םירופ אשונב םירתאל םירושיק

http://www.torahtots.com/holidays/purim/purim.htm
.(תילגנאב) גחה אשונב הקיסומ יעטקו םיקחשמ ,םירופיס ללוכה םידליל ילותיה רתא

http://www.siue.edu/COSTUMES/history.html
.תמדוקה האמהמ תושופחתו תונומת ללוכה 19-ה האמה ףוסמ תושופחת רפס :םירופל דחוימ

http://www.holidays.net/purim
יעטק ,םיגהנמ ,הליגמה רופיס :ללוכ רתאה .םירופ גח אשונב תויליעפו עדימ עפש ובו רתא
.דועו הקיסומ

http://www.chabad.org.il/eyun/chagim/purim/purim.htm
.םינוכתמו םירופל תונויער ,גחכ עבקנ עודמ ,גחה יגהנמ תא גיצמה תירבעב רתא

http://www2.huji.ac.il/www_melton/purim.html
.גחה אשונב תילגנאבו תירבעב םירפס לש תירפגוילביב המישר ללוכה יגוגדפה זכרמה לש רתא

http://www.virtual.co.il/city_services/holidays/purim
םיקחשמו תולעפה ,םירומל תויגוגדפ תויחנה רתאב .םירופ אשונב תולעפהו עדימב שודג רתא
.גחה תוכלהו םיריש ,ןויד תוצובק ,םידליל