אציו .גל

.ביתכ תב ןמ

:אחא יבר רמא
,הפי תחא הנמ ונל שי
:וב בותכש אוה ךורב שודקה הז
.יסוכו יקלח תנמ 'ה (זט םילהת)
,הרדה לכ
,אוה ךורב שודקה הז
.תשבל רדהו דוה (דק םש) :רמאנש

:רחא רבד
.ןירדהנס וז ,הרדה לכ
.השובל רדהו זוע (אל ילשמ) :ביתכד

:רחא רבד
,םימכח ידימלת ולא ,הרדה לכ
.ןקז ינפ תרדהו םוקת הבישש ינפמ (טי ארקיו) :ביתכד

:רחא רבד
.תורמשמה ולא ,הרדה לכ
.שדק תרדהל םיללהמו (כ ב"הד) :ביתכד

:רחא רבד
.תוקונית ולא ,הרדה לכ

:הדוהי יבר רמא
,אוה ךורב שודקה ינפל תוקונית ןיביבח המכ הארו אב
,םהמע הניכש התלג אלו ןירדהנס התלג
,םהמע הניכש התלג אלו תורמשמ ולג
,םהמע הניכש התלג תוקונית ולגש ןויכו
.רצ ינפל יבש וכלה היללוע :ביתכד אוה אדה
.הרדה לכ ןויצ תבמ אציו דימ


םיליאכ הירש ויה


:הדוהי יבר רמא
,םישבככ םילושמ םיכר ןהשכ
.םרבדכ םישבכ וערו (ה היעשי) :רמאנש
,םיליאכ םילושמ ,םישק ןהשכו
.םיליאכ הירש ויה :רמאנש

,אבא רב ןועמש יבר םשב ןומיס יבר
:עשוהי יבר םשב שיקל ןב ןועמש יברו
,ולא תחת ולא םהינפ ןיכפוה ברש תעשב וללה םיליא המ
,הריבע רבד ןיאור לארשי ילודג ויה ךכ
.ונממ םהינפ ןיכפוהו
:אוה ךורב שודקה םהל רמא
.ןכ םכל השוע ינאו העש אובת


ףדור ינפל חכ אלב וכליו


:רמא ןומיס יברב הדוהי יבר םשב אירזע יבר
,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשיש ןמזב
,הלעמ לש הרובגב חכ ןיפיסומ
.ליח השענ םיהלאב (ס םילהת) :רמא תאד המכ
,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזבו
,ןלעמ לש לודג חכ ןישיתמ לוכיבכ
.ישת ךתדלי רוצ (בל םירבד) :ביתכד

:ןופרט יברב יול יבר םשב ןומיס יברב הדוהי יבר
,אוה ךורב שודקה לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב
,הלעמ לש הרובגו חוכ ןיפיסומ
.'ה חכ אנ לדגי התעו (די רבדמב) :רמא תאד המכ
,אוה ךורב שודקה לש ונוצר ןישוע ןיאש ןמזבו
,םה םג ןיכלוהו ןלעמ לש לודג חכ ןישיתמ לוכיבכ
.ףדור ינפל חכ אלב

,שיקל ןב ןועמש יבר םשב ןומיס יברו אחא יברו אנוה יבר
:אנינח יבר םשב ןנברו
:םילשוריב וריבחל רמוא םדא היה
,דחא ףד ינרקה
.חוכ יב ןיא :ול רמוא
,דחא קרפ יננשה -
.חוכ יב ןיא :ול רמוא
:אוה ךורב שודקה םהל רמא
,ךכ םכל השוע ינאו העש אובת
.ףדור ינפל חוכ אלב וכליו

:אחא יבר רמא
,אלמ ףדורב אלא לארשי ולג אלש םשכ
,אלמ לאוגב אלא ןילאגנ ןניא ךכ
.לאוג ןויצל אבו (טנ היעשי) :ביתכד
.ביתכ אלמ


הידורמו הינע ימי םילשורי הרכז .דל

,אוה ךורב שודקהב הדרמש ןידרמ הרכז ,התוינע ימיב
,הרות ירבד ולא הידמחמ לכ
.זפמו בהזמ םידמחנה (טי םיליהת) :רמא תאד המכ

רצ דיב המע לופנב
:ןירמא םתהד ןנבר
,יוחבט ןיגס ארות ליפנ

:ןירמא אכהד ןנברו
.יהוניכס ןדדחת ארות לפנ

הל רזוע ןיאו
:ןירמא םתהד ןנבר
,אתותשמד ןימוי העבש ארכדמ הלכ ןופסת דכ

:ןירמא אכהד ןנברו
.ייובאד היתיבד אתולש ,רכדמ ארב הפוחי דכ

התבשמ לע וקחש םירצ הואר
,היתותבש לע
.ושדקל תבשה םוי תא רוכז (כ תומש) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,היתוטימש לע ,התבשמ לע
.'וגו תיעיבשה הנשבו (הכ ארקיו) :רמא תאד המכ


םילשורי האטח אטח .הל

,םיאטוח ןניא םלועה תומוא
.םולכ ןניא ןיאטוחש יפ לע ףא אלא
,ןכ לע ,וקלו ואטח לארשי לבא
.התיה לוטלטל .הדינל התיה

,התורע ואר יכ הוליזה הידבכמ לכ
.רוחא בשתו החנאנ איה םג
.תוכלמה ןמ רוחא ,הנוהכה ןמ רוחא


הילושב התאמט .ול


:אנהכ רב אבא יבר םשב היכרב יבר רמא
,ויה םילרע היקדצ ימיב ושמשש םינהכה םתוא לכ
.רשב ילרעו בל ילרע רכנ ינב םכאיבהב (דמ לאקזחי) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
,הילופשב ,הילושב התאמט
.ליעמה ילוש לע (חכ תומש) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,הילושב התאמט
.ומש תפות ,םילשורימ הטמל היה םוקמ :ןנתד אוההכ

:רמוא הדוהי יבר
.היב הוהד התפת םוש לע

:רמוא יסוי יבר
,םש היה לולח םלצ םוניה רבד אתילח
,ודיב תשוחנ לש סטו םילקנק העבשמ םינפל ןותנ
.יובג לע הנותנ הריכו
,ול ןיחתופ ,תלס בירקמ היהש ימ לכו
,ול ןיחתופ הנוי ינבו ןירות דחא
,ול ןיחתופ שבכ םינש
,ול ןיחתופ ליא השלש
,ול ןיחתופ לגע העברא
,ול ןיחתופ רוש השימח
,ול ןיחתופ ,ונב בירקמ היהש ימ לכו השש
,תשוחנ לש סט ךותל ותוא ןינתונו העבש
,ויתחת הריכה תא ןיקיסמו
,וינפל ןיסלקמ ויהו
,ךל םסביו ךל ברעי :ול ןירמואו
?המל ךכ לכו
.ןהב ורזחיו םהינב תמהנ ועמשי אלש ידכ
,שנ רב יבגל יתא ארמוכ הוה
,אינב לכמ ןלפ םלצ יל רמאד ןיגב ןמ :היל רמא
!?והיינמ דח אברקל יעב תא תיל ךל תיאד
?ןוניא יתושרב יכו :היל רמא
,ףסכב דח בהדב
,אנעב דח
.אתורקבב דח
,ארפס תיבב ריעז דח יתיאר .יל ןתמה :ול רמא
.ךל היל ביהי אנא יתא דכ
:אוה ךורב שודקה ול רמא
,ךל הוה אל ךל תיאד ןינב לכמ !עיער
!?ימשל שדוקמש הז אלא ,םיבכוכ תדובעל וליפהל

:אטרפ ןב יול יבר םשב ןומיס יברב ןדוי יבר
:הבהוא הל רמאש הנורטמל
!ןימח יל ישע
.ןימח ול התשעו ךלמ לש איטרול הלטנו
,הז תיבב ךיל שיש םיצע לכמ :ךלמה הל רמא
,ךבהואל ןימח תושעל ךיל היה אל
?ילש איטרולב אלא
:עשר ותואל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
,וליפהל ךל היה אל ךל שיש םינב לכמ
!?ימשל שדוקמש הז אלא ,םיבכוכ תדובעל
.'וגו ךינב תא יחקתו (זט לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
,ןכ יפ לע ףא
.ןינויסנל הל התחנ ,םיאלפ דרתו

איחלממ יסוי יבר ךמד דכ .זל
אדסח תולימגל שיקל שירו ןנחוי יבר קילס
אקספ קחצי יבר ןוהמע קילסו
.הינוקבש אלו ,יולע חתפמו לעימל יעב ,בס דח ןמת הוהו
אקסאפ קחצי יבר :היל רמא
?ךמופ חתפ תא אתירואד אתוירא ןיליא םדק
:ןנחוי יבר והל רמא
.הירתאב חבתשיו לועיי ,בס רבג אוההד הינוקבש
:רמאו חתפו לאע
,אוה ךורב שודקה ינפל השק םיקידצ לש ןקולסש וניצמ
,הרות הנשמבש םיתש רסח תוחכות האממ רתוי
.שדקמה תיב ןברוחמו
:ביתכ תוחכותב
.ךיתוכמ תא 'ה אלפהו (חכ םירבד)
:ביתכ שדקמה תיב ןברוחבו
.םיאלפ דרתו
:ביתכ םיקידצ לש ןקוליסב לבא
.אלפו אלפה ,הזה םעה תא אילפהל ףיסוי יננה :'ה רמא הכ ןכל (טכ היעשי)
?המל ךכ לכו
.רתתסת וינובנ תניבו וימכח תמכח הדבאו
:אקאספ קחצי יבר רמא
.הימופ ךירב ארבג ןיד יוהי
:ןנחוי יבר היל רמא
!?אתליגרמ אד ןיעמש ןניוה ןנמ ,הינותקבש אל ולא

:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.ביוא לידגה יכ יינע תא 'ה האר

ךתרותכ אל רשא תוחיש םידז יל ורכ (טיק םילהת)
:רמא אנהכ רב אבא יבר
:ביתכ יתרת
.םינבה לע םאה חקת אל (בכ םירבד)
,ןאכו
.השטור םינב לע םא (י עשוה)
.ךתרותכ אל רשא ,יווה

:ירוחא רמא אנהכ רב אבא יבר
.ץוחמ ללוע תירכהל (ט הימרי) :ביתכ
,תויסנכ יתבמ אלו
,תובוחרמ םירוחב
.תושרדמ יתבמ אלו
,ןאכו
.'וגו םהב הלע םיהולא ףא
.ךתרותכ אל רשא ,יווה

:היכרב יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
?הרובק תתנ אל ךינבלו הרובק תתנ םירומחל םלוע לש ונובר
,םיירצמה ולא ,הרובק תתנ םירומחל
.םרשב םירומח רשב רשא (גכ לאקזחי) :ביתכד אוה אדה

:היכרב יבר רמאו
,םיל ןקרוז השביו השביל ןקרוז םיה היהש יפל
,ךיסולכוא ילבק השביל רמוא םי
,ךיסולכוא ילבק םיל תרמוא השביו
,יתלביק אלש העשב םא המו :השבי הרמא
,לבה לש ומד אלא
.המדאה הרורא (ג תישארב) :יב רמאנ
?הזה ןומהה לכ םד לבקל הלוכי ינא ךאיה
,ןידב הדימעמ וניאש ,אוה ךורב שודקה הל עבשנש דע
.ץרא ומעלבת ךנימי תיטנ (וט תומש) :ביתכד אוה אדה
,העובש אלא ןימי ןיאו
.ונימיב 'ה עבשנ (בס היעשי) :רמאנש
,הרובק תתנ אל ךמעלו
.ךיתרותכ אל רשא ,יווה


הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי .חל

השדקמ ואב םיוג התאר יכ
ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא
,שדקמה תיבל םיאנוש וסנכנש העשב אצומ תא
,םהמע םיבאומו םינומע וסנכנ
,בהזו ףסכ זובל םיצור לכה ויהו
רוקעל ידכ הרותה תא זובל ןיצר םיבאומו םינומעו
.'ה להקב יבאומו ינומע אובי אל (גכ םירבד)

:אטרפ רב יול יבר םשב ןומיס יברב הדוהי יבר
,ךלמ לש ןיטלפ ךותל הלפנש הקלדל
,בהזו ףסכ זובל םיצור לכה ויהו
.ותינוא תא זובל ץר דבעו
,שדקמה תיבל םיאנוש וסנכנש העשב ,ךכ
,םהמע םיבאומו םינומע וסנכנ
,בהזו ףסכ זובל ןיצר לכה ויהו
,הכותה תא זובל ןיצר םיבאומו םינומעו
רוקעל ידכ
.'ה להקב יבאומו ינומע אובי אל

.טולל םהרבא ביטה םיבוט םירבד העברא
'ה וילא רביד רשאכ םהרבא ךליו (בי תישארב) :ביתכד אוה אדה
.טול ותא ךליו
.'וגו םהרבא תא ךלוהה טולל םגו (גי םש) :רמואו
.'וגו שוכרה לכ תא בשיו (גי םש) :רמואו
.'וגו רככה ירע תא םיהולא תחשב יהיו (טי םש) :רמואו
,תובוט םהל עורפל םיכירצ ויה ךכו
,תוער םהל ושעש אלא
.'וגו םעלב לא םיכאלמ חלשיו (בכ רבדמב) :ביתכד אוה אדה
.'וגו יל הרא אנ הכל התעו (ו םש)
.'וגו ןידמ ינקזו באומ ינקז וכליו
.'וגו ןומע ינב תא וילא ףוסאיו (ג םיטפוש)
,ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו (כ .ב ה"ד)
.טפשוהי לע םינומעהמ םהמעו
,ןידהו
,הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי
.ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא השדקמ ואב םיוג התאר יכ

,תומוקמ העבראב םהלש איטח הבתכנ ןדגנכו
,'וגו יבאומו ינומע אובי אל (גכ םירבד)
.'וגו םימו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע
.'וגו קלב ץעי המ אנ רוכז ,ימע (ו הכימ)
,םימבו םחלב לארשי ינב תא ומדק אל יכ (גי הימחנ)
.וללקל םעלב תא וילע רכשיו
.םכתא ללקל רועב ןב םעלבל ארקיו חלשיו (דכ עשוהי)

,םניד רזג םהילע ומטחו םיאיבנ העברא ודמע ןדגנכו
:ןה ולאו
.הינפצו לאקזחי ,הימרי ,היעשי
,באומ רע דדש לילב יכ באומ אשמ (וט היעשי) :רמא היעשי
.המדנ באומ ריק דדש לילב יכ המדנ
,'ה םואנ םיאב םימי הנה (טמ הימרי) :רמא הימרי
,המחלמ תעורת ןומע ינב תבר לא יתעמשהו
,הנתצת שאב היתונבו הממש לתל התיהו
.'ה רמא וישרוי תא לארשי שריו
,השרומל היתתנו ןומע ינב לע םדק ינבל (הכ לאקזחי) :רמא לאקזחי
.םייוגב ןומע ינב רכזת אל ןעמל
.'ה ינא יכ ועדיו םיטפש השעא באומבו (אי םש) :ביתכו
,לארשי יהולא תואבצ 'ה םואנ ינא יח ןכל (ב הינפצ) :רמא הינפצ
,הרומעכ ןומע ינבו היהת םודסכ באומ יכ
,םלוע דע הממשו חלמ הרכמו לורח קשממ
.םולחני יוג רתיו םוזבי ימע תיראש
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ