ן"במרה תעדל השע תווצמ

ן"במר יפל תווצמה ןינמ

:םינמיסה פ"ע םה הלאו ,השע תווצמ ב"ל ם"במרה ןובשחמ איצוה ן"במרה
,ז"סק ,ב"סק ,א"סק ,ס"ק ,ט"נק ,ו"נק ,ד"נק ,ב"מק ,א"מק ,ט"לק ז"יק ז"טק ,ב"ק ,'נ ,ח"מ
,א"עת ,ד"נת ,ו"לת ,ד"לת ,ז"ת ,'ת ,ט"צש ,ב"סר ,ג"פק ,ב"פק ,א"פק ,ט"עק ,ח"עק ,ג"עק ,ע"ק
.ג"עקת ,ה"נקת


השע תווצמ ח"מר םילשהל ן"במר תעדל השע תווצמ

א הווצמ

םילשוריב ינש רשעמו רוכב לוכאל
.םילשוריב ינש רשעמו רוכב לוכאל השע תווצמ .א
,םירבד "ךנאצו ךרקב תורוכבו ךרהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךיהולא 'ה ינפל תלכאו" :רמאנש
.גכ ,בי

:תומוקמ יארמ
,ב"כ ףד םיחבז
.ןינמב האנמ אלו הז בתכ 'ב קרפ ינש רשעמ תוכלה ם"במרב הווצמ

אקווד הרוהט המורת לוכאל
.האמט איהשכ אלו הרוהט איהשכ המורת לוכאל השע תווצמ .ב
.בכ ,וט םירבד "'וגו רוהטהו אמטה ונלכאת ךירעשב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ע ףד תומבי
השעב אוהש הקול וניא האמט המורת לכאש רוהט ןהכ בתכ 'ז קרפ תומורת תוכלה ם"במר
.ןינמב האנמ אלוג הווצמ

םהב רוחסל אלו תיעיבש תוריפ לוכאל
.הרוחס םהב השעי אלו תיעיבש תוריפ לוכאל השע תווצמ .ג
.ו ,הכ ארקיו "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" :רמאנש
.אי ,גכ תומש "ךמע ינויבא ולכאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ס ףד הרז הדובע ;'ח קרפ תיעיבש תכסמ
בתכ 'ו קרפבו ,הכיסו היתשו הליכאל ןתינ תיעיבש בתכ 'ה קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
.ןינמב האנמ אלו ,'וגו תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיאד הווצמ

לארשי ץראב תבשל
.הממש החינהל אלו םייוג ידיב הבזעל אלו לארשי ץרא תשרל השע תווצמ .ד
.גנ ,גל רבדמב "הב ץראה בשוי תא םתשרוהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;י"ק ףד תובותכ
ףיעס ןייעו ןינמב הבשח אלו לארשי ץרא תבישי תווצמב גילפמ 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
.ג"קתה הווצמ

ףסונל םוקמ רוצמ ריעל חינהל
.רוצמ ילב תוחורה ןמ דחא חינהל ריע לע רוצנשכ השע תווצמ .ה
.ז ,אל רבדמב "השמ תא 'ה הוצ רשאכ ןידמ לע ואבציו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
.ןינמב ואנמ אלו ,הז ןיד בתכ 'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במרו הווצמ

םירמל 'ה השע רשא תא רוכזל
.השמב הרבדשכ םירמל ךרבתי םשה השעש המ בלבו הפב רוכזל השע תווצמ .ו
.ט ,דכ םירבד "'וגו םירמל ךיהלא 'ה השע רשא תא רוכז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
םיכסמ "רתסא תלגמ"ו .ןינמב ואנמ אלו ,הז איבמ תערצ תאמוט תוכלה ףוס ם"במר
.הזב ן"במרלז הווצמ

ךיהולא 'ה םע היהת םימת
.ךרבתי םשה םע םימת תויהל השע תווצמ .ז
.גי ,חי םירבד "ךהילא 'ה םע היהת םימת" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד הרומת ;ו"נק ףד תבש
.'ז שרוש ןייעו ז"קת ןמיס ןייע ןינמב ואנמ אלו הז איבה 'ה קרפ תומורת תוכלה ם"במרח הווצמ

הושה ןמ וא הפיה ןמ המורת שירפהל
.הפיה לע ערה ןמ אל הושמה ןמ וא הפימה ןמ המורת שירפהל השע תוצמ .ח
.טכ ,טי רבדמב "ובלח לכמ 'ה תמורת תא ומירת" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ תומורת תכסמ
.ז"קת ןמיס ןייע ןינמב ואנמ אלו הז איבה 'ה קרפ תומורת תוכלה ם"במרט הווצמ

היחמ אלו המהבמ ןברוק בירקהל
.אקוד המהבמ ןברק בירקהל השע תווצמ .ט
םכנברק תא ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ל ףד םיחבז
.ןינמב ואנמ אלו 'ה קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במרי הווצמ

ןידימתה ינש ןיב תונברוקה לכ תא בירקהל
אלו רחש לש דימת םדוק אל ןידימתה ינש ןיב הבדנ וא הבוח תונברק לכ בירקהל השע תווצמ .י
.םיברעה ןיב לש דימת רחא
.ה ,ו ארקיו "'וגו הלועה הילע ךרעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד אמוי ;ט"נ ףד םיחספ
.ןינמב ואנמ אלו הז איבה ןידימת תוכלה ם"במראי הווצמ

םויב אלו הלילב חספה לוכאל
.םויב אלו אקוד הלילב חספה רשב לוכאל השע תוצמ .אי
.ח ,בי תומש "הזה הלילב רשבה תא ולכאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"מ ףד םיחספ
.'ו ןמיס ןייע ,ואנמ אלו הז ןיד איבה 'ט קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ