ד השרפ

- קרפה ךשמה -


וט

לבת יבשוי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל

:ןה ולאו .הז עבת אל הז עבתש המ ,ויה םיכלמ העברא
.והיקזחו טפשוהי ,אסאו דוד
'וגו םגישאו יביוא הפדרא (ח"י םילהת) רמא דוד
.ןכ השוע ינא :אוה ךורב שודקה ול רמא
םתרחמל ברעה דעו ףשנהמ דוד םכיו ('ל 'א לאומש) :ביתכד אוה אדה
?םתרחמל והמ
:רמא יול ןב עשוהי יבר
.דחא םויו תוליל יתשל
.םיקרבו ןיקיזב תולילב ול ריאמ אוה ךורב שודקה היהו
.םיקרבה לעו תועוזה לעו ןיקיזה לע :ןמת ןנינתד המכ
.'וגו ירנ ריאת התא יכ (ח"י םילהת) :ביתכד אוה אדה

.השוע התאו םתוא ףדור ינא אלא ,םהל גורהל חכ יב ןיא :רמאו אסא דמע
.השוע ינא :ול רמא
והנחמ ינפלו 'ה ינפל ורבשנ יכ 'וגו אסא םפדריו (ד"י 'ב ה"ד) :רמאנש
.דאמ הברה ללש ואשיו
."והנחמ ינפלו 'ה ינפל" ,אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "אסא ינפל"

,ףודרל אלו גורהל אל חכ יב ןיא ינא :רמאו טפשוהי דמע
.השוע התאו הריש רמוא ינא אלא
.השוע ינא אוה ךורב שודקה ול רמא
.'וגו הלהתו הנרב ולחה תעבו ('כ םש) :רמאנש

.הריש רמול אלו ףודרל אלו גורהל אל חכ יב ןיא ינא :רמאו והיקזח דמע
.השוע התאו יתטמ לע ןשי ינא אלא
.השוע ינא אוה ךורב שודקה ול רמא
.'וגו רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו (ט"י 'ב םיכלמ) :רמאנש

?ןהמ רייתשנ המכ
:רמא בר
,הרשע
,םבתכי רענו ('י היעשי) רמאנש
.ד"וי בתוכ תויהל רענ לש וכרד ןכש

:רמוא רזעילא 'ר
.הטירש טרוש תויהל רענ לש וכרד ןכש ,השש

:רמוא עשוהי 'ר
,השמח
.רימא שארב םירגרג השלש םינש (ז"י םש) רמאנש

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
,העשת
הירופ היפיעסב השמח העבראו (םש) :ביתכד אוה אדה

:רמא יאלינח רב םוחנת 'ר
,רשע העברא
רימא שארב םירגרג השלש םינש (םש) :ביתכד אוה אדה
.הירופ היפיעסב השמח העברא

.היה םהמ דחא רצנדכובנש םידומ לכה ,ולא ירבדכ ןיב ולא ירבדכ ןיב
.שדקמה תיב בירחהו הלע אוה ךורב שודקה ול רמאש ןויכ אלא
.יבסל דבעד המכ יל דבעימ יתי אמצמצמ אלא יעב אל :רמא
,איכוטנא לש ינפדב בשיו אב ?השע המ
.םילשורי תא בירחהל םיחבט בר ןדארזובנ חלשו
.הצחמו םינש שלש םש השע
.השבכל לוכי היה אלו םילשורי תא ףיקמ םוי לכב
,רוזחל שקב שובכל לוכי היה אלש ןויכו
,המוחב דדממ ליחתה ובלב אוה ךורב שודקה ןתנ
,הצחמו םייחפט םוי לכב תעקוש התיהו
.הלוכ העקשש דע
.םילשוריל םיאנושה וסנכנ הלכ העקשש ןויכו
:רמוא אוה העש התוא לע
.םילשורי ירעשב ביואו רצ אבי יכ לבת יבשוי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל

זט

היאיבנ תאטחמ

?םישנ תרזעב וא לארשי תרזעב הירכז תא וגרה ןכיה :אחא 'רל לאש ןדוי 'ר
,םינהכ תרזעב אלא ,םישנ תרזעב אלו לארשי תרזעב אל :ול רמא
. ליא םדכ אלו יבצ םדכ אל ומדב וגהנ אלו
לארשי תיבמ שיא שיאו (ז"י ארקיו) :ביתכ ןמת
רפעב והסכו 'וגו ףוע וא היח דיצ דוצי רשא
,והתמש עלס חיחצ לע ,היה הכותב המד יכ (ד"כ לאקזחי) :ביתכ אכה םרב
.רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל
?המל ךכ לכו
,םקנ םוקנלו המח תולעהל
.תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע המד תא יתתנ
:םויה ותואב לארשי ורבע תוריבע עבש
ןהכ וגרה
איבנו
ןיידו
יקנ םד וכפשו
םשה תא וללחו
הרזעה תא ואמטו
היה םירופיכה םויו תבשו

.חיתר אק הוהד הירכזד הימדל הייזח ןדארזובנ הלעש ןויכו
?יאה יאמ :ןוהל רמא
.םישבכו םירפ םד :היל ורמא
.םודיא אלו םימד ינימ לכ יתייא ,םודיא אלו םישבכו םירפ יתייא
,בטומ יל ותירמא יא :ןוהל רמא
אלזרפד ןיקירסמב ישניא ךנהד ארשיבל אנקירסמ אנא אל יאו
.היל ורמא אלו
:היל ורמא יכה ,תיל והל רמאד אתשהו
,אימש םושל ןל חיכומ הוהו ,ןל הוה אנהכ אייבנ ,ךנימ יסכנ המ
.היל ןנילטקו היוליע אנמיאק אלא ,הינימ אנליבק אל וליבק
.היל אנסייפ אנא :ןוהל רמא
.חנ אלו היוליע טחש הלודג ירדהנס יתייא
.חנ אלו היוליע הנטק ירדהנס טחש
.חנ אלו היולע טחש הנוהכ יחריפ יתייא
.חנ אלו היוליע ןבר תיב לש תוקונית טחש
?םלוכ ודבאיש ךנוצר יתדביא ךמעבש םיבוט :הירכז :ול רמא היוליע ןיחג
.חנ רתלאל
,הבושת עשרה ןדארזובנ רהרהו
,ךכ לארשימ תחא שפנ דבאמש ימ המו :רמאו
ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ('ט תישארב) :וב ביתכ
.המכו המכ תחא לע ,הברה תושפנ דביאש שיאה ותוא
.ומוקמב עלבנו םדל זמרו םימחר אוה ךורב שודקה אלמתנ דימ
:רמוא אוה העש התוא לע
.םיקידצ םד הברקב םיכפושה הינהכ תונוע היאיבנ תאטחמ
זי

תוצוחב םירוע וענ

:ורמא םהבש ןימוס
,הירכז תא וגרהש םוקמ ותוא ונל הארי ימ
,ונקשנו ונקבחנו ךלנש
םדב ולאוגנ תוצוחב םירוע וענ :רמאנש המ םייקל
?ןירמוא ויה המ םהבש ןירגח
,הב סכרפנו ךלנש הירכז לש םדה תא ונל הארי ימ
:םהישובלב ועגי ולכוי אלב :רמאנש המ םייקל

חי
ומל וארק אמט ורוס
.ןויצ תונבב ארק רת אנינח 'ר
('ג היעשי) ביתכד אוה אדה
'וגו ןורג תויוטנ הנכלתו ןויצ תונב והבג יכ ןעי 'ה רמאיו
.חורה תוסגב ןכלהמו ןוהימורב ןפייש ןייוה
ןורג תויוטנ הנכלתו
,היטישכת תא תשבול ןהמ תחא התיהשכ
.היטישכת תא תוארהל ליבשב ,הנורג תא ןאכלו ןאכמ הטמ התיה
םיניע תורקסמו

:רמא ןירסיקד יסא 'ר
.ארקיסב םהיניע תא תורקשמ ויהש

:רמא שיקל ןב ןועמש יברו
.המודא תירולקב
- הנכלת ףופטו ךולה
,תורצק יתש האיבמ התיה ,הכורא ןהמ תחא התיהשכ
.ןהיבג לע חפט הארתש ידכ ,ןאכמ תחאו ןאכמ תחא
,הרצק ןהמ תחא התיהשכו
.הכורא הארתש ידכ ,םיבע ןיסוקרק תשבול התיה

.הנסכעת םהילגרבו
:רמוא יסוי 'ר
.הילענמ לע ןיקרד תרוצ הרצ התיהש

:ןירמא ןנברו
,ןומסרפא ותוא אלממו ,לוגנרת לש קפז האיבמ התיהש
.הלענמל הביקע ןיב ותוא תנתונו
,וילע תקפוד התיה םירוחב לש תכ האור התיהשכו
.אנכע לש הזה סראכ ןהב עפעפמ חירה ותוא היהו
.םיביוא ואבי אלש דע הבושת ושע :םהל רמוא הימרי היהו
?ונל תושעל ןילוכי ןה המ ,ונילע םיביוא ואבי םא :ול ורמא
,הארנ ןעמל והשעמ השיחי רהמי םירמואה ('ה םש) :ביתכד אוה אדה
.העדנו לארשי שודק תצע האובתו ברקתו
.ןינורקב ומע ינבישומו ינלטונו יתוא האור אסכוד
?היליד וא ןליד וא תמייק אהי ןאמד עדנ :הימריל הרמא
,תונוזכ םהינפל תואצויו תוטשקתמ ויה ,ןהיאנוש ואבו תונוע ומרגש ןויכו
.התוא לטונו התוא האור אסכוד
.התוא לטונו התוא האור סוכרפא
.התוא לטונו התוא האור סילוטרטסיא
.ןינוריקב ומע הבישומו
?ןוהליד אמיקו ידיד אמיק אלו :אוה ךורב שודקה רמא
?השע המ
.ןויצ תונב דקדק 'ה חפשו ('ג םש)

- אנינח 'רב יסוי 'רו רזעלא 'ר
:רמא רזעלא 'ר
,תערצב ןתוא הקלה
.תרהבלו תחפסלו תאשלו (ד"י ארקיו) :רמא תאד המ אה

:רמא אנינח רב יסוי 'ר
.םינכ לש תוחפשמ תוחפשמ םהישאר לע הלעה

:רמא אבא רב אייח 'רו
.ןדבעשמ ןהמא תוינדוכמ והמ .תוינדוכמ תוחפש ןאשע

היכרב 'ר
יסיא 'ר םשב דיבז רב יפלחו
?"חפשו" והמ
.תוצראה ימעב ברעתי אלש שדוק ערז רומשל ידכ .עפשו
.תערצה ןמ ןילידב םיבכוכ ידבוע ןיאש ינא עדוי :אוה ךורב שודקה רמא
?השע המ
.הרעי ןהתפ 'הו (םש)
.ןינורקה לכ אלממש דע םד איצומ היהו ,םנייעמל אוה ךורב שודקה זמר
.ןינורק ינפל הנתונו חמורב הצעונ ןוטלשה ותוא היהו
.ןתקספמו ןהילע תרבוע ןינורק התיהו
.ועגת לא ורוס ורוס ומל וארק אמט ורוס :רמוא הימריש אוה

:רמא אבא 'ר
.ןוריס ןוריס אוה ינוי ןושל


וענ םג וצנ יכ


:רמא אנינח 'ר
.אוה ךורב שודקהל וצאינש דע לארשי ולג אל

:רמא ןומיס 'רו
.אוה ךורב שודקהל תוצמ ילעב ושענש דע לארשי ולג אל

טי
םקלח 'ה ינפ.םיתאמ ,םיתאמ ןמ .האמ ,האמ ןמ ןקילחה
.ןתאמ ןתאמל ןיחווצ ןמתד

כ
וניניע הנילכת ונידוע
?םיטבשה תרשע ןישוע ויה המ
,םירצמל ןמש ןיחלשמ ויה
,לבבל ןיחלשמו האובת ןיאיבמו
.ןעייסל ידכ םהל ויהי םיאנוש ואובי םאש
.לבוי םירצמל ןמשו ותורכי רושא םע תירבו (ב"י עשוה) :ביתכד אוה אדה
.לודגה םיב שרפמ אוהשכ הכנ הערפ לצא וחלשו ןיאנוש ואב תחא םעפ
.םימה ינפ לע ןיטש ויהו ןהיתודלשל אוה ךורב שודקה זמר
:ולאל ולא ורמא
?וללה תודלש לש ןביט המ
,ודמע םכיתובא תחת ולא לש םהיתובא :םהל רמא
.םימב םתוא ועיבטהו ודמעו
?םהל ןיעייסמו םיכלוה ונחנאו ,וניתובאל ושע ךכו :ורמא
.ורזח דימ
הרזעל םהל אצויה הערפ ליח הנה (ז"ל הימרי) :ביתכד אוה אדה
.םירצמ לא וצראל בש
:עישוי אל יוג לא וניפצ ונתיפצב:רמאנ ךכל

אכ

'וגו וניתובוחרב תכלמ ונידעצ ודצ

.תיבה ןברוח רחא רתיב התשע הנש םיתשו םישמח
.שדקמה תיב ןברוחל תורנ וקילדהש לע ?הברחנ המלו
?וקילדה המלו
,הנידמה עצמאב ןיבשוי ויה םילשוריבש ןיטוילובה :ורמא
?ןיטוילוב אדבעיאל תיעב היל ורמא האלצל ןוהנמ דח קילס הוה דכו
.סיטנוכרא אדבעיאל תיעב אל :והל רמא
.יל היתי אנבזמ יעב תא אסיא דח ךל תיאד הניעמשד ןיגבמ היל ירמא אל :והל רמא
.יתעדב תיל :ול רמא
,ינולפ רבג יתא ןיא ,היתיב רבל היתינוע חלשמו בתוכ הוהו
.יל אנבזמ אוהד ,איסיאל לעימ הינוקבשת אל
אתיוז אדהל קילס אלו ,ארבג אוההד הילגיר תרבתיא יאולה :ארבג אוהה רמא הוהו
,ונידעצ ודצ :ביתכד אוה אדה
.אתאייטלפ ןיליאב אכלהלמ אחרוא האידצ
.אתיב אוההד אציק ,ונצק ברק
.אתיב אוההד אמוי ,ונימי ואלמ
,בט ןוהל תשפ אל ןוניא ףא
:הקני אל דיאל חמש (ז"י ילשמ) :ביתכד

בכ
םימש ירשנמ וניפדור ויה םילק
,תומצע קיחש סוניכרט
,באב העשת לילב ותשא הדלי
.םילבא לארשי לכ ויהו
.הכונחב דלוה קתתשנ
?קילדנ אל וא קילדנ :לארשי ורמא
.קילדנ :ורמא
.יטמי ןלע יטמיל יעבד המ לכו
.וקילדא
:סונכרט לש ותשאל שיב ןשיל ןורמאו ןולזא
.ןילבאתמ ןווה ,תדילי דכ ןיאדוהי ןיליא
.אייניצוב וקילדא ,אדלו יתיימ דכו
:הלעבל הבתכו החלש
,יאדוהי ןיליא שובכו אב ןיירברב שבכמ תאד דע
.ךב ודרמד
,ןימוי הרשעב יתימל בישחו אפליאל קילס
.ןימוי השמחב איחור היתיתייאו
:אקוספ ןידהב ןיקיסעו והד ןוניחכשאו אתא
,קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי (חכ םירבד)
.רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ
.ןימוי הרשעב יתמל תיבישחד ארשנ אוה אנא :והל רמא
,ןימוי השמחב אחור ינתיתייאו
.םגרהו ויתונויגל ןפיקה
,םכל השוע ינא ואל םאו יתונויגלל ועמשה :םישנל רמא
!םישנאל יתישעש ךרדכ
,יאליעב דיבעד המ יאעראב דיבע :ול ורמא
.ןגרהו ויתונויגל ןפיקה דימ
,ולא לש םימדב ולא לש םימד וברעתנו
.רהנ סורפקל ועיגהש דע ךלוהו עקוב םדה היהו

ונוקלד םירהה לע
:רמא וביא 'ר
.תויבעמה רחא ןיקלוד ויהש

:רמא ןינח רפכד בקעי 'ר
.םילשוריב שא ותיצהש ולא

:ירמא ןנברו
.ונוקלד םירהה לע רמאנ ךכל לארשי לש ןהיקלוד ולא

גכ
'ה חישמ וניפא חור
תוניק תוליגמב ןיטשופו םיבשוי ויה יסוי 'רב לאעמשי 'רו יבר
.תבשב תויהל לחש באב העשת ברע
.תחא אתיב אפלא הב ורייש הכשח םע
.רחמל התוא ןירמוגו םיאצוי ונא :ורמא
.ועבצאב לשכנ ותיבל יבר הלעשכו
.עשרל םיבואכמ םיבר (ב"ל םילהת) :ומצע לע רמא

:יסוי 'רב לאעמשי 'ר ול רמא
.רמוא יתייה ךכ ,ךכ ךעיגהו הזה ןינעב ןיקסוע ונייה ולא
.המכו המכ תחא לע וישכע

'וגו וניפא חור
.ץוחב ימג הילע רשקו ,שבי גופס הכמה לע ןתנ ותיבל יבר הלעש ןויכ

:יסוי 'רב לאעמשי יבר רמא
:םירבד השלש ונדמל ונממ
.הכמה תא רמשמ אוהש אלא ,אפרמ גופסש אל
.ןכומ תיבמ ימג
,הלעמלו החנמה ןמ אלא שדקה יבתכב ןירוק ןיאו
.םהב ןישרודו םהב ןינוש לבא
.ןירוקו ןיאיבמ תורקלו קודבל ןיכירצ ויה םאו

:רמא לאומש
.אוהש לכ סרח

:רמא לאומש 'ר םשב אריעז 'ר
.תבשב ןלטלטל רתומ תיסרחו תיבח תפוגמ
.תבשב ןלטלטל רוסא הפשאל ןכילשה

.ונבבוסי דסח 'הב חטובהו (םש)
:ורמא אחא 'ר םשב םוחנת 'רו הארצב רזעלא 'ר
.ולבקמ אוה ךורב שודקה וב רזוחו עשר וליפא
:ונבבוסי דסח 'הב חטובהו :רמאנש

דכ
םודא תב יחמשו ישיש
.ןירסיק וז
ץוע ץראב תבשוי
.סרפ וז
:ירעתתו ירכשת סוכ רבעת ךילע םג

הכ

ןויצ תב ךנוע םת

:רמא ןנחוי 'ר םשב ובלח 'ר
.םירצמב לארשי לע הערפ לש ותעבט תרסה התיה הבוט
.השמ םהילע אבנתנש הנש םיעבראמ
.הלואג התיה אל הזבו הלואג התיה הזבש יפל

:רמא שיקל ןב ןועמש יבר
.ידמב לארשי לע שורושחא לש ותעבט תרסה התיה הבוט
.והילא ימיב ואבנתנש םיאיבנ אובר םיששמ
?המל
.הלואג התיה אל הזבו הלואג התיה הזבש

:ירמא ןנברו
.לארשי לע תוניק תליגמ התיה הבוט
.הימרי םהילע אבנתנש הנש םיעבראמ
?המל
,םהיתונוע לע המילש וכפיא לארשי ולטנ הבש
.שדקמה תיב ברחש םויב
.םודא תב ךנוע דקפ ,ןויצ תב ךנוע םת :ביתכד אוה אדה

:היעשוה 'ר םשב סחנפ יבר רמא
?םירוסיה וארבנ המל
.לזימל ןוהל תיאד תיב תולתהל
.ךיתאטח לע הלג ,םודא תב ךנוע דקפ ,ןויצ תב ךנוע םת :ביתכד אוה אדה
.'וגו ילח לכ ךממ 'ה ריסהו ('ז םירבד) רמאנש המ םייקל :היתווכדו

:היעשוה יבר םשב סחנפ 'ר רמאו
?ןירוסיה וארבנ המל
,לזימל ןוהל תיאד תיב תולתהל
.ךיאנוש לכב םנתנו :ביתכד אוה אלה
ונעמש העומש ,םודאל םיהלא 'ה רמא הכ ,הידבוע ןוזח ('א הידבוע) :היתווכדו
.'וגו הילע המוקנו ומוק ,חלש םיוגב ריצו ,'ה תאמ
אקוספ :ןידהו
.'וגו ךתולגהל ףיסוי אל ,ןויצ תב ךנוע םת
.האעיבר אתיב אפלא קילס

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ