םינידב םידומילה תינכת .3.3

ידוסיה רפסה תיבל תוינכת
ב"צרת יחרזמה תינכת
דומיל" יכ ,תעבוק תינכתה !םיניד תללוכ הניא ב"צרת תנשמ םידומילה תינכת
:יכ ,הרעה העיפומ ןכ ומכ ."הכלהה דומילל סיסבו רוקמכ שמשל ךירצ הנשמה
םיברקתמ םידימלתהש ןמזב ןוגכ) םיבושח תוערואמ םע רשקב וא םיגחה ינפל"
דומילל תועש ולא-יא דומלתה תועשמ שידקהל הרומה לע (המודכו הווצמ רב ליגל
."ערואמה וא גחה ןיינעמ םיניד
םינבה :םינידב יניצר קוסיעל הנווכה ןיא יכ ,תוארמ םיניד תארוהל תובצקומה תועשה
,'ד התיכב םינידו הליפת ירואיב ש"ש 6 ,'ג התיכבו 'ב התיכב הליפת ש"ש 6 םידמול
'ג ,'ב תותיכב הליפת ש"ש 5 תודמול תונבה .הלא תועוצקמ ינש םימלענ ךליאו ןאכמו
תיעובש העש ,'ח-'ו תותיכב תחא תיעובש העש ,'ה התיכב הליפת ירואיב ש"ש 2 ,'ד-ו
הנשמ תחא תיעובש העש ,'ח-'ו תותיכב תחא תיעובש העש ,'ה התיכב םינידו הנשמ תחא
םיאשונל תובצקומה תועשה לכ תא םכסנ םא .'ח-'ז תותיכב ש"ש 2 -ו 'ו התיכב םינידו
עוצקמל תושדקומ 'ו-'ה תותיכב יכ ,אצמנ ,ידוסיה רפסה תיב לש תוהובגה תותיכב הלא
!ש"ש 3 'ח-'ז תותיכבו ,ש"ש 2

לש ודיקפת הניא םיניד תארוהש ,איה וז הסיפת ירחאמ תדמועה תיכוניחה הבשחמה
תריוואב םינקומ םהו ,םיסומינל שדוקמ רועיש ןיאש םשכ .תיבה דיקפת אלא ,רפסה תיב
.םייח-תוחרואו םיניד תארוהב ךרוצ ןיא ךכ ,רפסה-תיבו תיבה

ןיא תובישיה ןמ רכינ קלחב :םויה דע םימייק הידירשו ,רבעב תחוור התייה וז הסיפת
דומילב ךרוצ אהיש אלב תושכרנ תועידיה יכ החנה ךותמ תאזו ,םיניד לש רדוסמ דומיל
.יתטישו רדוסמ

ב"כשתו ו"טשת תוינכת
הרודהמו ,ו"טשת תנשב רואל האצי לארשי תנידמב םינידב הנושארה םידומילה תינכת
ןודנ ןכלו ,םיטעמ תורודהמה ןיב םילדבהה .ב"כשת תנשב האצי וז תינכת לש היינש
.דחאכ תוינכתה יתשב

:םה םיפיקמה םיאשונה .םירצק םיאשונ המכו םיפיקמ םיאשונ השולש תללוכ תינכתה
תבש
םידעומו םיגח
.ורבחל םדא ןיב

:םה םירצקה םיאשונה
הדובע
תיציצ
הרובחת
ןיליפת
הליפת
.תודימ הבושת
.תודימ
לארשי-ץרא
שובל
ערה ןושל
תורוסא תולכאמ
הזוזמ
תוכרבו הדועס
הרות רפס
היונב םנמא תינכתה הדימ וזיאב ,ררבנ תינכתה תקידבבו ,םיבחרו םיפיקמ םיאשונה
םירזופמ םיאשונה הדימ וזיאבו ,ועקרב םיחנומה םיניינעה ירחא עיפומ ןיינע לכו ,הכלהכ
.תינויגה ךרדב תותיכה ןיב

ה"ס ח ז ו ה ד ג ב א התיכה
5XXXX X    גחב גח תוכלה
2      XX  תואמצעה גח
5 X   X XX X הכונח
1         X טבשב ו"ט
3  X   X X בוט םוי
5 X   X XX X םיארונ םימי
4  X   XX X תוכוס
4  X   XX X רמועה תריפס
5  X  XXX X םירופ
5  X  XXX X חספ
2   X X    שדוח שאר
4  X   XX X תועובש
4 X   XXX  תוינעת
  1 4 7 2 7 10 9 9 התיכל םיאשונ ה"ס

- גחה ייווהל דליה תא ןיכהל ידכ ,םיגחה לכ תא לולכל תוכירצ 'ג-'א תותיכש חיננ םא
קימעמ דומיל רשפאל ידכ ,ןיגוריסל םינוש םיגח ועיפוי ןכמ רחאלש םינשב יכ תופצל ןתינ
םוי יניד :אשונ לכל הרזח תורשפא ןתונ וניא רוזיפה יכ ,הארמ הקידב .םהמ דחא לכב
לע רובידה תא רתוי דחייל היה ךירצש ונל הארנו ,'ו התיכב ,תחא םעפ קר םידמלנ בוט
קר םיעיפומ שדוח שאר יניד .דרפנב גח לכב לופיטל ףסונ ,םיגחה לכל םיפתושמה םיניד
קר עיפומ תועובשה גח וליאו ,'ו התיכבו 'ד התיכב :םיימעפ עיפומ םירופ .'ה-'ד תותיכב
,תוכוסה גח וליאו ,'ז התיכבו 'ד התיכב :םיימעפ עיפומ הכונחה גח .'ו התיכב - תחא םעפ
,גח םושב לופיט ןיא 'ח התיכב .'ו התיכב :תחא םעפ קר עיפומ ,רתוי הברה ףיקמ אוהש
אלא ,גחה יניינעב תוידוסיב קסוע וניאש ,"גחב גח תוכלה" לש עובקה לופיטל טרפ
.גחה ברעב גחה יניד לש יחטש דומילב

םיקסוע ובש ,רורב הנבמ רוציל רשפא היה ,רדוסמ ןפואב םירזופמ םיגחה יאשונ ויה ול
לע תופסונ םיימעפ וא םעפ םירזוח ןהירחא תואבה תותיכבו ,םיגחה לכב 'ג-'א תותיכב
םידמלנה םיאשונה רתיב בשחתהבו גחל רשקב דמלל שיש רמוחה תומכ יפל ,גח לכ דומיל
ךכב ןויגיה ןיא .הז ןוויכב הבשחמ התייהש הארמ וניא יחכונה הנבמה .התיכ התואב
ומכ .םהילא םירזוח ןיא ךכ רחאו ,'ה-'ד ,תוכומס תותיכ יתשב םידמלנ שדוח שאר ינידש
,תחא םעפ קר דמלנ ,םיכובסו םיבר םיניד יטרפ ליכמה ,תוכוסה גחש ינויגה אל ןכ
.םיימעפ דמלנ ,םיטושפו םיטעמ ויניינעש ,הכונחה גח וליאו ,'ו התיכב

תקידב ,הכלהכ ךורע וניא תותיכה ןיב םיאשונה רוזיפש התארה םיגחה לש הלבטה םא
בשוחמ רדסב םינכתה תיינב לש הבשחמ ןיאש הארת ,ךובסו דבכ אוהש ,"תבש" אשונה
,דואמ בכרומ ,"תבש" אשונה .וינפלש דומילה לע ססובמ היהי דומיל לכש ןפואב ,שארמ
תותיכהמ תחא לכב םילולכ םינכת וליא ,הארת האבה הלבטה .'ז-'ב תותיכב דמלנ אוהו
:"תבש" אשונה תא תודמולה

'ב התיכ
ףסומ
.רנ תקלדה
הצקומ
הרותה תאירק
תונכה
תורימז
הנשמ םחל

'ג התיכ
רנ יוביכ
.ש"צומ ןמז
ר"הרב לוטלט
האצוה
הביתכ
תונכה
ח"עב לוטלט
שודיק

'ד התיכ
ריתמ-רשוק
ערוק-רפות
טחוש-דצ
ךתחמ-טטרסמ
רתוס-הנוב
שיטפב הכמ
."ךצפח אוצממ"
תודלותו תובא
שרוח
רצוק-ערוז
של-ןחוט
לשבמ
זזוג
עבוצ-ןבלמ
הצקומ
תושרל תושרמ איצומ
קחומ-בתוכ
ריעבמ-הבכמ
תבש תפסות
תבש גנוע
תבשב דומיל

'ה התיכ
יוביכ
.תבש דובכ
רנ תקלדה
שודיק
תבש ברע
תודועס
תוליפת

'ו התיכ
ררוב
טחוס
ןיינק
המהב לכאמ
םילכ תחדה
לשבמ
שלות
הדיצ
רוביד
הציחר
תודועס
הצקומ
תוליפת
הלדבה
של-ןחוט

'ז התיכ
הקילד
.הלוח
תויושר
םיבוריע

לש ינויגהה הנבמה :אשונה ןוגראב תונוש תויעב לע העיבצמ הלבטבש םינכתה תקידב
,ייווה - תבש יניד לש םייביטיזופה םינכתב םיקסוע ךומנ ליגב :הז תויהל ךירצ אשונה
הצקומ :םיצופנ תבש ירוסיא המכבו - תוליפת ,תבש דובכו תבש גנוע ,תבשל תונכה
םירידנ םיניינעב קימעהל םוקמ שי ,רתוי הובג ליגב ,ןכמ רחאל קר .תוחיכש תוכאלמו
.םיכובסו

,םייביטיזופ םיאשונ קר םילולכ 'ב התיכב :וז החנהב הטעמ תובשחתה תמייק תינכתב
רכומ אלו ךובס אשונ ,"האצוהו םיברה תושרב לוטלט" אשונה רבכ לולכ 'ג התיכב לבא
לע דמע תינכתה רבחמ .לוטלט רוסיא ןיאו ,בוריע שי לארשי ירע בורב ןכש ,םידליל
,חינהל שי !'ז התיכב תישילשבו 'ד התיכב היינשב ודמלל שיש עבקו ,הז אשונ לש ישוקה
.הטעמ תלעותה התייה ודומיל לש תונושארה םימעפה יתשבש

הירחאו ,האצותה הנושארל :ךופה רדסב םידמלנה םיאשונ תינכתב םיאצומ םימעפ
והמ ןיבהל רשפא ,'ד התיכב דמלנה ,"תבש תפסות" לש ןורקיעה יפל :לשמל .ןורקיעה
.'ג התיכב דמלנה ,תבש יאצומ ןמז

עיפומ תאז תמועלו ,רתויב השק אוהש ,"תודלותו תובא" אשונה דומיל לולכ 'ד התיכב
,"תושרב לוליח"ו "הלוח" אשונב רבד ותוא .רתויב לק אוהש ,"הקלד" אשונה 'ז התיכב
.'ז התיכל דע ורחאתהש םילק םיאשונ םהש

ויה ול .'ו-'ה תותיכבו 'ב התיכב :םימעפ שולש תינכתב עיפומ "תבש תוליפת" אשונה
.רתוי הבורמ ותארוהמ תלעותה התייה ,אשונה תארוה תא רתוי םירזפמ

.ךומסב םיעיפומ בורלו ,רוקמ ותואמ םידמלנ םה .הלדבה ינידל דואמ םימוד שודיק יניד
יאצומ ןמז .'ו התיכב הלדבה ינידו ,'ה-ו 'ג תותיכב שודיק יניד םידמלנ םידומילה תינכתב
.'ג התיכב דמלנ ,הלדבה אשונל רושקה ,תבש

דובכ"ב הלולכ תבשל לכואה תנכה :ןיינע ותוא לש םינפ ינש םה תבש דובכו תבש גנוע
קוספ ותואמ םידמלנ הלא םיניינע ינש ."תבש גנוע"ב תולולכ תבשה תודועס וליאו ,"תבש
תוכלה ם"במר) ם"במרה םג ."דבוכמ 'ה שדקלו ,גנע תבשל תארקו" :(גי ,חנ והיעשי)
ינש ודרפוה םידומילה תינכתב ,תאז לכבו .דחא קרפב הלא םיאשונ ינש ללוכ (ל קרפ תבש
.'ה התיכב תבש דובכו ,'ד התיכב דמלנ תבש גנועו ,םיאשונה

עבקנ הז דומיל .הכאלמה תובא לש רדוסמ דומיל אוה תבש ינידב רתויב השקה ןיינעה
רדסה היה ךירצ ןאכ םג .הכאלמה תובאמ קלח לע הרזח תכרענ 'ו התיכבו ,'ד התיכל
דומילל רובעל ךכ רחא קרו ,הכאלמ תובא לש תומגודב ליחתהל היה ךירצ :ךופה תויהל
.אשונה לש רדוסמו אלמ

תרודהמו ו"טשת תרודהמ ןיב יוניש לח אל םינידב תינכתה לש םיאשונה תריחבב
:הלא םה עוצקמה תארוהב ולחש םייונישה .ב"כשת

הרומל תורוקמו ךורע ןחלוש רוציק ךותמ דימלתל תורוקמ םיעצומ ו"טשת תרודהמב
רוציקה ךותמ תורוקמה וטמשוה ב"כשת תרודהמב וליאו ,ומצע ךורע ןחלושה ךותמ
יוניש אוה הז יוניש .םמוקמ תא וספת ךורע ןחלושה ךותמ תורוקמהו ,ךורע ןחלוש
םידליהש דועב ,ויפ לע דמלל תורשפא שיו ,יוצמ רפס אוה ךורע ןחלוש רוציק ןכש ,יתוהמ
דציכ תישעמ ךרד העיצמ הניא תינכתה .םלשה ךורע ןחלושה ךותמ דומלל םילוכי םניא
.ךורע ןחלושה ךותמ דמלל
-ז"ישת ,ביבא לת ,ה-א םיקלח ,םלוע תוכילה ,קחצי רוגירא) םינידב דומיל רפס עיפוה
וב אבומה רמוחהש ךכב ויתונורתי .עוצקמה לש ירקיע דומיל רפס תויהל ךפהש ,(ט"ישת
.םידומילה תינכת יפל ךורע הז רפס .דקונמ וקלחו ,השדח תירבע בותכ

ד"משת תינכת
תותיכ לכ תא תללוכה ,םינידב םידומיל תינכת הנושארל רואל האצי ד"משת תנשב
א"משת תנשב :תובורמ תונכה ומדק וז תינכתל .ב"י התיכ דעו 'א התיכמ :רפסה תיב
דומלתל הקלחמהו ךוניחה דרשמ ,ןוידל העצה ,םינידב םידומיל תינכת) תינכתה האצי
ןוידו תונויסינ תונש שולש רחאל קרו ,ןוידל העצהכ (א"משת ,ןליא רב תטיסרבינואב
.ךוניחה תכרעמל הבוח תינכתכ תינכתה הרשוא תודעו יתשב

תמישר אלא ,םיעובק םירפס ךותמ תורוקמ תמישר וז ןיא :הסיפת יוניש לח וז תינכתב
תינכתה .ותנבהו ותסיפת יפל רחוב רפס תיב לכו ,םינוש םירפס ךותמ םידמלנה םינכת
:הלא תוחנה יפל היונב

.תורוקמ תמישר לע אלו ,םינכת לע היונב תינכתה .1
םיאתמה הכלה רפס לכ תרזעב תינכתה תא ליעפהל חתפ םירומה ינפב תחתופ וז החנה
לש םידחוימה םיכרצל הארוהה תא םיאתהל לוכי הרומה .התמרלו התיכה יכרוצל
לע לבוקמה הכלהה רפסב דמלל ,ןהמ םיאב םידליהש תודעה יגהנמב בשחתהל ,ותתיכ
לש םינתשמה םיכרצל רמוחה תמאתהב שימג תויהלו ןהמ םיאב םידימלתהש תוחפשמה
.םידימלתה

.דומיל תונש הרשע םייתשל תדעוימ תינכתה .2
דמלנ אשונ לכ .םינש 12-ל דומילה יאשונ תקולח לע היונב הזב תאבומה תינכתה תעצה
תינכתב עיפוהל לוכי דחא אשונ :ופקיהלו ולש תובכרומה תדימל ,ותובישחל םאתהב
לכב הלולכה םינידה תומכל םאתהב תאז .דבלב תחא םעפ - רחא אשונו ,םימעפ המכ
.ונידימלת ייחב ותובישחל םאתהבו אשונ

תישענ הנשמ יאשונל ותקולח .ךרד התואב רזוח אוה ןיא ,םימעפ המכ רזוח אשונ רשאכ
םידמלנה םיאשונה .ןהב דמלנ אוהש תותיכל םאתהבו םלשה אשונב תולכתסה ךות
םיעיפומ תוהובגה תותיכב קרו ,םייסיסבו םיטושפ םיאשונ םה תוכומנה תותיכב
רוזעל ידכ .םניבהל ידכ תומדקומ תועידיב ךרוצ שיש םיאשונה וא םיבכרומה םיאשונה
לש ינשה קלחב לולכ םידימלתה לש םדוקה םדומילב תובשחתה ךות דמלל הרומל
תותיכ וליאב טרפ לכל סחיב ןיוצמו ,הנשמ יאשונל אשונ לכ לש קיודמ טוריפ תינכתה
הרשע םיתש לכב אשונה לש ומוקמ לע טבמ הרומל םינתונ הלא םוכיס תוחול .דמלנ אוה
.ןהילא תסחייתמ תינכתהש תותיכה

.פ"עבשותה דומיל םע םינידה דומיל תא רשפאה תדימב תרשוק תינכתה .3
לעבש הרות ירועישלו םיניד ירועישל םינכת םתוא תא ,רשפאה תדימב ,תעבוק תינכתה
לעבש הרותה ירועישב רזענ םינידל הרומה רשאכ :תועוצקמה ינשל ליעומ הז רושיק .הפ
הפ לעבש הרותל הרומה רשאכ .רתוי הבחר תועמשמו רתוי בר קמוע םינידה םילבקמ ,הפ
דומילה יאשונ לש יתכלהה םוכיסה םצעב םה םינידה ירועיש ,םינידה ירועישב רזענ
.הפ לעבש הרותב

.תופסונ םיכרדב דמלל הרומל תרשפאמ תינכתה .4
תרשפאמ תיחכונה םידומילה תינכתו ,תוכלוהו תוחתפתמ םיניד תארוהב תושדח תוטיש
לכב הרומה תא הליבגמ הניא תינכתה .וינפל תאבומה השדח ךרד לכב שמתשהל הרומל
תושירדה תא אלמל אוה ונממ תשרוד איהש לכו ,דומילה רפסלו הארוהה ךרדל רושקה
.דומילה ינכות םוחתב

,תודע יגהנמב תבשחתמ תינכתה .5
הכלה ירפס יפ לעו הב םילבוקמה םיגהנמל םאתהב ותתיכ תא דמלל הרומ לכ הנימזמו
.םהל םימאתומ


ןוכיתה רפסה תיבל תוינכת
(םיניד) ב"כשת תינכת
.ח"כשת תנש זאמ בתכב תוניחב תויהל וכפה םינידב תורגבה תוניחב ,רמאנ רבכש יפכ
:םינידב הניחבב וללכייש םיפיעסה ועיפוה תוברתהו ךוניחה דרשמ לש ל"כנמה רזוחב

.םינהוכ תכרבו הרותה תאירק ללוכ :הליפת יניד .1
.תונורחא תוכרב ,םיידי תליטנ ,הנורחא הכרב ,ןינהנה תוכרב :הדועס יניד .2
.םיישעמ םיטרפו םיגשומ :ט"ויו תבש יניד .3
.םכח תלאש ,הלבנו הפרט ,בלחב רשב ,החילמ :תיבה תורשכ יניד .4
.תיעיבש ,םייאלכ ,הלרע ,המורת ,הלח :ץראב תויולתה תווצמה .5
.הזוזמ יניד .6

ילהנמל) הניחבב םילולכה םיאשונה תארוהל תורוקמ טוריפ איצמה יתדה ךוניחה ףגא
,ירשתב 'ה םוימ ,םייתדה םייאלקחהו םיינוכיתה רפסה יתב ,תוינוכיתה תובישיה
יפל דמלל שקבתמ הרומה 5 ףיעס תא ;4-1 ףיעסל אוה טוריפה .(67 רבוטקואב 9 ח"כשת
הרומל תנתינ הזוזמ ינידב וליאו ,גרבסורג ברה תאמ "ץראב תויולתה תווצמ" רפסה
יבר תאמ "םדא תמכח"ו "םדא ייח" םירפסה יפל אוה םידומילה רמוח .תישפוח הריחב
םינש עברא רחאל קרש ,הרומח האיגש התייה הלאה םירפסה תריחב .גיצנד םהרבא
:הריחבל םידמוע םיבר םירפס ןיא םנמא .הנממ ץלחיהל םידומילה תינכת החילצה
לש הפדעהה ."םדא ייח" וא ,ךורע ןחלוש רוציק םיירשפאה םירפסה ויה ח"כשת תנשב
ירומ םישמתשמ הלא םירפסב :"תינדמל" השיג ךותמ איה ("םדא תמכח"ו) "םדא ייח"
יממע רפס אוה ךורע ןחלוש רוציקש דועב ,הכלהה קספ תא םישפחמ םהש העש הארוה
.טושפו

:לקשמ ידבכ םה הלא םירפס דומיל דגנ םיקומינה םלוא
ונוש אלו ,תובר םינש ינפל ובתכנ םירפסה .םירפסה לש הבוט האצוה ןיא םויה דע .1
,תועמשמ תורסח תואמגודה ,ז"עלבו םירז םיינכטה םיחנומה ,ןשוימ ןונגסה :זאמ
.דימלתה תא םיחוד הלא לכו ,העורג הספדהה
םוי 30 ךותב ןולחב תוריינ קבדל רתומ" :רמאנ "םדא ייח"ב :היעבה תא ריהבת תחא אמגוד)
וניאד ולכאל אובי אמש ש"לו השקונ ץמח אוהד ןוויכד ,רכינ ץמח היהי אלש דבלבו חספ םדוק
."ורימחה אל ולכאל אובי אמש ללכ ש"לד ריינב הסוכמ אוהש ןוויכו ןנבר גולפ אלד אלא יואר
ג ,ב"מת ח"וא ע"ושב ורוקמו ,קוסיפ ינמיס אלל עיפומ ,תירבעב ויצחו תימראב ויצחש הז טפשמ
אמגודב ריינה .חמק קבדב ןולח לע ריינ תקבדהב תאז םיגדמ אוהו ,השקונ ץמחב קסוע טפשמה
םיקיבדמ עודמ ןיבהל םילגוסמ םניא ףיעסה תא םידמולה םידימלתה .תיכוכז םוקמב אוה וז
קבדה .תוצצופתה דגנ תויכוכז תקבדהב וא הלפאהב הז ןיינע םירשוק םהו ,ןולחה לע תוריינ
רכזומ אל ףיעסב .תועמשמ רסח אוה ןיינעה לכ ןכלו ,חמק קבד אלו יטסלפ קבד אוה םויה
ףיעסה תארוהש ,הנושמ בצמ רצונ ךכו וילאמ ןבומ רבדה היה ונמזב יכ ,חמק יושע קבדהש
,תירבעל תוימרא םילמ םוגרת ןכו ,קבד תריצי לעו תונולח תיינב לע תירוטסיה המדקה הכירצמ
.(תישעמ הניאש הכלה דימלתה דמל ץמאמה לכ ירחאו

םיגהנמה םיאב ןכ רחא קרו ,ירקיעה ןידה הנושארל עיפומ ,הכלה ירפס לש םכרדכ .2
םיתעלו ,ןידבש תונושה תובכשה קותינב דואמ זירפמ "םדא תמכח" לעב .וילע ופסונש
קרו ,הרוקמב איהש יפכ הכלהה תא קרפה לש הנושארה תיצחמב ןתונ אוה תובורק
ןידה ונגהנמל לבא ,"ףסוי תיב"ה גהנמל אוה הז לכ :רמואו ףיסומ אוה קרפה יצח רחאל
דמול ,תובורמ תועש ךשמנה רבד אוה "םדא תמכח"ב קרפ דומילש ןוויכ ,ךופה אוה
.םדוק דמלש תא ןקתל ךירצ אוה ךכ רחא קרו ,ןוכנ אל המ לוכ םדוק יזנכשאה דימלתה
ףיעס ,א"מ ללכ ;ו ףיעס ,א"מ ללכ ;י ףיעס ,ח"מ ללכ ;'ה ףיעס ,ח"מ ללכ :ךכל תומגוד
.י ףיעס ,ו"ל ללכ ;וט ףיעס ,ג"מ ללכ ;גי

לכ תא ארק אל תינכתה ךרועש המדנ םיתעלו ,העורג תינכתה תעצהב רמוחה תריחב םג
!אורקל וידימלת תא בייחש םיפיעסה

,16 ןיתעמש ,"םירוהרה" ,לאומש רלש) רלש לאומש חתומ םינידב תינכתה דגנ תרוקיב
:(ח"כשת ,רדא
ןכלו ,וניניעב שדוקמו בוט רפס ,'םדא ייח' יפל דמלל ונילע יכ ,הנורחאב ונרשבתנ"
םייכוניח םילוקיש וליא :לאשא תאז לכבו .םירוערע תולעהל תישפנ הניחבמ השק
תא םייתד תורענו םירענ דמלל ןיא עודמ ?'ךורע ןחלוש רוציק'ה תא חונזל ועירכה
יתמ ?תומלשה ללכל ונעגה הלאה תווצמה םויקב םאה ?ורבחל םדא ןיבש תווצמה
אל םאה ?הריטנו המיקנ ,ערה ןושל ,תוליכר דגנ ,הקדצו האוולה תווצמל ררוענ
"?הרותה תווצממ איה ףוגה תרימש יכ ועדיש בושח

ט"כשת תינכת
האב היתובקעבו ,הלטוב תטרופמה המישרה :הנתשמ רמוחה תריחב ט"כשת תנשב
:תרחא המישר
רפס לש םינושארה םיללכה 70 ךותמ םיללכ 35 ללוכ הליגר המרב הניחבה רמוח"
רפסב תבש תוכלה לש םינושארה םיללכה 70 ךותמ םיללכ 35 לולכי וא ,'םדא ייח'
ט"כשת ןוויסב ב"כ םוימ ,םייתדה םיידוסי-לעה רפסה יתב ילהנמל) "הז
.((8.6.1969)
הז רזוח .רפס לכ לש ןושארה וקלחל ,טעמכ תיטסימ ,תדחוימ תועמשמ תנתונ וז תינכת
ללוכ ,((8.6.1969) ט"כשת ןוויסב ב"כ םוימ ,םייתדה םיידוסי-לעה רפסה יתב ילהנמל)
לש םינושאר ףד םישימח ולוכו ,ה"לשת-א"לשת םינשל דומלתב הניחבה תינכת תא
תינכתה ךרוע קמחתה תאזכ תיתורירש הניחב תינכת תעיבק ידי לע .תונוש תותכסמ
,תינכתה ךרוע אלו ,רפס לכ תליחתב היהי המ עבקש אוה רפסה רבחמ ירהש ,תוטלחהמ
...םיאתמ וניא רמוחה םא איה ותמשא אל ןכלו

קלח קר לולכל לוכי םיניד עוצקמה :םידומילה רמוח תא דואמ תמצמצמ םג וז תינכת
ונחביי תרבגומ המרב םינחבנה םידימלת קר !תבש תוכלהמ קלח וא הליפת תוכלהמ
.תיבה תורשכ תוכלהב וא ץראב תויולתה תווצמב

ב"לשת תינכת
רפס רזוח "םדא ייח" םוקמבו ,םידומילה רמוח ףלחומ ב"לשת םידומילה תנש תארקל
המכשה :םיבחרתמ עוצקמב םילולכה םינכתה םג ."ךורע ןחלוש רוציק" תויהל דומילה
.ץראב תויולתה תווצמו ורבחל םדא ןיב ,תורשכ ,םיגח ,תבש ,תוכרבו הדועס ,הליפתו

:תוינוכית תובישיב םינבל תנווכמה ,תרחא הדיחי תינכתה הביצמ וז תורשפא לומ
םיללוכה ,"םייח חרוא - ךורע ןחלוש" ךותמ םינמיס 30 אוה םידומילה רמוח וז הדיחיב
.םידעומו תבש ,הליפת ינידמ םיאשונ

רפסכ תובר ויתוערגמ לבא ,הכלה רפסכ "םדא ייח" לע ףידע "ךורע ןחלוש רוציק"ה
קסוע אוהש םיניינעה לש תודוסיה תא ןתונ ונניאש טעמכו ,םיטרפב קסוע רפסה .דומיל
.דומיל רפס אלו ,ןוניש רפס אוה לבא ,תירבע בותכ ,יעמשמ דח אוה .םהב

הז רפסב תבש יניד .תעדה תא החינמ הניא "ךורע ןחלוש רוציק"ב רמוחה תריחב םג
.אשונה תארוהב יזכרמ אוהש רבד - םהיתודלותו הכאלמ תובא לע ןויד לכ םיללוכ םניא
,(הפ ןמיסל החיתפ תרעה ,ךורע ןחלוש רוציק ,דירפצנג המלש יבר) רבחמה לש הרעה
:ורפסב רמוחה ףוסיא ךרד לע הדיעמ
אלו ,לארשי ינב בורל ועדונ רבכ תבשב םתושעל ונל ורסאנש תוכאלמה רקיע"
."םיחיכש םירבד המהו םיברל ועדונ אלש םירבדמ קר ןאכ בותכנ
לארשי ידליל עודי וניא הירגנוהב 18-ה האמב םידוהיל עודי היהש המ םא השענ המ ךא
תויזכרמ ןה ,זא תוישעמ ויה אלש ,הקינכמו למשח יאשונב תולאש םא השענ המו ?םויה
.הלא תולאשל ןורתפ ןתונ וניא הז רפס ?םויכ

ט"לשת תינכת
ןתינ .תונוש הריחב תויורשפא החינמו ,תנווגמ ךליאו ט"לשת תנשמ הניחבה תינכת
:הלאה תועצהה תחא יפל םיניד דומלל
"הרורב הנשמ" יפל .א
"םייח רוקמ ,ךורע ןחלוש רוציק" יפל .ב
.םירחא םיישומיש םירפסו דירפצנג המלש יברל "ךורע ןחלוש רוציק" יפל .ג

ןוגכ ,דימלתה לש םוי-םויה יכרוצ לע םינועה הכלה ירפס הנושארל תללוכ וז תינכת
תרשפאמ תינכתה ינש דצמ ךא .יאבצה תורישה תרגסמב הכלה תויעבל תוסחייתה
לשמל ומכ) םיניד רפסמ דומיל אלל טעמכ םהידומיל תא םייסל הכומנ המרב םידימלתל
דומלת" יעטק ורחבנ הלא םידימלתל םנמא .(דומיל תודיחי 3-2-ב םינחבנה םינב
ודמלי וללה םיאשונה דומיל בגאש איה החנההו ,השעמל הכלהל םיעגונה ,"דימלתל
.ךומסתש המ לע הל שי וז החנה םא קפס ךא ,םהל םישורדה םינידה תא םידימלתה

ד"משת תינכת
תיבל ,הניחב תינכת קר אלו ,םידומיל תינכת תללוכ ד"משת םינידב םידומילה תינכת
.(ידוסיה רפסה תיב תוינכת רואיתב ,הלעמל תינכתה רואית תא האר) ןוכיתה רפסה

דומילה ינכותב רדס הסינכה לבא ,הניחבה תינכת תא יתוהמ ןפואב התניש אל וז תינכת
ףיקמ וז תינכת יפל דמלמה הרומו ,הניחבה יאשונ רשאמ רתוי תנווגמ תינכתה :תותיכב
םיניינעב תקסוע תורגבה תניחב .ןוכיתה רפסה תיב תונש ךלהמב וידימלתל שורדה תא
.דומילל םוכיס תשמשמ איהו ,םיירקיעה

םוכיס
ץלאמ ,תיטקדיד ךרדב ךורעו םינידב םיאשונה לכ תא ףיקמה ,ךמסומ הכלה רפס רדעה
תא הרפיש ט"לשת תנשמ תינכתה יכ המוד .יוצמהמו םייקהמ רוחבל ןנכתמה תא
דומלל תורשפא הנתנו ,תוילאוטקא תויעבל הסחייתהש ךכב ,םידומילה רמוחב הריחבה
,"התכלהכ תבש תרימש" ומכ רפסש היה יופצ .ךכב יד אל ,תאז םע .םישדח םירפס ךותמ
ויהי,םיינרדומה םילכהו םיינרדומה םייחה לש הכלה תויעבב קסועה הכלה רפס אוהש
."הרורב הנשמ" יפל םידמולה הלאל םג ,םידומילה תינכתמ קלח

תיב רגובש םיאשונ לש המישר םג םינכתה תמישר דצב ביצהל יאדכ ילוא :דועו תאז
ייחל תאצל יואר רגובה ןיא הידעלבש דוסי תמישר ןיעמ ,םתעדל בייח היהי ןוכיתה רפסה
עוציב תויורשפא הרומה ינפב ביצהלו הארוהה תא רפשל הלוכי תאזכ המישר .השעמה
.ויתויורשפאו ותריחב יפל ,םיפסונ םירפסל םאתהב תינכתה

 

אבה קרפה םיטבל תונש םישימח ןכות ע"בשותב םידומיל תוינכות ןכות


חזרה לדף הבית חזרה לתוכן תושבע