אצת יכ תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ז"מ] ,השע תווצמ (ו"כ) הב שיבלקת הווצמ

המחלמב ראות תפי תווצמ השע תווצמ
.המחלמבש ראות תפיב ןידכ תושעל השע תווצמ (זיר)
.אי-י ,אכ םירבד "'וגו ראות תפי תשא היבשב תיארו 'וגו המחלמל אצת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד ןישודק ;ז"מ ףד תומבי
;'ח קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;א"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגלקת הווצמ

ראות תפי רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ
.הב ץפח אל םא ראות תפיה רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ [זטש]
.די ,אכ םירבד "ףסכב הנרכמת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ו הכלה 'ח קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ג"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדלקת הווצמ

הלעבש רחא ראות תפיב דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הלעבש רחא תודבעל הנשבכי אלש ,השעת אל תווצמ [זיש]
.די ,אכ םירבד "התינע רשאג תחת הב רמעתת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ו הכלה 'ח קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ד"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהלקת הווצמ

הרז הדובע דבועו לדגמ תולתל השע תווצמ
.הרז הדובע דבועו ףדגמל תולתל השע תווצמ (חיר)
.בכ ,אכ םירבד "ץע לע ותוא תילתו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"מ ,ה"מ םיפד ןירדהנס
;ו"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ל"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברולקת הווצמ

םיתמ ראשו יולת ןילהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ץעה לע יולתה תלבנ ןילהל אלש ,השעת אל תווצמ [חיש]
.גכ ,אכ םירבד "ץעה לע ותלבנ ןילת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"מ ,ה"מ םיפד ןירדהנס
;ד"י קרפ לבא תוכלהו ,'ח הכלה ו"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ו"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"נש ןמיס העד הרוי ע"ושזלקת הווצמ

םיתמ ראשו 'דיב גורה םויב וב רובקל השע תווצמ
.וגרהנש םויב ןיד תיב יגורה רובקל השע תווצמ (טיר)
.גכ ,אכ םירבד "אוהה םויב ונרבקת רובק יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"מ ,ה"מ םיפד ןירדהנס
;ד"י קרפ לבא תוכלהו ,'ח הכלה ו"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;א"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
. ע"ושחלקת הווצמ

לארשיל הדבא בישהל השע תווצמ
.לארשיל הדבא בישהל השע תווצמ (כר)
.א ,בכ םירבד "ךירחאל םבישת בשה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"כ ףד הרז הדובע ;'ב קרפ אעיצמ אבב תכסמ
;א"י קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ד"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.א"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטלקת הווצמ

הדיבאהמ וניע םילעהל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי תדבאמ םלעתהל אלש ,השעת אל תווצמ [טיש]
"םלעתהל לכות אל 'וגו תמלעתהו םיחדנ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל" :רמאנש
.ג-א ,בכ םירבד

:תומוקמ יארמ
;ו"כ ףד הרז הדובע ;'ב קרפ אעיצמ אבב תכסמ
;א"י קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ט"סר השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.'וע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברמקת הווצמ

האשמ תחת ורבח תמהב חינהל אלש ,השעת אל תווצמ
קורפל ורזעל אלש ול ךליו ואשמ תחת ץבור לארשי תמהב חינהל אלש ,השעת אל תווצמ [כש]
.המהבהמ
.ד ,בכ םירבד "תמלעתהו ךרדב םילפונ ורוש וא ךיחא רומח הארת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד אעיצמ אבב
;ג"י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ע"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"ער ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ז"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראמקת הווצמ

הלפנש המהב לע אשמ ןועטל השע תווצמ
.המהבה לע אשמה םיקהל ומע ןועטל השע תווצמ (אכר)
.ד ,בכ םירבד "ומע םיקת םקה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד אעיצמ אבב
;ג"י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ג"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"ער ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ד"נ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבמקת הווצמ

השא לע רבג ילכ היהי אלש ,השעת אל תווצמ
.השא לע רבג ילכ היהי אלש ,השעת אל תווצמ [אכש]
.ה ,אכ םירבד "השא לע רבג ילכ היהי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד תוכמ ;ט"נ ףד ריזנ
;'י הכלה ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;טל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגמקת הווצמ

השא תלמש רבג שבלי אלש ,השעת אל תווצמ
.השא תלמש רבג שבלי אלש ,השעת אל תווצמ [בכש]
.ה ,אכ םירבד "השא תלמש רבג שבלי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד תוכמ ;ט"נ ףד ריזנ
;'י הכלה ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדמקת הווצמ

םינב לע םא חקיל אלש ,השעת אל תווצמ
.םינבה םע םאה חקי אל ךינפל רופצ ןק ארקי םאש ,השעת אל תווצמ [גכש]
חקת אל םיציבה לע וא םיחורפאה לע תצבור םאהו 'וגו ךינפל רופצ ןק ארקי יכ" :רמאנש
.ו ,בכ םירבד "םינבה לע םאה

:תומוקמ יארמ
;ב"י קרפ ןילוח תכסמ
;ג"י קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
;ו"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;נ"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהמקת הווצמ

םינבה חקילו םאה חלשל השע תווצמ
.םינבה תא חקיו םאה תא חלשיש השע תווצמ (בכר)
.ז ,בכ םירבד "ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"י קרפ ןילוח תכסמ
;ח"מק השע תווצמ ;ג"י קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
;ה"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.נ"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברומקת הווצמ

וגגל הקעמ תושעל השע תווצמ
.ותיבמ לושכמ לכ ריסהלו וגגל הקעמ תושעל השע תווצמ (גכר)
.ח ,בכ םירבד "ונממ לפונה לופי יכ 'וגו ךגגל הקעמ תישעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"נ ,ו"ט ףד אמק אבב ;'ג ףד הכוס ;א"י ףד אמוי ;ו"לק ףד ןילוח
;א"י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ד"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ב"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזמקת הווצמ

ותיבב לושכמ חינהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותיבב לושכמ חינהל אלש ,השעת אל תווצמ [דכש]
.ח ,בכ םירבד "ךתיבב םימד םישת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"נ ,ו"ט ףד אמק אבב ;'ג ףד הכוס ;א"י ףד אמוי ;ו"לק ףד ןילוח
;א"י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ח"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.א"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחמקת הווצמ

םרכב םיאלכ עורזל אלש ,השעת אל תווצמ
.םרכב האובת עורזל אלש ,השעת אל תווצמ [הכש]
.ט ,בכ םירבד "םיאלכ ךמרכ ערזת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד םיחספ ;םיאלכ תכסמ
;'ה קרפ םיאלכ תוכלה ם"במר
;ז"טר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;פ"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ח"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
םרכה יאלכמ תונהלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ - 'טמקת הווצמ
.םרכה יאלכמ תונהלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [וכש]
.ט ,בכ םירבד "'וגו האלמה שדקת ןפ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;ד"כ ףד םיחספ ;םיאלכ תכסמ
;ג"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ז"טר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברנקת הווצמ

תומהב ינימ ינשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.וידחי רומחו רושב שורחל אלש ,השעת אל תווצמ [זכש]
.י ,בכ םירבד "וידחי רומחבו רושב שורחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'צ ףד אעיצמ אבב ;'ח קרפ םיאלכ ;א"כ ףד תוכמ
;'ז הכלה 'ט קרפ םיאלכ תוכלה ם"במר
;ח"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ע"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראנקת הווצמ

זנטעש שובלל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיתשפו רמצמ דגב שובלל אלש ,השעת אל תווצמ [חכש]
.אי ,בכ םירבד "ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ס ףד הדנ ;'ט קרפ םיאלכ ;א"כ ףד תוכמ ;'ד ףד תומבי
;'י קרפ םיאלכ תוכלה ם"במר
;ב"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבנקת הווצמ

ןישודיקב השא אשיל השע תווצמ
.ןישודקב השא אשיל השע תווצמ (דכר)
.גי ,בכ םירבד "הילא אבו השא חקי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד ש"עו ;'א קרפ ןישודק תכסמ
;'ג קרפו 'א קרפ תושיא תוכלה ם"במר
;ג"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"כ ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ג"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגנקת הווצמ

ויתחת ער םש איצומ תשא אשתש השע תווצמ
םילותב הל אצמ אלש ותשא לע ער םש איצומהש השע תווצמ (הכר)
.וימי לכ ויתחת בשתש רקש היהו
.טי ,בכ םירבד "השאל היהת ולו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ףד תובותכ ;'ח ףד ןירדהנס
;'ג קרפו ;'א קרפ האיב ירוסא תוכלהו ,'ג קרפ הלותב הרענ תוכלה ם"במר
;,ט"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדנקת הווצמ

ותשא תא ער םש איצומ שרגי אלש ,השעת אל תווצמ
.וימי לכ הנשרגי אלש ,השעת אל תווצמ [טכש]
.טי ,בכ םירבד "וימי לכ החלשל לכוי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ףד תובותכ ;'ח ףד ןירדהנס
;'ג קרפו ;'א קרפ האיב ירוסא תוכלהו ,'ג קרפ הלותב הרענ תוכלה ם"במר
;ט"נש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהנקת הווצמ

הליקס ביוחמה לוקשל השע תווצמ
.הליקס ביוחמה תא לוקסל השע תווצמ (וכר)
.דכ ,בכ םירבד "םינבאב םתוא םתלקסו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד ןירדהנס
;ו"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ב"י שרושב גישמ ן"במרהו ;ט"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברונקת הווצמ

סונאל שונעל אלש ,השעת אל תווצמ
.סנואב הריבע השועל שונעל אלש ,השעת אל תווצמ [לש]
.וכ ,בכ םירבד "רבד השעת אל הרענלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"נ ףד תובותכ ;ג"נ ףד תומבי ;ד"נ ףד הרז הדובע ;ח"מ ףד אמק אבב
;'ב הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;גישמ ן"במר ;ד"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזנקת הווצמ

ותסונא תא סנאמה אשיש השע תווצמ
.ותסונא תא סנאמה אשיש השע תווצמ (זכר)
.טכ ,בכ םירבד "השאל היהת ולו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ל ףד תובותכ
;'א קרפ הלותב הרענ תוכלה ם"במר
;ח"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"עק ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ב"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחנקת הווצמ

ותסונא תא סנואה שרגי אלש ,השעת אל תווצמ
.וימי לכ התוא שרגי אלש ,השעת אל תווצמ [אלש]
.טכ ,בכ םירבד "וימי לכ החלשל לכוי אל הנע רשא תחת" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ל ףד תובותכ
;'א קרפ הלותב הרענ תוכלה ם"במר
,ח"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"עק ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ז"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטנקת הווצמ

לארשי תב אכד עוצפ אשי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי תב הכפש תורכו אכד עוצפ אשי אלש ,השעת אל תווצמ [בלש]
.ב ,גכ םירבד "'ה להקב הכפש תורכו אכד עוצפ אבי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ע ףדו ,'ח קרפ תומבי
;ז"ט קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ס"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"יק ,ח"יק ןיואל ינשל הכפש תורכו אכד עוצפ הנמ לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'ה ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ח"צר ,ז"צר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברסקת הווצמ

לארשי תב רזממ אשי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי תב רזממ אשי אלש ,השעת אל תווצמ [גלש]
.ג ,גכ םירבד "'ה להקב רזממ אבי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"ס ףד ןישודק ;ח"ע ,ט"מ ףד תומבי
;ו"טפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"יק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'ד ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ה"צר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראסקת הווצמ

לארשי להקב יבאומו ינומע איבי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי תב יבאומו ינומע רג אשי אלש ,השעת אל תווצמ [דלש]
.ד ,גכ םירבד "םלוע דע 'וגו 'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד קרפ םידי ;ח"כ ףד תוכרב ;ד"ע ףד ןישודק ;ו"ע ףד תומבי
;ב"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ןיואל ינשל יבאומו ינומע הנמ ן"במר ;ג"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"יק ,ג"יק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ד ןמיס רזעה ןבא ע"ושבסקת הווצמ

באומו ןומע םולש שורדל אלש ,השעת אל תווצמ
.באומו ןומע םולש שורדל אלש ,השעת אל תווצמ [הלש]
.ז ,גכ םירבד "םלועל ךימי לכ םתבוטו םמולש שורדת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ו"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגסקת הווצמ

ישילש ימודא קיחרהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םב ןתחתהל תורוד ינש רחא רייגתנש םודא ערז קיחרהל אלש ,השעת אל תווצמ [ולש]
.ח ,גכ םירבד "אוה ךיחא יכ ימודא בעתת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ע ףד ןישודק ;ו"ע ףד תומבי
;ב"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"טק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ד ןמיס רזעה ןבא ע"ושדסקת הווצמ

ירצמ קיחרהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תורוד ינש רחא רייגתנש ירצמ בעתל אלש ,השעת אל תווצמ [זלש]
םהל אובי ישילש רוד םהל ודלוי רשא םינב ,וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל" :רמאנש
.ט-ח ,גכ םירבד "'ה להקב

:תומוקמ יארמ
;ה"ע ףד ןישודק ;ו"ע ףד תומבי
;ב"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ה"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"טק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ד ןמיס רזעה ןבא ע"ושהסקת הווצמ

תיבה רהל אמט סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.תיבה רה אוה היול הנחמל אמט אבי אלש ,השעת אל תווצמ[חלש]
"הנחמה ךות לא אבי אל 'וגו הליל הרקמ רוהט היהי אל רשא שיא ךב היהי יכ" :רמאנש
.אי ,גכ םירבד

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תודמ ;'א קרפ םילכ ;ח"ס ףד םיחספ
;'ז קרפ הריחבה תיב תוכלהו ;'ג קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ח"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"ש ןיואלב ללכו הז ואל הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוסקת הווצמ

אסכה תיבל דחוימ םוקמ המחלמב ןקתל השע תווצמ
.הנחמל ץוחמ אסכה תיבל דחוימ םוקמ המחלמב ןקתל השע תווצמ (חכר)
.גי ,גכ םירבד "ץוח המש תאציו הנחמל ץוחמ ךל היהת דיו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
,ירפס
;'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ב"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזסקת הווצמ

ותאוצ תוסכל רופחל די ןקתל השע תווצמ
.ותאוצ תוסכל הב רופחל ןייז ילכה םע דתי ןקתל השע תווצמ (טכר)
"ךתאצ תא תיסכו תבשו הב תרפחו ץוח ךתבשב היהו ךנזא לע ךל היהת דתיו" :רמאנש
.די ,גכ םירבד

:תומוקמ יארמ
,ירפס
;'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ג"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.תחא השע תווצמל ולא תווצמ 'ב הנמ ט"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחסקת הווצמ

דבע ריגסהל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי וליפא ונודאל לארשי ץראל ץוחמ חרבש דבע בישהל אלש ,השעת אל תווצמ [טלש]
.זט ,גכ םירבד "וינודא לא דבע ריגסת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד ןיטיג
;'ח קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ד"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;פ"ק ןמיס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"סר ןמיס העד הרוי ע"וש

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ