שדקמה תרונמ


.יטרפ תיבל טושיקכ תיבה ןברוח ינפל ריוצש רויצ
.םילשוריב ידוהיה עבורב הלגתנ