ג השרפ

- קרפה ךשמה -


כ

'ה םלועל חנזי אל יכ

,קיבש אלו קבש אל לוכיבכ
.וידסח בורכ םחרו הגוה םא יכ

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
,הזה םלועב םיקידצה ןמ שאיתמ אוה ךורב שודקהשמ
.םהילע םחרמו רזוח אוה
'וגו םחרו הגוה םא יכ :ביתכד אוה אדה

ובלמ הנע אל יכ
:רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר
.לארשי ולעפ תומוקמ ינשב
,םבלב אלו םהיפב ולעפ דחאב
.םהיפב ולעפ אלו םבלב ולעפ דחאבו
.לבבו יניס :ןה ולאו

,םבלב אלו םהיפב ולעפ יניסב
'וגו ול ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו (ח"ע םילהת) :ביתכד אוה אדה
,םהיפב אלו םבלב ולעפ לבבב
.ובלמ הנע אל יכ :ביתכד אוה אדה
:אוה ךורב שודקה רמא
,לבבבש הפ לע רפכיו יניסבש הפ אבי
.יניסבש בל לע רפכיו לבבבש בל אביו
,ןכ יפ לע ףא
,שיא ינב הגיו
,ביואו רצ שיא םהילע איבה
.ןתכמ תא הגהו ןמה הז

ל
'וגו וילגר תחת אכדל
.רצנדכובנ הז
,ךדיב בהי אימש ףועו ארב תויח אשנא ינב ןירייד יד ('ב לאינד) :וב בותכש
:אבהד יד השאר אוה תנא ןוהלכב ךטלשהו

מ

?הוצ אל 'ה ,יהתו רמא הז ימ

?הוצ ימ
.הוצ ןמה
.הוצ אל אוה ךורב שודקהו
.דבאלו גורהל ,דימשהל :הוצ ןמה
.'וגו ותבשחמ בושי ('ט רתסא) אלא ,הוצ אל אוה ךורב שודקהו

בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ

:רזעלא יבר רמא
:אוה ךורב שודקה רמאש העשמ
,םויה ךינפל יתתנ האר ('ל םירבד)
.ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא
,הער השועל הבוט תאצי אל
.הבוט השועל הערו
,הבוט השועל הבוט ,אלא
.הער השועל הערו
.ותערכ הערה השועל 'ה םלשי ('ג 'ב לאומש) :רמאד ןאמכ

יח םדא ןנואתי המ
.יח אוהש ויד
יול יבר רמא
:אוה ךורב שודקה רמא
!?ןנואתמ התאו .יחו !ידיב ךתויח

:אנוה יבר רמא
.ןנואתי לאו ויאטח לע הדויו רובגכ דמעי

:היכרב יבר רמא
?םימלועה יח לע ןנואתי המ
,ןנואתהל אוה שקבמ םא

ויאטח לע רבג
:רמוא יבר
.ןינמערות ינב
,ומע יתישעש חבשה לכ רחא ןושארה םדא
:רמואו ינפל םערתמ אוה
.ידמע התתנ רשא השאה ('ג תישארב)
.ןכ בקעי ףא
:רמואו םערתמ אוהו םירצמב ונב תא ךילמהל קסוע ינא
.'המ יכרד הרתסנ ('מ היעשי)
.ןכ וינב ףאו
,לק םחל םהל רובל קסוע ינא
.ותזחוא איירלודו אסוג ןהמ דחא אהי אלש ידכ
:םירמואו ינפל ןימערתמ ןהו
.לקולקה םחלב הצק ונשפנו (א"כ רבדמב)
.איה ןכ ןויצ ףא
:ינחכש ינדאו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו (ט"מ היעשי)

נ
'ה דע הבושנו הרוקחנו וניכרד השפחנ
.םימשב לא לא םיפכ לא ונבבל אשנ

הישאי יברו יאלינח רב םוחנת יברו יאדבז רב אביב 'ר
.אתינעתל ןיקפנ

:רמאו יאדבז רב אביב יבר שרד
?הילע רזחו הינימ ביסנ שנ רבד היבילד רשפיא
,ןנידי יבגל ןניבל יוושנ אלא
.םימשב לא לא ךכ רחאו
,םדא לש ודיב ץרש שי םא
.םלועל רוהט וניא ,תישארב ימימ לכב לבוט וליפא
.האס 'מב הליבט ול התלע ,ודימ ץרשה ךילשה

:אמוחנת 'ר שרד
'ה קידצ ורמאיו ךלמהו הדוהי ירש וענכיו (ב"י 'ב ה"ד)
:רמאל היעמש לא 'ה רבד יהיו ,וענכנ יכ 'ה תוארכו :ביתכו
,הטילפל טעמכ םהל יתתנו םתיחשא אל וענכנ
.קשיש דיב םילשוריב יתמח ךתת אלו
,ןאכ ביתכ ןיא "ונעתנ" יכ 'ה תוארכו
."וענכנ" יכ אלא

:הישאי 'ר שרד
.ושוקו וששוקתה ('ב הינפצ)
.םירחא טשקנ ךכ רחאו ןמצע טשקנ
.ןנחוי 'ר םדק אשיב ןשיל ילע רמאד שנ רב אכה תיאד ןיגבמ
.אנידל אמע לכ אלא
,יסוי 'רו ימא 'רו אייח 'ר ןמת הוה :ןורמא
.ןוהל ןוקפנו ןומק


ונירמו ונעשפ ונחנ

:ירמא םתהד ןנבר
.עימח אמיסד אמיסב ןרירמ יכנרכ תיא

:ןירמא אכהד ןנבר
.ןישק ןוהירמל ןישיב ןידבועד ןיא

:רמא ףסוי בר םשב אנוה 'ר
,ונתדמכ ונירמו ונעשפ ונחנ
.ךיתודמכ תחלס אל התא

:יול יבר רמא
.ךישדקמ תברחהו ,ונירמו ונעשפ ונחנ

ס

תלמח אלו תגרה ונפדרתו ףאב התכס

הליפת דובעמ ךל ןנעב התוכס
:ןמחנ רב לאומש 'ר תא לאש ובלח 'ר
:ביתכד ןיד והמ ,הדגא לעב התאש ךילע יתעמשש ינפמ :ול רמא
?הלפת רובעמ ךל ןנעב התוכס
.םיכ הבושת הלשמנו הוקמכ הלפת הלשמנ :ול רמא
,הלוענ םימעפ החותפ םימעפ וז הוקמ המ
.ןיחותפ םימעפ םילוענ םימעפ ,הלפת ירעש ךכ
,חותפ םלועל הזה םיה לבא
.ןיחותפ םלועל הבושת ירעש ךכ

:ןנע בר רמא
.םלועל םילעננ ןניא הלפת ירעש ףא
.וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ ('ד םירבד) :ביתכד אוה אדה
.הלפת אלא האירק ןיאו
.הנעא ינאו וארקי םרט היהו (ב"ס היעשי) :רמאנש

:אתפלח רב יסוי יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא ךכש,הלפתל ןה םיתע
,ךינפל ללפתמ ינאש העשב ,םלוע לש ונובר
.ןוצר תעש לע יתלפת היהת
.ןוצר תע 'ה ךל יתלפת ינאו (ט"ס םילהת) :ביתכד אוה אדה

,סופורסונרוט ינפל ןודנו דמוע היה אביקע 'ר
.ומע הלפתב דמוע יסרגה עשוהי םש היהו
.ןפיקהו ןנע דרי
,ףיקהו ןנע דרי אלש ינא המוד :רמא
.יבר לש ותלפת עמשת אלש ידכ אלא
.הלפת רובעמ ךל ןנעב התוכס :ביתכד אוה אדה


םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס

:אייאליספ אייסאמ

פ
םהיפ ונילע וצפ
?ן"יעל א"פ םידקה המל
:םהיניעב ואר אלש המ םהיפב םירמוא ויהש

ע
םימשמ 'ה אריו ףיקשי דע ...המדת אלו הרגנ יניע

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב אחא 'ר
.הלואגל ךומס שדקה חור וניצמ תומוקמ השולשב
.םירדע הערמ םיארפ שושמ (ב"ל היעשי) ?אמעט יאמ
,םורממ חור ונילע הרעי דע (םש) :וירחא ביתכ המ
.בשחי רעיל למרכהו למרכל רבדמ היהו
.'וגו ריעצהו ףלאל היהי ןטקה ('ס םש) :היתווכדו
.יתוא 'ה חשמ ןעי ילע םיהלא ינדא חור (א"ס םש) :הירתב ביתכו
.הרגנ יניע ןידהו
.םימשמ 'ה אריו ףיקשי דע :הירתב ביתכו

ישפנל הללוע יניע

:לאילמג ןב ןועמש יבר רמא
,רתיבב ויה םירפוס יתב תואמ שמח
.תוקונית תואמ שולשמ תוחפ היה אל םהבש ןטקהו
,ונילע םיאנושה ואובי םא :םירמוא ויהו
.ןתוא ןירקודו ןיאצוי ונא וללה םיבתכמב
,םיאנושה ואבו תונוועה ומרגש ןויכו
,םתוא ופרשו ורפסב דחאו דחא לכ וכרכ
.ינא אלא םהמ רייתשנ אלו
.יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע :ימצע לע יתארקו

צ

ייח רובב ותמצ ,םנח יביוא רופצכ ינודצ דוצ

,ףסוי הז
,הימרי הז
.לאינד הז

'וגו ישאר לע םימ ופצ
.תומואה ולא
ןוימהי םימי תומהכ םיבר םימע ןומה יוה ('ז םש) :םהב בותכש
:םיריבכ םימ ןואשכ םימואל ןואשו

ק

תויתחת רובמ 'ה ךמש יתארק

,ףסוי הז
,הימרי הז
.לאינד הז

.ךארקא םויב תברק 'וגו תעמש ילוק

ר

,ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר

.יטפשמ הטפש יתתוע 'ה התיאר
.הימלשב לאשו סונאירדא םדק רבע יאדוהי דח
?תא ןאמ :היל רמא
.יאדוהי :היל רמא
?הימלשב ליאשו סונאירדא םדק רבע יאדוהי תיאו :היל רמא
.הישאר ובסו וליזיא :רמא

.הימלשב לאש אלו איימדקב דיבעיא המ אמח ןרחוא רבע
?תא ןאמ :היל רמא
.יאדוהי :היל רמא
?הימלשב לאש אלו סונאירדא םדק רבע יאדוהי תיאו :היל רמא
.הישיר ובסו וליזיא :היל רמא

.דיבע תאד ידבוע ןיליא המ ןיעדי ןנא תיל :ולש ןיטילקנס ול רמא
.ליטקתמ ךמלשב ליאש אלד ,ליטקתימ ךמלשב ליאשד
?יאנשב הלטקמל יעב אנא ךיא יתי הכלמ ןייעב ןותאו :ןוהל רמא
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
:'וגו םתמקנ לכ התיאר יתתוע 'ה התיאר

ש
...'ה םתפרח תעמש
...םנויגהו ימק יתפש
םתניגנמ ינא הטיבה םתמיקו םתבש
:ןוהירמז אנא

ת
לומג םהל בישת
.לומג םהל בישת :רמא הימרי
.םקיח לא םיתעבש ונינכשל בשהו (ט"ע םילהת) :רמא ףסאו

?םקיח לא והמ

:רמא איידג ןב הדוהי 'ר
.םלוע לש וקיחב ןותנש ,שדקמה תיבב ושעש המ לומג םהל בישת
.הרזעה דעו ץראה קיחמו (ג"מ לאקזחי) :רמאד ןאמכ

:ירמא ןנברו
.םדא לש וקיחב הנתנש הלימב ושעש המ

ןנחוי יבר םשב יול 'רו ןינכסד עשוהי יבר רמאד
,הלעמ יפלכ ןתוא ןיקרזמו לארשי לש םהיתולימ םילטונ ויהש
!תרחבש המ ךל אה !תרחב הזב :םירמואו
.םהב ערפו איבנה לאומש דמעש דע
קלמע ךלמ גגא תא ילא ושיגה לאומש רמאיו (ו"ט 'א לאומש) :ביתכד אוה אדה
.'וגו גגא תא לאומש ףסשיו (םש) ביתכו

אנהכ רב אבא יבר רמא
.תוימענל ליכאמו תוכיתח תוכיתח ורשבב ךתחמ ליחתה
.ורוע ידב לכאי (ח"י בויא) :ביתכד אוה אדה

:רמא קחצי 'ר
,םהילע וחתמו ןיסידנוק העברא איבה
.תומה רמ רס ןכא :גגא רמאיו (םש)
.תורמ תותימ םירשה ןיתיממ ךכ

:רמא קחצי יבר
.ונממ ערפנ אד לע ,הלעמ יפלכ ןקרוזו תולימה תא לטונ היהש יפל .וסריס
לכשת ןכ ךברח םישנ הלכש רשאכ לאומש רמאיו (ו"ט 'א לאומש) :ביתכד אוה אדה
.ךמא םישנמ
- ףסשיו
.תוכיתח עברא וכתחש דמלמ


בל תניגמ םהל ןתת

:ןיארומא ןירת
,אביל תוריבת :רמא דח
.אביל תוזיזע :רמא דחו
,אביל תוריבת רמאד ןאמ
.ךדיב ךירצ ןגמ רשא (ד"י תישארב) :רמאנש
,אביל תוזיזע רמאד ןאמו
.םהל ךתלאת ךרזע ןגמ (גל םירבד) :רמאנש
הרותבש תולא לכ םהילע אבהו ןירוסיב ןתוא ילת
,הלאה תולאה לכ תא ךיהלא 'ה ןתנו ('ל םש) :רמא תאד המכ
:'וגו ךיאנוש לעו ךיביוא לע

ת
םדימשתו ףאב ףודרת
.םדימשתו ףאב ףודרת :רמא הימרי
.םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא החמ יכ (ז"י תומש) :רמא השמו
קלמע :רמא לאומש
,ועמשמכ
,רכז
.ןמה הז
,החמ
.הזה םלועב
,החמא
.אבה םלועל
,םימשה תחתמ
.תורודה לכ ףוס דע אוהה רודה לכלו ול

:רמא עשוהי 'ר
,םימשה תחתמ קלמעל דכנו ןינ אהי אלש
:ורמאי אלש
,קלמע לש הז ןליא
,קלמע לש הז למג
.קלמע לש וז לחר

:רמוא רזעילא 'ר
.םימשה יפנכ תחתמ לארשי תא דבאל שקיבש יפל
:אוה ךורב שודקה ינפל השמ רמא
,ךיפנכ תחתמ לארשי תא דבאל אב הז עשר
?וב ארקי ימ םהל תתנש ךתרות רפס

:רחא רבד
.ופוס דעו םלועה ףוסמ רזפתהל ןידיתע ןהש לארשי תא דבאל שקבש יפל
.ץראה הצק דעו ץראה הצקמ (ח"כ םירבד) :רמאנש

:רמוא רזעילא 'ר
,םלועה ןמ ולא לש םמש דבאי יתמיא
,םלועה ןמ הידבועו םיבכוכ תדובע רקעיתו
.םלועב ידיחי אוה ךורב שודקה אהיו
,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו (ד"י הירכז) :רמאנש ןינעכ
.דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב
.'ה ימש תחתמ םדימשתו ,ףאב ףודרתש ,העשב

:רמא ןתנ 'ר
.לארשי רכזל אלא ןמה אב אל
םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו ('ט רתסא) :ביתכד אוה אדה
.םערזמ ףוסי אל םרכזו
.האתילת אתיב אפלא קילס
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ