א השרפ

- קרפה ךשמה -


הידיב ןויצ השרפ .בנ

.העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי ימ ('ט הימרי) :ביתכ
?הזה קוספה רמא ימ
?ןשיל אלש ול רשפא ?לוכאל אלש ול רשפא ,הימרי רמאת םא
?ורמא ימ אלא
.הניש אלו הליכא אל וינפל ןיאש ימ
.לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה (א"כק םילהת) ביתכד

:רמא יול 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר
.םימה ווקי םיהלא רמאיו ('א תישארב) :ביתכ
,םימה יל ווקי :אוה ךורב שודקה רמא
.ןהב תושעל דיתע ינאש המ

:רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
,םימלא ןירויד ןהב בישוהו ןיריטלפ ול הנבש ךלמל לשמ
,ךלמה םולשב ןילאושו ןימיכשמ ויה םויו םוי לכבו
.עבצאבו הזימרב ותוא ןיסלקמו
,יתוא ןיסלקמ ךכ םימלא ןהש ולא המו :ךלמה רמא
.המכו המכ תחא לע ןיחקפ ויה םא
,ךלמ לש ןיטלפב וקיזחהו ודמע ,ןיחקפ ןירויד ןהב בישוה ?השע המ
.ונלש אלא ןיטלפ וז ןיא :ורמאו
:ךלמה רמא העש התואב
.התיהש תומכל ןיטלפ רוזחת

,םימה ןמ אלא ,הלוע וסוליק היה אל םלוע לש ותיירב תלחתמ ךכ
.םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקמ (ג"צ םילהת) :ביתכד אוה אדה
.'ה םורמב רידא ?םירמוא ויה המו
:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
,יתוא ןיסלקמ ךכ ,רוביד אלו הרימא אל ןושל אלו הפ אל םהל ןיאש ,ולא םא המו
.המכו המכ תחא לע םדא ינב ארבאשכל
.וב ודרמו לובמה רודו שונא רוד ודמע ,םדא ינב ארבש ןויכו
.היהש תומכל םלועה רוזחי :אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.ץראה לע םשגה יהיו ('ז תישארב) :רמאנש

:רמא ןומיס 'רב הדוהי יבר
.תינצו לקמ ול היהש דחאל
.םועקבו ןיבאז וסנכנו ,ןאצ ול הנקו ,[רשעתה=] לגיסו דמע
.תינצ התואלו לקמ ותואל רוזחא ,העורה ותוא רמא
,אוה ךורב שודקה הז העור ךכ
םיבורכה בשוי ,ףסוי ןאצכ גהונ ,הניזאה לארשי העור ('פ םילהת) :רמאנש
.העיפוה
.לארשי ולא ,ןאצ
.יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (ד"ל לאקזחי) :רמאנש
,םועקבו ורדע ךותל ןיבאז וסנכנ
.שדקמה תיבל וסנכנש םיאנושה ולא
.םימ ישאר ןתי ימ :אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא (ב"מ םילהת) :ביתכ
:אוה ךורב שודקה ינפל תרמוא לארשי תסנכ
,ךשב וישכעו םינקותמ םיכרדו םלשוריל הלוע יתייה רבעשל
.םיריסב ךכרד תא ךש יננה ןכל ('ב עשוה) :רמאנש

:רחא רבד
הרכזא הלא
,ישאר לע תוככסמ תונליאו הלוע יתייה רבעשל
.שמשל היולת וישכעו
הרכזא הלא
.תויכלמ לש ןלצב וישכעו ,אוה ךורב שודקה לש ולצב הלוע יתייה רבעשל
'וגו הרכזא הלא
,לימ ח"י םיעמופמ קוחר ,םירמוש בישוה רסיק סונאיספסא
:םהל םירמואו םילגר ילועל םילאוש ויהו
?םתא ימל
.יניירדא ,יניכרט ,ינאיספסא :םהל םירמוא ויהו

:היכרב יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
,המכשהב ישאר לע םירוכב ילסו הלוע יתייה רבעשל
.ןויצ הלענו ומוק :םירמוא ויהש
:םירמוא ויה םיכרדבו
.םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע (ב"כק םילהת)
?םירמוא ויה המ תיבה רהב
.ושדקב לא וללה היוללה (נ"ק םש)
:םירמוא ויה הרזעב
.הי ללהת המשנה לכ (םש)
.אתחנ המומד אקלס ,המומד םדדא וישכעו
הרכזא הלא
,אוה ךורב שודקה ינפל תורימזבו תורישב הלוע יתייה רבעשל
.הדותו הנר לוקב (במ םילהת) :רמאד ןאמכ
.אתחנ היכב אקלס היכב ,וישכעו
הרכזא הלא
,הגיגח לש תוינומה תוינומה הלוע יתייה רבעשל
.גגוח ןומה :רמאד ןאמכ

:יול יבר רמא
,אילילב אלו אממיב אל ,קיספ אלד אעגעג ןידהכ
.ןיתחנ אשמטו ןיקלס אשמט וישכעו
'וגו ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא


:רחא רבד
הידיב ןויצ השרפ
:רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
,היל יחמ הוה תיטח רמאו ,היל יחמ יוה ןב ול היהש ךלמל
,היל יחמ הוה דועו תלכיסו תיטח רמאו
.יומדוק יועבצא רשע טשפד דע
םלשוריל רסיימ הוה ,אוה ךורב שודקה ךכ
.הל םחנמ ןיא ,הידיב ןויצ השרפ דע תיטח :הרמא תוהו

:יול יבר רמא
,הל הוה "ןיא" רמאנש םוקמ לכ
,דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו (א"י תישארב)
,הל הוהו
.הרש תא דקפ 'הו (א"כ םש) :ביתכד

,םידלי ןיא הנחלו ('א 'א לאומש) התווכדו
.הל הוה
.הנח תא 'ה דקפ יכ ביתכד

, הל ןיא שרוד איה ןויצ ('ל הימרי) :התווכדו
.הל הוהו
.לאוג ןויצל אבו (ט"נ היעשי) ביתכד

הל הוהו הל םחנמ ןיא ןאכ ףא
.םכמחנמ אוה יכנא יכנא (א"נ םש) :ביתכד


.וירצ ויביבס בקעיל 'ה הוצ

:ןוגכ
,הונל שימלח
,הפיחל ארטסק
,הירבטל אתיסוס
,ןדעונל וחירי
,ונואל דול
,םהיניב הדנל םילשורי התיה
.התיה קוחירל


יתירמ והיפ יכ 'ה אוה קידצ .גנ

.הרמא והישאי הז ?קוספל ורמא ימ
,תיבה תא והישאי ןיכה רשא תאז לכ ירחא (ה"ל 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
.תרפ לע שימכרכב םחלהל וכנ הלע
תרפ לעד ןויסקרקב
,הדוהי ךלמ ךלו יל המ רמאל םיכאלמ וילא חלשיו
יתמחלמ תיב לא יכ םויה התא ךילע אל
.ינלהבל רמא םיהלאו
.הלוע ינא אוה ךורב שודקה יפמ
.ימע רשא םיהלאמ ךל לדח (םש)
.םיבכוכ תדובע ןושל הז
,וינפ והישאי בסה אלו
.םיהלא יפמ וכנ ירבד לא עמש אלו
,יבר היעשימ ינלבוקמ ךכ :והישאיל רמאש והימרי הז
.םירצמב םירצמ יתכסכסו (ט"י היעשי)
:רמא ךכ אל ךברד הבר השמ :ול רמא אלא ,ול עמש אלו
,םכצראב רובעת אל ברחו (ו"כ ארקיו)
.ימוחתבו יצראב תרבוע עשר ותוא לש וברחו

?ויה םיבכוכ תדובע ידבוע ורוד לכש עדוי היה אל אוהו
,ןוהיתבמ םיבכוכ תדובע ארעבימל םידימלת גוז חלשמ הוה
.םולכ ןיחכשמ אלו ןיללע ןווהו
,היערתל ןידרט ןווהד ןמ ןיערת ודורט ןורמא ןוקפנד דע
:ןוהילע ורמא היתי ןמח ןווה
,ךכיפל לקלקו אתאד ,אוה ןקיתו אתאד ןמ
והישאי ךלמל םירויה ורויו (ה"ל ב"הד)

:ינמ יבר רמא
,הרבככ ופוג השענש דע ,וב ורוה םיצח תואמ שלש
,רמוא והמ עדיל וירחא תיצמ והימרי היהו
,יתירמ והיפ יכ 'ה אוה קידצ ?רמוא היה המו
.ורוסרס םופו והיפ


ינומר המה יבהאמל יתארק .דנ


אירק ןירתפ ןנבר
.ןהלש םיבכוכ תדובעל יתוא ןיבהאמ ויהש ,רקשה יאיבנב
,ינומר המה םג ינומר המה
.ימוקממ יתוא ולגהש דע רקש ילע ןיאבנתמ ,וזז אל
.םיחודמו אוש תואשמ ךל וזחיו רמאנש
.ביתכ "םחודמ"

היירק רתפ יאחוי רב ןועמש יבר
.אוה ךורב שודקהל יתוא ןיבהאמ ויהש תמאה יאיבנב
,תורשעמו המורת ושירפה ,יל םירמואו יב ןימרמ ויהש ,ינומר המה
?לבבב תורשעמו המורת שי יכו
,אוה ךורב שודקהל ינבהאל ליבשב אלא
:רמוא הימריש אוה
םינויצ ךל יביצה (א"ל הימרי)
.םהב ןינייוצמ לארשי ויהש ,תוצמב ינייצה
םירורמת ךל ימיש (םש)
.שדקמה תיב ןברח הז
:רמוא אוה ןכו
.ינימי חכשת םלשורי ךחכשא םא (ז"לק םילהת)


תכלה ךרד הלסמל ךבל יתיש

:אייח יבר רמא
לבבל לארשי ולגש העשב אצומ תא ,ביתכ יתכלה
.הלבב יתחלש םכנעמל (ג"מ היעשי) ,ביתכ המ
,םהמע הניכש ,םליעל ולג
,םליעב יאסכ יתמשו (ט"מ הימרי) :ביתכד
,םהמע הניכש ,ןויל ולג
.ןוי ךינב לע ןויצ ךינב יתררועו ('ט הירכז) :ביתכד
.'וגו הארי םהילע 'הו :הירתב ביתכו
.יתכלה ךרד : ביתכ ךכל

:רחא רבד
- תכלה ךרד הלסמל ךבל יתיש
.הבושת ושעו םתכלה םיכרד ולאב ואר :הימרי םהל רמא
לארשי תלותב יבוש (אל הימרי) :ביתכד
,םכירעל ןירזוח םתא דימו
.הלא ךירע לא יבוש (םש) ביתכד


ורמרמח יעמ יל רצ יכ 'ה האר .הנ

:רמא אנינח רב אייח 'ר
.תורומ תורומ ןאשע

:רמא ינמחנ רב לאומש יבר
.ןישוג ןישוג ןאשע,יברקב יבל ךפהנ
?המל
.יתירמ ורמ יכ
.תומכ תיבב ברח הלכש ץוחמ
:השמ רמאש הז
המיא םירדחמו ברח לכשת ץוחמ


ינא החנאנ יכ ועמש .ונ

.ןרהאב היירק רתפ עשוהי 'ר
,ודפסל לארשי לכ וצבקתנו דובכ יננע וחרבוה ןרהא תמש העשב ,אצומ תא
?לבאתי אל ימו ,לבא רזעלאו ,לבא השמ ורמא
דרע ךלמ ינענכה עמשיו (א"כ רבדמב) ןמת ביתכ המ דימ
.יבש ונממ בשיו לארשיב םחליו ביתכו

היירק ןירתפ ןנברו
.שדקמה תיב ןברוחב
,ןתוא ןיריגסמ ויה חורבל לארשי ושקבש םוקמ לכש אצומ תא
,םוחינה אלו ןופצ יפלכ חורבל ושקב
:ביתכד אוה אדה
,ונבישא אל העברא לעו הזע יעשפ השלש לע ('א סומע)
.םודאל ריגסהל המלש תולג םתולגה לע
,םוחינה אלו חרזמ יפלכ חורבל ושקב
:ביתכד אוה אדה
,ונבישא אל העברא לעו רוצ יעשפ השלש לע (םש)
,םיחא תירב ורכז אלו םודאל המלש תולג םריגסה לע
םוחינה אלו ברעמ יפלכ חורבל ושקב
:ביתכד
.'וגו תוחרא ונילת ברעב רעיב ברעב אשמ (א"כ היעשי)
.תישע התא יכ

.הנורטמל אשנש ךלמל לשמ
.ןהל יליאשת לאו ןהמ יליאשת אלו ךיתורבח םע יחישת לא :הל רמא
,ןיטלפל ץוח הדרטו ךלמה הילע סעכ םימיל
.ןיטלפל תרזחו ,התוא ולבק אלו היתונכש לכ לע הרזחו
!ךיפא תישקא :ךלמה הל רמא
אנמ ןהמ תלאושו ןהל הליאשמ יתייה ילוליא ,ינודא :ךלמל הנורטמה הרמא
!?יל ןילבקמ ןווה אל יבג התדיבע וא הבג יתדיבע הוהו

ןוכיפא ןותישקא :לארשיל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
ךתרותב תבתכ אל םימלועה ןובר :וינפל ורמא
.ךנבל חקת אל ותבו ונבל ןתת אל ךתב םב ןתחתת אלו ('ז םירבד)
,ןנימ ןוניאו ןוהנימ ןובסנו ןוהל ןילאשמ ןניוה ילוליא
,היבג יתרב וא יבג היתרב תיוהו
!?יל םילבקמ ווה אל
.תישע התא יכ יוה
ינומכ ויהיו תארק םוי תאבה
.החורב ינומכ אלו ,הרצב


ומל ללועו ךינפל םתער לכ אבת .זנ

,ילע תיתייאד ןמ ןוהילע יתייא
,ילע אתקדקדד המ ןהילע קדקד
.יתללוע תפטקד המכ ןוהיתללוע ףיטק ומל ללועו


יוד יבלו יתוחנא תובר יכ

.םימחנתמ ובו וקל וב לארשי ואטחש רבדבש אצומ תא
.שארב םימחנתמו שארב וקלו שארב ואטח
שארב ואטח
.המירצמ הבושנו שאר הנתנ (ד"י רבדמב) :ביתכד
שארב וקלו
.ילחל שאר לכ ('א היעשי) :ביתכד
שארב ןימחנתמו
.םשארב 'הו םהינפל םכלמ רבעיו ('ב הכימ) :ביתכד
ןזואב ואטח
.עומשמ ודיבכה םהינזאו (ז הירכז) :ביתכד
ןזאב וקלו
.וינזא יתש הנליצת ועמש לכ רשא (ג א"ש) :ביתכד
ןזאב ןימחנתמו
.רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו (ל היעשי) :ביתכד
ןיעב ואטח
.םיניע תורקשמו ןורג תויוטנ הנכלתו ןויצ תונב והבג יכ ('ג םש) :ביתכד
ןיעב וקלו
.םימ הדרוי יניע יניע ביתכד
ןיעב ןימחנתמו
.ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ (ב"נ םש) :ביתכד
ףאב ואטח
.םפא לא הרומזה תא םיחלוש םנהו ('ח לאקזחי) :ביתכד
ףאב וקלו
.ירקב םמע ךלא ינא ףא (ו"כ ארקיו) :ביתכד
ףאב ןימחנתמו
.'וגו םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו (םש) ביתכד
הפב ואטח
.הלבנ רבוד הפ לכו ('ט היעשי) :ביתכד
הפב וקלו
.הפ לכב לארשי תא ולכאיו (םש) :ביתכד
הפב ןימחנתמו
.וניפ קוחש אלמי זא (ו"כק םילהת) :ביתכד
ןושלב ואטח
.רקש םתשק םנושל תא וכרדיו ('ט הימרי) :ביתכד
ןושלב וקלו
קנוי ןושל קבד ביתכד
ןושלב ןימחנתמו
.הנר וננשלו ביתכד
בלב ואטח
עומשמ רימש ומש םבלו ('ז הירכז) ביתכד
בלב וקלו
.יוד בבל לכו ('א היעשי) :ביתכד
בלב ןימחנתמו
.םלשורי בל לע ורבד ('מ םש) ביתכד
דיב ואטח
ואלמ םימד םכידי ('א םש) :ביתכד
דיב וקלו
.תוינמחר םישנ ידי :ביתכד
דיב םימחנתמו
ודי תינש 'ה ףיסוי (א"י םש) ביתכד
לגרב ואטח
.וצורי ערל םהילגר יכ ('א ילשמ) :ביתכד
לגרב וקלו
.ףשנ ירה לע םכילגר ופגנתי םרטבו (גי הימרי) :ביתכד
לגרב ןימחנתמו
.רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ (ב"נ היעשי) :ביתכד
אוהב ואטח
.אוה אל ורמאיו 'הב ושחכ ('ה הימרי) .ביתכד
אוהב וקלו
.םב םחלנ אוהו ביואל םהל ךפהיו (ג"ס היעשי) :ביתכד
אוהב ןימחנתמו
.םכמחנמ אוה יכנא יכנא (א"נ םש) :ביתכד
הזב ואטח
.שיאה השמ הז יכ (ד"כ תומש) :ביתכד
הזב וקלו
.הוד היה הז לע :ביתכד
הזב ןימחנתמו
.ול וניוק הז וניהלא הנה (ה"כ היעשי) :ביתכד
שאב ואטח
.שאה תא םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ םינבה ('ז הימרי) :ביתכד
שאב וקלו
.שא חלש םורממ ביתכד
שאב ןימחנתמו
.ביבס שא תמוח 'ה םאנ הל היהא ינאו ('ב הירכז) ביתכד
שיב ואטח
ונברקב 'ה שיה ('כ תומש) ביתכד
שיב וקלו
.יבואכמכ בואכמ שי םא :ביתכד
שיב ןימחנתמו
.אלמא םהיתורצואו שי יבהוא ליחנהל ('ח ילשמ) :ביתכד
םילפכב ואטח
.םלשורי האטח אטח :ביתכד
םילפכב וקלו
.היתאטח לכב םילפכ 'ה דימ החקל יכ ('מ היעשי) :ביתכד
םילפכב םימחנתמו
.םכיהלא רמאי ימע ומחנ ומחנ (םש) :ביתכד

.האמדק אתיב אפלא קילס
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ